แจ้งความจำนงขึ้นรถโรงเรียน สกร.

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเกิดของตนเอง