รายงานการสอนห้อง ม.511 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนนเรื่องคลื่น 23,25 ไปแข่งตอบปัญหา 31 ไปแลกเปลี่ยน
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนนเรื่องคลื่น 23,25 ไปแข่งตอบปัญหา 31 ไปแลกเปลี่ยน
พุธ ที่ 06/09/2566 8 อ32201 Nick ACTIVITY 0
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 05/09/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 งบทดลอง
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 งบทดลอง
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 อ32201 Nick TCP P 1 6 7 9 10 13 15 17 19 21 29 31 33 34 35 37 39 40 42
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ การเขียนรายงานการประชุมและโครงการ
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ ความถี่ธรรมชาติ และการสั่นพ้อง 11,15,31 ลา 24 ไปค่าย
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ ความถี่ธรรมชาติ และการสั่นพ้อง 11,15,31 ลา 24 ไปค่าย
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน 1,13,29 ลาป่วย 24ไปค่าย 8 ไม่เข้าเรียน
พุธ ที่ 30/08/2566 8 อ32201 Nick ISP 2 J+O 1,3,8,9,10,11,12,13,16,17,18,1920,23,29,35,38
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 29/08/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ งานบูรณาการ ม.5
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ งานบูรณาการ ม.5
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ค32201 สิริกุล บูรณาการ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ค32201 สิริกุล อินเวอร์เตอร์เมทริกซ์
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ใบงานที่ 5.1
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ค32201 สิริกุล ระบบสมการ
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร TCAS รอบ portfolio
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 พ32102 สมพอ การแข่งขันบาสเกตบอล ครบ
อังคาร ที่ 22/08/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป (ต่อ)
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป (ต่อ)
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ค32201 สิริกุล ระบบสมการ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ ชนิดและส่วนประกอบของคลื่น 11
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ ชนิดและส่วนประกอบของคลื่น 11
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์ 30
พุธ ที่ 16/08/2566 8 อ32201 Nick ISP 2 M 1,8,9,11,17,19,21,26,29,30,32,36,39,42
พุธ ที่ 16/08/2566 6 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดร
พุธ ที่ 16/08/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร พิชิต TCAS
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 พ32102 สมพอ ต่ำแหน่งการยืนบาสเกตบอล ครบ
อังคาร ที่ 15/08/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ค32201 สิริกุล det
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ค32201 สิริกุล การคูณเมทริกซ์
พุธ ที่ 09/08/2566 8 อ32201 Nick Listening test O absent
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ค32201 สิริกุล บวกลบเมทริกซ์
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ มหาเวสสันดรชาดก
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร kahoot TCAS
อังคาร ที่ 08/08/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
อังคาร ที่ 08/08/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ค32201 สิริกุล เมทริกซ์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 อ32201 Nick TCP L 1,4,8,9,10,11,16,18,19,23,29,33,35,36,42
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ค32201 สิริกุล กฎ cos sin
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ มหาเวสสันดรชาดก
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ค32201 สิริกุล สมการตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ แรงนิวเคลียร์ 6,10,21,31 ลา
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ แรงนิวเคลียร์ 6,10,21,31 ลา
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ แรงจากสนามแม่เหล็ก
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 พ32101 พรชีวัน นำเสนอเรื่อง การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ สอบแก้คะแนนท้ายบท
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 พ32101 พรชีวัน งานกลุ่ม นำเสนอ
พุธ ที่ 26/07/2566 8 อ32201 Nick ISP K 1,8,9,10,11,1216,18,19232,35,36,42
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ค32201 สิริกุล สมการตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ค32201 สิริกุล สมการตรีโกณมิติ
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 พ32102 สมพอ การยิประตูบาสเกตบอล ครบ
อังคาร ที่ 25/07/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป (ต่อ)
อังคาร ที่ 25/07/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป (ต่อ)
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 อ32201 Nick TCP K 1,8,9,11,18,1936,42
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ค32201 สิริกุล เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ค32201 สิริกุล ทำงานค้าง นักเรียนมา รร. 5 คน
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 อ32101 รวิพล นักเรียนทำงานตามที่ครูประจำวิชาได้มอบหมาย
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนนท้ายบท บทที่1 8 ไปแข่งกีฬา
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ สอบเก็บคะแนนท้ายบท บทที่1 8 ไปแข่งกีฬา
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้า 1,8,18,19 แข่งกีฬา 29 ไม่เข้าเรียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 พ32101 พรชีวัน ชิ้นงานกลางภาค งานเดี่ยว คะแนนเก็บ กำหนด
พุธ ที่ 12/07/2566 8 อ32201 Nick ISP D 1,8,9,11,16,18,1923,26,2730
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ค32201 สิริกุล ตัวผกของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร คะแนน Admission 66
อังคาร ที่ 11/07/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 การบันทึกรายการในสมุดรายวัยทั่วไป
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 การบันทึกรายการในสมุดรายวัยทั่วไป
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ค32201 สิริกุล ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 อ32201 Nick ISP C 1,8,9,10,11,16,19,21,33,35,36,42
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัด
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ การสอบกลางภาคเรียน (นอกตาราง)
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ การสอบกลางภาคเรียน (นอกตาราง)
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ค32101 ประภัสสร เก็บคะแนนชีท 7, 33
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ค32201 สิริกุล ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ค32201 สิริกุล ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ รีวิวการเคลื่อนที่
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 พ32101 พรชีวัน นำเสนอระบบขับถ่ายกลุ่มที่ 4 กลุ่มสุดท้าย ชี้แจงงาน เก็บคะแนนกลางภาค
พุธ ที่ 05/07/2566 8 อ32201 Nick ACTIVITY 0
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ทัศนศึกษา ม.5
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 พ32102 สมพอ ทดสอบการเลี้ยงบาสเกตบอล 6,8,19
อังคาร ที่ 04/07/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม International Day
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม International Day
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ค32201 สิริกุล ร่วมงานนานาชาติ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัด
จันทร์ ที่ 03/07/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ การแปรของภาษา (ภาษาถิ่น) ปิติพงษ์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ การแปรของภาษา (ภาษาถิ่น) ปิติพงษ์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ค32101 ประภัสสร โจทย์ปัญหา 24,30
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ค32201 สิริกุล สูตรสามเท่า 24,30,40
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 24,30,40 ลา
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 24,30,40 ลา
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ว30101 ทิพยาภรณ์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
พุธ ที่ 28/06/2566 8 อ32201 Nick ISP H 1,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,17,1920,26,29,36,42.
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ถอดคำประพันธ์
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมตุ๊กตาขนมปังค้นหาตัวตน
อังคาร ที่ 27/06/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 (3-5 ถึง 3-7)
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 (3-5 ถึง 3-7)
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ค32201 สิริกุล ตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 อ32201 Nick TCP E 1,6,9,11,19,21,24,29,33,34,35,36,37,40,42
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 อ32203 ชลทิชา Unit 4
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค32201 สิริกุล สูตรมุมครึ่งเท่า 21,36,37,42
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ การเปลี่ยนแปลงทางภาษา ปิติพงษ์
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ การเปลี่ยนแปลงทางภาษา ปิติพงษ์
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ค32101 ประภัสสร การแก้สมการ 10,21,36,37
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ค32201 สิริกุล สูตรมุมสองเท่า 3,20,21,36
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ การหาแรงลัพธ์ 3,19 ติดโควิด 5,27,41 ลา
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ค32201 สิริกุล สูตรมุมมองเท่า 3,16,19,20,41
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ลักษณะคำประพันธ์ฉันท์และกาพย์
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ค32201 สิริกุล สูตรผลบวกหรือผลต่างของมุม 3,16,19,20,41
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ค32201 สิริกุล เลขยกกำลัง_ใบความรู้ที่ 1.8 1,9,17,39
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 พ32102 สมพอ ทักษะการเลี้ยงบาสเกตบอล 3,10,20,31
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ค32201 สิริกุล สูตรผลบวกและผลต่างของมุม 3,11,20,31,41
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 อ32203 ชลทิชา Water
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค32201 สิริกุล กราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1,3,11,18,20
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ งานบูรณาการ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ค32101 ประภัสสร การแปลงตัวเศษหรือตัวส่วน 1,3,11,18,20
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ค32201 สิริกุล กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1,18,35
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ กฎนิวตันข้อที่2 1,18 โควิด 35ลา
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ กฎนิวตันข้อที่2 1,18 โควิด 35ลา
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ค32101 ประภัสสร วันไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 8 อ32201 Nick ISP G 8,10,18
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ค32201 สิริกุล กราฟตรีโกณมิติ 10,18
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ท32101 ธิฐิกาญจน์ บันทึกการอ่าน
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร การคิดเกรดเฉลี่ย GPA
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 พ32102 สมพอ ทักษะการส่งลูกสามคนอ้อมหลัง ครบ
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ค32201 สิริกุล ยุบมุมแนวตั้ง 18
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 อ32201 Nick TCP F 1,8,9,10,11,16,19,21,23,29,30
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค32201 สิริกุล ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 18,23
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ นำเสนองานกลุ่มเรื่องการสร้างคำ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ ภาษามนุษย์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ ภาษามนุษย์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ค32101 ประภัสสร การดำเนินการของตำนวนที่ติดรูปกรณฑ์ 18, 23
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ สมการการเคลื่อนที่ 21,27
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ สมการการเคลื่อนที่ 21,27
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ ความเร่ง 29 ลา
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 พ32101 พรชีวัน แลกคาบสอนกับคาบเสริม -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค32101 ประภัสสร รากที่ 2 ของจำนวนจริงในรูปกำลังสองสมบูรณ์ 1-7, 9, 11-20,35 ไปเรียน รด.
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ค32201 สิริกุล สอบหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 07/06/2566 2 อ32101 ดารารัตน์ Unit 1 Part B -
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค32201 สิริกุล ฟังก์ชันตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 11,24,31
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ค32201 สิริกุล ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 7,9,10,11,31(แลกเปลี่ยน),36
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 อ32203 ชลทิชา Reading Comprehension unit 1
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ 7ลา 10 ลา
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ 7ลา 10 ลา
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ ระยะทางและการกระจัด
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 พ32101 พรชีวัน นำเสนอระบบต่างๆในร่างกาย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค32101 ประภัสสร รากที่ n ของจำนวนจริง
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ส30225 ชลทิชา คาบเสริม เคลียร์งานค้าง
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ ทำงานกลุ่มใบงานที่ 1.1
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค32201 สิริกุล Sin cos
พุธ ที่ 31/05/2566 2 อ32101 ดารารัตน์ Reading unit1 -
พุธ ที่ 31/05/2566 1 อ32203 ชลทิชา สธป.
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร กิจกรรมที่ 1
อังคาร ที่ 30/05/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ค32201 สิริกุล Sin cos
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ส32101 พลอยไพลิน 1.1 จบ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ค32101 ประภัสสร สมการเลขยกกำลัง 11, 19
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ค32201 สิริกุล ฟังก์ชัน sine and cosine
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 อ32203 ชลทิชา Vocabulary unit 1
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ ระยะทางและการกระจัด 1,8,9,18,29
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ ระยะทางและการกระจัด 1,8,9,18,29
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 อ32101 ดารารัตน์ Reading about Unique Hobbies -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ การเคลื่อนที่
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 พ32101 พรชีวัน ชี้แจงแบ่งกลุ่ม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค32101 ประภัสสร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
พุธ ที่ 24/05/2566 8 อ32201 Nick ISP A 1,9,11,13,1618,19,20
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ท32101 ธิฐิกาญจน์ บทอาขยานเรื่องมัทนะพาธา
พุธ ที่ 24/05/2566 4 ส32101 พลอยไพลิน 1.1 เศรษฐศาสตร์กับการเลือก -
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค32201 สิริกุล การหาโคออร์ดิเนต
พุธ ที่ 24/05/2566 2 อ31201 ดารารัตน์ Vocabulary unit 1 part A -
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ก32901 ณัฐภัชสร แนะนำรายวิชา และเกณฑ์การเรียนรายวิชากิจกรรรมแนะแนว 6.9.13.16.19.24.25.26.27.31.34
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 อ32203 ชลทิชา Part of speech /exercise 3
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 พ32102 สมพอ แนะนำวิชาเรียนพลศึกษาและโครงสร้างรายวิชาบาสเกตบอล ครบ
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ง30281 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา/หน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ง30281 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา/หน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 พ3201 พรชีวัน รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ค32201 สิริกุล วงกลมหนึ่งหน่วย 11
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 อ32201 Nick TCP B 24,31
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 อ32203 ชลทิชา Part of Speech
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค32201 สิริกุล วงกลมหนึ่งหน่วย 24
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 ท32205 ชนะชนม์ แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ท32205 ชนะชนม์ แนะนำรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ค32101 ประภัสสร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม ภานุพงศ์, ฐิติวรดา ศิริเธียรไชย
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 อ32203 ชลทิชา แนะนำรายวิชา / part of speech
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน สร้างข้อตกลงในชั้นเรียนร่วมกัน ทบทวนความรู้คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 27, 37
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ว30101 ทิพยาภรณ์ ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน สร้างข้อตกลงในชั้นเรียนร่วมกัน ทบทวนความรู้คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 27, 37
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 vqnzg5u ธานี แนะนำรายวิชา 1.พลอยอุษา 2.เบญจมาศ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 vqnzg5u ธานี แนะนำรายวิชา 1.พลอยอุษา 2.เบญจมาศ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ว30101 ทิพยาภรณ์ แจกอุปกรณ์การเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค32101 ประภัสสร ทำกิจกรรมของโรงเรียน
ศุกร์ ที่ 18/05/2566 1 อ32203 ชลทิชา ทำกิจกรรมที่โดมอบจ. -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ