ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนง สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
- เด็กหญิงณัทชมน ประทุมชาติ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
- เด็กหญิงกุลภรณ์ รัตนจรัสโรจน์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
000000 เด็กชายวุฒิภัทร จินตนามณีรัตน์ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ยังไม่ชำระ
00001 เด็กชายภัทรพล รักษจิตร สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ยังไม่ชำระ
00006 เด็กชายศุรธีร์ มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
00092 นายกฤษณะ เมฆวิไล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
00094 นางสาวกัญญารัตน์ ผ่องสวัสดิ์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
00130 นางสาวนัทธ์ชนัน สาลาสุตา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
00148 นางสาวมุทิตา จานนอก สาย 5 ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ยังไม่ชำระ
00187 นายกฤตภาส รัตนานุกูล สาย25 วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ยังไม่ชำระ
00205 นางสาวญาณิศา จันทะสะเร สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
00232 นางสาวปัณณธร อารีเสวต สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
00237 นางสาวพราวพิศุทธ์ วิริยะประสาท สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
00242 เด็กชายพิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
00248 นางสาวรัชญา รุ่งแสงธนธร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
00250 นางสาวลักษณพร มีชัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
00262 นายศุภณัฐ จันทรสาขา สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
00262 นายศุภณัฐ จันทรสาขา สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
00262 นายศุภณัฐ จันทรสาขา สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
00280 นางสาวอลิสา เลิศเกษมผล สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ยังไม่ชำระ
00329 นายกฤษณภัค เสน่ห์มิตร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
00339 เด็กชายปรวีร์ เกษสิมลี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ยังไม่ชำระ
00348 เด็กชายวีรพันธ์ พงศ์ชัยโชค สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
00350 เด็กชายเศรษฐพงศ์ โพธิญาณ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ยังไม่ชำระ
00352 เด็กชายอรรฆพล ภู่นพคุณ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ยังไม่ชำระ
00358 เด็กหญิงนภสร โกวิททวิพัฒน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ยังไม่ชำระ
00363 เด็กหญิงณิชมน แก้วลอยมา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
00365 เด็กหญิงพัฒสราพร สายเนตร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
00367 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ฮาบเมืองซอง สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ยังไม่ชำระ
00376 เด็กหญิงโสภิตา แสงเพ็ชร สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ยังไม่ชำระ
00382 เด็กชายธนภัทร สุขทรัพย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
00403 เด็กหญิงปทิตตา อาชาวรัตน์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
00420 เด็กหญิงสุวิมล กะการดี สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
00444 เด็กชายมาฆะพงษ์ แผ่ผ่องพรรณ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
00467 เด็กหญิงไอรินลดา มั่นคงดี สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
00482 เด็กหญิงสุกุลฑีรา นาคนิกร สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ยังไม่ชำระ
110140 นายณัฏฐพล ลาภประสพ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
110280 นายสิรวิชญ์ สุคนธรัตน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
110300 เด็กหญิงเขมจิรา รุจิรดานนท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
110420 เด็กหญิงธัญญาณี พุทธเจริญ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
11043 เด็กหญิงพราวพิตติ ศิริสวัสดิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ยังไม่ชำระ
11063 เด็กชายสุพศิน ตระกูลดี สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
112990 เด็กชายธนกฤต นุ่มดี สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ยังไม่ชำระ
11356 เด็กหญิงอรปรียา เมืองก้อน สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
113960 เด็กชายทราวิส มาเหล็ม แคนนอน สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
113990 นางสาวอาทิตยา เงินมาก สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
12301 เด็กชายธัญธีร์ จินดามาตย์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
12383 เด็กชายณฐนนท์ โนนสินธุ์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
126040 เด็กหญิงขวัญพิดา กองจันทร์ สาย25 วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ยังไม่ชำระ
13339 เด็กหญิงธีรดา ขุนทอง สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ยังไม่ชำระ
13339 เด็กหญิงด.ญ.ธีรดา ขุนทอง สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ยังไม่ชำระ
14134 เด็กหญิงฐิตารีย์ สีหธนจินดา สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ยังไม่ชำระ
14243 นายกันต์ธีร์ ลี้อารีย์วงศ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
14311 นายชนพัฒน์ ขำโคกกรวด สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
14340 นางสาวโชติรส มนตรี สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
14349 นางสาวฐิติกาญจน์นภัส สีสุคล สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ยังไม่ชำระ
14358 นายณภัทร แสงสระคู สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
14362 นางสาวณฤชล ฤทธิแผลง สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
14413 นายทิวัตถ์ วณิชเวทิน สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
14450 นายธัญเทพ รินทระ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
14469 นางสาวนภัสรา พันธ์อิน สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ยังไม่ชำระ
14502 นายบรรณรุต ศรีศักดา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
14513 นางสาวใบบุญ ประสมพลอย สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
14514 นางสาวปกรณ์พรชนก ระเวง สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
14550 นางสาวปุริมปรัชญ์ โกศลวาทะวงศ์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
14564 นางสาวพรพัฒน์ พิพัฒน์กุลชัย สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ยังไม่ชำระ
14574 นางสาวพัชราภรณ์ แพงศรี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
14611 เด็กชายด.ช.ปิยวัฒน์ เผ้าหอม สาย6 หงสกุล โรงงานบริจสโตน ยังไม่ชำระ
14619 นายภรัญวิทย์ กิจพิริยะการณ์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
14633 นายภูดิศ จิตติวงศ์สมาน สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
14656 นางสาวเมธาวี เกตุทอง สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
14707 นายวิชยุตม์ ศรีจันทรักษ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
14721 นางสาวศรารินทร์ คำแก้ว สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
14748 นางสาวสวรส พลมณี สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
14751 นางสาวสิรภัทร เขตต์ปุระ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
14752 นายสิรวิชญ์ ทับทิมไทย สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
14792 นางสาวอรุชา แก้วประเสริฐ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
14880 นายกนก บัวเมือง สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
14894 นายกวิน เครือวงษ์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
14897 นางสาวกัญญาณัฐ เด็ดแก้ว สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
14899 นายกันตธี สายอ๋อง สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ยังไม่ชำระ
14908 นายกิตตสรณ์ วิกุลโรจน์พัฒน์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
14915 นายกิตติภพ ขันแก้ว สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ยังไม่ชำระ
14932 นายจักรพรรณ์ กอนา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
14933 นายจักริน พงษ์สว่าง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
14942 นางสาวจิรัฐิกร เวสารัชช์ สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ยังไม่ชำระ
14955 นางสาวชนัญชิดา สีลาสม สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ยังไม่ชำระ
14961 นางสาวชนิตา ปุณฑริกภักดิ์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
14964 นายชยพล ชายทวีป สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
14989 นางสาวฐิตาพร คำเปรม สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ยังไม่ชำระ
14991 นางสาวฐิติชญา มนตรี สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
14994 นางสาวฐิติรัตน์ ปิติสินชูชัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ยังไม่ชำระ
14999 นายณภัทร แก้วเนตร สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ยังไม่ชำระ
15022 นางสาวณัฐฐิญา มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
15029 นายณัฐภัทร สังข์ปิด สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ยังไม่ชำระ
15049 นายทินกฤต อินต๊ะวัน สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ยังไม่ชำระ
15074 นางสาวธนภร ประทุมรัตน์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ยังไม่ชำระ
15096 นางสาวธัญญรัตน์ โคตรพงษ์ สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ยังไม่ชำระ
15102 นางสาวธีมาดา งามแสงแข สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ยังไม่ชำระ
15125 นางสาวนวพร แก้วมณี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ยังไม่ชำระ
15131 นายนันทิพัฒน์ สุขเจริญ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ยังไม่ชำระ
15133 นางสาวนารี สันตพงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
15140 นางสาวบุศราพร มิทธิศร สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ยังไม่ชำระ
15164 นายปัณณ์ ฐานไพศาลกิจ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15191 นายพงศ์พัฒน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
15195 นายพงศ์ภาวี ธีรธิติวงศ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
15200 นางสาวพริมา แสงสิรคุปต์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ยังไม่ชำระ
15217 นายพัสกร จุลกะเศียน สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
15221 นางสาวพิชญ์สินี เลิศกชกร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
15228 นายพิชญุตม์ มุลสารศิลป์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
15257 นายภีมวัจน์ ชนะบาล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
15275 นายมานะชัย สิงห์ทอง สาย4 วไลย์ ม.กรุงเทพ ยังไม่ชำระ
15278 นางสาวมีสุข ทองเลิศ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ยังไม่ชำระ
15283 นางสาวยอดหทัย เนื่องฤทธิ์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
15286 นางสาวรดา โรจนศิริ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
15290 นางสาวรวิสรา เชิดชูสีมา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
15306 นายเลโอ ภพธร ค็อตตี้ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
15318 นางสาววรวลัญช์ หรูมงคลเจริญ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
15345 นางสาวศิริลักษณ์ โบประทอง สาย25 วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ยังไม่ชำระ
15363 นายนายสรายุทธ ผลาภิรมย์ สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ยังไม่ชำระ
15380 นายสุภวัฒน์ อมรพุทธพล สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ยังไม่ชำระ
15407 นางสาวอภิสร รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
15414 นายอัครชัย ธรรมลังกา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
15433 นางสาวกชพรรณ อูทอง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15435 นายกรวิชญ์ กรานแหยม สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ยังไม่ชำระ
15451 นายนนทกร โกวิทย์วิวัฒน์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
15464 นายเปี่ยมโชค เพ็ชรผ่อง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
15475 นายสิริวัฒน์ บัวพรหม สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
15504 นางสาวจิดาภา เรืองสระ สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร ยังไม่ชำระ
15633 นางสาวจรรยพร จิวะกุลชัยนันท์ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ยังไม่ชำระ
15651 นางสาวจิรัชยา เจริญไชย สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
15660 นางสาวฉัตรกมล รักษาศรี สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ยังไม่ชำระ
15664 นายชนกชนน์ปิติ อร่ามวงษ์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
15673 เด็กหญิงชลธิชา เปิดปัญญา สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
15675 นางสาวชลิดา แตงสุก สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ยังไม่ชำระ
15676 นายชวนากร พลารักษื สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ยังไม่ชำระ
15681 นายชัชพิมุข จับคล้าย สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ยังไม่ชำระ
15702 นายณชพล กอบชัยพานิช สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ยังไม่ชำระ
15722 นางสาวณัฐณิชา จุลโพธิ์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
15726 เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญโญอุปถัมภ์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
15741 นางสาวตรีเพชร พันธุ์สุ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
15746 เด็กชายถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15748 นายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
15787 เด็กหญิงธินันอรกูล สานธนาจิตรชัย สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
15796 นายธีรภัทร สุวรรณะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15820 เด็กหญิงเนตรนันทินี คนคล่องพิชญะ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ยังไม่ชำระ
15823 นางสาวบวรลักษณ์ ส่งเสริม สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
15853 นางสาวปวริศา อรัญญะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15898 นายพัทธธรรม เพ็งรัตน์​ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ยังไม่ชำระ
15902 เด็กหญิงพิชชาภา วณิชเวทิน สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
15907 นางสาวพิณญาภรณ์ พรมมา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
15912 นางสาวพิมพ์พรรณ ฟูสินพัฒนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
15933 นางสาวภัทรพร คูศรีเทพประทาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15974 นางสาวรมัณยา เกรียงไกรวศิน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15987 นายวจกฤษณ ผิวสอาด สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ยังไม่ชำระ
16021 นางสาวศิริกร บัวแก้ว สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
16084 นายอนรรฆ แสงสระคู สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
16100 นายอิสรพงศ์ นวลสมบูรณ์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
16174 นายฐาปนันท์ คงสัตรา สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
16198 นายธีรภัทร ขอมา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ยังไม่ชำระ
16206 นางสาวนาดา พรหมนา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
16231 นางสาวมนัสนันท์ จริตพานิช สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
16236 นางสาวรมณณัฏฐ์ สัจจะภัทรกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
16239 นายลัคกี้ ศรีดี สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ยังไม่ชำระ
16278 เด็กหญิงกฤตญาญ์ แก้วนพรัตน์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
16289 เด็กหญิงกันติชา สนใจ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
16291 เด็กหญิงกัลยนันท์ ช่วงโชติ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
16294 เด็กชายกิตติกูร เซ่งจ่าว สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
16305 เด็กหญิงเกศินี จึงเกรียงไกร สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ยังไม่ชำระ
16341 เด็กหญิงชญาดา เพ็ชรปิ่นแก้ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ยังไม่ชำระ
16346 เด็กหญิงชนัญญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
16351 เด็กชายชยธร ทองเพ็งจันทร์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ยังไม่ชำระ
16352 เด็กชายชยะภัทร ไชยฮ้อย สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
16353 เด็กชายชยุตรา ปานเสน สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ยังไม่ชำระ
16361 เด็กชายชวัลวิทย์ โศภณศิริทร สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ยังไม่ชำระ
16362 เด็กหญิงชัญญา มูลสารศิลป์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
16368 เด็กหญิงโชติกา โกศัลยวัตร สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
16412 เด็กหญิงณัฐนันท์ สารัตถกิจอนันต์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
16450 เด็กชายธนกฤต ลพสุนทร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16451 เด็กชายธนกฤต ลลีละพันธ์นิวัฒน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16458 เด็กชายธนพล ลาภสัมฤทธิ์ผล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
16491 เด็กชายธีราทร รังษา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
16508 เด็กหญิงนิชาภา ศตวุฒิพร สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
16511 เด็กหญิงนิพาดา ขลิบเงิน สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
16514 เด็กหญิงเนตรอัปสร สังข์แก้ว สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ยังไม่ชำระ
16520 เด็กหญิงบุณณดา แสงนิลกุล สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
16526 เด็กชายปฏิภาณ อุบลบาน สาย10 ราชมงคล วิทยาลัยปกครอง ยังไม่ชำระ
16533 เด็กชายปภังกร ฤกษ์สันทัด สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
16542 เด็กหญิงปรียาดา อรัญญะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16549 เด็กชายปัณณทัต สุมาลัย สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
16558​ เด็กชายปิยังกูร ทากัณหา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
16585 เด็กชายพลวรรธน์ หมอยา สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
16598 เด็กหญิงพัณณิตา เลิศแก้วศรี สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
16599 เด็กหญิงพัตรพิมล ปานนาค สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ยังไม่ชำระ
16607 เด็กหญิงพิชญ์​สินี​ เอี้ยว​ฉาย​ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
16628 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชื่นจิตอภิรมย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ยังไม่ชำระ
16637 เด็กหญิงภัณฑิรา พยัคฆ์สิงห์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
16638 เด็กชายภัทรกร สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
16648 เด็กชายภาณุ​วิช​ญ​์​ ช่างเรียน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ยังไม่ชำระ
16667 เด็กหญิงมณีรัตน์ กาญจนวงศามาศ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
16680 เด็กหญิงยอดฤทัย เนื่องฤทธิ์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
16695 เด็กหญิงลภัสรดา วัฒนชัยพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ยังไม่ชำระ
16696 เด็กหญิงด.ญ.ลักษิกา บุญเลิศ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
16701​ เด็กชายวร​ก​ฤ​ศ​ จ​ั​น​ทร์อ้าย สาย12 บ้านฟ้า ยังไม่ชำระ
16703 เด็กชายวรพัทธ์ ปัทมะโสภา สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
16708 เด็กหญิงวลัยพรรณ ปาสาบุตร สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ยังไม่ชำระ
16722 เด็กหญิงศศิณา แสงโรจน์รัตน์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ยังไม่ชำระ
16747 เด็กชายศุภวิชญ์ ทองเกิด สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ยังไม่ชำระ
16775 เด็กชายสิริวิช เอี่ยมชุ่ม สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
16780 เด็กหญิงสุประวีณ์ หาผลทรัพย์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
16785 เด็กชายสุรดิษ เศรษฐวงศ์สิน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
16803 เด็กชายอภิวิชญ์ รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
16804 เด็กหญิงอรณิชา ตุลาภรณ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
16806 เด็กชายอรัณ อัศวนรากุล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
16812 เด็กหญิงอัยรดา เกตุแป้น สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
16852 นางสาวอรัชพร สุคนธรส สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ยังไม่ชำระ
16862 เด็กชายยศสรัล มั่นคงดี สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
16872 นางสาวจิดาภา เกียเต๊ะ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
16877 นางสาวชนกพร บุญยนต์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
16897 นางสาวทิพย์อำพร รามัญ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16898 นางสาวทิพย์อำภา รามัญ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16923 นางสาวพนิดา เอี่ยมโอษฐ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
16924 นางสาวพรกมล เกตุแก้ว สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ยังไม่ชำระ
16931 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เพชรจินดา สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
16941 นายแมกซิมัส โคฮ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
16946 นางสาววริษฐา​ ป้อม​น้อย สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
16963 นางสาวสุพิฌาย์ ศรีปัญญาพล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
16974 เด็กหญิงกชพรรณ ธนพิพัฒนากิจ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
16978 เด็กชายกมลภพ เหมทานนท์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ยังไม่ชำระ
16979 เด็กหญิงกรชนก ฉิมสน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
16993 เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีโฉม สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ยังไม่ชำระ
16998 เด็กชายกัณฑ์พงษ์ ศรีศิริฐปนา สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ยังไม่ชำระ
17000 เด็กชายกันติชา เจริญพลัน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
17013 เด็กหญิงกุลจิรา ลุสมบัติ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ยังไม่ชำระ
17036 เด็กหญิงจิราพรรณ สมพงศ์​ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ยังไม่ชำระ
17050 เด็กหญิงชนิดา บุตรศรี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ยังไม่ชำระ
17051 เด็กหญิงชนิดาภา เปี่ยมไชย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ยังไม่ชำระ
17053 เด็กชายชยณัฐ สุทธรัตนกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
17057 เด็กหญิงชลธิดา มั่งมีดี สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
17061 เด็กชายชวดล ไทยถาวร สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17064 เด็กหญิงชวิศา วีรธรรม พูลสวัสดิ์ สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ยังไม่ชำระ
17069 เด็กหญิงชัญญรัช อุ่นคำ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
17086 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ คนซื่อ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17089 เด็กชายณกรณ์ คุ้มครอง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
17101 เด็กหญิงณัชชา ปางปัญญากุลชัย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
17104 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ดิษฐเกษร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
17106 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีสุวรรณ์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
17133 เด็กชายณัฐวัฒน บุญปัญญาเมธาสิทธิ์ สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ยังไม่ชำระ
17147 เด็กชายทักษ์ดนัย ก้อนผูก สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17168 เด็กชายธนภัทร โพธิ์เกตุ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17169 เด็กชายธนภัทร อินทรานุกูล สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ยังไม่ชำระ
17175 เด็กชายธนัท ผอนนอก สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ยังไม่ชำระ
17181 เด็กหญิงธวัลรัตน์ มานะยิ่ง สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
17186 เด็กหญิงธันยพร นวลทวี สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
17188 เด็กชายธารธรรม นันทะศรี สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
17197 เด็กหญิงนพภัสสร ปรีศิริ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
17219 เด็กชายนันทภพ เวชมงคล สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร ยังไม่ชำระ
17221 เด็กหญิงนัยน์กานต์ วิโรจพิทักษ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
17245 เด็กชายประทานพร สายเนตร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
17254 เด็กหญิงปรีญาลักษณ์ ศรีอาวุธ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
17259 เด็กหญิงปวีณรัตน์ อิทธิเดชานนท์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
17263 เด็กชายปัณณธร คงขำ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
17264 เด็กชายปัณณวัฒน์ แก่กล้า สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
17266 เด็กชายปัณณวิชญ์ วุธิสิริ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
17276 เด็กชายด.ช.ปุญญพัฒน์ อัมโร สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ยังไม่ชำระ
17282 เด็กชายพงศกรณ์ ศักดิ์สวัสดิ์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
17283 เด็กชายพงศ์ภีระ พิเชฐพีระพูน สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
17286 เด็กชายพชร โง่นใจรัก สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
17288 เด็กหญิงพชรวรรณ ตุลาภรณ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
17291 เด็กหญิงพรชนก พงษ์สุริยะวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ยังไม่ชำระ
17294 เด็กหญิงพรปีใหม่ ลาพรหมมา สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
17300 เด็กหญิงพรลภัส เลิศกชกร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
17301 เด็กชายพรหมวรภพ พาอ่อน สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
17305 เด็กหญิงพลอยกันตา รัตนพันธุ์ สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ยังไม่ชำระ
17308 เด็กชายพศิน กรานแหยม สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ยังไม่ชำระ
17317 เด็กหญิงพิชญ์สินี วุฒิศิรินุกูล สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ยังไม่ชำระ
17328 เด็กชายพิสิษฐ์ เอี่ยมเชื้อสวัสดิ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17329 เด็กชายด.ช.พีรพันธ์ ช่างเรือง สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
17342 เด็กหญิงแพรมาพร แพงจันทร์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
17347 เด็กหญิงภรณ์ชนกน์ ศิริเธียรไชย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
17381 เด็กชายมนัสวินท์ พลนาค สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
17385 เด็กหญิงมุนินทร์ กลั่นบุญชุ่ม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17392 เด็กหญิงรมิดา พรหมวิเศษ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ยังไม่ชำระ
17401 เด็กหญิงลภัสรดา พลทัน สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17406 เด็กหญิงลิปิกาณฑ์ พึ่งมั่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
17409 เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงศ์อนันต์ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ยังไม่ชำระ
17412 เด็กชายวชิรวิทย์ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ยังไม่ชำระ
17412 เด็กชายวชิรวิทย์ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ยังไม่ชำระ
17447 เด็กชายศรุติพงศ์ ตันติวุฒิพงศ์ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ยังไม่ชำระ
17456 เด็กชายศิวกร วรรณชัย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
17458 เด็กชายศุภกร เผ่าเนตร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17460 เด็กชายศุภณัฐ ติ้ววงศ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
17463 เด็กหญิงศุภิสรา บุญมาก สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
17471 เด็กชายสิทธินนท์ แว่นถิ่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
17473 เด็กชายสิปปกร โพนคำ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
17481 เด็กหญิงสิริดา แดงนา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
17498 เด็กหญิงสุวิชญา สุคนธรัตน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
17504 เด็กชายอชิร ศุภางค์ศานต์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
17507 เด็กชายอติรุจ เสือจุ้ย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
17509 เด็กหญิงอนัญญา มาเจริญทรัพย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
17513 เด็กหญิงอภิชญาย์ ฉันทวิริยวัฒน์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
17523 เด็กหญิงอริสรา มาบขุนทด สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ยังไม่ชำระ
17534 เด็กชายอิศวรา กัณพิพัฒน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
17546 เด็กชายชินารัญ นามพุทธา สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17571 นางสาวกนกนภัส แสงนิล สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
17584 นางสาวชนารัตน์ อื้อเฮง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
17602 นายณัฐวิช จันทร์ฉาย สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17606 นายเตชิต พูลสินธนาพงษ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
17613 นายธีรไนย ชัยชนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
17638 นางสาวพัทธิญา จันทร์ผะกา สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
17641 นางสาวพิชญธิดา รบกล้า สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ยังไม่ชำระ
17643 นางสาวพิมมาดา จันทร์ผะกา สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
17644 เด็กชายพีรพัฒน์ รุจิภิญโญโสภานนท์ สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ยังไม่ชำระ
17645 นางสาวภวรัญชน์ โกวิททวิพัฒน์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ยังไม่ชำระ
17660 นางสาวรินรดา ขรณีย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
17661 นางสาวรุจีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
17675 นางสาวสิรีธร ปิ่นทอง สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ยังไม่ชำระ
17683 นางสาวอรญา ผ่องศรี สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
17686 เด็กหญิงกชมน ภู่นพคุณดี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
17687 เด็กชายกนกพล บรรยงค์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17706 เด็กชายกษิดิ์เดช เล็กเครือสุวรรณ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
17710 เด็กชายก้องภูมิ สว่างสุข สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ยังไม่ชำระ
17722 เด็กชายกันตภณ กิตติศรัณย์เลิศ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ยังไม่ชำระ
17734 เด็กชายกิตติศักดิ์ บัวรุ่ง สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
17740 เด็กชายเกียรติภูมิ อนันต์ตันติกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
17742 เด็กหญิงขวัญข้าว ปูทอง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
17757 เด็กชายจตุรภัทร โลกสุวรรณ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17761 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์ จันทร์เพ็ง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
17762 เด็กหญิงจินต์จุฑา เจาวัฒนา สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
17766 เด็กชายจิรภัทร รุจิภิญโญโสภานนท์ สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ยังไม่ชำระ
17768 เด็กหญิงจิรภิญญา ธรรมมงคล สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
17779 เด็กชายชนภัทร ทะนงศักดิ์สกุล สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17781 เด็กชายชนากันต์ ปานพลอย สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17788 เด็กหญิงชริญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17788 เด็กหญิงชริญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17798 เด็กหญิงชาลิสา พฤกษวัน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
17799 เด็กชายชาลี พระวิสัย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ยังไม่ชำระ
17801 เด็กหญิงชิตาภา สุขสวัสดิ์​ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
17802 เด็กชายชินาธิป เสนาโนฤทธิ์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ยังไม่ชำระ
17803 เด็กชายชิษณุพงศ์ เหมไพบูลย์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ยังไม่ชำระ
17818 เด็กหญิงฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
17824 เด็กหญิงณฐมน นิลสนธิ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ยังไม่ชำระ
17824 เด็กหญิงณฐมน นิลสนธิ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ยังไม่ชำระ
17825 เด็กหญิงณฐริกา ไม่เศร้า สาย10 ราชมงคล วัดมูล ยังไม่ชำระ
17829 เด็กหญิงณปภัสร์ ปิยะมิตร สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ยังไม่ชำระ
17832 เด็กหญิงณภัทร กอโชคชัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
17836 เด็กชายณภัทร ไชยนอก สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17837 เด็กชายณภัทร ภัครพาณิชย์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17838 เด็กชายณภัทร สหชัยยันต์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ยังไม่ชำระ
17842 เด็กหญิงณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17852 เด็กชายณัฐกิตต์ ชมภู สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
17856 เด็กชายณัฐดนัย รสจันทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ยังไม่ชำระ
17857 เด็กหญิงณัฐธิตา แก่นโคตร สาย3 ไทยธานี ยังไม่ชำระ
17858 เด็กชายณัฐปพน หงิมห่วง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
17873 เด็กหญิงตุลยดา แสนวันดี สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ยังไม่ชำระ
17876 เด็กชายถิรภัทร เรียงเครือ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ยังไม่ชำระ
17878 เด็กชายทนทศ อิงอุดมนุกูล สาย10 ราชมงคล วัดมูล ยังไม่ชำระ
17886 เด็กชายทีฆนันท์ ราศรีเกตุ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
17893 เด็กหญิงธนพร เหล่ากาวี สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
17904 เด็กหญิงธนัญญา เหลืองไตรรัตน์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17906 เด็กหญิงธนาวดี หล้าวงศา สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
17919 เด็กหญิงธัญมล รินทระ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
17923 เด็กชายธิตติศักดิ์ ตันศรีประภาศิริ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17925 เด็กชายธีร์ ธัญญกสิกล สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
17926 เด็กหญิงธีรดา ขุนทอง สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ยังไม่ชำระ
17929 เด็กชายธีรวิศว์ บัวเจริญ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
17932 เด็กชายนนท์ปวิธ สังข์ทิพย์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17934 เด็กชายนภทีป์ ภู่พานทอง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
17936 เด็กหญิงนภัสวรรณ์ มารอด สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
17946 เด็กชายนวพล จับใจเหมาะ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ยังไม่ชำระ
17953 เด็กชายนิช​คุณ​ รื่นพานิช สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17955 เด็กหญิงบุญญิสา อินทรสมบัติ สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ยังไม่ชำระ
17956 เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์เนตร์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ยังไม่ชำระ
17957 เด็กหญิงเบญญาภา ใจห้าว สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ยังไม่ชำระ
17960 เด็กชายปฏิภาณ เหลืองประเสริฐ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
17962 เด็กหญิงปณิสรา ศรีแก้ว สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ยังไม่ชำระ
17968 เด็กหญิงปภาวรินท์ แจ่มใส สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ยังไม่ชำระ
17969 เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีวิโรจน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
17973 เด็กชายประพล ป้อมตรี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17983 เด็กหญิงปวริศา ทองบุญนาค สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17986 เด็กหญิงปวีณ์นุช หงษ์ศิริ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ยังไม่ชำระ
17993 เด็กชายฐิฏิพัฒน์ มังคละภัทร สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ยังไม่ชำระ
17994 เด็กชายปัณณวิชญ์ เกิดสุข สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
18005 เด็กหญิงปุณิกา พิทยาวัฒน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
18013 เด็กหญิงพณณกร สุทธิธนมงคล สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
18015 เด็กหญิงพรหมภัสสร วงษ์มานิตย์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
18045 เด็กชายพีรพล พันธุ์จันทร์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
18052 เด็กหญิงภรภัทร นกไพร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18054 เด็กหญิงภัคจิรา ลิมปมาลัยพร สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
18066 เด็กชายภาคิน เนตรนพ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18068 เด็กชายภาวัต จิระภัทรศิลป สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
18071 เด็กชายภูโตห์ พันธ์วงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ยังไม่ชำระ
18072 เด็กชายภูบดี คุณปัญญาเลิศกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
18079 เด็กชายมงคลชัย ชาวบล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18080 เด็กชายมณฑล นนทกาภรณ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ยังไม่ชำระ
18083 เด็กชายมาลัยแก้ว ประสพกิจ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
18089 เด็กชายเมธิชัย แซ่กัม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
18090 เด็กชายด.ช. ไมตรี คำเจริญ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ยังไม่ชำระ
18092 เด็กหญิงรดากานต์ แสงสว่าง สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ยังไม่ชำระ
18104 เด็กหญิงลิลรดา อิ่มสวาสดิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
18107 เด็กชายวชิรวิทย์ บัวเงิน สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
18109 เด็กหญิงวรัชญา จั่นวงศ์แก้ว สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
18113 เด็กหญิงวริศรา แนมจันทร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18118 เด็กหญิงวิชญาพร อภิคมานนท์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
18121 เด็กชายวินทกร รักเกียรติ์เกษม สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ยังไม่ชำระ
18122 เด็กหญิงวิภาดา สมประสงค์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
18144 เด็กชายศุภกร บวรสิน สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
18150 เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมวิเศษ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ยังไม่ชำระ
18155 เด็กหญิงศุภา​นัน ภาคพิธเจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18156 เด็กหญิงศุภิสรา พงษ์สิน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ยังไม่ชำระ
18160 เด็กชายสร้างสรรค์ วงศ์มูล สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
18161 เด็กชายสัณห์พิชญ์ พรทิพย์เทวา สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ยังไม่ชำระ
18167 เด็กชายสิระกร สิทธิรส สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ยังไม่ชำระ
18173 เด็กหญิงสิริวรรณ อินทรเสวก สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
18178 เด็กชายสุทธิพจน์ ภูวเลิศพัฒนวรา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
18184 เด็กหญิงสุภจิรา มาลาธรรม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
18185 เด็กชายสุเมธี รูปอั๋น สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
18189 เด็กหญิงสุวภัทร สุพรรณพานิชย์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18196 เด็กชายอชิระ จันทะฤทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
18201 เด็กหญิงอภิชญา คำแก่น สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
18203 เด็กหญิงอภิชญา สารกุล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18206 เด็กหญิงอภิสรา เข็มพงษ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ยังไม่ชำระ
18210 เด็กหญิงอรณิชา ชวรัตนานันท์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
18214 เด็กชายอลงกรณ์ เกตุใหม่ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
18221 เด็กชายอาชวิน สุขสงวน สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ยังไม่ชำระ
18223 เด็กหญิงเอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ยังไม่ชำระ
18229 เด็กชายเจตนิพัทธ์ รัตนสิงห์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18231 เด็กหญิงญาณิศา รวมทรัพย์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
18233 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศรีหาเมฆ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
18235 เด็กชายธนบดี คำเกาะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
18242 เด็กหญิงอภัศฎา เสือบัว สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ยังไม่ชำระ
18253 นางสาวจิร​สุดา​ ทองศรี​ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
999999 เด็กชายกิตติศัก แซ่ตี สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ