ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนง สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
18738 เด็กชายสิรวิชญ์ คำพลัด สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ยังไม่ชำระ
00187 นายกฤตภาส รัตนานุกูล สาย10 ราชมงคล วัดมูล ยังไม่ชำระ
00205 นางสาวญาณิศา จันทะสะเร สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
00232 นางสาวปัณณธร อารีเสวต สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
00237 นางสาวพราวพิศุทธ์ วิริยะประสาท สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
00248 นางสาวรัชญา รุ่งแสงธนธร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
00263 นางสาวศุภิสรา พรมโสภา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
00265 นางสาวสยมพร เหมือนตาล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ยังไม่ชำระ
00280 นางสาวอลิสา เลิศเกษมผล สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ยังไม่ชำระ
00302 นายธนกฤต อาชะวะบูล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
00358 นางสาวนภสร โกวิททวิพัฒน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ยังไม่ชำระ
00370 นางสาวนรมน ประเสริฐผล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ยังไม่ชำระ
00438 เด็กชายธนวัฒน์ ทัศสุคนธ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ยังไม่ชำระ
00444 เด็กชายมาฆะพงษ์ แผ่ผ่องพรรณ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
00457 เด็กหญิงชุติมาศ ศรีแก่นจันทร์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
00467 เด็กหญิงไอรินลดา มั่นคงดี สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ยังไม่ชำระ
00472 นางสาวกัญชพร เเย้มเเสง สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
00473 นางสาวเบ็ญจลักษณ์ สูงศักดิ์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ยังไม่ชำระ
00500 เด็กหญิงนานา พรหมนา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
110300 นายนัธทวัฒน์ สงขวัญ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
110300 เด็กหญิงมณียา ปล้องแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
110300 เด็กชายภูริมาศ สุธีระวุฒิ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
110420 เด็กหญิงธัญญาณี พุทธเจริญ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
110420 เด็กชายมนัสวินท์ พลนาค สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
110420 เด็กหญิงชิตาภา สุขสวัสดิ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
113960 เด็กชายูภูมิพัฒน์ อาจไพวัลย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
113960 นางสาวรักษา แหวนในเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
113970 เด็กชายกฤตานน พันธ์ประเสริฐ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
113980 นายสยมภู ทองปัญญนพ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
14880 นายกนก บัวเมือง สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
14888 นางสาวกฤตยา อนันตอวยพร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
14896 นางสาวกัญญ์วรา ชวาลรติกุล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ยังไม่ชำระ
14897 นางสาวกัญญาณัฐ เด็ดแก้ว สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
14897 นางสาวกัญญาณัฐ เด็ดแก้ว สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
14906 นายกานตภัท อาจหาญ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ยังไม่ชำระ
14925 นางสาวคณิสร บุญทรัพย์ สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ยังไม่ชำระ
14926 นายคเณศ ตันติวัฒนารมย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
14931 นายจักรพงศ์ แย้มแสง สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ยังไม่ชำระ
14942 นางสาวจิรัฐิกร เวสารัชช์ สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ยังไม่ชำระ
14947 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจจุ่ม สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
14955 นางสาวชนัญชิดา สีลาสม สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ยังไม่ชำระ
14958 นายชนาธิป คำภา สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ยังไม่ชำระ
14960 นางสาวชนิตร์นันท์ เนตรขันธ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
14982 นางสาวญาณิดา จีวัฒนา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
14989 นางสาวฐิตาพร คำเปรม สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ยังไม่ชำระ
14991 นางสาวฐิติชญา มนตรี สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
14994 นางสาวฐิติรัตน์ ปิติสินชูชัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ยังไม่ชำระ
15016 นางสาวณัฏฐา เอี่ยมสมบุญ สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ยังไม่ชำระ
15022 นางสาวณัฐฐิญา มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
15033 นายณัฐวัฒน์ โพธิ์ตาทอง สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ยังไม่ชำระ
15041 นางสาวเดือนธันวา ธนกิจเจริญกุล สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
15042 นายตะวัน ฤกษ์ล้วน สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
15058 นายธนกร ทองปิ่นแก้ว สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
15070 นายธนบดี ดำรงค์กูลสมบัติ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
15074 นางสาวธนภร ประทุมรัตน์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ยังไม่ชำระ
15080 นายธนัช เพิ่มผลประเสริฐ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
15117 นายนพอนันต์ วงศ์จีโน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
15120 นางสาวนภัสสร รอดชีวัน สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ยังไม่ชำระ
15125 นางสาวนวพร แก้วมณี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ยังไม่ชำระ
15127 นางสาวนันท์นภัส สันวรรณ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ยังไม่ชำระ
15133 นางสาวนารี สันตพงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
15135 นางสาวบรรณรต ศรีฉันทะมิตร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
15164 นายปัณณ์ ฐานไพศาลกิจ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15190 นายพงศ์พล รักประเสริฐสุข สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ยังไม่ชำระ
15200 นางสาวพริมา แสงสิรคุปต์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ยังไม่ชำระ
15201 นายพริษฐ์ ธรรมเดชศักดิ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ยังไม่ชำระ
15203 นางสาวพลอยชมพู กาญจนาภิวงศ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ยังไม่ชำระ
15207 นางสาวพอวา เลิศคชาธาร สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ยังไม่ชำระ
15228 นายพิชญุตม์ มูลสารศิลป์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
15230 นางสาวพิณพิชชา ศิริซุ้มสุวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ยังไม่ชำระ
15239 นายพีรพัฒน์ ฤทธิเลิศ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ยังไม่ชำระ
15243 นางสาวเฟอร์ริสา มากผล สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
15244 นางสาวภคพร จันทา สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ยังไม่ชำระ
15245 นายภคพล ธรรมฤทธิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ยังไม่ชำระ
15248 นางสาวภัคจิรา เนื่องขจร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15275 นายมานะชัย สิงห์ทอง สาย4 วไลย์ ม.กรุงเทพ ยังไม่ชำระ
15283 นางสาวยอดหทัย เนื่องฤทธิ์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
15299 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญชู สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ยังไม่ชำระ
15304 นางสาวลอร่ามาย กิลลอร์ด สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ยังไม่ชำระ
15318 นางสาววรวลัญช์ หรูมงคลเจริญ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
15325 นางสาววิจิตรา แจ้งเจริญ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ยังไม่ชำระ
15341 นางสาวศศิรินทร์ ประมูลศิลป์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
15353 นายศุภกิจ สีเภา สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ยังไม่ชำระ
15406 นางสาวอภิสญารัชต์ หลักทรัพย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15407 นางสาวอภิสร รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
15464 นายเปี่ยมโชค เพ็ชรผ่อง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
15468 นางสาวลัลน์ลลิตน์ ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ยังไม่ชำระ
15475 นายสิริวัฒน์ บัวพรหม สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ยังไม่ชำระ
15602 นางสาวกฤตติกา อาดัม สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ยังไม่ชำระ
15607 นายกฤติน พัฒนสุขเกษม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
15617 นายกิตติภูมิ ทุ่มเพชร สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า ยังไม่ชำระ
15625 นางสาวขวัญจิรา อุดมวิทยานุกูล สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ยังไม่ชำระ
15636 นายจารุภัทร เกิดสาสน์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ยังไม่ชำระ
15641 นายจิตติพัฒน์ รุ่งเรือง สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ยังไม่ชำระ
15651 นางสาวจิรัชยา เจริญไชย สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
15667 นางสาวชนัญธิดา กันญา สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
15674 นายชลาธิป ฟองฤทธิ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
15675 นางสาวชลิดา แตงสุก สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ยังไม่ชำระ
15676 นายชวนากร พลารักษ์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ยังไม่ชำระ
15703 นายณฐกร ถาวรพันธุ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
15722 นางสาวณัฐณิชา จุลโพธิ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
15732 นางสาวเฌอนิกา ทวีพันธุ์สานต์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ยังไม่ชำระ
15738 นางสาวณิชกานต์ เหลืองอุดม เหลืองอุดม สาย10 ราชมงคล วัดมูล ยังไม่ชำระ
15746 นายถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15765 นางสาวธนัชชา ชัยยะ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ยังไม่ชำระ
15821 นางสาวบริภัทร ชาญนคร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
15826 นางสาวบุญรักษา หงษ์ทอง สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ยังไม่ชำระ
15829 นายบุณยกร จันทร์เพ็ญ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
15831 นายปกรณ์เกียรติ คำชุ่ม สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
15841 นายปภณพรรษ กำเนิดสูง สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ยังไม่ชำระ
15870 นายปิยะวัฒน์ ไชยยุทธมานนท์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ยังไม่ชำระ
15891 นางสาวพลอยภุมรินทร์ ประจันทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ยังไม่ชำระ
15898 นายพัทธธรรม เพ็งรัตน์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ยังไม่ชำระ
15898 นายพัทธธรรม เพ็งรัตน์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ยังไม่ชำระ
15898 นายพัทธธรรม เพ็งรัตน์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ยังไม่ชำระ
15907 นางสาวพิณญาภรณ์ พรมมา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
15914 นางสาวพิมพ์รดา อาจมาก สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
15933 นางสาวภัทรพร คูศรีเทพประทาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15940 นายภานุเขต สุริวงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ยังไม่ชำระ
15955 นายภูวเดช ประกอบกิจเจริญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
15958 นางสาวมนต์นภา ยินดี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
15969 นางสาวยุพากร กลัดทอง สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ยังไม่ชำระ
15973 นายรพีภัทร์ หมั่นเขตรกิจ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ยังไม่ชำระ
15995 นางสาววรรณิดา จิตรพิมาย สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
15997 นายวริทธ์ธร สุขวรรณ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
16003 นายวศินพรรดิ์ ศิริลักษณ์ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ยังไม่ชำระ
16006 นางสาววันสิริ แย้มโกสุมภ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
16013 นายวีรภัทร ปาลนิตย์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ยังไม่ชำระ
16021 นางสาวศิริกร บัวแก้ว สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16030 นายศุภวิชญ์ ศรีเมือง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
16035 นายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
16039 นางสาวสโรชา ขุนทอง สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
16043 นางสาวสิตานันท์ พัฒนานันท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
16056 นางสาวสุชญา บัวผัน สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ยังไม่ชำระ
16060 นายสุทิวัส สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
16084 นายอนรรฆ แสงสระคู สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ยังไม่ชำระ
16089 นางสาวอรรัมภา ไทยเจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
16097 นางสาวอาทิตยา เงินมาก สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
16109 นางสาวพิมพ์ลภัส พรหมจรรย์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
16134 นางสาวศิรดา กล่ำประเสริฐ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ยังไม่ชำระ
16277 นายกฤตชัย ถาวรพันธุ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ยังไม่ชำระ
16278 นางสาวกฤตญาญ์ แก้วนพรัตน์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
16289 นางสาวกันติชา สนใจ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16291 นางสาวกัลยนันท์ ช่วงโชติ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
16294 นายกิตติกูร เซ่งจ่าว สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
16330 นางสาวจิตภา ภวังคนันท์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
16335 นางสาวจิรสุดา แตงบุตร สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ยังไม่ชำระ
16341 นางสาวชญาดา เพ็ชรปิ่นแก้ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ยังไม่ชำระ
16346 นางสาวชนัญญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
16351 นายชยธร ทองเพ็ง​จันทร์​ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ยังไม่ชำระ
16352 นายชยะภัทร ไชยฮ้อย สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
16353 นายชยุตรา ปานเสน สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ยังไม่ชำระ
16362 นางสาวชัญญา มูลสารศิลป์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
16363 นายชัยกฤต บุญเลิศ สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ยังไม่ชำระ
16384 นายณภัทร จันทรกุล สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
16387 นายณรงค์ศักดิ์ ดีพาชู สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
16389 นางสาวณัชชา พงศ์จรณบูรณ์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
16390 นางสาวณัฎฐณิชา เกิดปทุม สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16395 นายณัฏฐ์ปพน ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ยังไม่ชำระ
16398 นางสาวณัฐกฤตา ไชยปัญญา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16412 นางสาวณัฐนันท์ สารัตถกิจอนันต์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
16417 นายณัฐภูมิ พ้องพงษ์ศรี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ยังไม่ชำระ
16419 นางสาวณัฐวดี ทวิชศรี สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ยังไม่ชำระ
16426 นางสาวณิชมน สิงหานนท์ตระกูล สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16432 นางสาวดวงนภัส คำเนียม สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ยังไม่ชำระ
16436 นายติณณพัทธ์ ใจแสน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
16450 นายธนกฤต ลพสุนทร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16451 นายธนกฤต ลีละพันธ์นิวัตน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16486 นายธีร์จุฑา จุฑานฤนาท สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ยังไม่ชำระ
16502 นางสาวนันท์ชญาน์ หนูไชยะนันท์ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ยังไม่ชำระ
16504 นางสาวนาราภัทร สุขเจริญ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ยังไม่ชำระ
16511 นางสาวนิพาดา ขลิบเงิน สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
16516 นางสาวบงกชกร ชุมนูรักษ์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ยังไม่ชำระ
16543 นายปวริศ ผิวศิริ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
16558 นายปิยังกูร ทากัณหา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
16563 เด็กชายปุณวัสส์ เทพคุ้มกัน สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
16575 นางสาววัชรกมล บุณยกิดา สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
16585 นายพลวรรธน์ หมอยา สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
16597 นางสาวพัณณ์ชิตา สงวนเกียรติชัย สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ยังไม่ชำระ
16603 นางสาวพันธิตรา มีนาบุญ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ยังไม่ชำระ
16607 นางสาวพิชญ์​สินี​ เอี้ยว​ฉาย​ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ศุภาลัยบุรี ยังไม่ชำระ
16610 นางสาวพิชามญธุ์ บุญสะเดา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
16621 นางสาวพิมพ์ลดา ขนานใต้ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
16626 นายพีรวิชญ์ ศิริอังคาวุธ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
16635 นายภัคพล สงคง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16637 นางสาวภัณฑิรา พยัคฆ์สิงห์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
16638 นายภัทรกร สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
16644 นางสาวภัสพร เกียรติกิจกุล สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16648 นายภาณุวิชญ์ ช่างเรียน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ยังไม่ชำระ
16657 นางสาวภูริ​ชญา​ เติมศรีทอง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
16669 นายมนตรี ทรัพย์ประวัติ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
16680 นางสาวยอดฤทัย เนื่องฤทธิ์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
16682 นางสาวรภัทกร วัชรกฤษฎ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ยังไม่ชำระ
16687 นายรังสิมันตุ์ สุทธิรักษ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16691 นายเรืองศักดิ์ สุพรรณ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
16695 นางสาวลภัสรดา วัฒนชัยพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ยังไม่ชำระ
16696 นางสาวลักษิกา บุญเลิศ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
16707 นางสาววริศรา หนูเสน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ยังไม่ชำระ
16708 นางสาววลัยพรรณ ปาสาบุตร สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ยังไม่ชำระ
16711 นางสาววัลย์ชิศา คมขำ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ยังไม่ชำระ
16722 นางสาวศศิณา แสงโรจน์รัตน์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
16735 นางสาวศิรินทิพย์ แสนเด็ดดวงดี สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ยังไม่ชำระ
16736 นายศิวปกร วงศ์บุญ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ยังไม่ชำระ
16741 นางสาวศุภกานต์ จัดพล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ยังไม่ชำระ
16747 นายศุภวิชญ์ ทองเกิด สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ยังไม่ชำระ
16749 นางสาวศภัชญา กวีวัจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ยังไม่ชำระ
16750 นายเศรษฐพงศ์ ขอดี สาย 5 ตลาดบางขัน ศุภลักษณ์ ยังไม่ชำระ
16755 นายสรพัศ บัวมี สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ยังไม่ชำระ
16761 นางสาวสายรัก เอี้ยงทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
16764 นายสิทธิโชค เฉิน สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ยังไม่ชำระ
16769 นายสิรวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
16775 นายสิริวิช เอี่ยมชุ่ม สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ยังไม่ชำระ
16780 นางสาวสุประวีณ์ หาผลทรัพย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16785 นายสุรดิษ เศรษฐวงศ์สิน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
16791 นางสาวอชิรญา โชคสมสนอง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ยังไม่ชำระ
16793 นางสาวอชิรญา เอื้อเฟื้อกลาง สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ยังไม่ชำระ
16800 นางสาวอนัญชนา แย้มวจี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16803 เด็กชาย อภิวิชญ์ รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
16806 นายอรัณ อัศวนรากุล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
16812 นางสาวอัยรดา เกตุแป้น สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ยังไม่ชำระ
16862 นายยศสรัล มั่นคงดี สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ยังไม่ชำระ
16872 นางสาวจิดาภา เกียเต๊ะ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
16876 นายเจตน์สฤษฏิ์ แสงสุวรรณ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
16877 นางสาวชนกพร บุญยนต์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
16897 นางสาวทิพย์อำพร รามัญ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16898 นางสาวทิพย์อำภา รามัญ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16900 นายธนภัทท์ ไชยบุญเรือง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ยังไม่ชำระ
16913 นางสาวนิตา เชื่อมวงศา สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ยังไม่ชำระ
16923 นางสาวพนิดา เอี่ยมโอษฐ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
16931 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เพชรจินดา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16945 นางสาววรัญญา บุญเกษม สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
16946 นางสาววริษฐา ป้อมน้อย สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
16963 นางสาวสุพิฌาย์ ศรีปัญญาพล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
16964 นางสาวสุรางค์พิมล เรืองโรจน์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16972 นางสาวไอริสสร แสงลับ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ยังไม่ชำระ
16974 เด็กหญิงกชพรรณ ธนพิพัฒนากิจ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
16979 เด็กหญิงกรชนก ฉิมสน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
16987 เด็กชายกวิน เชาวลิต สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ยังไม่ชำระ
16997 เด็กหญิงกัญยรัตน์ พฤกษะวัน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16998 เด็กชายกัณฑ์พงษ์ ศรีศิริฐปนา สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ยังไม่ชำระ
17015 เด็กหญิงกุลนัฐดา กดนอก สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ยังไม่ชำระ
17036 เด็กหญิงจิราพรรณ สมพงศ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ยังไม่ชำระ
17044 เด็กหญิงชญาภรณ์ ศรีปิติวิทยานันท์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
17045 เด็กหญิงชญาภา ประภาพันธ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ยังไม่ชำระ
17050 เด็กหญิงชนิดา บุตรศรี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ยังไม่ชำระ
17057 เด็กหญิงชลธิดา มั่งมีดี สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
17061 เด็กชายชวดล ไทยถาวร สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17064 เด็กหญิงชวิศา วีรธรรม พูลสวัสดิ์ สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ยังไม่ชำระ
17067 เด็กหญิงชัชชญา จันทรโสภาคย์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
17069 เด็กหญิงชัญญรัช อุ่นคำ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
17086 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ คนซื่อ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17089 เด็กชายณกรณ์ คุ้มครอง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
17094 เด็กชายณปวีร์ สุวรรณศักดิ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
17101 เด็กหญิงณัชชา ปางปัญญากุลชัย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
17102 เด็กชายณัฎฐกรณ์ ระบายศรี สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
17104 นายณัฏฐกิตติ์ ดิษฐเกษร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
17106 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีสุวรรณ์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
17111 นายณัฐกร ราษฎรอาศัย สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ยังไม่ชำระ
17133 เด็กชายณัฐวัฒน บุญปัญญาเมธาสิทธิ์ สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ยังไม่ชำระ
17136 เด็กชายณัฐศรัณย์ สุขบรรจง สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ยังไม่ชำระ
17146 เด็กชายทยากร ทองศรี สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17158 เด็กชายธนดล คำเพราะ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า ยังไม่ชำระ
17168 เด็กชายธนภัทร โพธิ์เกตุ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
17169 เด็กชายธนภัทร อินทรานุกูล สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ยังไม่ชำระ
17175 เด็กชายธนัท ผอนนอก สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ยังไม่ชำระ
17186 เด็กหญิงธันยพร นวลทวี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ยังไม่ชำระ
17188 เด็กชายธารธรรม นันทะศรี สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
17193 เด็กชายธีรวัชร ฉวีนิล สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
17197 นางสาวนพภัสสร ปรีศิริ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
17219 เด็กชายนันทภพ เวชมงคล สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร ยังไม่ชำระ
17221 เด็กหญิงนัยน์กานต์ วิโรจพิทักษ์ สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ยังไม่ชำระ
17248 เด็กชายปรัตถกร บุญเลิศ สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ยังไม่ชำระ
17252 นางสาวปริยากร อังคณาสถาพร สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
17259 นางสาวปวีณรัตน์ อิทธิเดชานนท์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
17264 เด็กชายปัณณวัฒน์ แก่กล้า สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
17265 นายปัณณวิชญ์ เลียงตระกูลชัย สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ยังไม่ชำระ
17266 เด็กชายปัณณวิชญ์ วุธิสิริ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
17273 เด็กชายปิยวัฒน์ ชุ่มสีดา สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17274 นายปิยะณัฐ สิงห์สาย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ยังไม่ชำระ
17274 นายปิยะณัฐ สิงห์สาย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ยังไม่ชำระ
17276 เด็กชายปุญญพัฒน์ อัมโร สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ยังไม่ชำระ
17282 เด็กชายพงศกรณ์ ศักดิ์สวัสดิ์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
17283 เด็กชายพงศ์ภีระ พิเชฐพีระพูน สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
17286 เด็กชายพชร โง่นใจรัก สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
17288 เด็กหญิงพชรวรรณ ตุลาภรณ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
17290 เด็กหญิงพรกมล เกิดประภพ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ยังไม่ชำระ
17291 นางสาวพรชนก พงษ์สุริยะวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ยังไม่ชำระ
17295 เด็กหญิงพรรณรมณ แก้วเรือนทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
17301 เด็กชายพรหมวรภพ พาอ่อน สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
17317 เด็กหญิงพิชญ์สินี วุฒิศิรินุกูล สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ยังไม่ชำระ
17325 เด็กหญิงพิมพ์มณี แก้วไสส่อง สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ยังไม่ชำระ
17328 เด็กชายพิสิษฐ์ เอี่ยมเชื้อสวัสดิ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
17329 เด็กชายพีรพันธ์ ช่างเรือง สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
17339 เด็กหญิงเพียงขวัญ อุดมวิทยานุกูล สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ยังไม่ชำระ
17347 เด็กหญิงภรณ์ชนกน์ ศิริเธียรไชย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
17363 เด็กชายภาสพงศ์ ชัยุสริยะพันธ์ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ยังไม่ชำระ
17385 เด็กหญิงมุนินทร์ กลั่นบุญชุ่ม สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
17390 เด็กหญิงรมณ แสนเมือง สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
17394 เด็กชายรัชคุณ บุญกุล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
17401 นางสาวลภัสรดา พลทัน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
17406 เด็กหญิงลิปิกาณฑ์ พึ่งมั่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
17407 เด็กชายวงศ์วรรธน์ วิริยะเจริญกูล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
17408 เด็กชายวชราวิทย์ ตงประเสริฐ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
17412 เด็กชายวชิรวิทย์ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ยังไม่ชำระ
17413 เด็กหญิงวนัชพร ชูเพ็ชร สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ยังไม่ชำระ
17424 เด็กชายวรานนทน์ โตจาด สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ยังไม่ชำระ
17429 เด็กหญิงวรินรำไพ เหมพันธุ์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ยังไม่ชำระ
17435 เด็กชายวิฑูรย์ ชายแดง สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ยังไม่ชำระ
17446 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ แจ่มจำรัส สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ยังไม่ชำระ
17447 เด็กชายศรุติพงศ์ ตันติวุฒิพงศ์ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ยังไม่ชำระ
17458 เด็กชายศุภกร เผ่าเนตร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17462 เด็กหญิงศุภิกา กวีวัจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ยังไม่ชำระ
17463 เด็กหญิงศุภิสรา บุญมาก สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
17467 เด็กชายสหรัฐ ปิยะคง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
17471 เด็กชายสิทธินนท์ แว่นถิ่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
17472 เด็กชายสิทธินัย ศรีวิโรจน์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ยังไม่ชำระ
17473 เด็กชายสิปปกร โพนคำ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
17490 เด็กหญิงสุธาวี อภิเดช สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ยังไม่ชำระ
17501 เด็กชายหริรักษ์ แดงโชติ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
17507 เด็กชายอติรุจ เสือจุ้ย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
17509 เด็กหญิงอนัญญา มาเจริญทรัพย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
17513 เด็กหญิงด.ญ อภิชญาย์ ฉันทวิริยวัฒน์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
17523 เด็กหญิงอริสรา มาบขุนทด สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ยังไม่ชำระ
17531 นางสาวอินทุภา มหิศนันท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ยังไม่ชำระ
17536 เด็กหญิงเอลลิน่า โชราน สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ยังไม่ชำระ
17549 นายธนาวินท์ ธนะไชย สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ยังไม่ชำระ
17552 เด็กชายคอลิน นีโอ เบียร์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
17554 นายวรศิษฎ์ วุฒิบัญชร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
17571 นางสาวกนกนภัส แสงนิล สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
17578 นายกิตติศัก แซ่ตี สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
17584 นางสาวชนารัตน์ อื้อเฮง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
17585 นางสาวชนิกานต์ เสนอใจ สาย8 คลอง 14 ป้อม(คลอง14) ยังไม่ชำระ
17591 นายซันนี่ ภคพล เนียมทับทิม สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
17603 นายณัฐสิทธิ์ เทพพันธุ์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ยังไม่ชำระ
17606 นายเตชิต พูลสินธนาพงษ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
17613 นายธีรไนย ชัยชนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
17622 นายปรวัฒน์ ราชฉวาง สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ยังไม่ชำระ
17643 นางสาวพิมมาดา จันทร์ผะกา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
17645 เด็กชายภวรัญชน์ โกวิททวิพัฒน์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ยังไม่ชำระ
17660 นางสาวรินรดา ขรณีย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
17675 นางสาวสิรีธร ปิ่นทอง สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17683 นางสาวอรญา ผ่องศรี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17686 เด็กหญิงกชมน ภู่นพคุณดี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
17687 เด็กชายกนกพล บรรยงค์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17695 เด็กชายกฤตธนัท บุญด้วยลาน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ยังไม่ชำระ
17701 เด็กชายกฤติน เรืองพานิช สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ยังไม่ชำระ
17704 เด็กชายกวินทิพย์ กลิ่นหอม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
17706 เด็กชายกษิดิ์เดช เล็กเครือสุวรรณ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
17722 เด็กชายกันตภณ กิตติศรัณย์เลิศ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ยังไม่ชำระ
17729 เด็กชายกิตติคม ชนะกิตติเดชา สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ยังไม่ชำระ
17737 เด็กหญิงกีรนันท์ ธงกระโทก สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ยังไม่ชำระ
17738 เด็กหญิงกุลภรณ์ รัตนจรัสโรจน์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
17740 เด็กชายเกียรติภูมิ อนันต์ตันติกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
17743 เด็กหญิงเขมจิรา รุจิรดานนท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
17757 เด็กชายจตุรภัทร โลกสุวรรณ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17759 เด็กชายจักรีวุฒิ พุทธรักษา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
17767 เด็กชายจิรภัทร แสงแก้ว สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ยังไม่ชำระ
17768 เด็กหญิงจิรภิญญา ธรรมมงคล สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ยังไม่ชำระ
17786 เด็กชายชยุต ชินานนท์เวช สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
17788 เด็กหญิงชริญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17796 เด็กหญิงชัชธนันต์ มิตรเมือง สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
17798 เด็กหญิงชาลิสา พฤกษวัน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
17802 เด็กชายชินาธิป เสนาโนฤทธิ์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ยังไม่ชำระ
17818 เด็กหญิงฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
17823 เด็กชายณฐนนท์ โนนสินธุ์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
17824 เด็กหญิงเด็กหญิงณฐมน นิลสนธิ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
17829 เด็กหญิงณปภัสร์ ปิยะมิตร สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
17832 เด็กหญิงณภัทร กอโชคชัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
17837 เด็กชายณภัทร ภัครพาณิชย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
17838 เด็กชายณภัทร สหชัยยันต์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ยังไม่ชำระ
17852 เด็กชายณัฐกิตต์ ชมภู สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
17854 เด็กหญิงณัฐชา ระบายศรี สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
17855 เด็กหญิงณัฐฐรินทร์ ศรีเวียง สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ยังไม่ชำระ
17856 เด็กชายณัฐดนัย รสจันทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ยังไม่ชำระ
17857 เด็กหญิงณัฐธิตา แก่นโคตร สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ยังไม่ชำระ
17872 เด็กหญิงตองยี บัวบาน สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
17873 เด็กหญิงตุลยดา แสนวันดี สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ยังไม่ชำระ
17888 เด็กชายธนกฤต นุ่มดี สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ยังไม่ชำระ
17893 เด็กหญิงธนพร เหล่ากาวี สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
17896 เด็กชายธนวรรธน์ ติยะวาน สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ยังไม่ชำระ
17906 เด็กหญิงด.ญ.ธนาวดี หล้าวงศา สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
17919 เด็กหญิงธัญมล รินทระ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
17922 เด็กหญิงธารรดา เพชรยุทธากร สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ยังไม่ชำระ
17923 เด็กชายธิตติศักดิ์ ตันศรีประภาศิริ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17925 เด็กชายธีร์ ธัญญกสิกล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ยังไม่ชำระ
17929 เด็กชายธีรวิศว์ บัวเจริญ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
17933 เด็กหญิงนพกาญจน์ อภิชาติโอฬาร สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ยังไม่ชำระ
17934 เด็กชายนภทีป์ ภู่พานทอง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
17944 เด็กหญิงนลัทพร ก้อนแก้ว สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17948 เด็กหญิงนัชชา วัธนวิสูตร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
17953 เด็กชายนิชคุณ รื่นพานิช สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17956 เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์เนตร์ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ยังไม่ชำระ
17957 เด็กหญิงเบญญาภา ใจห้าว สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ยังไม่ชำระ
17960 เด็กชายปฏิภาณ เหลืองประเสริฐ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
17968 เด็กหญิงปภาวรินท์ แจ่มใส สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ยังไม่ชำระ
17969 เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีวิโรจน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
17973 เด็กชายประพล ป้อมตรี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
17976 เด็กหญิงประวีร์รัชย์ เหล็กเมฆ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
17983 เด็กหญิงปวริศา ทองบุญนาค สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
17985 เด็กหญิงชนกนันท์ ขุนบำรุง สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
17993 เด็กชายฐิฏิพัฒน์ มังคละภัทร สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ยังไม่ชำระ
18000 เด็กชายด.ช.ปิยวัฒน์ เผ้าหอม สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
18003 เด็กชายปุณยวิชญ์ บุญมี สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ยังไม่ชำระ
18005 เด็กหญิงปุณิกา พิทยาวัฒน์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ยังไม่ชำระ
18013 เด็กหญิงพณณกร สุทธิธนมงคล สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
18015 เด็กหญิงพรหมภัสสร วงษ์มานิตย์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
18019 เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์ เครื่องต้น สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ยังไม่ชำระ
18024 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา สุขกำเนิด สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
18025 เด็กชายพัชร จันทร์สุขศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ยังไม่ชำระ
18033 เด็กหญิงพิชญา โตรัตน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ยังไม่ชำระ
18045 เด็กชายพีรพล พันธุ์จันทร์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ยังไม่ชำระ
18047 เด็กชายเพชรพิศุทธิ์ เครื่องต้น สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ยังไม่ชำระ
18052 เด็กหญิงภรภัทร นกไพร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18058 เด็กชายภัทรพล รักษจิตร สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
18066 เด็กชายภาคิน เนตรนพ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18068 เด็กชายภาวัต จิระภัทรศิลป สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
18071 เด็กชายภูโตห์ พันธ์วงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
18080 เด็กชายมณฑล นนทกาภรณ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ยังไม่ชำระ
18086 เด็กชายเมธัส ลูกอินทร์ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ยังไม่ชำระ
18089 เด็กชายเมธิชัย แซ่กัม สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
18090 เด็กชายไมตรี คำเจริญ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ยังไม่ชำระ
18092 เด็กหญิงรดากานต์ แสงสว่าง สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ยังไม่ชำระ
18103 เด็กหญิงลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
18104 เด็กหญิงลิลรดา อิ่มสวาสดิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ยังไม่ชำระ
18105 เด็กชายวงศกร ไกรยา สาย10 ราชมงคล วัดมูล ยังไม่ชำระ
18109 เด็กหญิงวรัชญา จั่นวงศ์แก้ว สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
18113 เด็กหญิงวริศรา แนมจันทร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18113 เด็กหญิงวริศรา แนมจันทร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18113 เด็กหญิงวริศรา แนมจันทร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18115 เด็กหญิงวิชชาวดี ชูเพชรพงษ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
18123 เด็กชายวิภู คล้ายโฉม สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ยังไม่ชำระ
18131 เด็กชายวุฒิภัทร ชัยนรินทร์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
18139 เด็กหญิงศิรประภา วิสุทธิมรรค สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18158 เด็กชายศุรธีร์ มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
18159 เด็กหญิงสมิตา ช่วยสมประสงค์ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ยังไม่ชำระ
18167 เด็กชายสิระกร สิทธิรส สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ยังไม่ชำระ
18173 เด็กหญิงสิริวรรณ อินทรเสวก สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ยังไม่ชำระ
18178 เด็กชายสุทธิพจน์ ภูวเลิศพัฒนวรา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
18181 เด็กชายสุพศิน ตระกูลดี สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
18183 เด็กหญิงสุพิชชา สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
18184 เด็กหญิงสุภจิรา มาลาธรรม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
18196 เด็กชายอชิระ จันทะฤทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
18198 เด็กชายอติวิชย์ กิจแผ่ไพศาล สาย10 ราชมงคล วัดมูล ยังไม่ชำระ
18203 เด็กหญิงอภิชญา สารกุล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18206 เด็กหญิงอภิสรา เข็มพงษ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ยังไม่ชำระ
18211 เด็กหญิงอรปรียา เมืองก้อน สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
18214 เด็กชายอลงกรณ์ เกตุใหม่ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
182271 เด็กชายกฤษฎิ์ฏิณ กันประมูล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18229 เด็กชายเจตนิพัทธ์ รัตนสิงห์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18233 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศรีหาเมฆ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
18239 เด็กชายวิภูวิทย์ ธนาภิรมย์ศรี สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
18242 เด็กหญิงอภัศฎา เสือบัว สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ยังไม่ชำระ
18243 เด็กหญิงปริยาภัทร สุขเจริญ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ยังไม่ชำระ
18253 นางสาวจิร​สุดา​ ทองศรี​ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ยังไม่ชำระ
18255 เด็กหญิงรติรัตน์ พงษ์ประเสริฐสุข สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
18262 เด็กหญิงกรวรรณ รังศรีแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
18264 เด็กชายกฤตธัช ยอดแก้ว สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ยังไม่ชำระ
18269 เด็กชายกฤตานนท์ จันทร์วรรณ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18272 เด็กหญิงกฤษรินทร์ คุณวิทยา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
18273 เด็กหญิงกวิสรา แพ่งสภา สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
18274 เด็กชายกวี อัมนักมณี สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ยังไม่ชำระ
18275 เด็กหญิงกษิรา ขัตติยะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
18277 เด็กหญิงกัญญณัช ฮวดสุวรรณ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
18279 เด็กหญิงกัญญาภัค ลักษมีการค้า สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
18288 เด็กชายกิตติธัช รังศรีแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
18304 เด็กหญิงจิณณตา จันทร์พิบูลย์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
18307 เด็กชายจิราพัชร ขวัญต่อ สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ยังไม่ชำระ
18312 เด็กหญิงฉัตตฤณ อ่อนสังข์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ยังไม่ชำระ
18313 เด็กชายเฉลิมชัย ฤกษ์สมโภช สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
18315 เด็กหญิงชนัดดา ฤกษ์จำรัส สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
18316 เด็กหญิงชนิดาภา แก้วศรีราวงษ์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
18317 เด็กหญิงชนิสรา ซินหลิว สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
18317 เด็กหญิงชนิสรา ซินหลิว สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
18318 เด็กชายชยพล ปวิธมณฑล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
18320 เด็กชายชยางกูร ชัยขนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18321 เด็กชายชยาวัทน์ ผ่องสวัสดิ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
18323 เด็กชายชรีนันต์ คาติกเคยัน สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
18327 เด็กหญิงชัชดาภร สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
18328 เด็กหญิงชัชนภา สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
18339 เด็กชายชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
18340 เด็กชายชุติเดช อาจเจริญ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ยังไม่ชำระ
18344 เด็กชายโชติวิทย์ เอี่ยมตระกูล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18346 เด็กชายญาณกิต งามประเสริฐ สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ยังไม่ชำระ
18348 เด็กชายญาณวุฒิ สุวรรณไพบูลย์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
18358 เด็กหญิงด.ญ.ฐิติพร ธัญวรรณ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
18374 เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์ คงสมศักดิ์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
18376 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเติม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ยังไม่ชำระ
18383 เด็กชายณัฐชนน สารทนงค์ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ยังไม่ชำระ
18401 เด็กหญิงณีรนุช จอดพิมาย สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
18402 เด็กหญิงดารกาฉัตร ภวิศชัยภัค สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
18409 เด็กชายแทนคุณ อนุสิ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ยังไม่ชำระ
18412 เด็กชายเด็กชายธนกฤต เฉลิมบุญ Mr.Tanakit Chaloemboon สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
18416 เด็กชายธนกฤต แสงภัทรเนตร สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ยังไม่ชำระ
18417 เด็กชายธนกฤต แสงสว่าง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
18421 เด็กชายธนพนธ์ กล้าหาญ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ยังไม่ชำระ
18435 เด็กชายธรรศ เรืองสังข์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ยังไม่ชำระ
18447 เด็กชายธิญาดา ทองอำนาจ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ยังไม่ชำระ
18455 เด็กชายธีร์นิปุณ ชัยอมฤต สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
18467 เด็กหญิงนภัทร ประจวบศุภกิจ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ยังไม่ชำระ
18469 เด็กหญิงนภัสนันท์ อมรสังข์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ยังไม่ชำระ
18474 เด็กหญิงนันท์นพิน พลวัฒน์ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ยังไม่ชำระ
18476 เด็กหญิงนันทัชพร แจ่มจันทร์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
18484 เด็กหญิงบัณฑิตา เลิศโบราณ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
18496 เด็กหญิงปภาวรินท์ นิลสุวรรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18497 เด็กชายประเสริฐ อินทร์โต สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ยังไม่ชำระ
18501 เด็กหญิงวรันธร คำพูน สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
18503 เด็กหญิงปวริศา ศรีวิโรจน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
18508 เด็กหญิงปัญชลีย์ เชาว์พัชรชัยกิจ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
18525 เด็กหญิงปิยะนุช สิงห์สาย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
18537 เด็กชายพรกรัณย์ นอขุนทด สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
18540 เด็กชายพรนเรศ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ยังไม่ชำระ
18545 เด็กชายพรูณ์ เส็งพานิชย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
18550 เด็กชายพสิษฐ์ เลาหบุตร สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ยังไม่ชำระ
18560 เด็กหญิงพิชยภา แสนทอน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
18567 เด็กหญิงพิชญธิดา เทศทิม สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ยังไม่ชำระ
18571 เด็กหญิงพิมชญา พัฒนา สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ยังไม่ชำระ
18572 เด็กหญิงพิมชญา แสนทอน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
18573 เด็กหญิงพิมชนก บุตรดี สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
18582 เด็กหญิงพิรยา ทรัพย์พันแสน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
18586 เด็กหญิงพีรยา ทองเรไร สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
18592 เด็กชายพุฒิธร วิบูลย์เจริญกิจจา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
18596 เด็กหญิงเพียงรุ้ง คันทะชา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ยังไม่ชำระ
18608 เด็กชายภัทรพล กิจเจริญวงศ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ยังไม่ชำระ
18615 เด็กหญิงภัสสร ธรรมมงคล สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ยังไม่ชำระ
18623 เด็กชายภูตะวัน เชื้อทอง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
18627 เด็กชายภูภูมิ คุ้มวงศ์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ยังไม่ชำระ
18639 เด็กชายมาร์เทโอ บิโล สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ยังไม่ชำระ
18647 เด็กชายยุติวิชญ์ ยั่งยืน สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18650 เด็กชายรชต รักษาเคน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
18654 เด็กชายรตน รักษาเคน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
18658 เด็กหญิงรรินดา ตรีวิโรจน์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18662 เด็กชายรัชชสิต ไทยสุวรรณ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
18664 เด็กชายรัชพล บัวหลวง สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
18674 เด็กหญิงลฎาภา ชัยรงค์ศรี สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ยังไม่ชำระ
18677 เด็กชายลิปปกร เอี่ยมสกุล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18682 เด็กชายด.ช.วชิรวิชญ์ ภัทรากุลสิรวิชญ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ยังไม่ชำระ
18706 เด็กหญิงด.ญ.วิชญาดา บุญเฮ้า สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
18708 เด็กชายวิทยา บุญยิ่ง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ยังไม่ชำระ
18716 เด็กหญิงศรัญญา จองหยิน สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ยังไม่ชำระ
18721 เด็กชายศักดา มากสวาสดิ์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ยังไม่ชำระ
18723 เด็กชายด.ช.ศิรปกรณ์ ไชยชุน สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า ยังไม่ชำระ
18726 เด็กชายศิวภัสร์ เฉิน สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ยังไม่ชำระ
18729 เด็กชายศุภฤกษ์ สิงห์นันท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ยังไม่ชำระ
18743 เด็กหญิงสิรินดา สุทธิจักร สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ยังไม่ชำระ
18745 เด็กหญิงสิริรัตน์ ถือสัตย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ยังไม่ชำระ
18753 เด็กหญิงสุพรทิพย์ ไทรหอมหวล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
18755 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จิตต์ดี สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
18758 นายธนภัทร จำปานา สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
18759 เด็กหญิงสุภากร ประดิษฐ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ยังไม่ชำระ
18763 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัตนสุวรรณสิริ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ยังไม่ชำระ
18764 เด็กชายแสงแรก เชิดกร สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
18766 เด็กหญิงอคีราภ์ ศรีมงคลปทุม สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
18769 เด็กชายอธิน กัณหดิลก สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ยังไม่ชำระ
18774 เด็กหญิงอนุสรา พงษ์ชัยภูมิ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ยังไม่ชำระ
18797 เด็กหญิงฮิมาวาริ ทาดาโนะ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
18800 นายกฤตเมธ ชินานนท์เวช สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
18801 นางสาวกัญญาณัฐ เอี่ยมธนากุล สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ยังไม่ชำระ
18803 นายกันตวัฒน์ เชื้อสวย สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
18804 นายกิตติเชษฐ์ พัฒน์สินศิริ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
18808 นางสาวจิราพร สุบรรณรัตน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ยังไม่ชำระ
18812 นายเดชาธร ทองสายบัว สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
18815 นางสาวธนพร เอี่ยมสกุล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
18818 นายนันทภพ ภราสมพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ยังไม่ชำระ
18821 นางสาวปณิชา กีรติบุญญากร สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ยังไม่ชำระ
18826 นางสาวพชรพร วงษ์ปักษา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
18838 นางสาวสิรินญา กมโล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
18839 นางสาวสิริยากรณ์ กองแก้ว สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ยังไม่ชำระ
18846 นายอภิชาติ​ ธนสถิตย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
18851 นางสาวฐิตารีย์ คำเขียว สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ยังไม่ชำระ
18857 เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมมาศ สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ยังไม่ชำระ
18858 เด็กชายภูเบศ ยินดี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
18859 เด็กหญิงวรรณิศา กุลนาพันธ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
212970 เด็กหญิงด.ญ.อติวัณณ์ ซื่อสัตย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
71546 เด็กชายชินารัญ นามพุทธา สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
กรอกผิ นายกรอกผิดบัญชี กรอกผิดบัญชี สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ