รายงานการสอนห้อง ม.412 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ ตรวจงานที่ค้าง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะห่างระหว่างเส้นตรง
พุธ ที่ 06/09/2566 9 ท 31201 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 06/09/2566 8 ท 31201 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ คะแนนเก็บ ติดตามงาน
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ง30201 พันธ์ทิพย์ คะแนนเก็บ ติดตามงาน
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 ว31181 พินทิพา ทบทวน 22,14,32
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ว31181 พินทิพา ทบทวน 22,14,32
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 อ31201 Nick ISP J+0 3,15,16,22,23,24,27,29,32,34,37
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ก31901 อาศุ ทบทวนกิจกรรมวิชาที่เรียนในชั้น ม.4 4,14,22 ขาดเรียน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 4 อ31201 Nick TCP O 2 3 4 6 13 14 15 22 23 24 27 29 30 34 37
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง เลขที่ 4,14,และเลขที่ 22 ลา
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ เส้นตั้งฉาก
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 2 ว30121 สุกัญญา ค่าครึ่งชีวิต
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ว30121 สุกัญญา ค่าครึ่งชีวิต
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ เส้นขนาน
พุธ ที่ 30/08/2566 8 ท 31201 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ว30121 สุกัญญา ธาตุกัมมันตรังสี
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ว31181 พินทิพา โครงงาน 29,6,35
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ว31181 พินทิพา โครงงาน 29,6,35
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ จุดกึ่งกลางของเส้นตรง เลขที่ 6, 29และ 35 ลา, เลขที่ 27 และ เลขที่37โดด
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 8 วิชาที่เรียนในชั้น ม4 เลขที่ขาดเรียน4,13,15,37 ลาป่วย 6,29
จันทร์ ที่ 28/08/2566 4 อ31201 Nick TCP M 2,6,15,23,29
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด เลขที่ 6 ลา ,11,12,14,15,18,27,29ลา , 34และ 37
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ สมมูลและนิเสธของตัวบ่งปริมาณ
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 ว30121 สุกัญญา ปฏิกิริยาเคมี
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 1 ว30121 สุกัญญา ปฏิกิริยาเคมี
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ ทดสอบย่อย เรื่อง การเขียนประกาศ
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ สมมูลและนิเสธของประดยคที่มีตัวบ่งปริมาณ เลขที่ 22 และ 40
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การดำเนินการของเซต
พุธ ที่ 23/08/2566 8 ท 31201 ณัฐพงศ์ ทดสอบย่อย
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ การประกันชีวิต
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ง30201 พันธ์ทิพย์ การประกันชีวิต
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ว30121 สุกัญญา ปฏิกิริยาเคมี
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัวแปร
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 อ31201 Nick ISP 2 M 2,3,4,6,13,15,22,23,26,27,28,30,37.
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 7 แบบทดสอบก่อนเรียน+แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพ 15,31 ลาเรียน
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ สอบเก็บคะแนนสมมูล สัจนิรันดร์ และการอ้างเหตุผล
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ ค่าความจริงของประดยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ ตัวบ่งปริมาณ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การดำเนินการระหว่างเซต
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 5,13,30
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 5,13,30
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 อ31203 พลอยนภัส Reading and conclusion unit 5
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ สัจนิรันดร์
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 4 ค31201 เทพนรินทร์ สัจนิรันดร์
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ว30121 สุกัญญา กิจกรรมวันแม่ พอลิเมอร์
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ว30121 สุกัญญา กิจกรรมวันแม่ พอลิเมอร์
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลย
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ท 31201 ณัฐพงศ์ แแบบฝึกทักษะเรื่องการเขียนประกาศ
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของการประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของการประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ว30121 สุกัญญา โปรตีน
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 29,22,4,39,24
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ว31181 พินทิพา โครงงานบูรณาการ 29,22,4,39,24
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ สัจนิรันดร์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 5 แบบทดสอบความเครียด ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 4 อ31201 Nick ISP K 4,15,23,26,27,29,30,34,37
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ สัจนิรันดร์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 10 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ว30121 สุกัญญา คาร์โบไฮเดรต
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ว30121 สุกัญญา คาร์โบไฮเดรต
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ การเขียนประกาศ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ การเขียนจดหมายพร้อมเฉลย
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน
พุธ ที่ 26/07/2566 8 ท 31201 ณัฐพงศ์ กิจกรรมเสิมสร้างสมรรถนะ
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ สอบกลางภาคนอกตาราง
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ง30201 พันธ์ทิพย์ สอบกลางภาคนอกตาราง
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ว30121 สุกัญญา สารประกอบอินทรีย์
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 อ31201 Nick ACTIVITY 0
จันทร์ ที่ 24/07/2566 4 อ31201 Nick Field trip
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ แบบฝึกเรื่องการเขียนจดหมายและทำclassroom
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ 36ลากิจ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ แบบฝึกพร้อมเฉลย
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ว30121 สุกัญญา ทบทวนก่อนสอบ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ว30121 สุกัญญา ทบทวนก่อนสอบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ท 31201 ณัฐพงศ์ ภาษากับการเขียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ ภาษากับการเขียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมยุวประกันภัย
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ การประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ง30201 พันธ์ทิพย์ การประกันวินาศภัย
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ว30121 สุกัญญา พันธะเคมี
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 12
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 12
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้สมการค่าสัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ง30234 รติพร เค้กกล้วยหอม ครบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ก31901 อาศุ นำเสนอกิจกรรม เรื่องโรคทางใจ 4 กลุ่ม เลขที่ 4,12,15 ขาดเรียน เลขที่ 6,7,22,23 ไปแข่งขันฟุตบอล เลขที่ 34 นอนห้องพยาบาล เลขที่ 9,13 ไปแข่งบาส
จันทร์ ที่ 10/07/2566 4 อ31201 Nick ISP C 2,4,6,12,1522,23,24,26,30,34
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้สมการค่าสัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ส31101 สุพัตรา สิทมนุษยชน 4ลาป่วย,6,7,9,11,12,22,23 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ ศึกษาเรื่องฟ้าจรดทราย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 อ31203 พลอยนภัส Quiz unit 3
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะพร้อมเฉลย
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ เซต
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของสัญญาประกันภัย
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของสัญญาประกันภัย
พุธ ที่ 05/07/2566 2 อ31203 พลอยนภัส translate Unit 3
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ส31101 สุพัตรา สิทธิมนุษยชน 32ลาป่วย
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 33
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 33
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 อ31201 Nick Activity 0 absent
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 4 ท31101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 4 ส31101 สุพัตรา วัฒนธรรมไทย
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
พุธ ที่ 28/06/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของสัญญาประกันภัย
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของสัญญาประกันภัย
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ การดำเนินการของช่วง
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ว30121 สุกัญญา พันธะไอออนิก
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 3,34
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 3,34
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ง30234 รติพร บราวนี่ ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ แบบฝึกหัดเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 4 โรคทางใจ เลขที่ 10,11,17,18,22 ไปรายงานตัว รด.
จันทร์ ที่ 26/06/2566 4 อ31201 Nick TCP E 4,10,15,18,22,23,29,30,34
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ การดำเนินการช่วง
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ส31101 สุพัตรา วัฒนธรรม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ สมบัติการไม่เท่ากัน
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 4 ท31101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์ เลขที่ 4 39
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์ เลขที่ 4 39
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ สมการเศษส่วนของพหุนาม
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ สอบเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น
พุธ ที่ 21/06/2566 8 ท 31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยคพร้อมแบบฝึก
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ประเภทของสัญญาประกันภัย
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ สมการเศษส่วนของพหุนาม
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ว30121 สุกัญญา ทดสอบโครงสร้างอะตอม
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 20,38,39
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ว31181 พินทิพา การแก้ปัญหา 20,38,39
อังคาร ที่ 20/06/2566 4 ท31101 เจริญ หัวใจชายหนุ่ม
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 อ31201 Nick Speaking test 15,2023,38,39.40
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ง30234 รติพร คุ๊กกี้ ครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ก31901 อาศุ (ต่อ) กิจกรรมที่ 2 พหุปัญญากับการเรียนรู้ที่แตกต่าง ครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ท31101 เจริญ สอบบทอาขยาน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ศ31101 ทิวากร ประวัติและวิวัฒนาการดนตรีสากล -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ศ31101 ทิวากร ประวัติและวิวัฒนาการดนตรีสากล -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 4 ท31101 เจริญ ตรวจสุขภาพ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 อ31203 พลอยนภัส Translate passage unit 2
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ว30121 สุกัญญา สารประกอบโควาเลนต์
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 8 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีสากล -
พุธ ที่ 14/06/2566 8 ท 31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค พร้อมแบบฝึก
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ บุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ง30201 พันธ์ทิพย์ บุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย
พุธ ที่ 14/06/2566 2 อ31203 พลอยนภัส Vocabulary unit 2
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ว30121 สุกัญญา พันธะเคมี
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ การบวก การลบ เศษส่วนของพหุนาม เลขที่ 2,3,6,8,9,12,13,15,18,22,38ลา
อังคาร ที่ 13/06/2566 4 ท31101 เจริญ ถอดคำประพันธ์หัวใจชายหนุ่ม
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 อ31203 พลอยนภัส เฉลยแบบฝึกหัด
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 อ31201 Nick ISP G 2, 3, 9, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 34, 37, 38
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ง20310 วรรณี ทำอาหารว่าง -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ไม่ต้องมองตาก็รู้ใจ (Johary’s window of mind) ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 4 อ31201 Nick TCP F 39
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ การบวก ลบ เศาส่วนของพหุนาม เลขที่ 24, 26 ขาด เลขที่ 37 ลา
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ส31101 สุพัตรา พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
จันทร์ ที่ 12/06/2566 10 ง20310 วรรณี ทำอาหารว่าง -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ศ31101 ทิวากร การเลือกใช้รูปแบบวงดนตรีไทย และบทเพลง ให้ถูกต้องเหมาะสม -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ท 31201 ณัฐพงศ์ Classroom ธรรมชาติของภาษา 11 21 3
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยคพร้อมแบบฝึก
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ การคูณ การหาร เศษส่วนของพหุนาม
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ31101 ตวงทรัพย์ Unit 1 Grammar in Use: Present Simple/ Present Continuous
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ค31112 ธรรม์ธเนศวร์ การหาค่าความจริงของประพจน์
พุธ ที่ 07/06/2566 8 ท 31201 ณัฐพงศ์ Classroom เรื่อง การผูกประโยค 20 ข้อ
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ว31181 พินทิพา scratch 4,6,15,32
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว31181 พินทิพา scratch 4,6,15,32
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้สมการของพหุนามตัวแปรเดียว
อังคาร ที่ 06/06/2566 4 ท31101 เจริญ แบบฝึกหัดคำนมัสการคุณานุคุณ
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 อ31203 พลอยนภัส Adventures on the Mississippi 6 (ลา)
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 อ31201 Nick ISP F
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้สมการของพหุนามตัวแปรเดียว เลขที่ 15, 29 และ 40 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 4 ท 31201 ณัฐพงศ์ ธรรมชาติของภาษาพร้อมแบบฝึก 3 35 40
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ว30121 สุกัญญา ตารางธาตุ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ว30121 สุกัญญา ตารางธาตุ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ ลักษณะของภาษาพร้อมแบบฝึก 1 3 37
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 4 ส31101 สุพัตรา การขัดเกลาทางสังคม 37
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ การแก้สมการของพหุนามตัวแปรเดียว เลขที่ 14,29 และ 40 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 อ31101 พลอยนภัส ภาระงานตามที่ครูประจำวิชามอบหมาย (แทน)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การเชื่อมประพจน์
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ เรื่อง การบวกและการลบพหุนาม เลขที่ 14และ40 ลาป่วย, เลขที่ 33 ลากิจ
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว30121 สุกัญญา ตารางธาตุ เลขที่ 14 40
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 12,14
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 12,14,33,40
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 12,14
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว31181 พินทิพา แนวคิดเชิงคำนวณ 12,14,33,40
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ท31101 เจริญ การเขียเบื้องต้น
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 อ31203 พลอยนภัส Translate passage unit 1
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 อ31201 Nick ISP B 2,12,14,33,40
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ การเชื่อมประพจน์ 14,20
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 2 แบบสำรวจพหุปัญญา 8 ด้าน รัชชานนท์ (ขาหัก), กฤติธี (ขาดเรียน)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ท31101 เจริญ ถอดคำประพันธ์
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ การคูณและการหารของพหุนาม
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ส31101 สุพัตรา สถาบันทางสังคม 14 และ 20 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ศ31101 ทิวากร ประวัติดนตรีไทย -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ศ31101 ทิวากร ประวัติดนตรีไทย -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว30121 สุกัญญา โครงสร้างอะตอม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ท31101 เจริญ ถอดคำประพันธ์
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว30121 สุกัญญา โครงสร้างอะตอม
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค พร้อมแบบฝึก
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 4 ส31101 สุพัตรา โครงสร้างทางสังคม 14(ลาป่วย), 32(ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ สมบัติการบวกและสมบัติการคูณ เลขที่ 14 และเลขที่ 32
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ง30232 วรรณี แจงการทำงานเก็บคะแนน เลขที่6
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ง30232 วรรณี แจงการทำงานเก็บคะแนน เลขที่6
พุธ ที่ 24/05/2566 8 ท 31201 ณัฐพงศ์ การผูกประโยค แบบฝึกพร้อมเฉลย
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ เนื้อหารายวิชา/การเก็บคะแนน หน่วยที่ 1 ความหมายของการประกันภัย 14,32
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ง30201 พันธ์ทิพย์ เนื้อหารายวิชา/การเก็บคะแนน หน่วยที่ 1 ความหมายของการประกันภัย 14,32
พุธ ที่ 24/05/2566 2 อ31203 พลอยนภัส Vocabulary unit 1 14 และ 32 (ลา)
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว30121 สุกัญญา โครงสร้างอะตอม 14
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชาและกิจกรรม Elsa 14
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว31181 พินทิพา ปฐมนิเทศรายวิชาและกิจกรรม Elsa 14
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค31201 เทพนรินทร์ สมบัติการเท่ากัน 14
อังคาร ที่ 23/05/2566 4 ท31101 เจริญ บทอาขยาน ความเป็นมาบทนมัสการคุณานุคุณ
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 อ31203 พลอยนภัส Interesting things 14 (ลา)
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 อ31101 ตวงทรัพย์ Unit1:Vocabulary 14
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ31201 Nick ISP A 14
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค31101 ธรรม์ธเนศวร์ ประพจน์และค่าความจริงของประพจน์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ก31901 อาศุ กิจกรรมที่ 1 แนะให้แนว เลขที่ 14รัชชานนท์ (ลาเพราะขาหัก)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 4 อ31201 Nick TCP B 11,14
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ค31201 เทพนรินทร์ จำนวนจริง 14
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ส31101 สุพัตรา สังคมมนุษย์ 14(ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ง30232 วรรณี แจ้งงานที่ต้องทำในคาบหน้า
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ศ31101 ทิวากร งานบูรณาการ -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ศ31101 ทิวากร แจกหนังสือ ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งหน่วยการเรียน แจ้งสัดส่วนคะแนน ขาดเลขที่ 14,32
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ศ31101 ทิวากร แจกหนังสือ ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งหน่วยการเรียน แจ้งสัดส่วนคะแนน ขาดเลขที่ 14,32
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 4 ท31101 เจริญ แจกหนังสือ บทอาขยาน 14
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 อ31203 พลอยนภัส แนะนำรายวิชา 14
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ศ31101 ทิวากร ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งหน่วยการเรียน สัดส่วนคะแนน แจกหนังสือเรียน ขาดเลขที่ 14,32
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ท 31201 ณัฐพงศ์ ปฐมนิเทศ แจกเอกสารประกอบการเรียนการสอน ทำแบบฝึก
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 4 ส31101 สุพัตรา แนะนำรายวิชา
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ