รายงานการสอนห้อง ม.505 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ว32203 ภัทรพล ทบทวนก่อนสอปลายภาค
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ว32203 ภัทรพล ทบทวนก่อนสอปลายภาค
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 อ32201 Tammy Completed CW and Unit 4 Book Test
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 พ32101 พรทิพย์ แนวข้อสอบ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน
พุธ ที่ 06/09/2566 8 อ32201 Tammy Last Class Term 1 Student 1 and 31 are absent
พุธ ที่ 06/09/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ว32242 วรวุฒิ ทบทวนเพื่อเตรียมสอบ
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ว32242 วรวุฒิ ทบทวนเพื่อเตรียมสอบ
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ว32203 ภัทรพล สอบเรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 อ32201 Tammy Unit 4 Test
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชันขั้นบันได_ฟังก์ชันexpo
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การเขียนประกาศ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การเขียนรายงานการประชุมและโครงการ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ว32242 วรวุฒิ มอบงานทำเรื่อง respiration
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 อ32201 Tammy Post Test Students 28 and 30 are absent
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 พ32101 พรทิพย์ ทบทวน
พุธ ที่ 30/08/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ว32242 วรวุฒิ anaerobic respiration
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ว32242 วรวุฒิ anaerobic respiration
พุธ ที่ 30/08/2566 1 อ32201 Tammy Finish Unit 4 Student 31 is absent
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 อ32201 Tammy Lessons 4.2 & 4.3 Students 2, 15, 29 & 31 are absent
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชันเชิงเส้น
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ มหาเวสสันดรชาดก
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ใบงานที่ 5.1
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 7 ว32203 ภัทรพล กระจกเว้า การหักเหของแสง ลึกจริง ลึกปรากฎ 31
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ว32203 ภัทรพล กระจกเว้า การหักเหของแสง ลึกจริง ลึกปรากฎ 31
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 พ32101 พรทิพย์ สอบCPR
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 4 ว32223 อรจิรา ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
พุธ ที่ 23/08/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อยและเฉลย
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อยและเฉลย
พุธ ที่ 23/08/2566 1 อ32201 Tammy Start Unit 4 PT 4.1
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 อ32213 Samara Motivational Speech (Watch TED Talk and Google Form Activity) No one is absent. Everything went well.
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ว32203 ภัทรพล แสงและการเกิดภาพ
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 พ.32102 วิเชียร วิธียิงลูกบาสที่ถูกจ้อง
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 อ32201 Tammy Unit 3 Test Review Student 31 is absent
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ติดตามงาน
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ว32242 วรวุฒิ cell respiration
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ว32203 ภัทรพล สอบเรื่องเสียง 4 8 9 14 20 31
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 อ32201 ชุติมา Present Perfect
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 1 อ32201 Tammy Finish Lesson 3.4 Students 4, 8, 9, 14, 20, 21, and 31 are absemt
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ค32203 อำไพ ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ 2.3.3 4,8,9,20,21
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
พุธ ที่ 16/08/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดร
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ว32242 วรวุฒิ cell respiration
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ว32242 วรวุฒิ cell respiration
พุธ ที่ 16/08/2566 1 อ32201 Tammy Begin Lesson 3.3 and 3.4 Students 20 and 31 are absent
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ว32223 อรจิรา การเขียนสมการแสดงการคำนวณค่าคงที่สมดุล Quiz ครั้งที่ 1 เรื่องสมดุลเคมี เลขที่ 11 และ 20
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ว32223 อรจิรา การเขียนสมการแสดงการคำนวณค่าคงที่สมดุล Quiz ครั้งที่ 1 เรื่องสมดุลเคมี เลขที่ 11 และ 20
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ว32203 ภัทรพล ทบทวนเรื่องเสียง 1,20,21
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ว32242 วรวุฒิ plant c3 c4 cam
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 ว32203 ภัทรพล ดอปเปลอร์ และ คลื่นกระแทก
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ว32203 ภัทรพล ดอปเปลอร์ และ คลื่นกระแทก
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 พ32101 พรทิพย์ สัมพันธ์ดีมีไมตรี
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ค32203 สุรกฤต ระยะทางความสูง
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.3.1
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
พุธ ที่ 09/08/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ มหาเวสสันดรชาดก
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ว32242 วรวุฒิ photosynthesis plant c3 and 4
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ว32242 วรวุฒิ photosynthesis plant c3 and 4
พุธ ที่ 09/08/2566 1 อ32201 Tammy Continue Lesson 3.2 Student number 5 is absent.
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 อ32213 Samara Elevator Pitch / project
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ค32203 สุรกฤต กฎของ cosine และ sine
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ว32203 ภัทรพล -การสั่นพ้องของเสียง -ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 12
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ค32203 สุรกฤต สมการตรีโกณมิติ 5,12
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 อ32201 Tammy Begin lesson 3.2 Student 5 is absent
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ 2.3.1 5,12,28
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ มหาเวสสันดรชาดก
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การพูดต่อประชุมชน
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ก32901 ณัฐภัชสร TCAS
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร TCAS
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ว32242 วรวุฒิ photosynthesis
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 7 ว32203 ภัทรพล บีทส์ และการสั่นพ้อง 12เตรียมลาออก 13ป่วย 26พี่เลี้ยงค่ายฯ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ว32203 ภัทรพล บีทส์ และการสั่นพ้อง 12เตรียมลาออก 13ป่วย 26พี่เลี้ยงค่ายฯ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 อ32201 ชุติมา แก้คะแนนสอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 อ32201 Tammy Start 3.1 Lesson Students 12, 13, 26, 31 absent
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 พ32101 พรทิพย์ ติดตามงาน
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ค32203 สุรกฤต เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ 10,12,26
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ 2.2.2 10,12
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ 2.2.1
พุธ ที่ 26/07/2566 3 ว32242 วรวุฒิ มอบงาน photosynthesis
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ว32242 วรวุฒิ มอบงาน photosynthesis
พุธ ที่ 26/07/2566 1 อ32201 Tammy Finish Lesson 3.1 Students 12 and 31 are absent
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 อ32213 Samara Elevator Pitch
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ว32203 ภัทรพล โจทย์ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 พ.32102 วิเชียร วิธืการเลี้ยงลูกบาลเกตบอล 12,31
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 ค32203 สุรกฤต ตัวผกผัน 12
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 อ32201 Tammy Begin Lesson 3.1 Student #12 is absent
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 ค32101 สิริกุล ฟังก์ชัน_ใบความรู้ที่ 2.1
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ เครื่องมือคัดกรองการอ่าน ม.5
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบซ่อมกลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร ทดสอบก่อนเรียน TCAS
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ว32203 ภัทรพล คุณสมบัติของคลื่น โจทย์การสะท้อนของเสียง 1 2 10 12 13 27 29 31
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ว32203 ภัทรพล คุณสมบัติของคลื่น โจทย์การสะท้อนของเสียง 1 2 10 12 13 27 29 31
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 2 อ32201 ชุติมา บอกคะแนนสอบกลางภาค เลขที่ 1,2,10,12,13,28,29,31 ลา
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 อ32201 Tammy Talk about midterm and prepare for Units 3 and 4 Students 1, 2, 10, 12, 13, 21, 22, 28, 29 and 31 are absent
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 7 ว32203 ภัทรพล คุณสมบัติของเสียง ความเร็วเสียง การสะท้อนของเสียง 12 17
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ว32203 ภัทรพล คุณสมบัติของเสียง ความเร็วเสียง การสะท้อนของเสียง 12 17
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 อ32201 ชุติมา สอบนอกตาราง เลขที่ 12,17 ลา
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 อ32201 Tammy Review Mid Term Students 12, 17, 31 are absent
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 พ32101 พรทิพย์ โรคไม่ติดต่อ 4,12,17,31
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ว32223 อรจิรา ทำแบบฝึกเรื่องการประยุกต์ใช้กฎแก๊สอุดมคติในชีวิตประจำวัน เลขที่ 4 17 19 ขาดเรียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ค32203 สุรกฤต กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 4,17,19
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ค32101 สิริกุล เช็คคะแนนเก็บ
พุธ ที่ 12/07/2566 8 ค32203 สุรกฤต กราฟตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 12/07/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สรุปแนวข้อสอบ
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ว32242 วรวุฒิ การสังเคราะห์ด้วยแสง
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว32242 วรวุฒิ การสังเคราะห์ด้วยแสง
พุธ ที่ 12/07/2566 1 อ32201 Tammy Review midterm Exam and Finish Writing Project Students 12 and 31 are absent
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ค32203 สุรกฤต ทดสอบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 พ.32102 วิเชียร วิธีการเลี้ยงลูกบาส ฯ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 อ32201 Tammy Midterm Review and Finish Writing Prpject Student # 12 is absent
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ค32101 สิริกุล เช็คคะแนนเก็บ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัด
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร วางแผนอาชีพ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ว32242 วรวุฒิ การลำเลียงนำ้
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 อ32201 Tammy Finish Lesson 2.4 Students 12, 21 & 22 are absent today.
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ว32223 อรจิรา เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 และตัวอย่างบทที่ 8 เลขที่ 21 ขาดเรียน
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ค32101 สิริกุล รวมคะแนน 21
พุธ ที่ 05/07/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ทัศนศึกษา ม.5
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 พ.32102 วิเชียร ไปร่วมกิจกรรมที่โดม
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 อ32201 Tammy Start Lesson 2.4
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.11
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ติดตามงาน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ว32242 วรวุฒิ photosynthesis
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 อ32201 Tammy Finish Lesson 2.3 Student # 12
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 พ32101 พรทิพย์ อาหารที่เหมาะสมกับวัย
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ว32223 อรจิรา ทำแบบฝึกหัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.10
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 พ32101 พรทิพย์ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 21,26
พุธ ที่ 28/06/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว32242 วรวุฒิ root and stem growth
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว32242 วรวุฒิ root and stem growth
พุธ ที่ 28/06/2566 1 อ32201 Tammy Finish Lesson 2.3
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ว32223 อรจิรา อัตราการเปลี่ยนแปลงสารในปฏิกิริยา และ อัตราการเกิดปฏิกิริยา เลขที่ 31 ขาดเรียน เลขที่ 26 ซ้อมวงโยธิวาทิต
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ว32223 อรจิรา อัตราการเปลี่ยนแปลงสารในปฏิกิริยา และ อัตราการเกิดปฏิกิริยา เลขที่ 31 ขาดเรียน เลขที่ 26 ซ้อมวงโยธิวาทิต
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 31
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ว32203 ภัทรพล การแทรกสอดของคลื่น 31
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 อ32201 Tammy Begin 2.2 - 2.3
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ค32101 สิริกุล สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมตุ๊กตาขนมปัง
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว32203 ภัทรพล คุณสมบัติการสะท้อน การหักเห
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ว32203 ภัทรพล คุณสมบัติการสะท้อน การหักเห
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 อ32201 ชุติมา Unit 6 Present Continuous นักเรียนมาเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 อ32201 Tammy Begin Unit 2
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 พ32101 พรทิพย์ ระบบไหลเวียนโลหิต -
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ว32223 อรจิรา Quiz ครั้งนี้ 3
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.9
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine 22,26 ไปช่วยลูกเสือ
พุธ ที่ 21/06/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ลักษณะคำประพันธ์ฉันท์และกาพย์
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว32203 ภัทรพล การซ้อนทับกันของคลื่น
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว32242 วรวุฒิ plant structure and function
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว32242 วรวุฒิ plant structure and function
พุธ ที่ 21/06/2566 1 อ32201 Tammy Start Unit 2
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ค32203 สุรกฤต ทดสอบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 อ32201 Tammy Finish 1.4 and begin 2.1
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ว30262 ฤทธิรงค์ การทดลองที่ 4 จบบทที่ 1
จันทร์ ที่ 19/06/2566 4 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.8
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ งานบูรณการ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ งานบูรณาการ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร คิดเกรดเฉลี่ย GPA
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ว32242 วรวุฒิ secondary growth
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ว32203 ภัทรพล คลื่นกล ความเร็วคลื่น ความยาวคลื่น เฟส ถาดคลื่น โจทย์ตัวอย่าง 27
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ว32203 ภัทรพล คลื่นกล ความเร็วคลื่น ความยาวคลื่น เฟส ถาดคลื่น โจทย์ตัวอย่าง 27
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ว32285 พีระพงษ์ เครื่องรีทัชรูปภาพ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ว32285 พีระพงษ์ เครื่องรีทัชรูปภาพ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 อ32201 ชุติมา Past Simple tense เลขที่ 27 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 อ32201 Tammy Finish Unit 1 #27 is absent
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 พ32101 พรทิพย์ นร.ตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ว32223 อรจิรา เข้าร่วมพีธีไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ กิจกรรมไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.7 31
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ศ30213 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
พุธ ที่ 14/06/2566 4 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine ซ้อมถือพาน (9,22) 12 ลา
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว32242 วรวุฒิ cell structure and function : xylem and phloem
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว32242 วรวุฒิ cell structure and function : xylem and phloem
พุธ ที่ 14/06/2566 1 อ32201 Tammy Finish Lessons 1.3-1.4 Student # 12 and # 31 are absent
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ว32223 อรจิรา Quiz ครั้งที่ 2 แล้วทำแบบฝึกหัดเรื่องกฎความดันย่อยของดาลตัน มอบหมายการบ้าน จากนั้นเรียนเรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ว32223 อรจิรา Quiz ครั้งที่ 2 แล้วทำแบบฝึกหัดเรื่องกฎความดันย่อยของดาลตัน มอบหมายการบ้าน จากนั้นเรียนเรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 อ32201 Tammy Finish Unit 1 Lesson 1.3 and start 1.4
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.6
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 อ32213 Samara Creating a story activity All are present
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ว32203 ภัทรพล สอบเก็บคะแนน Simple Harmonic Motion
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ว32203 ภัทรพล สอบเก็บคะแนน Simple Harmonic Motion
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 อ32201 ชุติมา Unit 4 Present Continuous and Present Simple นักเรียนมาเรียนครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 อ32201 Tammy Week 3 Unit 1.3 Vocabulary
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 พ32101 พรทิพย์ ระบบหายใจ 1,2,3,4,6,7,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20(รด.) 31
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ว32223 อรจิรา ความดันย่อยของดาลตัน มอบหมายการบ้านในคลาสรูม และนัดหมาย Quiz 2 วันอังคารหน้า นักเรียนชายไปรายงานตัว รด
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine 21,31
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.5
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว32242 วรวุฒิ สรุป พืช 4 กลุ่ม
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว32242 วรวุฒิ สรุป พืช 4 กลุ่ม
พุธ ที่ 07/06/2566 1 อ32201 Tammy Classwork: 1.1 Kindness & Being Good/ 1.2 Body Idioms
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว32223 อรจิรา กฎรวมแก๊สและกฎแก๊สอุดมคติ การบ้านแบบฝึกหัดที่ 7.1 ในชีท จำนวน 5 ข้อ เลขที่ 1 ป่วยโควิค
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ว32223 อรจิรา กฎรวมแก๊สและกฎแก๊สอุดมคติ การบ้านแบบฝึกหัดที่ 7.1 ในชีท จำนวน 5 ข้อ เลขที่ 1 ป่วยโควิค
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine Covid (1)
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ว32203 ภัทรพล 1.คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น 1.1 การจำแนกคลื่น 1.2 ส่วนประกอบของคลื่น 1.3 อัตราเร็วของคลื่น 1
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ว32242 วรวุฒิ plant diversity
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ว32203 ภัทรพล คาบและความถี่ ของระบบ มวล-สปริง และ ซิมเปิลเพนดูลัม ทบทวนเนื้อหา 7 10 31
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว32203 ภัทรพล คาบและความถี่ ของระบบ มวล-สปริง และ ซิมเปิลเพนดูลัม ทบทวนเนื้อหา 7 10 31
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 อ32201 ชุติมา Unit 3 Present continuous and Present simple เลขที่ 21, 10, 1 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว32285 พีระพงษ์ ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop และการใช้งานเบื้องต้น ขาด/ลา (1,10)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว32285 พีระพงษ์ ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop และการใช้งานเบื้องต้น ขาด/ลา (1,10)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 พ32101 พรทิพย์ ระบบย่อยอาหาร -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ว32223 อรจิรา กฎเกย์ลูสแซก และกฎอาโวกาโดร มอบหมายการบ้าน 7.1 ในคลาสรูม เลขที่ 10 21 และ 22 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว30262 ฤทธิรงค์ แลป 2
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ว32203 ภัทรพล ความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจัด, ความเร็ว, และความเร่ง ของ SHM กับเวลา
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.4 21,22,10
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใงความรู้ที่ 1.4 21,22,10
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine 28
พุธ ที่ 31/05/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ทำงานกลุ่มใบงานที่ 1.1
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว32242 วรวุฒิ angiosperm
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว32242 วรวุฒิ angiosperm
พุธ ที่ 31/05/2566 1 อ32201 Tammy Grammar in context 1.2 Student # 28 is absent
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 พ.32102 วิเชียร การรับและส่งลูกบาสฯ ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine 14
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 อ32201 Tammy Unit 1: 1.1 Student # 14 absent
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ส32101 พลอยไพลิน 1.1 จบ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ค32203 สุรกฤต ฟังก์ชัน sine cosine 14
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ว32242 วรวุฒิ gymnosperm life cycle
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ว32203 ภัทรพล สมการซิมเปิลฮาร์มอนิก ตัวแปรเชิงเส้น VS เชิงมุม การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง ทำแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว32285 พีระพงษ์ ความหมายของกราฟิก / องค์ประกอบงานกราฟิก / ใบงานที่ 1.1 ตอบคำถามและทำ Mind Mapping ขาด (21)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว32285 พีระพงษ์ ความหมายของกราฟิก / องค์ประกอบงานกราฟิก / ใบงานที่ 1.1 ตอบคำถามและทำ Mind Mapping ขาด (21)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 อ32201 ชุติมา Present Continuous and Present Simple tenses เลขที่ 21 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 อ32201 Tammy Continue with Unit 1, Lesson 1.1 Student #21 was absent.
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 พ32101 พรทิพย์ การปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ว32223 อรจิรา จำนวนโมล และความดันของแก๊ส
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ค32203 สุรกฤต วงกลมหนึ่งหน่วย 16,17,19
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส32101 พลอยไพลิน 1.1 เศรษฐศาสตร์กับการเลือก 21,22,27 (ไม่อยู่ในคาบขณะสอน )
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ศ30213 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ศ30213 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ท32101 ธิฐิกาญจน์ บทอาขยานเรื่องมัทนะพาธา
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว32242 วรวุฒิ ความหลากหลายของพืช มอส และ เฟิร์น
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว32242 วรวุฒิ ความหลากหลายของพืช มอส และ เฟิร์น
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ32201 Tammy Starting Unit 1: Social Contact
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ค32203 สุรกฤต วงกลมหนึ่งหน่อย มาครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ว32203 ภัทรพล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย 1.ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย 2. แรงและความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 3. ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 4. สมการความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็ว, ความเร่ง กับการกระจัด
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 พ.32102 วิเชียร ประวัติความมาของกีฬาบาสากตบอล ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว30262 ฤทธิรงค์ แจกเอกสารประกอบการเรียน ชี้แจงรายวิชาและเรียนหน่วยที่1 -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ค32101 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แจ้งข้อมูลการเยี่ยมบ้าน กรอกข้อมูลEQ SDQ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ท32101 ธิฐิกาญจน์ อธิบายโครงสร้างรายวิชาภาษาไทย3 อธิบายการเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ32201 Tammy Diagnostic Test today
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเรียนรายวิชากิจกรรมแนะแนว
อาทิตย์ ที่ 21/05/2566 8 ว32242 วรวุฒิ แนะนำครูผู้สอน แนะนำหลักสูตรชีววิทยาที่สอนในเทอมนี้ อธิบายวิธีการเรียนการสอนสู่ความสำเร็จการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ว32203 ภัทรพล แนะนำบทเรียน แจกเนื้อหาเรียนและฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว32203 ภัทรพล แนะนำบทเรียน แจกเนื้อหาเรียนและฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว32285 พีระพงษ์ แนะนำรายวิชา / การใช้งาน Classroom / นักเรียนออกแบบCanvaแนะนำตัวเอง
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว32285 พีระพงษ์ แนะนำรายวิชา / การใช้งาน Classroom / นักเรียนออกแบบCanvaแนะนำตัวเอง
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 อ32201 ชุติมา Introduction นักเรียนมาครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 อ32201 Tammy Introductions - Got their books. No time for diagnostic test - will do next class.
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 พ32101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ว32223 อรจิรา แนะนำและชี้แจงรายวิชา แจกเอกสารประกอบการเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค32101 สิริกุล แจกเอกสารประกอบการเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค32203 สุรกฤต แจกหนังสือเรียน แจ้งโครงสร้างรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน มาครบ 31 คน ชาย 20 คน หญิง 11 คน ผู้ชาย 17 คน เรียน รด., 3 คน ไม่เรียน รด. ผู้หญิง 11 คน ไม่เรียน รด.
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ