รายงานการสอนห้อง ม.303 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 7 อ23101 Winta Unit 4 test All are present
พุธ ที่ 06/09/2566 3 อ23101 Winta Unit 4 test review
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 อ23101 Winta Self study for unit 4
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนและแฟ้มสะสมงาน -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ท23101 วสุธร ตามงาน ~
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 อ23101 Winta Unit 4 grammar context 1 and developing vocabulary Numbers 3, 9, 10, 21 and 34 were absent for english exam
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ท23101 วสุธร มารยาทการฟัง ~
พุธ ที่ 30/08/2566 3 อ23101 Winta Grammar context 1
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ส23101 รวิษฎา เศรษฐกิจในทวีปอเมริกาใต้
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ท23101 วสุธร การฟัง ~
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 อ23101 Winta Unit 4 grammar context Number 13 arrived late.
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ท23101 วสุธร พระบรมราโชวาท ~
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ วิเคราะห์วิจารณ์งานทัศนศิลป์
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ท23101 วสุธร พระบรมราโชวาท ~
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ท23101 วสุธร พระบรมราโชวาท ~
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 ส23101 รวิษฎา ประชากร สังคมและวัฒนธรรมอเมริกาใต้
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 อ23101 Winta Unit 3 Test 32, 33
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ท23101 วสุธร พระบรมราโชวาท ~
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนที่ใช่ สถาบันการศึกษาที่ชอบ เลขที่ 33 ลาป่วย
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ส23101 รวิษฎา กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้ ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ท23101 วสุธร การเขียนโฆษณา ~
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอ ร.6 ครูสรุปเหตุการณ์สำคัญ ร.5, ร.6 ด้วยคลิป VDO
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 อ23101 Winta Unit 3 Developing speaking All are present
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 อ23213 Samara Project work
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 อ23101 Winta Unit 3 Vocab Quiz 1, 8, 17, 24, 33 absent
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ สร้างงานทัศนศิลป์ไทยและสากล
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ท23101 วสุธร การเขียนอัตชีวประวัติ ~
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 ง23102 กุลจิรา วงจรไฟฟ้า ใบงานที่ 6 -
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 อ23101 Winta Unit 3 Developing Vocabulary #14 absent
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ท23101 วสุธร การเขียนชีวปนะวัติ -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ค23101 รมิตา การแก้โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ งานทัศนศิลป์ไทยและสากล
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ท23101 วสุธร โคลงสี่สุภาพ ~
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ท23101 วสุธร คัดกรองนักเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียน ~
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 อ23213 Samara .
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ส23103 ลักขณา การสถาปนากรุงเทพมหานคร -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ค23101 รมิตา การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีแยกตัวประกอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ส23101 รวิษฎา ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ท23101 วสุธร การอ่านตีความ ~
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ท23101 วสุธร การอ่านตีความ ~
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ศ23103 ศศิมา การแสดงหมู่ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ ติดตามงาน
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ค23221 วัลยา สอบหลังเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ค23221 วัลยา สอบหลังเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ส23103 ลักขณา ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย แบบทดสอบทวีปออสเตรเลีย ฝากการบ้านให้นักเรียนเข้าไปศึกษาใน classroom เรื่องความขัดแย้งใน ศต.ที่ 20 16
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ค23101 รมิตา สอบท้ายหน่วย
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ค23231 สุธิสา แนวข้อสอบกลางภาค
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ท23101 วสุธร การอ่านตีความ ~
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ง23102 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน -
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 อ23101 Winta no absences Unit 2 Lesson 6 Completed
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ถ่ายรูปนักเรียน ครบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ค23231 สุธิสา แบบฝึกจับคู่ เรียนรู้สถานที่สำคัญ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ค23101 รมิตา แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ค23101 รมิตา เฉลยการแยกตัวประกอบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ส23103 ลักขณา นักเรียนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ23213 Samara Missing works
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ศ23103 ศศิมา การแแปรแถว 27ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 อ23101 Winta Google slides/workbook Student 27 (chitaree) absent
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบโดยใช้ ทบ เศษเหลือ
พุธ ที่ 05/07/2566 1 อ23101 Winta Google slides/workbook Student 1 (Pun) and 8 (Tutt) are absent. Going to do visa.
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ท23101 วสุธร การอ่านตีความ ~
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ค23101 รมิตา ตาวจแบบฝึกหัด
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ง23102 กุลจิรา เครื่องหมายความปลอดภัย -
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ว23101 นุชนาถ ทำแบบฝึกหัดเรื่องคลื่น
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ค23231 สุธิสา การนำพาราโบลาไปใช้
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ส23103 ลักขณา ทวีปแอฟริกา ให้ทำแบบทดสอบทวีปแอฟริกา (แลกคาบสอนกับวิชาคณิตศาสตร์) -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ส23101 รวิษฎา กิจกรรมกลุ่ม ภัยพิบัติและแนวทางการรับมือ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 พ23101 วิเชียร ใบงานการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านของแต่ละช่วงวัย คำถามท้ายหน่วยที่ 1 ช่วงวัยชีวิต
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ส23103 ลักขณา ทวีปอเมริกาใต้ -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 อ23101 Winta no absences Completed Unit 2 Lesson 2 Reading
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ท23101 วสุธร แบบฝึกหัด เรื่องพระอภัยมณี ~
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ศ23103 ศศิมา ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
พุธ ที่ 28/06/2566 3 อ23101 Winta #19, #27 is absent completed Unit 2 lesson 1
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ส23101 รวิษฎา ทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ สมุทรปราการ
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ส23103 ลักขณา ศึกษานอกสถานที่ ศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ท23101 วสุธร พระอภัยมณี ~
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ว20201 ภคพร การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลก
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ว20201 ภคพร การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลก
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบค้นหาตนเอง ครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ค23101 รมิตา การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สูตรผลบวกและผลต่างของกำลังสาม 22
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว23101 นุชนาถ คลื่นกลและให้ทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ส23103 ลักขณา การปฏิวัติอเมริกา สงครามกลางเมืองอเมริกา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 อ23101 Winta no absences started Unit 2 Lesson 1 will need to complete it for next class
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ศ23103 ศศิมา ซ้อมรำ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ ผลงาน เทคนิค วิธีการของศิลปิน
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ท23101 วสุธร พระอภัยมณี ~
พุธ ที่ 21/06/2566 3 อ23101 Winta no absences Unit 1 Lesson 8 Completed
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ค23101 รมิตา สอบเร่องอสมการ
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ + ใบงานเก็บคะแนน 2 คะแนน
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ส23103 ลักขณา นัเรียนนำเสนอเรื่องที่ตนเองสนใจในทวีปอเมริาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ -
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ค23221 วัลยา สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 อ23101 Winta no absences Did Unit 1 Quiz
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ 6 บุคลิกภาพของมนุษย์ กับการเลือกงานและสายอาชีพ ครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลา4
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ท23101 วสุธร พระอภัยมณี ~
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ว20201 ภคพร ความเร่ง กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรง สมการการเคลื่อนที่แนวตรงโดยความเร่งมีค่าคงตัว
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ว20201 ภคพร ความเร่ง กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรง สมการการเคลื่อนที่แนวตรงโดยความเร่งมีค่าคงตัว
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ค23101 รมิตา แยกตัวประกอบโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 อ23213 Samara Project work time #24 absent
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ส23101 รวิษฎา ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ กัญญาณัฐ เต่าทอง ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 พ23101 วิเชียร ส่งงานที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่ผ่านมา 24
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ส23103 ลักขณา พัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ศ23103 ศศิมา ปฏิบัติท่ารำเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 28
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค23221 วัลยา กรณฑ์ที่สอง
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ส23103 ลักขณา นำเสนอชิ้นงาน ทำแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของทวีปยุโรป -
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว23101 นุชนาถ แบบฝึกหัดในชีทเรื่องพันธุกรรม
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ว23101 นุชนาถ แบบฝึกหัดในชีทเรื่องพันธุกรรม
พุธ ที่ 14/06/2566 3 อ23101 Winta #20, #29 are excused because of teacher ceremony, #31 was absent from class Completed unit 1 Lesson 7 developing speaking activity
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลา4
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ส23101 รวิษฎา ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ ปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ ลากิจ
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ง23102 กุลจิรา ค่าไฟฟ้าต้องรู้ ใบงาน 3 13
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 อ23101 Winta #13 is absent (18017) Completed Unit 1 Lesson 6
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การทำแบบทดสอบ 16 Personalities ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ท23101 วสุธร ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ ~
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ค23101 รมิตา การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ว20201 ภคพร วิเคราะห์กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ สมการการเคลื่อนที่แนวตรงโดยความเร่งมีค่าคงตัว
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ว20201 ภคพร วิเคราะห์กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ สมการการเคลื่อนที่แนวตรงโดยความเร่งมีค่าคงตัว
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 พ23101 วิเชียร นำเสนองานกลุ่ม เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านของแต่ละช่วงวัย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ส23103 ลักขณา กิจกรรมรวมกลุ่มเล่าเรื่อง นำแผ่นภาพ 12 ภาพมารวมกลุ่มตามยุคสมัยของทวีปยุโรปช่วยกันสรุปสาระสำคัญ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 อ23101 Winta State and Action Verb All are present except student no. 27.
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 อ23209 รวิพล Reading : Everything in drowning!
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ23209 รวิพล Reading : Everything in drowning!
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ สร้างสรรค์ผลงานวงจรสี
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค23221 วัลยา การทำตัวส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์
พุธ ที่ 07/06/2566 3 อ23101 Winta no absences class is very diligent. Completed Unit 1 Lesson 5
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลา รูปแบบที่2
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ส23101 รวิษฎา เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ทำแบบฝึกหัด 1.5 และ 1.6
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ท23101 วสุธร แบบฝึกหัด เรื่อง คำทับศัพท์ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ส23103 ลักขณา หน่วยที่ 2 พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของทวีปยุโรป -
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ง23102 กุลจิรา ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ใบงานที่ 2 หน่วยงานการไฟฟ้าในประเทศ
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค23221 วัลยา การทำตัวส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ เด็กชายปวีร์วุฒิ ปิยพิทยานันต์ เลขที่ 13 (ลา)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ส23101 รวิษฎา เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ส23103 ลักขณา ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 และให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 13
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ท23101 วสุธร ~คำทับศัพท์ ลา 13 15
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ วงจรสี
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค23221 วัลยา การบวกลบกรณฑ์ที่สอง แบบฝึกชุดที่ 4
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค23221 วัลยา การบวกลบกรณฑ์ที่สอง แบบฝึกชุดที่ 4
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค23221 วัลยา การคูณและการหารกรณฑ์ที่สอง
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ง23102 กุลจิรา ทักษะการจัดการ ใบงาน 1 การบริหารจัดการเวลา -
พุธ ที่ 31/05/2566 3 อ23101 Winta #11 (Nichchakun), #13 (Paveewut) Completed Unit 1 Lesson 3 assigned them with an in class activity/ homework to be completed for next class on present continuous, present tense, and adverbs
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ค23101 รมิตา การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 11,13
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลารูปแบบที่ 2
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ส23101 รวิษฎา ปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ท23101 วสุธร -คำยืมภาษาอังกฤษ 11 13
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ว23101 นุชนาถ เมนเดล และเฉลยแบบฝึกหัด มีการบ้านในคลาสรูมใบงาน 1-4
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 อ23101 Winta #13, Piyawat was absent. Completed Unit 1 Lesson 2 and assigned homework due for thursday
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 ค23231 สุธิสา สมการพาราโบลารูปแบบที่1
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ท23101 วสุธร -คำภาษาเขมรและภาษาจีนในภาษาไทย -
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 ว20201 ภคพร โจทย์การเปลี่ยนหน่วย ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรง (ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว)
อังคาร ที่ 29/05/2566 5 ว20201 ภคพร โจทย์การเปลี่ยนหน่วย ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรง (ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ค23101 รมิตา การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำกิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน -ครบ-
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ส23101 รวิษฎา ที่ราบเกรตเพลนส์ เทือกเขาแอปปาเลเชียน เกาะและหมู่เกาะ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส23103 ลักขณา นำใบงานที่ 2 ของนักเรียนมาอธิบายจุดควรปรับแก้บอกเหตุผลเพราะอะไร นักเรียนสามารถหาหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมได้ ปรับหัวข้อประเด็นให้สอดคล้องกับหลักฐาน เพื่อนำไปใช้ในใบงานที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอ ให้นักเรียนทำใบงานที่ 3 มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ท23101 วสุธร คำภาษามอญ-ญี่ปุ่นในภาษาไทย -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ศ23103 ศศิมา นาฏยศัพท์/ภาษาท่า และ ใบงานที่1
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนธาตุ
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว23101 นุชนาถ การแบ่งเซลล์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ว23101 นุชนาถ การแบ่งเซลล์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ23101 Winta Everyone is in attendence. Went over Unit 1 Topic 1 slight delay due to transitioning. Left at Activity #1 to complete the rest of the topic next class. Class required more prompting for attention.
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตกลุ่มเทือกเขาทางทิศตะวันตก และ เขตหินฐานทวีปคเนเดียนชิลล์
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ค23221 วัลยา กรณฑ์ที่สอง แบบฝึกชุดที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ส23103 ลักขณา เฉลยใบงานที่ 1 อธิบายการทำใบงานที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 0
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ท23101 วสุธร คำต่างประเทศในภาษาไทย -
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ง23102 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน เรียนเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว23101 นุชนาถ แจกหนังสือ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ23101 Winta Everyone is in attendance Today we went over teacher introduction, class syllabus and expectations and completed the diagnostic test. I also assigned some reading homework to be done the next day.
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค23231 สุธิสา แนะนำฟังก์ชัน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว20201 ภคพร อธิยายรายวิชา สัดส่วนคะแนน ปริมาณกายภาพและหน่วย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ท23101 วสุธร สาเหตุของการยืมคำภาษาต่างประเทศ ~
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ว20201 ภคพร อธิยายรายวิชา สัดส่วนคะแนน ปริมาณกายภาพและหน่วย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ค23101 รมิตา ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ปฐมนิเทศการเรียนกิจกรรมแนะแนว และบทบาททางสังคม -ครบ-
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ค23101 รมิตา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางกายภาพทวีปอเมริกาเหนือ (ขนาด ตำแหน่งที่ตั้ง อาณาเขต) + ตอบคำถามในใบงาน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ส23103 ลักขณา หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ทำใบงานที่ 1 มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ท23101 วสุธร แนะนำรายวิชา ~
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ศ23101 ชนากานต์ กิจกรรมวันเปิดภาคเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ