ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนง สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
15029 นาย ณัฐภัทร สังข์ปิด สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
00088 นายกณิน ทัพมี สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00106 นายชนาภัทร์ พยัพ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
00205 นางสาวญาณิศา จันทะสะเร สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
00220 นายธนากร ก้านขุนทด สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
00232 นางสาวปัณณธร อารีเสวต สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
00248 นางสาวรัชญา รุ่งแสงธนธร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00250 นางสาวลักษณพร มีชัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
00265 นางสาวสยมพร เหมือนตาล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
00302 เด็กชายธนกฤต อาชะวะบูล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00339 เด็กชายปรวีร์ เกษสิมลี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
00348 เด็กชายวีรพันธ์ พงศ์ชัยโชค สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00350 เด็กชายเศรษฐพงศ์ โพธิญาณ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
00352 เด็กชายอรรฆพล ภู่นพคุณ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
00365 เด็กหญิงพัฒสราพร สายเนตร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00370 เด็กหญิงนรมน ประเสริฐผล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
00382 เด็กชายธนภัทร สุขทรัพย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00403 เด็กหญิงปทิตตา อาชาวรัตน์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00405 เด็กหญิงปวรรัศมิ์ อวบอ้วน สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
00420 เด็กหญิงสุวิมล กะการดี สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00438 เด็กชายธนวัฒน์ ทัศสุคนธ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
00444 เด็กชายมาฆะพงษ์ แผ่ผ่องพรรณ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00457 เด็กหญิงชุติมาศ ศรีแก่นจันทร์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
00467 เด็กหญิงไอรินลดา มั่นคงดี สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
00482 เด็กหญิงสุกุลฑีรา นาคนิกร สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
110420 เด็กหญิงภรภัทร นกไพร สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
110420 เด็กหญิงศิรประภา วิสุทธิมรรค สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
113960 นายกิตติภพ ภู่ไข่ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
113960 เด็กชายนิพิฐพนธ์ บุญยะรัตน์ สาย 5 ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
113980 เด็กชายศิริชัชชัย รักการ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14011 เด็กหญิงขวัญพิดา กองจันทร์ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
14218 นางสาวกชนันท์ ฉัพพรรณรังสี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
14243 นายกันต์ธีร์ ลี้อารีย์วงศ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14251 นายนาย กิตติธั แซ่งุ่ย สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14272 นายคณาธิป คนไว สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14302 นางสาวธนิดา เบ็ญจมาศ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
14304 นายเจตพัฒน์ หวังปรีชาอมร สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
14340 นางสาวโชติรส มนตรี สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14356 นายณตชยพงษ์ เฉยทอง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
14440 นางสาวธมนวรรณ นาคะโยธินสกุล สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
14450 นายธัญเทพ รินทระ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14461 นายธีรธรรศช์ ลัคนาวิเชียร สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
14466 นางสาวนภสร ประเสริฐผล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
14469 นางสาวนภัสรา พันธ์อิน สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14502 เด็กชายบรรณรุต ศรีศักดา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14524 นายปรรณพัชร เปรมยิ่ง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14537 นายปัณณ์ เลิศประภามงคล สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14550 นางสาวปุริมปรัชญ์ โกศลวาทะวงศ์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
14579 นางสาวพัศชนันท์ หลักทรัพย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14620 นายภัคภูมิ สงคง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14633 นายภูดิศ จิตติวงศ์สมาน สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
14687 นายวรท ฟักอุไร สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14703 นางสาววารุณี โพธิ์งาม สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
14720 นายศรันย์ สงวนวัฒนารักษ์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
14724 นางสาวศศิรัศมี พงษ์ประเสริฐสุข สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14751 นางสาวสิรภัทร เขตต์ปุระ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
14752 นายสิรวิชญ์ ทับทิมไทย สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14770 นายสุเมธ ยวนเขียว สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
14792 นางสาวอรุชา แก้วประเสริฐ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14797 เด็กชายอัครวินท์ จิรายุวานนท์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
14880 นายกนก บัวเมือง สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
14896 นางสาวกัญญ์วรา ชวาลรติกุล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14899 นายกันตธี สายอ๋อง สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
14915 นายกิตติภพ ขันแก้ว สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
14933 นายจักริน พงษ์สว่าง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14982 นางสาวญาณิดา จีวัฒนา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14989 นางสาวฐิตาพร คำเปรม สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ชำระแล้ว
14991 นางสาวฐิติชญา มนตรี สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
15005 นางสาวณัชชา เรืองสิน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15022 นางสาวณัฐฐิญา มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15042 นายตะวัน ฤกษ์ล้วน สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15048 นายทัศน์พล พารา สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15049 นายทินกฤต อินต๊ะวัน สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
15052 นายไทเอื้อ อิงควิศาล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15058 นายธนกร ทองปิ่นแก้ว สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15060 นายธนกร บุตรทอง สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
15074 นางสาวธนภร ประทุมรัตน์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15075 นางสาวธนภรณ์ เกตุกาญจน์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15082 นายธนัญชกร อัครกูรณวรา สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15125 นางสาวนวพร แก้วมณี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
15129 นายนันทภพ งาเนียม สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15131 นายนันทิพัฒน์ สุขเจริญ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15164 นายปัณณ์ ฐานไพศาลกิจ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15176 นายปุญญพัฒน์ แก้วประดับ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15191 นายพงศ์พัฒน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
15203 นางสาวพลอยชมพู กาญจนาภิวงศ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15205 นายพศุตม์ปิยะ ยอดทอง สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15221 นางสาวพิชญ์สินี เลิศกชกร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15228 นายพิชญุตม์ มูลสารศิลป์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15230 นางสาวพิณพิชชา ศิริซุ้มสุวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15239 นายพีรพัฒน์ ฤทธิเลิศ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
15278 นางสาวมีสุข ทองเลิศ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
15283 นางสาวยอดหทัย เนื่องฤทธิ์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15325 นางสาววิจิตรา แจ้งเจริญ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15341 นางสาวศศิรินทร์ ประมูลศิลป์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15352 นายศุภกฤต เกียรติพัฒนาชัย สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
15363 นายสรายุทธ ผลาภิรมย์ สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
15375 นางสาวสุญาดา วิศิษฏ์วรกุล สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15377 นางสาวสุปรียาพร แป้นคุ้มญาติ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15380 นายสุภวัฒน์ อมรพุทธพล สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15406 นางสาวอภิสญารัชต์ หลักทรัพย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15407 นางสาวอภิสร รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15414 นายอัครชัย ธรรมลังกา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
15435 นายกรวิชญ์ กรานแหยม สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
15453 นายนฤพล อธิชัยธนพงศ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
15456 นางสาวนิรดา คงเอียด สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15464 เด็กชายเปี่ยมโชค เพ็ชรผ่อง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15468 นางสาวลัลน์ลลิตน์ ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15595 นายกนกพล พิพัฒน์ทวีสิน สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15602 นางสาวกฤตติกา อาดัม สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15607 นายกฤติน พัฒนสุขเกษม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15617 นายกิตติภูมิ ทุ่มเพชร สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า ชำระแล้ว
15641 นายจิตติพัฒน์ รุ่งเรือง สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
15664 นายชนกชนน์ปิติ อร่ามวงษ์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15673 นางสาวชลธิชา เปิดปัญญา สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15677 นางสาวชวิศา เรืองทรัพย์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
15707 นายณภพ วงษ์เสวก สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15714 นางสาวณัฏฐนิต ใชยจอกเกี้ย สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15733 เด็กชายณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
15772 นายธฤต ล่องวิเชียร สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ชำระแล้ว
15796 นายธีรภัทร สุวรรณะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15814 นายนัธทวัฒน์ สงขวัญ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
15832 นายปกรลักษณ์ เกตุราม สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
15841 นายปภณพรรษ กำเนิดสูง สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
15856 นายปัณณวัชร์ ว่องเจริญกิจกุล สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
15868 นางสาวปิยธิดา จันทรอวยชัย สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15907 นางสาวพิณญาภรณ์ พรมมา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15921 นางสาวพีรดา วิทูรประสาทผล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15931 นายภัทรกฤช มหาสุขานนท์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15932 นายภัทรดล พงษ์พานิช สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15940 นายภานุเขต สุริวงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15950 นายภูมิธรรม บุญด้วยลาน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
15955 นายภูวเดช ประกอบกิจเจริญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15962 นายเมตตรัย เหลี่ยมจินดา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15963 นายแมททิว ไนท์ ดีเมน สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15998 เด็กชายวรินทร ประนม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16013 นายวีรภัทร ปาลนิตย์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16030 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีเมือง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16035 นายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16036 นายสกลวรรธน์ ยิ้มนาโพธิ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16056 นางสาวสุชญา บัวผัน สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16060 นายสุทิวัส สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
16076 เด็กชายนายหฤษฎ์ รดเรือง สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16097 นางสาวอาทิตยา เงินมาก สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16100 นายอิสรพงศ์ นวลสมบูรณ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
16151 นางสาวกัญญารัตน์ ลิ้มพัฒนากิจ สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
16174 นายฐาปนันท์ คงสัตรา สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16182 นางสาวณัฐริกา แก้วฤาชัย สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16204 นายนรวีร์ สอนโยธา สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
16236 นางสาวรมณณัฏฐ์ สัจจะภัทรกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16239 นายลัคกี้ ศรีดี สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16276 เด็กชายกฤชณัท แพงจันทร์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16278 นางสาวกฤตญาญ์ แก้วนพรัตน์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16289 เด็กหญิงกันติชา สนใจ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16291 เด็กหญิงกัลยนันท์ ช่วงโชติ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16294 เด็กชายกิตติกูร เซ่งจ่าว สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16295 เด็กชายกิตติคุณ เกียรติพัฒนาชัย สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
16308 เด็กหญิงขวัญข้าว พานทอง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16331 เด็กหญิงจิตราพร บุตรดาวิด สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
16335 เด็กหญิงจิรสุดา แตงบุตร สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16340 นางสาวชญาณัฐ ศรีจรูญ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16341 เด็กหญิงชญาดา เพ็ชรปิ่นแก้ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16342 เด็กหญิงชฎาณิศ พันธุขะวงษ์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16346 เด็กหญิงชนัญญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16347 เด็กหญิงชนาธินาถ นาคเถื่อน สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
16352 นายชยะภัทร ไชยฮ้อย สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16353 นายชยุตรา ปานเสน สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
16359 เด็กชายชวรัตน์ ด้วงหอม สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16363 เด็กชายชัยกฤต บุญเลิศ สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
16384 นายณภัทร จันทรกุล สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
16389 เด็กหญิงณัชชา พงศ์จรณบูรณ์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16395 เด็กชายณัฏฐ์ปพน ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
16397 เด็กชายณัฐกรณ์ กล่อมแก้ว สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16398 เด็กหญิงณัฐกฤตา ไชยปัญญา สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16417 เด็กชายณัฐภูมิ พ้องพงษ์ศรี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16419 เด็กหญิงณัฐวดี ทวิชศรี สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
16421 เด็กชายณัฐวัตร โพธิ์จิ๋ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16432 นางสาวดวงนภัส คำเนียม สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
16440 นายเตชินท์ รัตนธาราเกียรติ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16442 เด็กชายทฤษฎี สำราญพานิช สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16450 เด็กชายธนกฤต ลพสุนทร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16452 เด็กชายธนโชติ สุดท้าย สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
16453 เด็กชายธนดล ชำนาญเสือ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16458 เด็กชายธนพล ลาภสัมฤทธิ์ผล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
16463 นางสาวธนัชพร ไชยโย สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16469 เด็กชายธนิสร แสงน้ำ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
16483 เด็กชายธามนิธิศ ฉัตรสง่า สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
16486 นายธีร์จุฑา จุฑานฤนาท สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
16491 เด็กชายธีราทร รังษา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16496 เด็กหญิงนริศรา นาชัยเพชร สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16508 เด็กหญิงนิชาภา ศตวุฒิพร สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16512 เด็กหญิงนิโลบล หมู่โสภิญ สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16514 เด็กหญิงเนตรอัปสร สังข์แก้ว สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
16517 นางสาวบัณฑิตา ขู่คำราม สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16533 เด็กชายปภังกร ฤกษ์​สันทัด​ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16539 นายปริทรรศน์ แสงวิเชียร สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16554 เด็กหญิงปาณิสรา แป้นประโคน สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
16558 นายปิยัง​กูร​ ทากัณหา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16564 เด็กชายเป็นโท ประยูรคำ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16578 เด็กหญิงพรพิชชา บุญชู สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
16584 เด็กชายพลภัทร รื่นวงศ์ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
16597 นางสาวพัณณ์ชิตา สงวนเกียรติชัย สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16607 เด็กหญิงพิชญ์​สินี​ เอี้ยว​ฉาย​ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
16610 เด็กหญิงพิชามญธุ์ บุญสะเดา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16620 เด็กหญิงพิมพ์มาดา หลักชัยกุล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16624 เด็กชายพีรณัฐ วิเชียร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16626 เด็กชายพีรวิชญ์ ศิริอังคาวุธ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16632 เด็กชายภคพล ศรนารายณ์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16635 นายภัคพล สงคง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16641 เด็กชายภัทรวริศ รัตนกุล สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16644 เด็กหญิงภัสพร เกียรติกิจกุล สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16649 เด็กหญิงภาสพรรณ โนเรศน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16658 เด็กหญิงภูริชญา ประกอบกิจเจริญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16661 เด็กชายภูริมาศ สุธีระวุฒิ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16669 เด็กชายมนตรี ทรัพย์ประวัติ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16678 เด็กชายยศกร ใบศักดิ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16680 เด็กหญิงยอดฤทัย เนื่องฤทธิ์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16682 เด็กหญิงรภัทกร วัชรกฤษฎ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16687 เด็กชายรังสิมันตุ์ สุทธิรักษ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16695 นางสาวลภัสรดา วัฒนชัยพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16699 เด็กชายวชิรวิทย์ คงเพ็ง สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16701 เด็กชายวรกฤศ จันทร์อ้าย สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16703 เด็กชายวรพัทธ์ ปัทมะโสภา สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16707 เด็กหญิงวริศรา หนูเสน สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
16708 เด็กหญิงวลัยพรรณ ปาสาบุตร สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16732 เด็กหญิงศิริกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
16736 เด็กชายศิวปกร วงศ์บุญ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16741 เด็กหญิงศุภกานต์ จัดพล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16743 นายศุภโชค เรือนสม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16744 เด็กชายศุภพล หลีกเลี่ยง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
16747 นายศุภวิชญ์ ทองเกิด สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16754 เด็กชายสรณ์วิชญ์ เหล่านิพนธ์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
16758 นางสาวสลิลรักษ์ เพชรสกุล สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
16761 เด็กหญิงสายรัก เอี้ยงทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16763 เด็กชายสิทธิโชค จันตบุตร สาย8 คลอง 14 ป้อม(คลอง14) ชำระแล้ว
16769 เด็กชายสิรวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16775 เด็กชายสิริวิช เอี่ยมชุ่ม สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
16780 เด็กหญิงสุประวีณ์ หาผลทรัพย์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16782 นางสาวสุพิชชา ฝ่ายขันธ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16785 เด็กชายสุรดิษ เศรษฐวงศ์สิน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16791 เด็กหญิงอชิรญา โชคสมสนอง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16803 เด็กชายอภิวิชญ์ รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16804 เด็กหญิงอรณิชา ตุลาภรณ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16806 เด็กชายอรัณ อัศวนรากุล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
16822 เด็กหญิงไอศวรรย์ อรชร สาย6 หงสกุล ฟิวเจอร์ ชำระแล้ว
16823 เด็กชายกันตณัฐ สว่างแจ้ง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16824 เด็กหญิงกาญจน์ชนก มุ่งดี สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
16843 นางสาวพริริสากร โลณานุรักษ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
16861 เด็กชายคณิต ชุมคง สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16862 นายยศสรัล มั่นคงดี สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
16872 นางสาวจิดาภา เกียเต๊ะ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16900 นายธนภัทท์ ไชยบุญเรือง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16905 เด็กชายธัญเทพ สืบสุข สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16911 นายนาบุญ ผลาศักดิ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16923 นางสาวพนิดา เอี่ยมโอษฐ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16924 นางสาวพรกมล เกตุแก้ว สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ชำระแล้ว
16931 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เพชรจินดา สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16941 นายแมกซิมัส โคฮ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16946 นางสาววริษฐา ป้อมน้อย สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
16963 นางสาวสุพิฌาย์ ศรีปัญญาพล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
16975 เด็กชายกนกพล เชาวนพานิช สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16978 เด็กชายกมลภพ เหมทานนท์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
16979 เด็กหญิงกรชนก ฉิมสน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16984 เด็กชายกฤษกร ทองอรุณศรี สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
16987 เด็กชายกวิน เชาวลิต สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16997 เด็กหญิงกัญยรัตน์ พฤกษะวัน สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16998 เด็กชายกัณฑ์พงษ์ ศรีศิริฐปนา สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17000 เด็กชายกันติชา เจริญพลัน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17021 เด็กชายขวัญตระกูล บึงพับ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
17040 เด็กชายเจค็อป ซี พิมพยอม แชมเบอร์ส สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
17051 เด็กหญิงชนิดาภา เปี่ยมไชย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17053 เด็กชายชยณัฐ สุทธรัตนกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17064 เด็กหญิงชวิศา วีรธรรม พูลสวัสดิ์ สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
17089 เด็กชายณกรณ์ คุ้มครอง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17090 เด็กชายฌฐกฤต จูมจะนะ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17094 เด็กชายณปวีร์ สุวรรณศักดิ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
17098 เด็กชายณภัทร แสงเพ็ชร์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17106 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีสุวรรณ์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17111 เด็กชายณัฐกร ราษฎรอาศัย สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
17133 เด็กชายณัฐวัฒน บุญปัญญาเมธาสิทธิ์ สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17160 เด็กชายธนบดี วันดี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17161 เด็กชายธนพ วิชาสินวัจน์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
17163 เด็กหญิงธนพร รอดไสว สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17168 เด็กชายเด็กชายธนภัทร โพธิ์เกตุ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17169 เด็กชายธนภัทร อินทรานุกูล สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17175 เด็กชายธนัท ผอนนอก สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17192 เด็กชายธีรเมธ มากประเสริฐ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17197 เด็กหญิงนพภัสสร ปรีศิริ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17215 เด็กหญิงนันท์นภัส ยิ้มนาโพธิ์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17218 เด็กชายนันทภพ ประนม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17219 เด็กชายนันทภพ เวชมงคล สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว
17232 เด็กชายบุลกิต อุ่นไทย สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
17243 เด็กชายปรมาราช ปรีชาพร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17245 เด็กชายประทานพร สายเนตร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17248 เด็กชายปรัตถกร บุญเลิศ สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
17260 เด็กหญิงปวีณ์สุดา หาญสูงเนิน สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17263 เด็กชายปัณณธร คงขำ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17264 เด็กชายปัณณวัฒน์ แก่กล้า สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17266 เด็กชายปัณณวิชญ์ วุธิสิริ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17273 เด็กชายปิยวัฒน์ ชุ่มสีดา สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
17282 เด็กชายพงศกรณ์ ศักดิ์สวัสดิ์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
17286 เด็กชายพชร โง่นใจรัก สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17288 เด็กหญิงพชรวรรณ ตุลาภรณ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17290 เด็กหญิงพรกมล เกิดประภพ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
17296 เด็กหญิงพรรณวรินทร์ ศรีนาเมือง สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17300 เด็กหญิงพรลภัส เลิศกชกร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17308 เด็กชายพศิน กรานแหยม สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17320 เด็กหญิงพิชญาภา หงษาวดี สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
17327 เด็กหญิงพิมมาดา มั้่นเจริญ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17329 เด็กชายพีรพันธ์ ช่างเรือง สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17347 เด็กหญิงภรณ์ชนกน์ ศิริเธียรไชย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17381 เด็กชายมนัสวินท์ พลนาค สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
17385 เด็กหญิงมุนินทร์ กลั่นบุญชุ่ม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17386 เด็กหญิงเมฌยา พิกุลทอง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17392 เด็กหญิงรมิดา พรหมวิเศษ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17424 เด็กชายวรานนทน์ โตจาด สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ชำระแล้ว
17446 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ แจ่มจำรัส สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17447 เด็กชายศรุติพงศ์ ตันติวุฒิพงศ์ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
17453 เด็กหญิงศิรภัสสร อุดม สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
17456 เด็กชายศิวกร วรรณชัย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17458 เด็กชายศุภกร เผ่าเนตร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17460 เด็กชายศุภณัฐ ติ้ววงศ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17463 เด็กหญิงศุภิสรา บุญมาก สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17467 เด็กชายสหรัฐ ปิยะคง สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
17490 เด็กหญิงสุธาวี อภิเดช สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
17497 เด็กชายสุวโรจน์ นาคประพันธ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17498 เด็กหญิงสุวิชญา สุคนธรัตน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17504 เด็กชายอชิร ศุภางค์ศานต์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17507 เด็กชายอติรุจ เสือจุ้ย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17509 เด็กหญิงอนัญญา มาเจริญทรัพย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17512 เด็กหญิงอภิชญา ต่วนสวัสดิ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17513 เด็กชายอภิชญาย์ ฉันทวิริยวัฒน์ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
17520 เด็กหญิงอรกัญญา วิเศษนคร สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17523 เด็กหญิงอริสรา มาบขุนทด สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
17531 เด็กหญิงอินทุภา มหิศนันท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17534 เด็กชายอิศวรา กัณพิพัฒน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17546 เด็กชายชินารัญ นามพุทธา สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17554 เด็กชายวรศิษฎ์ วุฒิบัญชร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17567 เด็กชายปริชญ์ เทพประเสริฐ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17601 นางสาวณัฐวรา พงษ์กฤษ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17602 นายณัฐวิช จันทร์ฉาย สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17603 นายณัฐสิทธิ์ เทพพันธุ์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
17626 นายปัญธิคมน์ บวรธนะสินธ์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
17638 นางสาวพัทธิญา จันทร์ผะกา สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17641 นางสาวพิชญธิดา รบกล้า สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
17643 นางสาวพิมมาดา จันทร์ผะกา สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17671 นายสิรวิชญ์ สุคนธรัตน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17686 เด็กหญิงกชมน ภู่นพคุณดี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17687 เด็กชายกนกพล บรรยงค์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17695 เด็กชายกฤตธนัท บุญด้วยลาน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17706 เด็กชายด.ช.กษิดิ์เดช เล็กเครือสุวรรณ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17710 เด็กชายก้องภูมิ สว่างสุข สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
17737 เด็กหญิงกีรนันท์ ธงกระโทก สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
17738 เด็กหญิงกุลภรณ์ รัตนจรัส​โรจน์​ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17740 เด็กชายเกียรติภูมิ อนันต์ตันติกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17742 เด็กหญิงขวัญข้าว ปูทอง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17743 เด็กหญิงเขมจิรา รุจิรดานนท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17759 เด็กชายจักรีวุฒิ พุทธรักษา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17761 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์ จันทร์เพ็ง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17762 เด็กหญิงจินต์จุฑา เจาวัฒนา สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17765 เด็กชายจิรภัทร บัวกลํ่า สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17767 เด็กชายจิรภัทร แสงแก้ว สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
17768 เด็กหญิงจิรภิญญา ธรรมมงคล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
17781 เด็กชายชนากันต์ ปานพลอย สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17788 เด็กหญิงชริญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17795 เด็กชายชวิน สนธิเศวต สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17796 เด็กหญิงชัชธนันต์ มิตรเมือง สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
17798 เด็กหญิงชาลิสา พฤกษวัน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
17801 เด็กหญิงชิตาภา สุขสวัสดิ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17802 เด็กชายชินาธิป เสนาโนฤทธิ์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17803 เด็กชายชิษณุพงศ์ เหมไพบูลย์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
17807 เด็กหญิงโชติกา ตุมกา สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17815 เด็กชายฐปนัท ร่มไทรทอง สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
17819 เด็กหญิงฐิตารีย์ สีหธนจินดา สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
17823 เด็กชายณฐนนท์ โนนสินธุ์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17824 เด็กหญิงณฐมน นิลสนธิ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17825 เด็กหญิงณฐริกา ไม่เศร้า สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17828 เด็กชายณธรรม เอี่ยมสอาด สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17829 เด็กหญิงณปภัสร์ ปิยะมิตร สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17832 เด็กหญิงณภัทร กอโชคชัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17836 เด็กชายณภัทร ไชยนอก สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17837 เด็กชายณภัทร ภัครพาณิชย์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17838 เด็กชายณภัทร สหชัยยันต์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17849 เด็กชายณัฏฐ์พล สัจจะภัทรกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17852 เด็กชายณัฐกิตต์ ชมภู สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17854 เด็กหญิงณัฐชา ระบายศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17855 เด็กหญิงณัฐฐรินทร์ ศรีเวียง สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
17856 เด็กชายณัฐดนัย รสจันทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17857 เด็กหญิงณัฐธิตา แก่นโคตร สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
17858 เด็กชายณัฐปพน หงิมห่วง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17862 เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญทรัพย์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17872 เด็กหญิงตองยี บัวบาน สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17873 เด็กหญิงตุลยดา แสนวันดี สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ชำระแล้ว
17876 เด็กชายถิรภัทร เรียงเครือ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17878 เด็กชายทนทศ อิงอุดมนุกูล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17880 เด็กชายทราวิส มาเหล็ม แคนนอน สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17886 เด็กชายทีฆนันท์ ราศีรีเกตุ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17888 เด็กชายธนกฤต นุ่มดี สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17893 เด็กหญิงธนพร เหล่ากาวี สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17896 เด็กชายธนวรรธน์ ติยะวาน สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
17904 เด็กหญิงธนัญญา เหลืองไตรรัตน์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17906 เด็กหญิงธนาวดี หล้าวงศา สาย16 ปตท.ค.2 คอนเซ็ปมันทนา ชำระแล้ว
17915 เด็กหญิงธัญญาณี พุทธเจริญ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17917 เด็กชายธัญธีร์ จินดามาตย์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า ชำระแล้ว
17919 เด็กหญิงธัญมล รินทระ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17923 เด็กชายเด็กชายธิตติศักดิ์ ตันศรีประภาศิริ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17925 เด็กชายธีร์ ธัญญกสิกล สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17926 เด็กหญิงธีรดา ขุนทอง สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17929 เด็กชายธีรวิศว์ บัวเจริญ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
17934 เด็กชายนภทีป์ ภู่พานทอง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17946 เด็กชายนวพล จับใจเหมาะ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17953 เด็กชายนิชคุณ​ รื่นพานิช สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17955 เด็กหญิงบุญญิสา อินทรสมบัติ สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
17956 เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์เนตร์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
17957 เด็กหญิงเบญญาภา ใจห้าว สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17962 เด็กหญิงปณิสรา ศรีแก้ว สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
17964 เด็กหญิงปพิชญา พารา สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17968 เด็กหญิงปภาวรินท์ แจ่มใส สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17969 เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีวิโรจน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17972 เด็กชายปรวิทย์ สามัคคีก่อสกุล สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
17973 เด็กชายประพล ป้อมตรี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17985 เด็กหญิงชนกนันท์ ขุนบำรุง สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17993 เด็กชายฐิฏิพัฒน์ มังคละภัทร สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
18000 เด็กชายด.ช.ปิยวัฒน์ เผ้าหอม สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
18013 เด็กหญิงพณณกร สุทธิธนมงคล สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
18015 เด็กหญิงพรหมภัสสร วงษ์มานิตย์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18016 เด็กหญิงพราวพิตติ ศิริสวัสดิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18020 เด็กหญิงพลอยรุ้ง ศุภมิตร สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
18024 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา สุขกำเนิด สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18025 เด็กชาย พัชร จันทร์สุขศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
18027 เด็กชายพัชรวิชญ์ จงมี สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18033 เด็กหญิงพิชญา โตรัตน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18038 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์ฉายแสง สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18054 เด็กหญิงเด็กหญิงภัคจิรา ลิมปมาลัยพร สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18058 เด็กชายภัทรพล รักษจิตร สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18066 เด็กชายภาคิน เนตรนพ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18068 เด็กชายภาวัต จิระภัทรศิลป สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18069 เด็กชายภาสวิชญ์ สายจรัญ สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
18072 เด็กชายภูบดี คุณปัญญาเลิศกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18075 เด็กชายภูริชญ์ ชมแก้ว สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18076 เด็กหญิงภูริตา น้ำเงิน สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18079 เด็กชายมงคลชัย ชาวบล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18086 เด็กชายเมธัส ลูกอินทร์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18089 เด็กชายเมธิชัย แซ่กัม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18090 เด็กชายไมตรี คำเจริญ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
18092 เด็กหญิงรดากานต์​ แสงสว่าง​ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18103 เด็กหญิงลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
18105 เด็กชายวงศกร ไกรยา สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
18107 เด็กชายเด็กชาย วชิรวิทย์ บัวเงิน สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18109 เด็กหญิงวรัชญา จั่นวงศ์แก้ว สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18128 เด็กชายวีรภัทร กิตติวุฒิเจริญกุล สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18131 เด็กชายวุฒิภัทร ชัยนรินทร์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18144 เด็กชายศุภกร บวรสิน สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18146 เด็กชายศุภกิตติ์ แพ่งกุล สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
18150 เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมวิเศษ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
18154 เด็กหญิงศุภัสรา ชินรัตนคุณ สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
18155 เด็กหญิงศุภานัน ภาคพิธเจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18156 เด็กหญิงศุภิสรา พงษ์สิน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18158 เด็กชายศุรธีร์ มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18159 เด็กหญิงสมิตา ช่วยสมประสงค์ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18160 เด็กชายสร้างสรรค์ วงศ์มูล สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18161 เด็กชายดช.สัณห์พิชญ์ พรทิพย์เทวา สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
18167 เด็กชายสิระกร สิทธิรส สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18173 เด็กหญิงสิริวรรณ อินทรเสวก สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18178 เด็กชายสุทธิพจน์ ภูวเลิศพัฒนวรา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18181 เด็กชายสุพศิน ตระกูลดี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
18183 เด็กหญิงสุพิชชา สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18184 เด็กหญิงสุภจิรา มาลาธรรม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18185 เด็กชายสุเมธี รูปอั๋น สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18189 เด็กหญิงสุวภัทร สุพรรณพานิชย์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18194 เด็กหญิงอชิรญา เสนารักษ์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18196 เด็กชายอชิระ จันทะฤทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18201 เด็กหญิงอภิชญา คำแก่น สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18203 เด็กหญิงอภิชญา สารกุล สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
18206 เด็กหญิงอภิสรา เข็มพงษ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
18211 เด็กหญิงอรปรียา เมืองก้อน สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18220 เด็กหญิงอัยพัสส์ กีรติมหาตม์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18221 เด็กชายอาชวิน สุขสงวน สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ชำระแล้ว
18229 เด็กชายเจตนิพัทธ์ รัตนสิงห์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18230 เด็กชายชัชณที ณ ถลาง สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว
18231 เด็กหญิงญาณิศา รวมทรัพย์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18233 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศรีหาเมฆ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18235 เด็กชายธนบดี คำเกาะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18239 เด็กชายวิภูวิทย์ ธนาภิรมย์ศรี สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18242 เด็กหญิงอภัศฎา เสือบัว สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
18252 นายศิวัช กฤษณชาญดี สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
18255 เด็กหญิงรติรัตน์ พงษ์ประเสริฐสุข สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว