รายงานการสอนห้อง ม.302 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ส20212 Akou all work completed None
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 ส20212 Akou All missing work completed. None
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 ท23101 วสุธร ทบทวนก่อนสอบ ~
พุธ ที่ 06/09/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ทดสอบหลังเรียน
พุธ ที่ 06/09/2566 2 อ23101 Robin Unit 4 review
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 ว23205 Michael Exam Absent: NONE
อังคาร ที่ 05/09/2566 5 ส20212 Akou unit test
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ศ23102 นรากร วิวัฒนาการดนตรีไทย-สากล อิทธิพลดนตรีต่อตนเองและสังคม
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ศ23102 นรากร วิวัฒนาการดนตรีไทย-สากล อิทธิพลดนตรีต่อตนเองและสังคม
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ท23101 วสุธร ตามงาน ~
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนและแฟ้มสะสมงาน -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ส20212 Akou Panama
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ท23101 วสุธร มารยาทการฟัง ~
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ง23102 กุลจิรา ต่อวงจร
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ง23102 กุลจิรา ต่อวงจร
พุธ ที่ 30/08/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 30/08/2566 2 อ23101 Robin Unit 4: Grammar in Context 1 & Developing Vocabulary
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ว23205 Michael Tides Absent: NONE
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ส23101 ชนินทร์ ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ส20212 Akou Costa Rica student 24 is absent.
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ท23101 วสุธร การฟังและการดู ~
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 อ23101 Robin Reading Explorer & Integration Project student 24 is excused (sick).
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 ศ23102 นรากร การจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ การประพันธ์เพลงอย่างง่าย
จันทร์ ที่ 28/08/2566 5 ศ23102 นรากร การจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ การประพันธ์เพลงอย่างง่าย
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 ท23101 วสุธร พระบรมราโชวาท ~
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ว23205 Michael Phases of the Moon Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ว23205 Michael Phases of the Moon Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ง23102 กุลจิรา ต่อวงจรไฟฟ้า -
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ค23101 Earl Properties of Parabolas
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศแบบอบอุ่น หนาวและขั้วโลกในทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ว23205 Michael Phases of the Moon Absent: 1 Excused: 10, 22, 25
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ค23101 Earl Properties of quadratic functions
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ส23101 ชนินทร์ ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศ ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรและมรสุมเขตร้อนในทวีปอเมริกาใต้
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ส20212 Akou Nicaragua & Travel Agency assignment
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ท23101 วสุธร พระบรมราโชวาท ~
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ศ23102 นรากร การฝึกทักษะเป่าขลุ่ยเพียงออ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 5 ศ23102 นรากร การฝึกทักษะเป่าขลุ่ยเพียงออ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ท23101 วสุธร พระบรมราโชวาท ~
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนที่ใช่ สถาบันการศึกษาที่ชอบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ว23101 Michael Diffusion and Osmosis Absent: NONE
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ส20212 Akou Reasons Why Central Americans Migrate
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ท23101 วสุธร การเขียนโฆษณา ~
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 ค23205 Earl Classwork on Linear Equation
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ส20212 Akou Geography of El Savador no one was absent
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ค23205 Earl Converting point slope form to standard form and slope intercept form
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ค23205 Earl Converting Point Slope From to Standard Form and Slope Intercept Form
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ค23101 Earl Linear relationship 22 Ingfah
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ส23101 ชนินทร์ ทำเลที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกา เขตภูเขาสูงทางทิศตะวันตกและที่ราบสูง
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 ส20212 Akou Geography of Honduras 22 Ingfah was absent due to illness
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ท23101 วสุธร การเขียนอัตชีวประวัติ ~
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ศ23102 นรากร การปฎิบัติทักษะขลุ่ยเพียงออ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ศ23102 นรากร การปฎิบัติทักษะขลุ่ยเพียงออ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ท23101 วสุธร การเขียนขีวประวัติ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 ค23101 Earl Discussion: Compares Property of Functions
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ส20212 Akou The geography of Belize
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ว23101 Michael Electromagnetic Wave Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ว23101 Michael Electromagnetic Wave Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ง23102 กุลจิรา เครื่องมืองานช่าง ใบงานหลอดไฟ -
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 ท23101 วสุธร โคลงสี่สุภาพ ~
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ว23101 Michael Observing the Universe Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ว23101 Michael Observing the Universe Absent: NONE
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ค23205 Earl Linear functions
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ค23205 Earl Functions 1 Elle
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ส20212 Akou Unit 2: Geography of Guatemala 01 Elle is sick
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียน 1
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียน 1
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ท23101 วสุธร ~ คัดกรองนักเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียน ~
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา เด็กชายกรภัทร์ สิริพัสน์นันท์ เลขที่ 1
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ส20212 Akou Midterm Grade Review
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ส20212 Akou Midterm Exam Review
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ค23101 Earl Discussion of the research paper.
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ว23101 Michael MIDTERM EXAM ABSENT: NONE
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ว23101 Michael MIDTERM EXAM ABSENT: NONE
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ง23102 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน -
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ทดสอบหลังเรียน
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ว23205 Michael Review - Midterm Test Absent: NONE
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ส20212 Akou Midterm Jeopardy Review 1
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ท23101 วสุธร การอ่านตีความ ~
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนอนาคตด้านการศึกษา -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 อ23101 Robin Revision Test (Gateway Review)
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ค23101 Earl Continuation of making chapter 1 and 2 of the project.
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ส20212 Akou Project Presentation (classwork) Class cancelled for Thai activities
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ว23101 Michael Project Making - DNA Model Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว23101 Michael Project Making - DNA Model Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ง23102 กุลจิรา สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ -
พุธ ที่ 05/07/2566 7 อ23213 Samara "Poetry v. Music" 0
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ว23205 Michael Project Making: DNA Model Absent NONE
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ค23101 Earl Similarity and transformation review: p.5-8
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ส20212 Akou North American Project Paper & Presentation
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ท23101 วสุธร การอ่านตีความ ~
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ค23205 Earl Congruence and Similarity Review (Short Quiz 15 items)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว23205 Michael Reflection Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ส20212 Akou Project Research: part 2
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ท23101 วสุธร แบบฝึกหัด เรื่อง พระอภัยมณี ~
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ง23102 กุลจิรา ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า 1
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ค23205 Earl Unit 1 Review
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ทบทวนบทเรียนภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ส23101 ชนินทร์ นักเรียนไปทัศนศึกษา ณ วังโบราณ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ทวีปเเอฟริกา -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ค23205 Earl Discussion on Multistep Inequality
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ท23101 วสุธร พระอภัยมณี ~
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบค้นหาตนเอง เด็กหญิงปุณิกา พิทยาวัฒน์ เลขที่ 17 (ขาด) เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์ เครื่องต้น เลขที่ 18 (ขาด) เด็กหญิงรสกร เจริญสุข เลขที่ 21 (ขาด)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ค23205 Earl Short Quiz: Multi-step Inequality
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ส20212 Akou Geography of Mexico
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 อ23207 Robin Unit 2B Reading explorer Call of the wild All are present. Excuse 13, 27 for helping in the pride preparation.
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ง23102 กุลจิรา เครื่องใช้ไฟฟ้า 26 อบรม
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ท23101 วสุธร พระอภัยมณี ~
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ว23205 Michael Punnett Square Blood Type Absent: NONE
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ว23101 Michael DNA and RNA Absent: 23
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ค23205 Earl Review for Chapter Test
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 พ23101 สมพอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องของความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่น
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง/ซ้อม /นำเสนอ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง/ซ้อม /นำเสนอ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ท23101 วสุธร พระอภัยมณี ~
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ 6 บุคลิกภาพของมนุษย์ กับการเลือกงานและสายอาชีพ ครบ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 อ23101 Robin Reading skill and vocabulary practice All are present
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ค23101 Earl Introduction of the research paper about Digital Accessory
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ส20212 Akou Geography of the United States no one is absent
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ค23205 Earl Multiplication and Division Property of Inequality
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ว23101 Michael Wai Kru NONE
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ว23101 Michael Wai Kru NONE
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ง23102 กุลจิรา ค่าไฟฟ้าต้องรู้ -
พุธ ที่ 14/06/2566 9 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศเขตอบอุ่น เขตหนาวและเขตขั้วโลกของทวีปอเมริกาเหนือ ครูต่างชาติบันทึกผิดคาบ
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ค23101 Earl Lesson 2: Multiplication and Division Property of Inequality
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ท23101 วสุธร บทอาขยาน ~
พุธ ที่ 14/06/2566 2 อ23101 Robin Unit 2 Gateway Exercise No one is absent
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ว23205 Michael TRANSCRIPTION Absent: NONE
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ส23101 ชนินทร์ เขตภูมิอากาศแบบร้อน แบบแห้งแล้ง
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ส20212 Akou Geography of North America student (12) Ink was absent due to illness.
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ค23101 Earl Lesson 5.1.5: Area and Perimeter of Similar Figures
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ท23101 วสุธร ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง/ งานกลุ่ม
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง/ งานกลุ่ม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ค23205 Earl Discussion about developing a prototype of digital accessory
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว23205 Michael DNA and Genetics Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ส20212 Akou Geography of Canda and North America Review no one was absent
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ว23101 Michael DNA and GENE Absent: no. 14
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว23101 Michael DNA and GENE Absent: no. 14
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ค23101 Earl Finding Slope From a Graph
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ปัจจัยควบคุมพูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ยุโรป
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว23101 Michael Punnett Square Absent: No. 14
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ค23101 Earl Lesson 5: Slope of Similar Triangles 14 Ingdao
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ส23101 ชนินทร์ ใบงานที่ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ 14
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ท23101 วสุธร แบบฝึกหัด เรื่อง คำทับศัพท์ 14
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ค23205 Earl Project Constraints
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว23205 Michael Punnett Square Absent: NONE
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ส20212 Akou Geography Of Canada Worksheet
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ค23205 Earl Maker Connect Digital Accessory
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ท23101 วสุธร ~คำทับศัพท์ -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว23101 Michael PUNNETT SQUARE ABSENT: NONE
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว23101 Michael PUNNETT SQUARE ABSENT: NONE
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ง23102 กุลจิรา ทักษะการจัดการ ใบงาน 1 การบริหารจัดการเวลา -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ว23205 Michael PUNNETT SQUARE ABSENT - NONE
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ค23205 Earl Lesson 4: Similar Angle and Indirect Measurement
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ เกรตเพลนส์ - เกาะและหมู่เกาะ ครบ
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว23205 Michael Mendel and His Peas Absent: NONE
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ว23101 Michael Mendel and His Peas Absent: NONE
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ค23205 Earl Lesson 3: Similar Triangle and Indirect Measurements.
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ท23101 วสุธร ~ คำยืมภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ 6
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ ครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ส20212 Akou Unit 1, lesson 2: Canada and Country worksheet No one was absent
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ท23101 วสุธร คำยืมภาษาอังกฤษ ~
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 พ23101 สมพอ แจกหนังสือ และสอนหน่วยที่ 1เรื่องช่วงวัยชีวิต
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาด้านทิศตะวันตก คะเนเดียนชีลด์ แลกคาบกับคุณครูสุคนทิพย์วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม คาบที่ 6
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ท23101 วสุธร คำภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ~
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ค23205 Earl Lesson:2 Properties of Similar Polygons
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ค23205 Earl Social Students (Providing Solution to a real world problem using STEM)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว23205 Michael Genetics Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ค23205 Earl Lesson 1: Social Students (how to prevent cyberbullying)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ท23101 วสุธร คำภาษามอญ-พม่าในภาษาไทย -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว23101 Michael Meiosis Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว23101 Michael Meiosis Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ง23102 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน เรียนเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น -
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค23205 Earl Unit 1: Short Quiz
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ที่ตั้ง อาณาเขตและลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ ใบงานที่ 1.1 ครบ
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ส 23103 ทิพวรรณ วิธีการทางประวัติศาสตร์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว23205 Michael Sexual Reproduction Absent: NONE
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว23101 Michael Sexual Reproduction and Meiosis Absent: none
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศ-การเปรียบเทียบงานดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ค23205 Earl Unit 1: Similarity and transformation using Tangram activity
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศ-การเปรียบเทียบงานดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ส23101 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ทบทวนเส้นละติจูดที่สำคัญทั้ง 5 และลองจิจูด ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ท23101 วสุธร คำภาษาเขมรในภาษาไทย ~
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ค23205 Earl Unit1: Similarity and Transformation using Tangram activity
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ23102 ธีระศักดิ์ สร้างความคุ้นเคย -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน -ครบ-
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ท23101 วสุธร สาเหตุของการยืมคำภาษาต่างประเทศ ~
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค23205 Earl Similarity and Transformations / CW:1.1.1b Transformation Golf
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ค23205 Earl Maths Pretest
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว23205 Michael Introduction Absent: none
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ส20212 Akou syllabus and unit 1 project
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ค23101 Earl M3 Pretest Post Test
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ค23205 Earl Course Syllabus/Class Orientation/ Setting Class Expectations
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ท23101 วสุธร แนะนำรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ว23205 Michael Orientation and Books distribution Absent - none
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว23205 Michael Orientation and Books distribution Absent - none
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค23205 Earl Students Orientation Students arrived late because they attend a general orientation with the Director at the Assembly area.
อังคาร ที่ 16/05/2566 3 ส20212 Akou canada temsafe is being talka
อังคาร ที่ 16/05/2566 2 ส20212 Akou north america -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ