ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนง สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
16785 นายสุรดิษ เศรษฐวงศ์สิน สาย13 ม.รัตนะ เอสโซ่ ชำระแล้ว
00295 นางสาวฐิตาภรณ์ รุ่งเรือง สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
00302 นายธนกฤต อาชะวะบูล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00312 นางสาวมนปริยา ทะลิ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00335 นายพรหมพิพัฒ เทียวประสงค์ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
00339 นายปรวีร์ เกษสิมลี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
00358 นางสาวนภสร โกวิททวิพัฒน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
00361 นางสาวปริยาภรณ์ ขันลื้อ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
00363 นางสาวณิชมน แก้วลอยมา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00370 นางสาวนรมน ประเสริฐผล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
00382 นายธนภัทร สุขทรัพย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00412 นางสาวมนัญชยา แก้วเล็ก สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
00438 เด็กชายธนวัฒน์ ทัศสุคนธ์ สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
00444 เด็กชายมาฆะพงษ์ แผ่ผ่องพรรณ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00455 เด็กหญิงขวัญพิดา กองจันทร์ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
00457 เด็กหญิงชุติมาศ ศรีแก่นจันทร์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
00460 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สินพูล สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
00472 นางสาวกัญชพร เเย้มเเสง สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00473 นางสาวเบ็ญจลักษณ์ สูงศักดิ์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
00500 เด็กหญิงนานา พรหมนา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00506 เด็กหญิงผกามาศ หนูเกตุ สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
00513 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อ่ำจุ้ย สาย21 ฟ้าคราม 2 สราญธร ชำระแล้ว
00532 เด็กชายโยฮัน เฮนรี่ ซี พิมพยอม แชมเบอร์ส สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
00543 เด็กชายภาณุวิทย์ เหมี้ยงหอมบุญ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
00543 เด็กชายกฤตภาส เทพพันธุ์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
00552 เด็กหญิงกัญญ์วรา โสตรโชค สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
00556 เด็กหญิงณัฐนันท์ จงคลาดกลาง สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
00558 เด็กหญิงณิชาภา อรัญโสตร สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00563 เด็กหญิงพัชรพร กิมภา สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
00564 เด็กหญิงภวรัญชน์ พรมห์วงศ์ สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00565 เด็กหญิงภัททิยา จำปานา สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
00567 เด็กหญิงวริญญา แสงศรี สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
00569 เด็กหญิงสาริศา ขำเลิศ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
00574 นายภูฤทธิ์ศรา โอนนอก สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
15595 นายกนกพล พิพัฒน์ทวีสิน สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15598 นางสาวกมลวรรณ กลิ่นสุคนธ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15600 นายกรเอก อมรทัศนสุข สาย14 คลอง10 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
15602 นางสาวกฤตติกา อาดัม สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15607 นายกฤติน พัฒนสุขเกษม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15617 นายกิตติภูมิ ทุ่มเพชร สาย6 หงสกุล สะพานฟ้า ชำระแล้ว
15625 นางสาวขวัญจิรา อุดมวิทยานุกูล สาย 5 ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
15627 นางสาวเขมจิรา ศิลาเจริญธนกิจ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15633 นางสาวจรรยพร จิวะกุลชัยนันท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15636 นายจารุภัทร เกิดสาสน์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15641 นายจิตติพัฒน์ รุ่งเรือง สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
15651 นางสาวจิรัชยา เจริญไชย สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15652 นายจิรัฏฐ์ จันทรวงศ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
15656 นางสาวเจณิชา แจ้งสว่าง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15660 นางสาวฉัตรกมล รักษาศรี สาย21 ฟ้าคราม 2 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
15664 นายชนกชนน์ปิติ อร่ามวงษ์ สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15667 นางสาวชนัญธิดา กันญา สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15672 นางสาวชยาภรณ์ ศรีตะเถระ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15673 นางสาวชลธิชา เปิดปัญญา สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15674 นายชลาธิป ฟองฤทธิ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15675 นางสาวชลิดา แตงสุก สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15676 นายชวนากร พลารักษ์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
15681 นายชัชพิมุข จับคล้าย สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
15689 นายญาณวัฒน์ สว่างวงษ์ สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15697 นางสาวฐิติกาญจน์ กลับใจ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15707 นายณภพ วงษ์เสวก สาย2 แยกลำลูกกา เมืองเอก ชำระแล้ว
15711 นางสาวณัฏฐ์นรี ทองฤทธิ์ สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
15715 นายณัฏฐพล ลาภประสพ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15722 นางสาวณัฐณิชา จุลโพธิ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15729 นางสาวณัฐนารี ภูษา สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
15733 เด็กชายณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
15738 นางสาวณิชกานต์ เหลืองอุดม สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15741 นางสาวตรีเพชร พันธุ์สุ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15746 เด็กชายถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15748 นายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15765 เด็กชายธนัชชา ชัยยะ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
15767 นางสาวธนัชพร สมานพันธ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15783 นางสาวธัญวรัตน์ คุณดิลกปกรณ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15793 นายธีรไนย มาห้างหว้า สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15796 นายธีรภัทร สุวรรณะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15805 นางสาวนภสร มังกรทอง สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
15809 นางสาวนริศรา สนใจยิ่ง สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15820 นางสาวเนตรนันทินี คนคล่องพิชญะ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15821 นางสาวบริภัทร ชาญนคร สาย13 ม.รัตนะ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15823 นางสาวบวรลักษณ์ ส่งเสริม สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15826 นางสาวบุญรักษา หงษ์ทอง สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
15829 นายบุณยกร จันทร์เพ็ญ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15846 นางสาวปริชญา วาณิชยชาติ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15848 นายปริพัฒน์ สุขทัศน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15850 นางสาวปรียาวดี วรรณสินธ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15853 นางสาวปวริศา อรัญญะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15856 นายปัณณวัชร์ ว่องเจริญกิจกุล สาย13 ม.รัตนะ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
15859 นายปัณณวิชญ์ ด่านเดชา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15868 นางสาวปิยธิดา จันทรอวยชัย สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15871 นายปุญญพัฒน์ วีระศิลป์ สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
15872 นางสาวปุญญิสา กันชู สาย21 ฟ้าคราม 2 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15891 นางสาวพลอยภุมรินทร์ ประจันทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15893 นายพสธร สวัสดิสาร สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15897 นายพัฒธิวัฒน์ เจียง สาย13 ม.รัตนะ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15898 นายพัทธธรรม เพ็งรัตน์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
15907 นางสาวพิณญาภรณ์ พรมมา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15908 นายพิธิพัฒน์ เจียง สาย13 ม.รัตนะ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15912 นางสาวพิมพ์พรรณ ฟูสินพัฒนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15914 นางสาวพิมพ์รดา อาจมาก สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15918 นางสาวพิรัชญา ยิ้มฤทธิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15921 นางสาวพีรดา วิทูรประสาทผล สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15922 นายพีระพัฒน์ เจือโกศล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15931 นายภัทรกฤช มหาสุขานนท์ สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15933 นางสาวภัทรพร คูศรีเทพประทาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15940 นายภานุเขต สุริวงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15942 นางสาวภาวินี สีสรรณ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
15950 นายภูมิธรรม บุญด้วยลาน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
15955 นายภูวเดช ประกอบกิจเจริญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15958 นางสาวมนต์นภา ยินดี สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15960 นางสาวมานิตา เปล่งเพ็ชร สาย21 ฟ้าคราม 2 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15967 นางสาวยศสินี มีมงคล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15969 นางสาวยุพากร กลัดทอง สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15974 นางสาวรมัณยา เกรียงไกรวศิน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15989 นายวชิระ ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15991 นายวชิระวิทย์ วีรอนันตมิตร สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
15995 นางสาววรรณิดา จิตรพิมาย สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15997 นายวริทธ์ธร สุขวรรณ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15998 นายวรินทร ประนม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16001 นางสาววริษฐา นิภาการุณวงศ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16003 นายวศินพรรด์ ศิริลักษณ์ สาย6 หงสกุล โรงงานบริจสโตน ชำระแล้ว
16007 นายวิภาวัส แก้วฤทธิเดช สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16013 นายวีรภัทร ปาลนิตย์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16021 นางสาวศิริกร บัวแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16027 นางสาวศุทรา อินทรรัตน์ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16029 นายศุภริวัฒม์ สุขสม สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
16030 นายศุภวิชญ์ ศรีเมือง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16035 นายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16036 นายสกลวรรธน์ ยิ้มนาโพธิ์ สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16039 นางสาวสโรชา ขุนทอง สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
16041 นายสหรัฐ เอี่ยมธนากุล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16043 นางสาวสิตานันท์ พัฒนานันท์ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16056 นางสาวสุชญา บัวผัน สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16060 นายสุทิวัส สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
16076 เด็กชายหฤษฎ์ รดเรือง สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16079 นายอติเทพ วายุภักดิ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16084 นายอนรรฆ แสงสระคู สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16085 นางสาวอนันดา รัตนมั่นคง สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16086 นางสาวอภิษฎา สารกุล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
16089 นางสาวอรรัมภา ไทยเจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16097 นางสาวอาทิตยา เงินมาก สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16100 นายอิสรพงศ์ นวลสมบูรณ์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16106 นายชุติเดช ทรงเดชะ สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
16109 นางสาวพิมพ์ลภัส พรหมจรรย์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16134 นางสาวศิรดา กล่ำประเสริฐ สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16146 นางสาวบุญญาภา ไชยหงษา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16282 นายกสิณธร ชนะไชยมงคลกุล สาย6 หงสกุล สะพานฟ้า ชำระแล้ว
16284 นางสาวกัญญาวีร์ กะลัมพากร สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16289 นางสาวกันติชา สนใจ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16291 นางสาวกัลยนันท์ ช่วงโชติ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16292 นายกานต์ ประชุมสุข สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16294 นายกิตติกูร เซ่งจ่าว สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16302 นางสาวกุลนันท์ บุญยิ่งเหลือ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16306 นางสาวแก้ววิเศษ พัฒนอารีย์กูล สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16307 นางสาวขนิษฐา คำมานิตย์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16308 เด็กชายขวัญข้าว พานทอง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16316 นางสาวคัทลียา กรีมานี่ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16317 นางสาวจณัญญา อินทุเศรษฐ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16330 นางสาวจิตภา ภวังคนันท์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16335 นางสาวจิรสุดา แตงบุตร สาย8 คลอง 14 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16341 นางสาวชญาดา เพ็ชรปิ่นแก้ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16342 นางสาวชฎาณิศ พันธุขะวงษ์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16343 นายชนทัต เทพศิริ สาย14 คลอง10 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
16346 นางสาวชนัญญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16347 นางสาวชนาธินาถ นาคเถื่อน สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
16351 นายชยธร ทองเพ็งจันทร์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
16352 นายชยะภัทร ไชยฮ้อย สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16353 นายชยุตรา ปานเสน สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
16359 เด็กชายชวรัตน์ ด้วงหอม สาย22 ตลาดAC ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16361 นายชวัลวิทย์ โศภณศิริทร สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16362 นางสาวชัญญา มูลสารศิลป์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16363 นายชัยกฤต บุญเลิศ สาย2 แยกลำลูกกา เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
16368 นางสาวโชติกา โกศัลยวัตร สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16384 นายณภัทร จันทรกุล สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
16385 นายณภัทร ทองบุญชู สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16387 นายณรงค์ศักดิ์ ดีพาชู สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16393 นางสาวณัฏฐณิชา ลิมปสนธิพงษ์ สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
16395 นายณัฏฐ์ปพน ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
16397 นายณัฐกรณ์ กล่อมแก้ว สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16399 นางสาวณัฐกฤตา ลิ้มธีระวัฒน์ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16400 นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีบุญเรือง สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
16412 นางสาวณัฐนันท์ สารัตถกิจอนันต์ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16417 นายณัฐภูมิ พ้องพงษ์ศรี สาย8 คลอง 14 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16419 นางสาวณัฐวดี ทวิชศรี สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
16421 นายณัฐวัตร โพธิ์จิ๋ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16426 นางสาวณิชมน สิงหานนท์ตระกูล สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16432 นางสาวดวงนภัส คำเนียม สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ชำระแล้ว
16442 นายทฤษฎี สำราญพานิช สาย13 ม.รัตนะ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
16444 นางสาวทัภษพร พรหมบุตร สาย11 ศาลธัญบุรี ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
16450 นายธนกฤต ลพสุนทร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16451 นายธนกฤต ลีละพันธ์นิวัฒน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16457 นายธนบดี อ่อนศรี สาย11 ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ ชำระแล้ว
16463 นางสาวธนัชพร ไชยโย สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16469 นายธนสร แสงน้ำ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
16485 นางสาวธีรกานต์ มูลเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16486 นายธีร์จุฑา จุฑานฤนาท สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
16487 นายธีรณัฏฐ์ ม่วงคราม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ซอยดี ชำระแล้ว
16496 นางสาวนริศรา นาชัยเพชร สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16497 นางสาวนฤกมล ลาภสุวรรณ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16504 นางสาวนาราภัทร สุขเจริญ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
16505 นายนิโคลาส ดอนซิค สาย8 คลอง 14 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
16508 นางสาวนิชาภา ศตวุฒิพร สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16511 นางสาวนิพาดา ขลิบเงิน สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16514 นางสาวเนตรอัปสร สังข์แก้ว สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
16516 นางสาวบงกชกร ชุมนูรักษ์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16526 นายปฏิภาณ อุบลบาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16527 นายปฐพี พูดเจน สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16542 นางสาวปรียาดา อรัญญะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16544 นางสาวปวริศา เจริญสิทธิ์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16549 นายปัณณทัต สุมาลัย สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16558 นายปิยังกูร ทากัณหา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16563 เด็กชายปุณวัสส์ เทพคุ้มกัน สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16574 นายพบธรรม โสภาพงษ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16575 นางสาววัชรกมล บุณยกิดา สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16585 นายพลวรรธน์ หมอยา สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16597 นางสาวพัณณ์ชิตา สงวนเกียรติชัย สาย8 คลอง 14 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16598 นางสาวพัณณิตา เลิศแก้วศรี สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16599 นางสาวพัตรพิมล ปานนาค สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16603 นางสาวพันธิตรา มีนาบุญ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
16607 นางสาวพิชญ์​สินี​ เอี้ยว​ฉาย​ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
16610 นางสาวพิชามญธุ์ บุญสะเดา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16619 นางสาวพิมพ์มาดา สุวรรณพงศ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16620 นางสาวพิมพ์มาดา หลักชัยกุล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16621 เด็กหญิงพิมพ์ลดา ขนานใต้ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16622 นางสาวพิรัลพัชร จิระจิตต์ถนอม สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16624 นายพีรณัฐ วิเชียร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16626 นายพีรวิชญ์ ศิริอังคาวุธ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16635 นายภัคพล สงคง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16637 นางสาวภัณฑิรา พยัคฆ์สิงห์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16638 นายภัทรกร สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
16641 นายภัทรวริศ รัตนกุล สาย8 คลอง 14 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16644 นางสาวภัสพร เกียรติกิจกุล สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16645 นายภาคิน โกมลสุบิน สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
16648 นายภาณุวิชญ์ ช่างเรียน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16658 นางสาวภูริชญา ประกอบกิจเจริญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16661 นายภูริ​มาศ สุธีระวุฒิ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16669 นายมนตรี ทรัพย์ประวัติ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16678 นายยศกร ใบศักดิ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16680 นางสาวยอดฤทัย เนื่องฤทธิ์ Yordrutai Neongritti สาย21 ฟ้าคราม 2 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16682 นางสาวรภัทกร วัชรกฤษฎ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16686 นางสาวรักษา แหวนในเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16687 นายรังสิมันตุ์ สุทธิรักษ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16691 นายเรืองศักดิ์ สุพรรณ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16695 นางสาวลภัสรดา วัฒนชัยพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16696 นางสาวลักษิกา บุญเลิศ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16699 นายวชิรวิทย์ คงเพ็ง สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16707 นางสาววริศรา หนูเสน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16708 นางสาววลัยพรรณ ปาสาบุตร สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16711 นางสาววัลย์ชิศา คมขำ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
16714 นางสาวอิงคภัสร์ อัศวชนะพัฒน์ สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16719 นางสาววิศรุตา ทองเผือก สาย2 แยกลำลูกกา เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
16735 นางสาวภิชชญา เกิดนรินทร์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16736 นายศิวปกร วงศ์บุญ สาย8 คลอง 14 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16741 นางสาวศุภกานต์ จัดพล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16743 นายศุภโชค เรือนสม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16744 นายศุภพล หลีกเลี่ยง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
16747 นายศุภวิชญ์ ทองเกิด สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16749 นางสาวศุภัชญา กวีวัจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16750 นายเศรษฐพงศ์ ขอดี สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16752 นายสยมภู ทองปัญญนพ สาย8 คลอง 14 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16754 นายสรณ์วิชญ์ เหล่านิพนธ์ สาย8 คลอง 14 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16761 นางสาวสายรัก เอี้ยงทอง สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16764 นายสิทธิโชค เสฏฐวุฒิคุณ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16769 นายสิรวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16780 นางสาวสุประวีณ์ หาผลทรัพย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16782 นางสาวสุพิชชา ฝ่ายขันธ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16784 นางสาวสุภาวดี สิริวุฒิชัยวัฒนา สาย13 ม.รัตนะ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
16789 นายเหนือเมฆ พิมพ์จันทร์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16791 นางสาวอชิรญา โชคสมสนอง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16793 นางสาวอชิรญา เอื้อเฟื้อกลาง สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16794 นายอชิรวัฒน์ ดุษฎี สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
16800 นางสาวอนัญชนา แย้มวจี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16803 เด็กชายนายอภิวิชญ์ รันทม สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16812 นางสาวอัยรดา เกตุแป้น สาย13 ม.รัตนะ ซอยดี ชำระแล้ว
16822 นางสาวไอศวรรย์ อรชร สาย6 หงสกุล ฟิวเจอร์ ชำระแล้ว
16824 นางสาวกาญจน์ชนก มุ่งดี สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
16842 นางสาวปภาวี รามวงศ์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
16978 นายกมลภพ เหมทานนท์ สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
16979 นางสาวกรชนก ฉิมสน สาย13 ม.รัตนะ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16982 นายกฤตภาส คงสืบ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
16987 นายกวิน เชาวลิต สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16993 นางสาวกัญญาพัชร ศรีโฉม สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
16997 นางสาวกัญยรัตน์ พฤกษะวัน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17000 นายกันติชา เจริญพลัน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17013 นางสาวกุลจิรา ลุสมบัติ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17029 นายจิตรภาณุ ปาปะใน สาย11 ศาลธัญบุรี ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17032 นายจิรพัฒน์ ทิพศักดิ์ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17036 นางสาวจิราพรรณ สมพงศ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17040 นายเจค็อป ซี พิมพยอม แชมเบอร์ส สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
17043 นางสาวชญานิศ ชุมแพ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17045 นางสาวชญาภา ประภาพันธ์ สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
17049 นางสาวชนากานต์ ยินชัย สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17050 นางสาวชนิดา บุตรศรี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
17051 นางสาวชนิดาภา เปี่ยมไชย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17053 นายชยณัฐ สุุทธรัตนกุล สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17057 นางสาวชลธิดา มั่งมีดี สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17058 นายชลปวีร์ เพาธทัต สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17064 นางสาวชวิศา วีรธรรม พูลสวัสดิ์ สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
17067 นางสาวชัชชญา จันทรโสภาคย์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17069 นางสาวธัญยรัชต์ อุ่นคำ สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
17082 นางสาวญาณิศา คำเบิก สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
17090 นายณฐกฤต จูมจะนะ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17098 นายณภัทร แสงเพ็ชร์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17101 นางสาวณัชชา ปางปัญญากุลชัย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17102 นายณัฎฐกรณ์ ระบายศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17104 นายณัฏฐกิตติ์ ดิษฐเกษร สาย13 ม.รัตนะ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17106 นางสาวณัฏฐธิดา ศรีสุวรรณ์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17111 นายณัฐกร ราษฎรอาศัย สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
17114 นางสาวณัฐกานต์ ทองวิค สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
17133 นายณัฐวัฒน บุญปัญญาเมธาสิทธิ์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17136 นายณัฐศรัณย์ สุขบรรจง สาย21 ฟ้าคราม 2 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
17141 นางสาวณินทิรา จักรภพโยธิน สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17147 นายทักษ์ดนัย ก้อนผูก สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17160 นายธนบดี วันดี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17163 นางสาวธนพร รอดไสว สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17169 นายธนภัทร อินทรานุกูล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17175 นายธนัท ผอนนอก สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17186 นางสาวธันยพร นวลทวี สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17188 นายธารธรรม นันทะศรี สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17192 นายธีรเมธ มากประเสริฐ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17197 นางสาวนพภัสสร ปรีศิริ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17204 นางสาวนภัสรา รันทม สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
17215 นางสาวนันท์นภัส ยิ้มนาโพธิ์ สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
17218 นายนันทภพ ประนม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17219 นายนันทภพ เวชมงคล สาย21 ฟ้าคราม 2 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
17221 นางสาวนัยน์กานต์ วิโรจพิทักษ์ สาย13 ม.รัตนะ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
17232 นายบุลกิต อุ่นไทย สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
17241 นางสาวปภาวรินทร์ เหลี่ยมแฉ่ง สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
17250 นายปรานต์ วีระศิลป์ สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
17254 นางสาวปรีญาลักษณ์ ศรีอาวุธ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17260 นางสาวปวีณ์สุดา หาญสูงเนิน สาย21 ฟ้าคราม 2 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17263 นายปัณณธร คงขำ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17265 นายปัณณวิชญ์ เลียงตระกูลชัย สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
17268 นางสาวปาลิตา ธุระกิจ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17273 นายปิยวัฒน์ ชุ่มสีดา สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
17274 นายปิยะณัฐ สิงห์สาย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17276 นายปุญญพัฒน์ อัมโร สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17283 นายพงศ์ภีระ พิเชฐพีระพูน สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
17286 นายพชร โง่นใจรัก สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17288 นางสาวพชรวรรณ ตุลาภรณ์ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17291 นางสาวพรชนก พงษ์สุริยะวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
17293 นางสาวพรชมพู กุชโร สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
17294 นางสาวพรปีใหม่ ลาพรหมมา สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17295 นางสาวพรรณรมณ แก้วเรือนทอง สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17300 นางสาวพรลภัส เลิศกชกร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17316 นางสาวพิชญธิดา กู่คำ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17317 นางสาวพิชญ์สินี วุฒิศิรินุกูล สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
17325 นางสาวพิมพ์มณี แก้วไสส่อง สาย8 คลอง 14 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
17327 นางสาวพิมมาดา มั่นเจริญ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17329 นายพีรพันธ์ ช่างเรือง สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17333 เด็กชายพุฒิพงศ์ ตันวีนุกุล สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
17339 นางสาวเพียงขวัญ อุดมวิทยานุกูล สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
17343 นางสาวฟ้าใหม่ โพธิสาร สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17346 นางสาวภรณ์ชนก อริยกะบุตร สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17347 นางสาวภรณ์ชนกน์ ศิริเธียรไชย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17359 นายภัธฐ์ศนัยต์ กลบเกลือน สาย21 ฟ้าคราม 2 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17367 นาย ภูมิพัฒน์ ด่านเดชา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17381 นายมนัสวินท์ พลนาค สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
17386 นางสาวเมฌยา พิกุลทอง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17387 นางสาวเมธาพร รุ่งสาง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17394 นายรัชคุณ บุญกุล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17401 นางสาวลภัสรดา พลทัน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17403 นางสาวลภัสรดา อาศัยนา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
17404 นางสาวลลิตภัทร เผือกขาวผ่อง สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
17406 นางสาวลิปิกาณฑ์ พึ่งมั่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17407 นายวงศ์วรรธน์ วิริยะเจริญกูล สาย21 ฟ้าคราม 2 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
17408 นายวชราวิทย์ ตงประเสริฐ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
17409 นางสาววชิรญาณ์ วงศ์อนันต์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17412 เด็กชายวชิรวิทย์ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
17413 นางสาววนัชพร ชูเพ็ชร สาย8 คลอง 14 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
17424 นายวรานนทน์ โตจาด สาย2 แยกลำลูกกา เมืองเอก ชำระแล้ว
17431 นางสาววริศา ใหม่วงษ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17435 นายวิฑูรย์ ชายแดง สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17438 นางสาววิภาษณีย์ อ่อนแย้ม สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17441 นายวีรศรุต บริสุทธิคุณ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17456 นายศิวกร วรรณชัย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17458 นายศุภกร เผ่าเนตร์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
17460 นายศุภณัฐ ติ้ววงศ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17462 นางสาวศุภิกา กวีวัจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17463 นางสาวศุภิสรา บุญมาก สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17466 นางสาวสวิตตา ธนะกมลประดิษฐ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
17469 นางสาวสาริศา ศิริจร สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
17471 นายสิทธินนท์ แว่นถิ่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17472 นายสิทธินัย ศรีวิโรจน์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
17473 นายสิปปกร โพนคำ สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17476 นายสิรภพ สมใจ สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17481 นางสาวสิริดา แดงนา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17489 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ วิวัฒนาวิไล สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
17497 นายสุวโรจน์ นาคประพันธ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17498 นางสาวสุวิชญา สุคนธรัตน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17509 นางสาวอนัญญา มาเจริญทรัพย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17513 นางสาวอภิชญาย์ ฉันทวิริยวัฒน์ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
17514 นายอภิโชค สุริยวรรณ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17523 นางสาวอริสรา มาบขุนทด สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
17529 นายอินทัช สังเวียน สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17531 นางสาวอินทุภา มหิศนันท์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
17534 นายอิศวรา กัณพิพัฒน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17536 นางสาวเอลลิน่า โชราน สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17541 นางสาวญาณิศา ดีนก สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17545 นางสาวภัควลัญชญ์ กลิ่นเอี่ยม สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
17546 นายชินารัญ นามพุทธา สาย13 ม.รัตนะ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17549 นายธนาวินท์ ธนะไชย สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17554 นายวรศิษฎ์ วุฒิบัญชร สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17567 นายปริชญ์ เทพประเสริฐ สาย21 ฟ้าคราม 2 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17571 นางสาวกนกนภัส แสงนิล สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17578 นายกิตติศัก แซ่ตี สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17584 นางสาวชนารัตน์ อื้อเฮง สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17601 นางสาวณัฐวรา พงษ์กฤษ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17602 นายณัฐวิช จันทร์ฉาย สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17603 นายณัฐสิทธิ์ เทพพันธุ์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
17606 นายเตชิต พูลสินธนาพงษ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17613 นายนายธีรไนย ชัยชนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17622 นายปรวัฒน์ ราชฉวาง สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
17626 นายปัญธิคมน์ บวรธนะสินธ์ สาย13 ม.รัตนะ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
17633 นายพงศกร หมู่บ้านม่วง สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
17638 นางสาวพัทธิญา จันทร์ผะกา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17643 นางสาวพิมมาดา จันทร์ผะกา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17645 นางสาวภวรัญชน์ โกวิททวิพัฒน์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
17648 นางสาวภาสินี นิจศรีวงษ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17651 นายภูมินันท์ ใจเทียมศักดิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
17660 นางสาวรินรดา ขรณีย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17671 นายสิรวิชญ์ สุคนธรัตน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17675 นางสาวสิรีธร ปิ่นทอง สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
17683 นางสาวอรญา ผ่องศรี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17686 เด็กหญิงกชมน ภู่นพคุณดี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17687 นายกนกพล บรรยงค์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17695 เด็กชายกฤตธนัท บุญด้วยลาน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17701 เด็กชายกฤติน เรืองพานิช สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17704 เด็กหญิงกวินทิพย์ กลิ่นหอม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17706 เด็กชายกษิดิ์เดช เล็กเครือสุวรรณ สาย13 ม.รัตนะ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17717 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชาดี สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17722 เด็กชายกันตภณ กิตติศรัณย์เลิศ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
17729 เด็กชายกิตติคม ชนะกิตติเดชา สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17737 เด็กหญิง กีรนันท์ ธงกระโทก สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
17738 เด็กหญิงกุลภรณ์ รัตนจรัสโรจน์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17739 เด็กหญิงกุลวิรัลพัชร์ อิ่มสอาด สาย4 วไลย์ ม.กรุงเทพ ชำระแล้ว
17740 เด็กชายเกียรติภูมิ อนันต์ตันติกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17742 เด็กหญิงขวัญข้าว ปูทอง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17743 เด็กหญิงเขมจิรา รุจิรดานนท์ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17745 เด็กหญิงเขมิกา พงศ์พิพัฒนพันธุ์ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17757 เด็กชายจตุรภัทร โลกสุวรรณ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17759 เด็กชายจักรีวุฒิ พุทธรักษา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17761 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์ จันทร์เพ็ง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17762 เด็กหญิงจินต์จุฑา เจาวัฒนา สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17767 เด็กชายจิรภัทร แสงแก้ว สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17768 เด็กหญิงจิรภิญญา ธรมมงงคล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ซอยดี ชำระแล้ว
17781 เด็กชายชนากันต์ ปานพลอย สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17786 เด็กชายชยุต ชินานนท์เวช สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17788 เด็กหญิงชริญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17795 เด็กชายชวิน สนธิเศวต สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
17796 เด็กหญิงชัชธนันต์ มิตรเมือง สาย13 ม.รัตนะ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17797 เด็กหญิงชัญญา สายแก้ว สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
17798 นางสาวชาลิสา พฤกษวัน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
17801 เด็กหญิงชิตาภา สุขสวัสดิ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17802 เด็กชายชินาธิป เสนาโนฤทธิ์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17807 เด็กหญิงโชติกา ตุมกา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17818 เด็กหญิงฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17819 เด็กหญิงฐิตารีย์ สีหธนจินดา สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
17823 เด็กชายณฐนนท์ โนนสินธุ์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17824 เด็กหญิงณฐมน นิลสนธิ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17825 เด็กหญิงณฐริกา ไม่เศร้า สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17828 นายณธรรม เอี่ยมสอาด สาย21 ฟ้าคราม 2 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17829 เด็กหญิงณปภัสร์ ปิยะมิตร สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17832 เด็กหญิงณภัทร กอโชคชัย สาย13 ม.รัตนะ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
17834 เด็กหญิงณภัทร ขำโคกกรวด สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17837 เด็กชายณภัทร ภัครพาณิชย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17838 เด็กชายณภัทร สหชัยยันต์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17842 เด็กหญิงณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17849 เด็กชายณัฏฐ์พล สัจจะภัทรกุล สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17852 เด็กชายณัฐกิตต์ ชมภู สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17854 เด็กหญิงณัฐชา ระบายศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17855 เด็กหญิงณัฐฐรินทร์ ศรีเวียง สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17856 เด็กชายณัฐดนัย รสจันทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17857 เด็กหญิงณัฐธิตา แก่นโคตร สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
17858 เด็กชายณัฐปพน หงิมห่วง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17862 นายณัฐวรรธน์ Nattawat สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17873 เด็กหญิงตุลยดา แสนวันดี สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ชำระแล้ว
17878 นายทนทศ อิงอุดมนุกูล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17879 เด็กชายทยากร ไชยสัตย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17886 นายทีฆนันท์ ราศรีเกตุ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17888 เด็กชายธนกฤต นุ่มดี สาย21 ฟ้าคราม 2 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17893 เด็กหญิงธนพร เหล่ากาวี สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17896 เด็กชายธนวรรธน์ ติยะวาน สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
17904 เด็กหญิงธนัญญา เหลืองไตรรัตน์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17906 เด็กหญิงธนาวดี หล้าวงศา สาย16 ปตท.ค.2 คอนเซ็ปมันทนา ชำระแล้ว
17907 เด็กหญิงธนิดา รักพงษ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17908 เด็กหญิงธมกร พรหมบุตร สาย11 ศาลธัญบุรี ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17915 เด็กหญิงธัญญาณี พุทธเจริญ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17919 เด็กหญิงธัญมล รินทระ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17922 เด็กหญิงธารรดา เพชรยุทธากร สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
17923 เด็กชายธิตติศักดิ์ ตันศรีประภาศิริ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17925 เด็กชายธีร์ ธัญญกสิกล สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17926 เด็กหญิงนลินญา ขุนทอง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17930 เด็กชายธีรัช มูลเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17932 เด็กชายนนท์ปวิธ สังข์ทิพย์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
17933 เด็กหญิงนพกาญจน์ อภิชาติโอฬาร สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
17934 เด็กชายนภทีป์ ภู่พานทอง สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17941 เด็กหญิงนริศรา เกลี้ยงหมดจด สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17946 เด็กชายนวพล จับใจเหมาะ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17948 นางสาวนัชชา วัธนวิสูตร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17952 เด็กหญิงน้ำเพชร ดีบูชา สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17953 เด็กชายนิชคุณ รื่นพานิช สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17955 เด็กหญิงบุญญิสา อินทรสมบัติ สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
17956 เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์เนตร์ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
17957 เด็กหญิงเบญญาภา ใจห้าว สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17960 นายปฏิภาณ เหลืองประเสริฐ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17962 นางสาวปณิสรา ศรีแก้ว สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
17968 นางสาวปภาวรินท์ แจ่มใส สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
17969 เด็กหญิงปภาวรินท์​ ศรีวิโรจน์​ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17973 เด็กชายประพล ป้อมตรี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17976 เด็กหญิงประวีร์รัชย์ เหล็กเมฆ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17983 นางสาวปวริศา ทองบุญนาค สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17985 เด็กหญิงชนกนันท์ ขุนบำรุง สาย21 ฟ้าคราม 2 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17986 เด็กหญิงปวีณ์นุช หงษ์ศิริ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17998 เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีจันทร์ สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17999 เด็กหญิงปาลิดา มรรคลานนท์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18000 เด็กชายปิยวัฒน์ เผ้าหอม สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
18001 เด็กชายปุญญะ คมวีระวงศ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
18003 เด็กชายปุณยวิชญ์ บุญมี สาย14 คลอง10 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
18005 เด็กหญิงปุณิกา พิทยาวัฒน์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18013 เด็กหญิงพณณกร สุทธิธนมงคล สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18015 เด็กหญิงพรหมภัสสร วงษ์มานิตย์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18019 เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์ เครื่องต้น สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18024 เด็กหญิงพิชญ์ชิสา สุขกำเนิด สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18025 เด็กชายพัชร จันทร์สุขศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
18027 เด็กชายพัชรวิชญ์ จงมี สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18033 นางสาวพิชญา โตรัตน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18038 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์ฉายเเสง สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18045 เด็กชายพีรพล พันธุ์จันทร์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
18047 เด็กชายเพชรพิศุทธิ์ เ้ครื่องต้น สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18052 เด็กหญิงภรภัทร นกไพร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18056 เด็กหญิงภัททิยา ทาสี สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
18057 เด็กหญิงภัทรณัฐ พินิจ สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18058 เด็กชายภัทรพล รักษจิตร สาย21 ฟ้าคราม 2 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18066 เด็กชายภาคิน เนตรนพ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18068 เด็กชายภาวัต จิระภัทรศิลป สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18071 เด็กชายภูโตห์ พันธ์วงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
18072 เด็กชายภูบดี คุณปัญญาเลิศกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18075 เด็กชายภูริชญ์ ชมแก้ว สาย21 ฟ้าคราม 2 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
18078 เด็กชายภูวิศ นนทสด สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18079 เด็กชายมงคลชัย ชาวบล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18080 เด็กชายมณฑล นนทกาภรณ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
18083 เด็กหญิงมาลัยแก้ว ประสพกิจ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
18086 เด็กชายเมธัส ลูกอินทร์ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
18089 เด็กชายเมธิชัย แซ่กัม สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18090 นายไมตรี คำเจริญ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
18092 นางสาวรดากานต์​ แสงสว่าง สาย21 ฟ้าคราม 2 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18097 เด็กหญิงรุจยา อินทร์ชัย สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18103 เด็กหญิงลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18104 เด็กหญิงลิลรดา อิ่มสวาสดิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18109 เด็กหญิงวรัชญา จั่นวงศ์แก้ว สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18113 นางสาววริศรา แนมจันทร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18121 เด็กชายวินทกร รักเกียรติ์เกษม สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
18123 เด็กชายวิภู คล้ายโฉม สาย21 ฟ้าคราม 2 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18131 เด็กชายวุฒิภัทร ชัยนรินทร์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18146 เด็กชายศุภกิตติ์ แพ่งกุล สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18154 เด็กหญิงศุภัสรา ชินรัตนคุณ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
18155 เด็กหญิงศุภานัน ภาคพิธเจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18156 เด็กหญิงศุภิสรา พงษ์สิน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18158 นายศุรธีร์ มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
18160 เด็กชายสร้างสรรค์ วงศ์มูล สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18161 เด็กชายสัณห์พิชญ์ พรทิพย์เทวา สาย2 แยกลำลูกกา เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
18162 เด็กชายสาธุการ โสภาพงษ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18167 เด็กชายสิระกร สิทธิรส สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
18173 เด็กหญิงสิริวรรณ อินทรเสวก สาย13 ม.รัตนะ ซอยดี ชำระแล้ว
18176 เด็กหญิงสุชานาฏ พรหมภมร สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18178 เด็กชายสุทธิพจน์ ภูวเลิศพัฒนวรา สาย21 ฟ้าคราม 2 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18181 เด็กชายสุพศิน ตระกูลดี สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
18183 เด็กหญิงสุพิชชา สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18184 เด็กหญิงสุภจิรา มาลาธรรม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18185 เด็กชายสุเมธี รูปอั๋น สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18188 เด็กชายสุวภัทร รัตนสิน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18189 นางสาวสุวภัทร สุพรรณพานิชย์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18196 เด็กชายอชิระ จันทะฤทธิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18198 เด็กชายอติวิชย์ กิจแผ่ไพศาล สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
18203 เด็กหญิงอภิชญา สารกุล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18206 เด็กหญิงอภิสรา เข็มพงษ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
18210 เด็กหญิงอรณิชา ชวรัตนานันท์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18211 เด็กชายอรปรียา เมืองก้อน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18214 เด็กชายอลงกรณ์ เกตุใหม่ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18217 เด็กชายอัฐภิรมย์ วงพัชรศักย์ สาย13 ม.รัตนะ เอสโซ่ ชำระแล้ว
18220 เด็กหญิงอัยพัสส์ กีรติมหาตม์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18221 เด็กชายอาชวิน สุขสงวน สาย2 แยกลำลูกกา เมืองเอก ชำระแล้ว
18223 เด็กหญิงเอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
18229 เด็กชายเจตนิพัทธ์ รัตนสิงห์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18231 เด็กหญิงญาณิศา รวมทรัพย์ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18233 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศรีหาเมฆ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18235 เด็กชายธนบดี คำเกาะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18236 เด็กชายภูมิธรรม ศรีปัญญา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18239 เด็กชายวิภูวิทย์ ธนาภิรมย์ศรี สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18242 เด็กหญิงอภัศฎา เสือบัว สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18243 เด็กหญิงปริยาภัทร สุขเจริญ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
18254 นางสาวอัญรินทร์ จิรวิศานต์พล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
18255 นางสาวรติรัตน์ พงษ์ประเสริฐสุข สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18262 เด็กหญิงกรวรรณ รังศรีแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18264 เด็กชายกฤตธัช ยอดแก้ว สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
18266 เด็กชายกฤตภาส มณีรัตน์ สาย 5 ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
18268 เด็กชายกฤตานน พันธ์ประเสริฐ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18269 เด็กชายกฤตานนท์ จันทร์วรรณ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18271 เด็กชายกฤษฎิ์ฏิณ กันประมูล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18272 เด็กหญิงกฤษรินทร์ คุณวิทยา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18273 เด็กหญิงกวิสรา แพ่งสภา สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18274 เด็กชายกวี อัมนักมณี สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18275 เด็กหญิงกษิรา ขัตติยะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
18277 เด็กหญิงกัญญณัช ฮวดสุวรรณ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18279 เด็กหญิงกัญญาภัค ลักษมีการค้า สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18282 เด็กชายกัณตพิชญ์ ก้านลำภู สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
18288 เด็กชายกิตติธัช รังศรีแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18290 เด็กชายกิตติภณ เทพคำดี สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18292 เด็กหญิงกุลณา เศวตเมธิกุล สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18304 เด็กหญิงจิณณตา จันทร์พิบูลย์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18307 เด็กชายจิราพัชร ขวัญต่อ สาย 5 ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
18312 เด็กหญิงฉัตตฤณ อ่อนสังข์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
18313 เด็กชายเฉลิมชัย ฤกษ์สมโภช สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18315 เด็กหญิงชนัดดา ฤกษ์จำรัส สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
18316 เด็กหญิงชนิดาภา แก้วศรีราวงษ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18317 เด็กหญิงชนิสรา ซินหลิว สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18318 เด็กชายชยพล ปวิธมณฑล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18320 เด็กชายชยางกูร ชัยชนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18321 เด็กชายชยาวัทน์ ผ่องสวัสดิ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
18322 เด็กหญิงชยุดา นาคะเสโน สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
18323 เด็กชายชรีนันต์ คาติกเคยัน สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18325 เด็กชายชวกร สุขสวัสดิ์​ สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
18327 เด็กหญิงชัชดาภร สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18328 เด็กหญิงชัชนภา สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18330 เด็กหญิงชัญญพัชร์ วัฒนพุฒิพัฒน์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18336 เด็กชายชานนท์ เลพล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18339 เด็กชายชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18340 เด็กชายชุติเดช อาจเริญ สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
18344 เด็กชายโชติวิทย์ เอี่ยมตระกูล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18352 เด็กหญิงญานิศา โปร่งฟ้า สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
18358 เด็กหญิงฐิติพร ธัญวรรณ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18374 เด็กหญิงณัฏฐปรินทร์ คงสมศักดิ์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18376 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเติม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
18377 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองใสพร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18384 เด็กหญิงณัฐชา คำเบิก สาย 5 ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
18390 เด็กหญิงณัฐณิชา เปล่งเพ็ชร สาย21 ฟ้าคราม 2 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
18398 เด็กหญิงณิชาภัทร วันอารีย์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18401 เด็กหญิงณีรนุช จอดพิมาย สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
18402 เด็กหญิงดารกาฉัตร ภวิศชัยภัค สาย13 ม.รัตนะ เอสโซ่ ชำระแล้ว
18405 เด็กชายเตชินท์ บูรณจิตร์ภิรมย์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18409 เด็กชายแทนคุณ อนุสิ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18412 เด็กชายด.ช.ธนกฤต เฉลิมบุญ สาย21 ฟ้าคราม 2 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18416 เด็กชายธนกฤต แสงภัทรเนตร สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
18418 เด็กชายธนทร สนั่นไหว สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18421 เด็กชายธนพนธ์ กล้าหาญ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
18422 เด็กชายธนพัฒน์ เอี่ยธนลมากุล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
18447 เด็กหญิงด.ญ.ธิญาดา ทองอำนาจ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18450 เด็กชายธีทัต ไชยคำ สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
18455 เด็กชายธีร์นิปุณ ชัยอมฤต สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18467 เด็กหญิงนภัทร ประจวบศุภกิจ สาย21 ฟ้าคราม 2 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18468 เด็กหญิงนภัสนันท์ ไชยธนสุทธิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18469 เด็กหญิงนภัสนันท์ อมรสังข์ สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
18472 เด็กชายนัทพงศ์ ชั่งดี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
18474 เด็กหญิงนันท์นพิน พลวัฒน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18476 เด็กหญิงนันทัชพร เเจ่มจันทร์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18484 เด็กหญิงบัณฑิตา เลิศโบราณ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18495 เด็กหญิงปภาภัสสร์ ชนะคุ้ม สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18496 เด็กหญิงปภาวรินท์ นิลสุวรรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18497 เด็กชายประเสริฐ อินทร์โต สาย14 คลอง10 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
18498 เด็กหญิงปราณปรียา บุษบงค์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18501 เด็กหญิงวรันธร คำพูน สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18503 เด็กหญิงปวริศา​ ศรีวิโรจน์​ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18508 เด็กหญิงปัญชลีย์ เชาว์พัชรชัยกิจ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18512 เด็กชายปัณณวิชญ์ ชูรังสิทธิ์ สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18525 เด็กหญิงปิยะนุช สิงห์สาย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
18537 เด็กชายพรกรัณย์ นอขุนทด สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
18540 เด็กชายพรนเรศ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18545 เด็กชายพรูณ์ เส็งพานิชย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18550 เด็กชายพสิษฐ์ เลาหบุตร สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18552 เด็กชายพัชรากร แก้ววารี สาย21 ฟ้าคราม 2 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18560 เด็กหญิงพิชยภา แสนทอน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18567 เด็กหญิงพิชญธิดา เทศทิม สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18571 เด็กหญิงพิมชญา พัฒนา สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
18572 เด็กหญิงพิมชญา แสนทอน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18573 เด็กหญิงพิมชนก บุตรดี สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
18582 เด็กหญิงพิรยา ทรัพย์พันแสน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
18592 เด็กชายพุฒิธร วิบูลย์เจริญกิจจา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18593 เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีคำรุณ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18596 เด็กหญิงเพียงรุ้ง คันทะชา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
18606 เด็กหญิงภัทรธิดา อ่อนเกล้า สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18608 เด็กชายภัทรพล กิจเจริญวงศ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18615 เด็กหญิงภัสสร ธรมมงงคล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18619 เด็กชายภาวิน ทรัพย์ประวัติ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18623 เด็กชายเด็กชายภูตะวัน เชื้อทอง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18627 เด็กชายภูภูมิ คุ้มวงศ์ สาย13 ม.รัตนะ ซอยดี ชำระแล้ว
18630 เด็กชายภูมิพัฒน์ อาจไพวัลย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18634 เด็กหญิงมณินทร ชัยเฉลิมวรรณ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18639 เด็กชายมาร์เทโอ บิโล สาย21 ฟ้าคราม 2 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18647 เด็กชายยุติวิชญ์ ยั่งยืน สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18650 เด็กชายรชต รักษาเคน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18653 เด็กหญิงรดา เทพประเสริฐ สาย21 ฟ้าคราม 2 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18654 เด็กชายรตน รักษาเคน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18658 เด็กหญิงรรินดา ตรีวิโรจน์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18662 เด็กชายรัชชสิต ไทยสุวรรณ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18664 เด็กชายรัชพล บัวหลวง สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18666 เด็กชายด.ช.รัชภาค เอี่ยมศิรินุกูล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
18670 เด็กหญิงริญญาภัทร์ หลีนวรัตน์ สาย8 คลอง 14 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
18674 เด็กหญิงลฎาภา ชัยรงค์ศรี สาย8 คลอง 14 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
18677 เด็กชายลิปปกร เอี่ยมสกุล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18678 เด็กหญิงลิลลิธ กรีมานี่ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18679 เด็กหญิงอติวัณณ์ ซื่อสัตย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18682 เด็กชายวชิรวิชญ์ ภัทรากุลสิรวิชญ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
18685 เด็กชายวชิรวิทย์ พรหมสุข สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18691 เด็กหญิงวรวลัญช์ สว่างวงษ์ สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18693 เด็กหญิงวรษา แสนโสม สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18694 เด็กหญิงวรัชญาน์ กิจสมดี สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18706 เด็กหญิงวิชญาดา บุญเฮ้า สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18708 เด็กชายวิทยา บุญยิ่ง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
18713 เด็กชายวิเศษศิริ กองโพธิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18716 เด็กหญิงศรัญญา จองหยิน สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
18721 เด็กชายศักดา มากสวาสดิ์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18723 เด็กชายศิรปกรณ์ ไชยชุน สาย6 หงสกุล สะพานฟ้า ชำระแล้ว
18726 เด็กชายศิวภัสร์ เฉิน สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
18729 เด็กชายศุภฤกษ์ สิงห์นันท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
18735 เด็กชายสิงห์ศรศัก เเสงสุนานนท์ สาย2 แยกลำลูกกา เมืองเอก ชำระแล้ว
18738 เด็กชายสิรวิชญ์ คำพลัด สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
18739 เด็กชายสิรวิชญ์ หาญสูงเนิน สาย21 ฟ้าคราม 2 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18742 เด็กหญิงสิริกร โกมลสุบิน สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
18743 เด็กหญิงสิรินดา สุทธิจักร สาย21 ฟ้าคราม 2 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18745 เด็กหญิงสิริรัตน์ ถือสัตย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18750 เด็กหญิงสุธีมนต์ ฤกษ์วาณิชย์กุล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18752 เด็กชายสุปรีชา แป้นคุ้มญาติ สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
18753 เด็กหญิงสุพรทิพย์ ไทรหอมหวล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18755 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จิตต์ดี สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18756 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อินทรรุ่ง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18758 นายธนภัทร จำปานา สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
18759 เด็กหญิงสุภากร ประดิษฐ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
18763 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัตนสุวรรณสิริ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18764 เด็กชายแสงแรก เชิดกร สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18766 เด็กหญิงอคีราภ์ ศรีมงคลปทุม สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18769 เด็กชายอธิน กัณหดิลก สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18772 เด็กชายอนันตสิน เทียวประสงค์ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
18774 เด็กหญิงอนุสรา พงษ์ชัยภูมิ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
18786 เด็กหญิงอันดา รัตนมั่นคง สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18792 เด็กหญิงอินทิรา เสวตสมบูรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
18797 เด็กหญิงฮิมาวาริ ทาดาโนะ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18799 นายกรเอก ธนโชตกุลภัทร์ สาย2 แยกลำลูกกา สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
18800 นายกฤตเมธ ชินานนท์เวช สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18801 นางสาวกัญญาณัฐ เอี่ยมธนากุล สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
18803 นายกันตวัฒน์ เชื้อสวย สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
18804 นายกิตติเชษฐ์ พัฒน์สินศิริ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18811 เด็กชายณัฐนันท์ ศิริฟัก สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18812 นายเดชาธร ทองสายบัว สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18815 นางสาวธนพร เอี่ยมสกุล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18816 นางสาวธีรดา โชติมานนท์ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18818 นายนันทภพ ภราสมพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
18821 นางสาวปณิชา กีรติบุญญากร สาย2 แยกลำลูกกา สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
18826 นางสาวพชรพร วงษ์ปักษา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18838 นางสาวสิรินญา กมโล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18839 นางสาวสิริยากรณ์ กองแก้ว สาย11 ศาลธัญบุรี ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
18846 เด็กชายอภิชาติ ธนสถิตย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18851 นางสาวฐิตารีย์ คำเขียว สาย13 ม.รัตนะ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
18857 เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมมาศ สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
18858 เด็กชายภูเบศ ยินดี สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
18859 เด็กหญิงวรรณิศา กุลนาพันธ์ สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18862 เด็กชายสัณหวัช เจริญใจ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
18900 นายภูวศิษฏ์ ขวัญแพร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18914 เด็กหญิงกชกร โสพิกุล สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18915 เด็กหญิงกชพร ปาสาบุตร สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18916 เด็กชายกตัญญวัฒน์ จันทร์กระจ่าง สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
18917 เด็กหญิงกนกพิชญ์ พุ่มธนทรัพย์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18920 เด็กชายกฤตพจน์ พฤทธิพงศ์กุล สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18921 เด็กชายกฤติน ตรีสมุทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ ชำระแล้ว
18927 เด็กหญิงกัญญณัท แก่กล้า สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18932 เด็กชายกันต์กวี มรกฎ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18933 เด็กชายกันตพิชญ์ พฤทธิพงศ์กุล สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18935 เด็กชายกันตภณ แสนสุดใจ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
18937 เด็กหญิงกันต์รพี โม้ดา สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
18940 เด็กหญิงกัลยากร กองแก้ว สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
18941 เด็กหญิงกัสณิตาศ์ เสาหะสกุล สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18945 เด็กหญิงกานต์สินี พิพัฒิธนังกูล สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
18955 เด็กชายคณาชัย สุดาจันทร์ สาย14 คลอง10 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
18956 เด็กชายคณาธิป จันทร์โสม สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
18959 เด็กหญิงครียา เจนดง สาย6 หงสกุล สะพานแดง ชำระแล้ว
18961 เด็กชายคีตภัท จรกรรณ สาย2 แยกลำลูกกา ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
18965 เด็กหญิงจอมขวัญ จันทพึ่ง สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18970 เด็กชายจิรภัทร เกื้อกูล​รัฐ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
18974 เด็กชายจิรัฎฐ์ จักรภพโยธิน สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
18977 เด็กหญิงเจตปรียา วรรณสมพร สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
18982 เด็กหญิงชญานิษฐ์ สมใจ สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
18986 เด็กชายชนัต สร้อยเสนา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18987 เด็กหญิงชนาสิน คำพวง สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
18989 เด็กหญิงชลลดา สนวิจิตร สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18992 เด็กหญิงชัญญา แก้ววิเชียรโชติ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18993 เด็กหญิงชัญญาภัค คลังสมบัติ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18995 เด็กชายชัยวิวัฒน์ นักขฤกษ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18997 เด็กชายชิตวัน มีรักษา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19001 เด็กชายเชาวธร จันทร์อ้าย สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19004 เด็กหญิงญาณินท์ พฤทธิพงศ์กุล สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19006 เด็กชายฐานัตถ์ ยางทอง สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
19007 เด็กหญิงฐิตารีย์ งีสันเทียะ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19009 เด็กชายฐิติศักดิ์ ตัน สาย21 ฟ้าคราม 2 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
19016 เด็กหญิงณพัชญา ชัยยูรวัฒน์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
19021 เด็กหญิงณภัทร สีหะบุตร สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
19022 เด็กหญิงณยฎา ธัญญกสิกล สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19026 เด็กชายณัชพล สุวรรณะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19031 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุ่มเจ้า สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19035 เด็กชายณัฏฐนันท์ บุญสิทธิวราภรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
19037 เด็กชายณัฐชนน บุญสุข สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
19038 เด็กหญิงณัฐชยา สิงหล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19040 เด็กหญิงณัฐฐิรา คลังธะนะกูล สาย21 ฟ้าคราม 2 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
19042 เด็กหญิงณัฐณิชา เกษสุคนธ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
19045 เด็กชายณัฐเดชา เนียมปาน สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
19050 เด็กชายณัฐพงศ์ กองสำลี สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
19052 เด็กชายณัฐพัฒน์ รัตนวิชาโรจน์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
19061 เด็กหญิงณิชาภัทร เพ่งผล สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19065 เด็กชายเดชปภัช สุภะษร สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19067 เด็กชายต่อตระกูล มะเกลี้ยง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
19069 เด็กชายติณภัทร เชษฐบุรี สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19070 เด็กชายด.ช.เตชินท์ เคนเหลา สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
19072 เด็กชายถิรคุณ โศภวิเชียร สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19073 เด็กหญิงถิรัชญา ถิระมนัส สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
19074 เด็กชายทรงศักย์ ศรีบูรพัส สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19077 เด็กหญิงทิพานัน กองแก้ว สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
19080 เด็กชายเทียบเมฆฆ์ ซาโม สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19081 เด็กหญิงเทียรทิพย์ ยวนแหล สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19082 เด็กชายธนกร ด้วงพรม สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19085 เด็กชายธนกฤต จันทร์นฤมิตร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
19086 เด็กชายธนกฤต ทองปิ่นแก้ว สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
19088 เด็กชายธนกฤต ธรรมฤทธิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
19090 เด็กชายธนคุณ บุญคำ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
19092 เด็กชายธนดิษ ยินดีทรง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
19095 เด็กหญิงธนพร จิตตานุปกรณ์ สาย16 ปตท.ค.2 คอนเซ็ปมันทนา ชำระแล้ว
19096 เด็กชายธนพร ไชยดำ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
19114 เด็กหญิงธัญรดา พลทะกลาง สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
19117 เด็กชายธารวิชญ์ ลาภวุฒิรัตน์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19118 เด็กหญิงธาราวดี หล้าวงศา สาย16 ปตท.ค.2 คอนเซ็ปมันทนา ชำระแล้ว
19120 เด็กชายธีรชนก บางม่วง สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
19122 เด็กชายธีรภัทร ดิษฐ์น้อย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19124 เด็กหญิงนภัทร อดิศรมลกิจ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19125 เด็กชายนรวิชญ์ จันทโชติ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
19126 เด็กชายนฤวัส สาวรรณ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
19129 เด็กชายนัฏฐชัย แก่นจันทร์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19131 เด็กหญิงนันทริกา เนื่องอินทร์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19133 เด็กหญิงนัสรีน วงศ์สมานมณี สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
19135 เด็กชายนิติธร เจริญวงค์ สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19138 เด็กหญิงเนตรธิภา ไทยถาวร สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19140 เด็กหญิงบัณฑิตา วัดใย สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
19141 เด็กหญิงบัณพร เชาวนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19146 เด็กหญิงด.ญ.ปพิชญา สมประสงค์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
19149 เด็กหญิงปภาดา ชั่งจันทร์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
19150 เด็กหญิงปภาวรินทร์ โคตรวุฒิ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19153 เด็กชายปรัชญากร จูมจะนะ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19154 เด็กหญิงปริญากรณ์ ศักดิ์สวัสดิ์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19156 เด็กชายปวริศ อ่อนรักษ์ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
19157 เด็กหญิงปวริศร อ่อนรักษ์ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
19160 เด็กหญิงปวริศา อ่อนรักษ์ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
19161 เด็กหญิงปวีณ์นุช คิดการ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19163 เด็กหญิงปัญจรัตน์ สมใจ สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19166 เด็กชายปัญญากร หมู่สิกะเภรี สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
19168 เด็กชายปัณณธร บุญชอบ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19170 เด็กชายปัณณพงศ์ นิยมวัน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19171 เด็กชายปันนา รักษาสัตย์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19177 เด็กชายปิยะวัฒน์ มั่นสัจจะกุล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19180 เด็กชายปุญญพัฒน์ เปานาเรียง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19181 เด็กชายปุญญพัตน์ จิตรมนตรี สาย13 ม.รัตนะ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
19184 เด็กชายปุณณภพ ถิ่นสุวรรณ สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19187 เด็กชายเปรมปรีดา กิ่งรุ้งเพชร์ สาย13 ม.รัตนะ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
19199 เด็กชายพศวีร์ เลาหบุตร สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
19201 เด็กชายพัชร นาควังไทร สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19202 เด็กชายฤาชา โคกลือชา สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19205 เด็กหญิงพัทธนันท์ ชนาไชยวัฒน์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
19210 เด็กหญิงพิชญธิดา บงแก้ว สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19214 เด็กหญิงพิชญาภัค กุหลาบ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
19218 เด็กหญิงพิชาภัค วัฒนแสงประเสริฐ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
19219 เด็กชายพินเฉียว ฟู่ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
19220 เด็กหญิงพิมชนก รมเยศบวร สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19221 เด็กหญิงพิมธรรม สัมพันธสิทธิ์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
19223 เด็กหญิงพิมพ์ชนก นันโต สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19225 เด็กหญิงพิมพ์นิภา จรัณธวัฒน์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
19234 เด็กชายพีระวิทย์ ศรีแจ่ม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19235 เด็กชายพีรัช ณ ป้อมเพ็ชร สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19242 เด็กหญิงแพรวชญาน์ ดุริยพันธุ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
19243 เด็กหญิงแพรวา จำนงค์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19248 เด็กหญิงภริมณรา สวัสดิเวทิน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19250 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ กรวยสูงเนิน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19251 เด็กชายภัทร​พล เทียมดวงแข สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19259 เด็กชายภาณุวิทย์ ลักษิตานนท์ สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
19265 เด็กชายภูบดี ปินะสา สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
19267 เด็กชายภูมิพัฒน์ สนิทศักดิ์ดี สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19271 เด็กชายภูริทัต คันธศร สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
19272 เด็กชายภูริพัฒน์ ชมแก้ว สาย21 ฟ้าคราม 2 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
19277 เด็กหญิงมนัสนันท์ พงษ์เจริญ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
19281 เด็กหญิงมีนญาดา คุมมานนท์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19282 เด็กชายมุ่งมั่น เบญจพิธพรกุล สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19285 เด็กหญิงเมยาวี ลิมป์ลาวัณย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19289 เด็กหญิงโยริยา รุ่งสุกใส สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19290 เด็กชายรณกร แจ่มจำรัส สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19294 เด็กหญิงรติรัตน์ บัวสำลี สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
19296 เด็กหญิงรมิตา มะสุใส สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
19297 เด็กหญิงรวิสรา ศรีสมรทอง สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19299 เด็กชายรุจิภาส วิชยสถาพร สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19301 เด็กชายฤทธาดล แว่นทอง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19303 เด็กหญิงลภัสรดา นันทวงค์ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
19305 เด็กหญิงลลนา บาลลา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19306 เด็กหญิงลีนา กิตติพลทิพย์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
19308 เด็กชายวชราวุธ ตงประเสริฐ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
19316 เด็กชายวรพงษ์ จันทศร สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
19317 เด็กชายวรพล พิมวัน สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
19323 เด็กชายวัชรวิชญ์ ฉิมพลี สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
19324 เด็กหญิงวันทิตา วงษ์เจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
19325 เด็กชายวาทการ บุญโพธิ์ทอง สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19329 เด็กหญิงวิธาดา อรรคสิริสถาวร สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
19331 เด็กชายวิศราพล ขวัญเจริญ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19341 เด็กชายศิวัช ศรีศรยุทธ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19344 เด็กชายศุภณัฐ หนูเสน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
19345 เด็กชายเด็กชายศุภากร แก่นสาร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19346 เด็กชาย ศุภากร สระอุบล สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
19347 เด็กหญิงสกาวรัตน์ ขาวมั่นคง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19348 เด็กหญิงสมิตา รัตนภักดี สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19349 เด็กหญิงสริตา จันทร สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19351 เด็กชายสิทธา ไพศาลทรัพย์ สาย13 ม.รัตนะ เอสโซ่ ชำระแล้ว
19354 เด็กหญิงสิมิลัณ แสงอรุณ สาย13 ม.รัตนะ เอสโซ่ ชำระแล้ว
19355 เด็กชายสิรภพ ศรีนรคุตร สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19357 เด็กหญิงสิร์ยาพัชร สุวรรณกาญจน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
19358 เด็กชายสิรวิชญ์ พานทอง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
19359 เด็กชายสิรวิชญ์ รัตนกุล สาย8 คลอง 14 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
19360 เด็กชายสิรวิศร ชุ่มใจรักษ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19362 เด็กหญิงสิรินดา กลิ่นหอม สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19365 เด็กชายสิวริศร ชุ่มใจรักษ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19368 เด็กชายสุจินต์ วงศ์ศักดิ์ สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19369 เด็กหญิงสุชัญญา ธนะกมลประดิษฐ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
19370 เด็กหญิงสุชัญญา นมัสศิลา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
19371 เด็กหญิงสุชาดา อุยทังคำ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19375 เด็กหญิงสุภาวีร์ ขอร่ม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ซอยดี ชำระแล้ว
19379 เด็กชายอชิตะ รัษาแก้ว สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19382 เด็กชายอธิคุณ เตชนุวัฒน์ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
19383 เด็กชายอธิวัฒน์ อุดมโภชน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
19387 เด็กหญิงอนัญญา ทราทิน สาย2 แยกลำลูกกา ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
19389 เด็กหญิงอนันตญา รอดบำรุง สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
19391 เด็กชายอนาวิล ยศศักดิ์ศรี สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
19398 เด็กหญิงพิมพ์พิศา สิริเวชพันธุ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19400 เด็กหญิงอรอินทุ์ รัตนกุล สาย16 ปตท.ค.2 ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
19404 เด็กชายสุภณ ทองสายบัว สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19408 เด็กชายอัศวิน ภูริพิทยานนท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
19410 เด็กชายอาชาวิน ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
19411 เด็กชายอาณาจักร เผ่าเนตร สาย3 ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
19419 เด็กหญิงเอวา นุ้ยบุตร สาย2 แยกลำลูกกา ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
19423 นางสาวกชกร คำสีแก้ว สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19424 นางสาวกรกนก นาชัยฤทธิ์ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
19427 นายกฤติธี เจริญพงษ์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
19440 นายชองอเล็กซานเดอร์ เบอนาร์ด กุยลิโย สาย16 ปตท.ค.2 วัดเขียนเขต ชำระแล้ว
19441 นางสาวชินะปัญย์ สุธา สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
19443 นางสาวณภัทร์สนธิ์ โพธิ์ศรี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
19451 นางสาวณิชาภา บุญเขียน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19455 นายแทนคุณ ดีระดา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19456 นายธนกฤต นิมิตรัตน์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19458 นางสาวธรรญพร ศรีศรยุทธ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19463 นางสาวนิศารัตน์ หนูนิล สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
19467 นายปพนธีร์ อุตรินทร์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19468 นางสาวประภัสศร บุญตา สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
19469 นางสาวปวีชญา แต่งภูมิ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19481 นางสาวพิชญ์สินี จิตเพราเพริด สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19483 นายพิเศรษฐศิริ เส็งพานิชย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19487 นางสาวแพรมาพร แพงจันทร์ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19489 นางสาวแพรวา สุรินทร สาย8 คลอง 14 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19500 นางสาวโมณิตา สมบูรณ์วงศ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19502 นายรักษ์พล วัณโณภาศ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19509 นายวรินทร เจริญวงค์ สาย2 แยกลำลูกกา ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19513 นายวัฒนพงษ์ โชคชื่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19514 นายวัทธิกร อุตสาหะรังสรรค์ สาย8 คลอง 14 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
19525 นางสาวสรัลลักษณ์ ทองสันติ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19527 นางสาวอชิรญา อินทปัญโญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19535 เด็กชายชวัล ศรีปัญญาพล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
19536 เด็กชายณภัทร์ ทองคงหาญ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
19537 เด็กชายณัฐภูมิ วงศ์วิระชัย สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
19542 เด็กหญิงปารัช ผดุงพันธุ์ สาย22 ตลาดAC พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19543 เด็กชายพชร เปล่งรัศมี สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
19545 เด็กชายพัฒนะ อวยผล สาย21 ฟ้าคราม 2 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
19546 เด็กชายพีชะพัตน์ คูศรีเทพประทาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว