รายงานการสอนห้อง ม.606 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์/ส่งโครงงานอย่างย่อ/บรรจุภัณฑ์
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 4 อ33201 Eduard Review 1, 5, 17, 23, 25, 29
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ง33104 ไชยยา นำเสนอแผนธุรกิจ
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ส33101 ชนินทร์ กิจกรรมมุทิตาจิต
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 ศ33101 ชนิดา ส่งงาน/ทบทวน -
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ศ33101 ชนิดา ส่งงาน/ทบทวน -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 อ33201 Eduard TCP O
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์/ส่งโครงงานอย่างย่อ/บรรจุภัณฑ์
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ว30221 รัตนา ทำแบบทดสอบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 ว30221 รัตนา ทำแบบทดสอบ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบรรจุภัณฑ์
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 J 5
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การสมัครเข้าระบบ TCAS
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ง33104 ไชยยา นำเสนอแผนธุรกิจ
พุธ ที่ 30/08/2566 6 อ33101 ชุติมา เฉลย Another, Other, The other
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ส33101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ศ33101 ชนิดา ทบทวน/ส่งงาน -
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ศ33101 ชนิดา ทบทวน/ส่งงาน -
อังคาร ที่ 29/08/2566 4 ส33101 ชนินทร์ ภูมิประเทศภาคตะวันออก ภาคใต้ของประเทศไทย
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 อ33201 Eduard TCP M 5
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ง33103 มลฤดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ /พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542และแก้ไข (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2557/พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522พร้อมกฎกระทรว
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ง33104 ไชยยา จรรยาบรรณกับการประกอบธุรกิจ 27
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ส33101 ชนินทร์ ภูมิประเทศภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ อนุพันธ์อันดับสูง
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ค33101 สุกัญญา สอบเก็บคะแนนตารางความถี่
จันทร์ ที่ 21/08/2566 7 อ33101 ชุติมา Present Perfect
จันทร์ ที่ 21/08/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 O 23, 35, 43
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 อ33201 Eduard Field Trip
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ค33101 สุกัญญา ตารางความถี่แบบแบ่งช่วง
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ง33104 ไชยยา การเขียน SWOT
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ศ33101 ชนิดา ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ง33103 มลฤดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก /วิธีการเลือกวัสดุ/ประโยชน์ของการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 N
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ ระบบ tcas รอบ 2
พุธ ที่ 09/08/2566 6 อ33101 ชุติมา Parallelism (Exercise)
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 อ33101 ชุติมา Paralellism
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ค30216 ธวัชชัย เพาเวอร์เซต
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 M 3
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ว33205 ธงชัย เทอร์โมไดนามิกส์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ว33205 ธงชัย เทอร์โมไดนามิกส์
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ว33205 ธงชัย แก๊สอุดมคติ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 อ33201 Eduard Listening Test 7, 27, 37
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 2
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ง33104 ไชยยา เทคโนโลยีกับอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ลิมิตของฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ศ33101 ชนิดา เคลียร์งาน/ตรวจงานสอบวาด,วิจารณ์ผลงาน -
อังคาร ที่ 25/07/2566 7 ศ33101 ชนิดา เคลียร์งาน/ตรวจงานสอบวาด,วิจารณ์ผลงาน -
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ลิมิตของฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ลิมิตของฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ค33101 สุกัญญา เฉลยแบบฝึกหัด แผนภูมแท่งส่วนประกอบ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 K
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ส33101 ชนินทร์ แจ้งคะแนนกลางภาค/สอบซ่อม
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ง33103 มลฤดี สอบกลางภาคนอกตาราง
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ง33103 มลฤดี เขียนแผนธุรกิจ canvas
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 4 อ33201 Eduard Test Review 5, 23, 25, 29
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ส30102 เจนณรงค์ แนะแนวข้อสอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ง33103 มลฤดี ระดมสมองทำแผนธุรกิจ Canvas ตามหลัก 5W2H /ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 อ33201 Eduard Review 5, 23, 25, 29
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ส30102 เจนณรงค์ แนะแนวข้อสอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ ทบทวนติดตามงานค้างส่ง
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ค33101 สุกัญญา แผนภูมิแท่งส่วนประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ผลบวกของอนุกรมอนันต์
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ง33104 ไชยยา แนวทางการประกอบธุรกิจ
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ว33205 ธงชัย กฎของแก๊สอุดมคติ
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ว33205 ธงชัย กฎของแก๊สอุดมคติ
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ส33101 ชนินทร์ แนวข้อสอบกลางภาค
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ศ33101 ชนิดา สอบวาดภาพแรเงาหุ่นนิ่ง ขาด2คน
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ศ33101 ชนิดา สอบวาดภาพแรเงาหุ่นนิ่ง ขาด2คน
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ส33101 ชนินทร์ แจ้งคะแนนสอบหลังเรียน ทบทวนข้อสอบที่นักเรียนมักผิด
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ว33224 วิภารัตน์ ปฏิกิริยาการเผาไหม้และฟอกจางสีสารละลายโบรมีน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ว33224 วิภารัตน์ ปฏิกิริยาการเผาไหม้และฟอกจางสีสารละลายโบรมีน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 อ33101 ชุติมา เฉลย Passive Voice หน้า 3-4 เลขที่ 39 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 อ33201 Eduard Review
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ว33205 ธงชัย ทดสอบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ค30216 ธวัชชัย เซต
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ค30216 ธวัชชัย เซต
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ง33103 มลฤดี วิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณณ์ตามหลัก 5w2H /มอบหมายงานออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์เพื่อจัดทำแผนธุรกิจแบบ Canvas
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 อ33201 Eduard Activity
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ เคลียร์งานกิจกรรมที่ค้างส่ง
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ว33224 วิภารัตน์ แจ้งคะแนนสอบและชีทปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ติวคณิตศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ง33104 ไชยยา นร ติวการสอบ ม.6 5 8 23 25 27 29 36
พุธ ที่ 05/07/2566 6 อ33101 ชุติมา Exercise Passive Voice หน้า 3-4 ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ส33101 ชนินทร์ ทดสอบหลังเรียน
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ศ33101 ชนิดา ส่งงานโลโก้/บรรยายศิลปินไทย,เทศ/แระวัติศาสตร์(ต่อ) 8,22,35
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ศ33101 ชนิดา ส่งงานโลโก้/บรรยายศิลปินไทย,เทศ/แระวัติศาสตร์(ต่อ) 8,22,35
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ส33101 ชนินทร์ ทบทวนบทเรียน เตรียมสอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ว33224 วิภารัตน์ สมบัติของสารประกอบอินทรีย์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ว33224 วิภารัตน์ สมบัติของสารประกอบอินทรีย์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 อ33201 Eduard TCP E 5
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 C
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ ทำใบงานเรื่อง การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ว33224 วิภารัตน์ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ง33104 ไชยยา การสมัครงาน 13 15 23
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ว33205 ธงชัย ความร้อนแฝง
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ - ถ่ายรูปนักเรียนชั้น ม.6
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ว33205 ธงชัย ทดสอบ
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว33205 ธงชัย ทดสอบ
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ส33101 ชนินทร์ ทบทวนบทเรียนนโยบายการเงินการคลัง
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ผลบวกของอนุกรมอนันต์
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ส33101 ชนินทร์ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวัตน์ การค้าระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ค33101 สุกัญญา แผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว เลขที่ 25, 35 ลากิจ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ว33224 วิภารัตน์ สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ว33224 วิภารัตน์ สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 อ33101 ชุติมา Passive voice เลขที่ 43 ลา
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 D 42,43
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ แบบฝึกหัดเรื่องผลบวกของอนุกรมอนันต์
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ว33205 ธงชัย การแปลงหน่วยอุณหภูมิ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ว30221 รัตนา การทดสอบโปรตีน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว30221 รัตนา การทดสอบโปรตีน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 H 7, 27
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ส30102 เจนณรงค์ สอบหลังเรียน
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ผลบวกของอนุกรมอนันต์
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ง33104 ไชยยา นำเสนอประเภทธุรกิจ /สอบหลังเรียนหน่วย 1 7 23 25 27 29 36
พุธ ที่ 21/06/2566 6 อ33101 ชุติมา เฉลย Subject - Verb Agreement นักเรียนมาเรียนครบ
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ อนุกรมอนันต์
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ส33101 ชนินทร์ นโยบายการคลังกับการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืด
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ค33101 สุกัญญา ตารางความถี่จำแนกสองทาง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 G 7, 27
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ สัญลักษณ์แทนการบวก 7,27
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ค30216 ธวัชชัย โจทย์ปัญหาเซต
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ค30216 ธวัชชัย โจทย์ปัญหาเซต
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ง33103 มลฤดี สรุปหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์/หน่วยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ใบงานกลุ่มที่ 3.1 ข้อพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 อ33201 Eduard TCP G 5, 11, 23, 25
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมกรีก
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ การคิดเกรดเฉลี่ยสะสมเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ง33104 ไชยยา นร.ร่วมพิธีไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมกรีก 1
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ว33205 ธงชัย กฎของฟาราเดย์
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว33205 ธงชัย กฎของฟาราเดย์
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ส33101 ชนินทร์ นโยบายการคลังแบบหดตัว ขยายตัว
อังคาร ที่ 13/06/2566 8 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่3,วงล้อสี -
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่3,วงล้อสี -
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ลิมิตของลำดับอนันต์
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ส33101 ชนินทร์ นโยบายการคลัง รายรับของรัฐบาล
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ค33101 สุกัญญา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 เลขที่ 8
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 อ33101 ชุติมา Subject - Verb Agreement นักเรียนมาเรียนครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ค30216 ธวัชชัย ค่าความจริงของประพจน์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 อ33201 Eduard Speaking Test
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ง33103 มลฤดี นำเสนอหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์ /เกมทำนายคำ/แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 F
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ แบบทดสอบเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ว33224 วิภารัตน์ Hydrocarbon compounds
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ผลบวกของอนุกรม
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ง33104 ไชยยา นำเสนอประเภทธุรกิจ 25 42 (ป่วย)
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ อนุกรมเลขคณิต/อนุกรมเรขาคณิต
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ส30102 เจนณรงค์ อารยธรรมอียิปต์
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ส33101 ชนินทร์ แบบทดสอบหลังเรียน ใบงานที่ 1.1
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่1,2/จดความหมาย 8
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่1,2/จดความหมาย 8
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ลิมิตของลำดับอนันต์
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ส33101 ชนินทร์ นโยบายการเงินและการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด 8
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ค33101 สุกัญญา สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ว30221 รัตนา การเขียนพันธะเพปไทด์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ว30221 รัตนา การเขียนพันธะเพปไทด์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ง33103 มลฤดี แบ่งกลุ่ม/นำเสนอหน่วยที่ 2 วัสดุบรรจุภัณฑ์ อัครภา เลขที่ 42 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 อ33201 Eduard TCP F 42
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ค33101 สุกัญญา ตรวแบบฝึกหัดที่ 1.2,1.3 เลขที่ 13,15
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ลิมิตของลำดับอนันต์
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ง33104 ไชยยา เปิดโลกธุรกิจ 13 15
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ลิมิตของลำดับอนันต์ 22 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ส30102 เจนณรงค์ ใบงานที่ 1.1
พุธ ที่ 31/05/2566 6 อ33101 ชุติมา เฉลย Prefix and Suffix เลขที่ 22 ขาดเรียน
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ส33101 ชนินทร์ ความเป็นมาของนโยบายการเงินของไทย นโยบายการเงินของไทย และเงินเฟ้อ 22 ลาป่วย, 36 นอนห้องพยาบาล
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ศ33101 ชนิดา แรเงารูปทรงกลม6น้ำหนัก -
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ศ33101 ชนิดา แรเงารูปทรงกลม6น้ำหนัก -
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ลิมิตของลำดับอนันต์
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ส33101 ชนินทร์ เงินตราต่างประเทศ ตอบคำถามหลังเรียน ครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ค33101 สุกัญญา ประเภทของข้อมูล -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ว33224 วิภารัตน์ ไอโซเมอร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ว33224 วิภารัตน์ ไอโซเมอร์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 อ33101 ชุติมา Prefix and Suffix เลขที่ 6,12 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 29/05/2566 4 อ33201 Eduard ISP2 B 12
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ลิมิตของลำดับอนันต์ 6,12
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ว33224 วิภารัตน์ ทำแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว30243 ศิวนาฏ วิวัฒนาการระดับจุลภาค
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว30221 รัตนา ทดสอบก่อนเรียน และศึกษาเรื่องโปรตีน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว30243 ศิวนาฏ วิวัฒนาการระดับจุลภาค
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ว30221 รัตนา ทดสอบก่อนเรียน และศึกษาเรื่องโปรตีน
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ง33103 มลฤดี พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์/แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 /ใบงานที่ 1.2 ลาป่วย 2 คน เลขที่ 6,25 ลากิจเข้าร่วมโครงการวิศกรรมสุ่น้อง เลขที่ 7
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 อ33201 Eduard TCP D 7, 25, 29
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส33101 ชนินทร์ เงินตราต่างประเทศ ตอบคำถามหลังเรียน 12,28,24
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส30102 เจนณรงค์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ ทดสอบก่อนเรียน นภพล (ลาป่วย) , ปฏิพัทธ์ (ลากิจ) , ปานชีวา (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว33224 วิภารัตน์ สูตรโครงสร้าง
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ค33101 สุกัญญา คำสำคัญทางสถิติศาสตร์ เลขที่ 42
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ง33104 ไชยยา เปิดโลกอาชีพ 42
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ท33101 นพวรรณ ลักษณะของข้อสอบ A Level ภาษาไทย -
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ลำดับเรขาคณิต 5
พุธ ที่ 24/05/2566 6 อ33101 ชุติมา Word Analysis เลขที่ 5 ลากิจ
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ว33205 ธงชัย แรงเนื่องจากประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก 5
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว33205 ธงชัย แรงเนื่องจากประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก 5
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ส33101 ชนินทร์ ตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันทางการเงิน 5 ลาป่วย (พบแพทย์ที่โรงพยาบาล) , 29 ลาป่วย (ห้องพยาบาล)
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์,หนังสือทัศนศิลป์,วัสดุอุปกรณ์/ปฏิบัติแรเงา7ระยะ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์,หนังสือทัศนศิลป์,วัสดุอุปกรณ์/ปฏิบัติแรเงา7ระยะ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ ลำดับเลขคณิต
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ส33101 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา หน้าที่ของเงิน ความหมายของเงิน ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค33101 สุกัญญา สถิติศาสตร์ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว33244 ภาคภูมิ - orientation - Nervous system of Living organism everybody is present in the class
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว33244 ภาคภูมิ - orientation - Nervous system of Living organism everybody is present in the class
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ว33224 วิภารัตน์ พันธะของคาร์บอนและสูตรโครงสร้าง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ว33224 วิภารัตน์ พันธะของคาร์บอนและสูตรโครงสร้าง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 อ33101 ชุติมา Introduction เลขที่ 23 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 อ33201 Eduard ISP 2 23
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ นักเรียนรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ค33201 ธรรม์ธเนศวร์ แจกหนังสือเรียน แนะนำรายวิชา 23
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ว33205 ธงชัย แม่เหล็ก
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ว33224 วิภารัตน์ ทบทวนเนื้อหา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว30243 ศิวนาฏ แนะนำรายวิชา -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว30243 ศิวนาฏ แนะนำรายวิชา -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ง33103 มลฤดี อธิบายรายวิชา/ทำแบบทดสอบก่อนเรียน/แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อทำโครงงาน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว30221 รัตนา ชี้แจ้งรายละเอียดการให้คะแนน เนื้อสาระ และภาระงาน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว30221 รัตนา ชี้แจ้งรายละเอียดการให้คะแนน เนื้อสาระ และภาระงาน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ก33901 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม , การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมเพื่อรับทราบข่าวสาร
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว33224 วิภารัตน์ แนะนำรายวิชา เนื้อหาที่ต้องเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ท33101 นพวรรณ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและคำอธิบายรายวิชา ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว33244 ภาคภูมิ - ปฐมนิเทศรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ง33104 ไชยยา นร ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงต้อนรับเปิดภาคเรียนและกิจกรรมผูกโบว์ให้น้อง
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ