ข้อมูลบุคลากร

บุคลากร สกร.

ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระ ตำแหน่ง email
พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์ - - -
พ.ท.ตุลวัตร ชุณห์วิจิตรา - - -
นายกฤษฎา สังขมงคล - - -
พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน - - -
ร.อ.พงศ์พัฒน์ แต้พานิชเจริญ - - [email protected]
ศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล - - -
ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์ - - -
ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน - - -
นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี การงานอาชีพ ครู [email protected]
นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ การงานอาชีพ ครู [email protected]
นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้ การงานอาชีพ ครู [email protected]
นางวรรณี นาคหาญ การงานอาชีพ ครู [email protected]
นายการันต์ จันทา การงานอาชีพ ครู [email protected]
นางสาวรติพร ช่อลำไย การงานอาชีพ ครู [email protected]
นายวุฒิศักดิ์ ชมดง การงานอาชีพ พนักงานราชการ [email protected]
นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์ การงานอาชีพ ครู [email protected]
นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม การงานอาชีพ ครู [email protected]
นางสาวสุธิสา ทับทองคำ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสุกัญญา ภัทรสกล คณิตศาสตร์ ครู "-"
นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวนิรมล เหล่าสัมฤทธิ์ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต คณิตศาสตร์ ครู "-"
นายธวัชชัย รัตนวิชัย คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวประภัสสร เงินยวง คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย คณิตศาสตร์ ครู
นางสาวจิตลดา ศิริบูรณ์ คณิตศาสตร์ ครู "-"
นางสาวเบญจวรรณ จีนทั่ง คณิตศาสตร์ ครผู้ช่วย [email protected]
นางสาววนัสนันท์ อโนวัลย์ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาววัลยา อุดมรัตน์ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นายวรากฤช นันท์แก้ว คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวสิริกุล มูลเมือง คณิตศาสตร์ ครู "-"
นางแพรวพรรณ กองพิมพ์ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว คณิตศาสตร์ ครู "-"
นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นายพรชัย พูนขุนทด คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์ คณิตศาสตร์ ครู "-"
นางสุริยา นิ่มปลื้ม คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นายอำนาจ เปรมบางเขน คณิตศาสตร์ ครู
นางสาวรมิตา ยุพจันทร์ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางอำไพ ตันติกุล คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย คณิตศาสตร์ ครู "-"
นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี คณิตศาสตร์ ครู
นางสาววิลาวัณย์ รักงาม คณิตศาสตร์ ครู
นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง งานห้องสมุด ครู "-"
นางประพาฬรัตน์ เจริญศิริรุ่งเรือง งานห้องสมุด ครู [email protected]
นางสาวสุภาวดี คำแสง งานแนะแนว ครู [email protected]
นางสาวอาศุ อุทารจิตต์ งานแนะแนว ครู [email protected]
นางสาวณัฐภัชสร รื่นกมล งานแนะแนว ครู [email protected]
นางจารีรัตน์ บัวแย้ม งานแนะแนว ครู [email protected]
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ งานแนะแนว ครู [email protected]
นายอภิรักษ์ ทองโชติ งานแนะแนว ครู "-"
นางสาววาสนา บัวจะมะ บริหารกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวชมพูทิพย์ สันติธำรงค์วิทย์ บริหารกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวอัมพรทิพย์ เอี่ยมท้วม บริหารกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
นางสาวเกศรินทร์ ศรีสุข บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวสุรางค์รัตน์ วรวุธ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวบุญพา ฤทธิ์บัณฑิตย์ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวณฐารินทร์ อัครวราทรัพย์ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวสุวิมล สุดสวาท บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน [email protected]
นางสาวพัทธนันท์ เลิศหิรัญภรณ์ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวศิรินภา อ่อนชาติ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน [email protected]
นางณิชารัศม์ ศรารัตนวิรุจน์ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวมยุรี ลี้เซ่งเฮง บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
นางอรวรรณ คงกระมล บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางวราพร ชุติเวชานนท์ บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางอังคณา จิตบุญ บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางอัจฉรา พิทักษ์กุล บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นายสาโรจน์ ชื่นนิรันดร์ บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน [email protected]
นางสาวภัทรปภา ประทุมเมศ บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวรจรินทร์ หอมหวล บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวปภัสรา ห้อยกรุด บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน [email protected]
นางญาณินี สุขสนิท บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางวันเพ็ญ วงศ์วัฒนวรรณ บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร รอง ผอ. "-"
นายเกรียงไกร ดำประภา ฝ่ายบริหาร รอง ผอ.
นายชาลี วัฒนเขจร ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นายจักรพงษ์ จันทร์หอม ฝ่ายบริหาร รอง ผอ. "-"
นายภวัต งามคุณธรรม ฝ่ายบริหาร รอง ผอ. "-"
นายTsuruishi Tatsu ภาษาต่างประเทศ ครู -
-English Foreigner ภาษาต่างประเทศ - -
นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์ ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์ ภาษาต่างประเทศ ครู "-"
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมพล ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวชุติมา จันทร์แจ้ง ภาษาต่างประเทศ ครผู้ช่วย "-"
นายธิติ ไชยันติร์ ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวดารารัตน์ รอดเจริญ ภาษาต่างประเทศ ครผู้ช่วย [email protected]
นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์ ภาษาต่างประเทศ ครู "-"
นางสาวโสรยา สะกล ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์ ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นายสิทธิชัย อุตทาสา ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวกนกนาค แสงรัสมี ภาษาต่างประเทศ ครู "-"
นางสาวชูจิตร เนื่องโนราช ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใส ภาษาต่างประเทศ ครู
นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทา ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นายนิวัฒน์ เสนาะ ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวธิดารัตน์ คนตรง ภาษาต่างประเทศ ครู
นางดวงใจ ผิวสานต์ ภาษาต่างประเทศ ครู
นางลภัสรดา ศรีรุ่งเรือง ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นายรวิพล เปรมเกร็ด ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์ ภาษาไทย ครู
นายชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติ ภาษาไทย ครู [email protected]
นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล ภาษาไทย ครู "-"
นายชัยยุทธ อนุวรรณ ภาษาไทย ครู
นายนพพล เพิ่มพูน ภาษาไทย ครู [email protected]
นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์แดง ภาษาไทย ครู [email protected]
นางสาวรัชนีวรรณ ขาวเผือก ภาษาไทย ครู "-"
นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ ภาษาไทย ครู [email protected]
นางสาวอุมาพร คืดนอก ภาษาไทย ครผู้ช่วย "-"
นายวสุธร บุตรจันทร์ ภาษาไทย ครู [email protected]
นางวรรณา ปันส่วน ภาษาไทย ครู [email protected]
นายเจริญ ทองอ่อน ภาษาไทย ครู -
นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย ภาษาไทย ครู ืื[email protected]
นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โค ภาษาไทย ครู
นางดุษณี กลั่นเกษร ภาษาไทย ครู [email protected]
นางสมบุญ ซีบังเกิด ภาษาไทย ครู
นางสาวนรินทร์ สอาดรัมย์ ภาษาไทย ครู [email protected]
นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง ภาษาไทย ครู
นายกชพงศ์ มากแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวศิวนาฏ ฉวีจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู "-"
นายณฐกร สุทธิวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาววรรษมล โชคขจิตสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวศิราณี โชติงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางภคพร จิตตรีขันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวสุกัญญา ธีรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวไปรยา บุญโพธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู "-"
นางสาวกินรี มุ่งมาตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นายอภิชาติ กิจเจริญพิบูลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวจุไรรักษ์ บุทธิจักร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาววิภารัตน์ พะแป่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นายธงชัย ควรคนึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวสราวีย์ รัตนจงเกียรติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นางยรรยง เชตุใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นายฤทธิรงค์ สวากัลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวอรุณศิริ สัมมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางนุชนาถ ไมตรีแพน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางนภา เติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางปารณีย์ ศุภศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นางจิรัฐิติกาล เข็มขาว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางชื่นจิต แสนสุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นายอนันท์ วงษ์แสง ศิลปะ ครู
นางสาวศศิมา แสงสว่าง ศิลปะ ครู [email protected]
นางสาวมินตรา พันธุมาศ ศิลปะ ครูพิเศษ [email protected]
นางนิภาพร ขันเงิน ศิลปะ ครู [email protected]
นางอรรถยา จันทร์พางาม ศิลปะ ครู
นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์ ศิลปะ ครู
นางสาวชนิดา กุลแพทย์ ศิลปะ ครู [email protected]
นายนรากร คำโสภา ศิลปะ ครู [email protected]
นายทิวากร ว่องเจริญ ศิลปะ ครู [email protected]
นายวิมล พงษ์เตรียง ศิลปะ ครู [email protected]
นางชัญญา แซ่ลิ้ม ศิลปะ ครู [email protected]
นายณัฐพล บัวอุไร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู [email protected]
นายพีระพงษ์ ปรีดาชม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู [email protected]
นายอภิเดช กุลบุตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู
นายรุตชเดช คะตะวษ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวจิรภิญญา วงษ์ตรีศรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู
นายสุธีร์ นาทร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พนักงานราชการ
นางสาวพินทิพา เทศวิศาล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู [email protected]
นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู [email protected]
นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู
นายปิยชาติ จันทรานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู [email protected]
นางสาวเพ็ญพิกา พาโคกทม สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย
นางสาวพลอยไพลิน ก้อนใส สังคมศึกษาฯ ครู
จ.ส.อ.พิพัฒน์ ยงยุทธ สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย
นายชนินทร์ แก้วเจริญ สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นางสาวนภัทร สีหะวงษ์ สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวฐาปนี ชำนาญกุล สังคมศึกษาฯ ครู
นายปฏิภาณ สุตระ สังคมศึกษาฯ ครู
นายปรัชญา งาสิทธิ์ สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ สังคมศึกษาฯ ครู
นายภิญโญ ขียา สังคมศึกษาฯ ครู
นางสุพัตรา เยาวนิช สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวสำเริง ศรีพลอย สังคมศึกษาฯ ครู
นางลักขณา นิยม สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นายอิทธิพันธ์ นาโควงค์ สังคมศึกษาฯ ครู
นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบ สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นางสาววิภา วิชัยพรหม สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นายชวัลวิทย์ สอนมานะ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู [email protected]
นายฐิติวัสส์ ชำนาญเท สุขศึกษาและพลศึกษา ครูพิเศษ [email protected]
นายพลสันต์ บุญเจริญ สุขศึกษาและพลศึกษา ครูพิเศษ
นางปานใจ ภัทรสุวรรณกิจ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู [email protected]
นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล สุขศึกษาและพลศึกษา ครู [email protected]
นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู
นายสมพอ ภู่โกสีย์ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู [email protected]
นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู
นายสิทธิชัย ดุลแสง สุขศึกษาและพลศึกษา ครู
นายวิเชียร จันทแสง สุขศึกษาและพลศึกษา ครู
นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู [email protected]
ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระ ตำแหน่ง email