รายงานการสอนห้อง ม.107 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ส21101 รุ่งทิวา ทำใบงาน 1,18
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ว21204 กินรี ทดสอบ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ว21204 กินรี ทดสอบ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 7 อ21201 Oliver REV 1
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 ศ 21102 วิมล - 1
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 1 กฤชธีรพัทธ์
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัด ค้นหาอาชีพ
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ออสเตรเลีย ครบ
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 อ21201 Oliver Rev 0
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 11 ธนาคาร
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน เลขที่ 25 เบญจรัตน์
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ว21204 กินรี การนำเสนอข้อมูล
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ว21204 กินรี การนำเสนอข้อมูล
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ วิเคราะห์โคลงโลกนิติ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ อิทธิพลนักแสดง ครบ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เรขรคณิตสองมิติสามมิติ -
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ โคลงโลกนิติเบื้องต้น
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ภูมิภาคทวีปเอเชีย ครบ
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 อ21201 Oliver TCP-O 0
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ การผันวรรณยุกต์
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ -
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ส21101 รุ่งทิวา ทวีปเอเชีย 40
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 40 อินทร์รวีร์
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 3 ว21204 กินรี ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ มาตราตัวสะกด
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ จบ 20
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ศ 21102 วิมล วันนี้ไม่มีสอน เนื่องจากต้องใช้ห้องเรียนซ้อมดนตรีงานด่วน 20
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ เลขที่ 20 อภวัฒน์
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม ,แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ คำเป็น คำตาย
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 อ21201 Oliver TCP-P 0
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ เสียงในภาษาไทยเสียงพยัญชนะ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ส21101 รุ่งทิวา ทวีปเอเชีย ครบ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เรขาคณิตสองมิติสามมิติ -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ว21204 กินรี ทักษะการทดลอง
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการทดลอง
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ เสียงในภาษาไทย เสียงสระ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-N 0
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ รูปแบบการแสดง ครบ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสาแบบฝึกหัด
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 อ21201 Oliver TCP-L&N 18
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ส21101 รุ่งทิวา ทวีปเอเชีย 21
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 21 อัศวิน
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 3 ว21204 กินรี ทักษะการวัด
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการวัด
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-M 0
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ สอบกลางภาค (เต้นกำรำเคียว) ครบ
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ศ 21102 วิมล เข้าร่วมชมการฝึกซ้อม ณ ห้องแกรนด์ -
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี Things in a house
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาใบงานที่ 4.1
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ว21204 กินรี การตั้งสมมุติฐาน
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ว21204 กินรี การตั้งสมมุติฐาน
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 อ21201 Oliver Listening test 0
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ จับกลุ่มเต้นกำรำเคียว ครบ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี Vocabulary : Room in my house
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-J,K 12
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ แบบทดสอบรำวง ครบ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ศ 21102 วิมล ตามงานค้าง -
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
พุธ ที่ 26/07/2566 3 อ21101 ฉัตรรวี ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ สอบคัดกรองอ่านเขียน
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 อ21201 Oliver TCP-J 0
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ สอบแก้กลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี สอบซ่อมกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 11 ธนาคาร
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ แจ้งคะแนนสอบ แนวทางการแก้คะแนน ทบทวนเนื้อหาสาระ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ว21204 กินรี การตั้งคำถามเชิงวิจัย &คำถามทั่วไป
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 ว21204 กินรี การตั้งคำถามเชิงวิจัย &คำถามทั่วไป
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ ติดตามการส่งงาน คะแนนสอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ส21101 รุ่งทิวา สรุป 1
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 1 กฤชธีรพัทธ์
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ว21204 กินรี การกำหนดตัวแปร
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ว21204 กินรี การกำหนดตัวแปร
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 อ21201 Oliver review 0
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ สอบรำวงมาตรฐาน 1
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ศ 21102 วิมล ศึกษา ค้นคว้า Google Site 1
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ จำนวนเต็ม เลขที่ 1 กฤชธีรพัทธ์
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี Post-test Unit 2
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ว 21101 ไปรยา เฉลยแบบฝึกหัด
พุธ ที่ 12/07/2566 3 อ21101 ฉัตรรวี Exercise this-these-that-those
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ว 21101 ไปรยา ธาตุกัมมันตรังสี เลขที่ 1
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ว 21101 ไปรยา ธาตุกัมมันตรังสี เลขที่ 1
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ ภาษาพูดภาษาเขียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐกิจพอเพียง 1
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 อ21201 Oliver review 0
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ คำพ้อง
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี Exercise Unit 2
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 1 กฤตธีรพัทธ์, เลขที่ 16 พีรัช
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 17 ภาคิน
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ว21204 กินรี การกำหนดตัวแปร
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ว21204 กินรี การกำหนดตัวแปร
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ กิจกรรมวันภาษาไทย
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 8 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐกิจประเทศไทย 17
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-C,D 17
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ ฝึกปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน 17
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ศ 21102 วิมล แบบทดสอบเรื่องประเภทเครื่องดนตรีไทย 17
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน เลขที่ 17 ภาคิน ,เลขที่ 34 ลภัสรดา
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ว 21101 ไปรยา โครงสร้างอะตอม
พุธ ที่ 05/07/2566 3 อ21101 ฉัตรรวี Preposition
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ว 21101 ไปรยา การหาอนุภาคมูลฐาน 35,34,17
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ว 21101 ไปรยา การหาอนุภาคมูลฐาน 35,34,17
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ คำซ้อน
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ส21101 รุ่งทิวา ร่วมกิจกรรมinternational day ครบ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ เลขยกกำลัง เลขที่ 34 ลภัสรดา
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ส21101 รุ่งทิวา สถาบันการเงิน ครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว21204 กินรี ทักษะการนำเสนอข้อมูล
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการนำเสนอข้อมูล
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ คำซ้ำ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ศ 21102 วิมล ทัศนศึกษา -
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ว 21101 ไปรยา แบบจำลองอะตอม
พุธ ที่ 28/06/2566 3 อ21101 ฉัตรรวี School supply
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ท21101 ศิรินันท์ คำมูล
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ว 21101 ไปรยา สารประกอบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ว 21101 ไปรยา สารประกอบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ คำประสม
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา infographic ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 อ21201 Oliver TCP-G 0
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี WH Question
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพย์สินทางปัญญา 39
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ คำมูล
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม เลขที่ 39 สุชาดา
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ว21204 กินรี ทักษะการคำนวณ 39
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการคำนวณ 39
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 อ21201 Oliver ISP2 0
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ศ 21102 วิมล ทฤษฎีดนตรีสากล 9 39 ลา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม เลขที่ 9 ณัฐดนัย ,เลขที่39 สุชาดา
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ว 21101 ไปรยา การจำแนกสารบริสุทธิ์
พุธ ที่ 21/06/2566 3 อ21101 ฉัตรรวี Ddemonstrative
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ สรุปนิราศภูเขาทอง
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ค21201 จิตลดา การสร้างเกี่ยวกับมุม
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพย์สินทางปัญญา ครบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 อ21201 Oliver TCP-H 0
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ วิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดี
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี Pre Test Unit 2
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ จำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ส21101 รุ่งทิวา กราฟอุปสงค์_อุปทาน 38
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ การคัดลายมือ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ การหารจำนวนเต็ม เลขที่ 38 สิริยากร (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ว21204 กินรี ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 38
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 38
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-D 0
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ ประวัติรำวงมาตรฐาน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ วิธีการทาบประวัติศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ศ 21102 วิมล พิธีไหว้ครู -
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ว 21101 ไปรยา สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 14/06/2566 3 อ21101 ฉัตรรวี Post-test Unit 1
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ทฤษฎีการเลือกอาชีพ
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ส21103 โรจนัสถ์ วิธีการทาบประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา D,S ครบ
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 อ21201 Oliver TCP-F 0
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี Possessive Adjective
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ การคูณจำนวนเต็ม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ส21101 รุ่งทิวา ค่านิยมการบริโภค 16,40
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ การคูณจำนวนเต็ม เลขที่ 16 พีรัช(ป่วยโควิค), เลขที่ 40 อินทร์รวีร์(ป่วยโควิค)
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ ยุคโลหะในดินแดนไทย สรุปและงาน
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 อ21201 Oliver ISP2-G 0
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ศ 21102 วิมล การขับร้อง 14 ,40 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน เลขที่ 16 พีรัช (ลาป่วย) , เลขที่ 40 อินทร์รวี(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี Ben’s big family
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ท21201 อภันตรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ค21201 จิตลดา การสร้างมุม
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ว 21101 ไปรยา ความหนาแน่น
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ประเภทของอาชีพ
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ส21101 รุ่งทิวา ปัจจัยการบริโภค 23,40 ลาป่วย
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ค21201 จิตลดา การสร้างมุม
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ปัจจัยการบริโภค 23,40
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 อ21201 Oliver TCP-E 23
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบประสาทส่วนกลาง
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ การลบจำนวนเต็ม เลขที่ 27 ปวีณ์นุช, เลขที่ 28 ปิยรมย์, เลขที่ 34 ลภัสรดา, เลขที่ 40 อินทร์รวีร์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ สมัยก่อนปรและสมัยประวัติศาสตร์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว21204 กินรี ทักษะการสังเกต และทักษะการลงความเห็นข้อมูล 27 34 40
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ว21204 กินรี ทักษะการสังเกต และทักษะการลงความเห็นข้อมูล 27 34 40
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์นิราศภูเขาทอง 27 28 34 40
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ ฝึกทักษะกลุ่มตนเอง 28,40 (โควิด)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ การแ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ศ 21102 วิมล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี ประเภทเครื่องดนตรีไทย 28 , 40
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ การลบจำนวนเต็ม เลขที่ 28 ปิยรมย์(ป่วยโควิค) , เลขที่ 40 อินทร์รวีร์(ป่วยโควิค)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี Occupation
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ท21201 อภันตรี ใบงาน 1.1 และใบงาน 1.2 38 และ 40
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ว 21101 ไปรยา จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
พุธ ที่ 31/05/2566 3 อ21101 ฉัตรรวี Do exercise in worksheet
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความหมายของอาชีพ
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์นิราศภูเขาทอง 28 40
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ก21901 สุภาวดี แบบทดสอบพหุปัญญา
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ทดสอบหลังเรียน 28,40 ป่วยโควิด
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 อ21201 Oliver TCP-C 28,40
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ รอบรู้นิราศภูเขาทอง
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 อ21101 ฉัตรรวี Apostrophe s
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ เลขที่ 14 ปุณณวิช(ป่วย) ,เลยที่28 ปิยรมย์(ป่วยโควิค)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ว21103 รุตชเดช Canva
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว21103 รุตชเดช Canva
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพยาากรทางเศรษศาสตร์ ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบประสาท
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว21204 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว21204 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ หลักวรรณคดี
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ นาฏยศัพท์/ภาษาท่า/จับกลุ่มเตรียมสอบเก็บคะแนน 36
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ ความสำคัญของเวลากับการเรียนประวัติศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ศ 21102 วิมล ชี้แจงรายวิชา 36 ลา
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค21101 วิลาวัณย์ การบวกจำนวนเต็ม เลขที่ 36 วาเลนทิพย์
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ21101 ฉัตรรวี my family 36
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ท21201 อภันตรี ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค21201 จิตลดา การสร้างส่วนของเส้นตรง 36
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ว 21101 ไปรยา สารบริสุทธิ์
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว 21101 ไปรยา แนะนำรายวิชา แบ่งกลุ่ม
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 พ21101 ชวัลวิทย์ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว 21101 ไปรยา แนะนำรายวิชา แบ่งกลุ่ม
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ท21101 ศิรินันท์ หลักวรรณคดี
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร?
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ21201 Oliver TCP-A
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ง20283 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา/แบ่งกลุ่ม/สร้างแรงบรรดาลใจการขาย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ง20283 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา/แบ่งกลุ่ม/สร้างแรงบรรดาลใจการขาย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ บทอาขยาน วรรคทอง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ค21101 วิลาวัณย์ จำนวนเต็ม -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว21103 รุตชเดช แนวคิดเชิงนามธรรม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว21103 รุตชเดช แนวคิดเชิงนามธรรม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว21103 รุตชเดช แนวคิดเชิงนามธรรม
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ส21101 รุ่งทิวา แนะนำรายวิชา 11
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ ประวัติศาสตร์คืออะไร ประโยชน์ของวิชาประวัติศาสตร์
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว21204 กินรี แนะนำรายวิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 11 15
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว21204 กินรี แนะนำรายวิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 11 15
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ท21101 ศิรินันท์ แนะนำรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 อ21201 Oliver TCP A
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ แนะนำรายวิชา ทำความรู้จักนักเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ศ 21102 วิมล รับอุปกรณ์การเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ