รายงานการสอนห้อง ม.308 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนและแฟ้มสะสมงาน เลขที่ 9 , 19 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 5 ส23101 ชนินทร์ ทดสอบหลังเรียน ขอคาบครูศศิมา
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ส23101 ชนินทร์ นำเสนองานบูรณาการ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 อ23201 Adoni ISP 2 Review 4, 30
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ท23101 จิรสุดา ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ว23103 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
อังคาร ที่ 05/09/2566 5 ว23103 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงานอาชีพ/สอบหน่วย4
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 อ23201 Adoni Review
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 5 ศ23103 ศศิมา สรุปบทเรียนปิดครอส ครบ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 อ23201 Adoni ISP2 O 13, 27, 31, 35
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน -
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ส23101 ชนินทร์ การตั้งถิ่นของประชากรในทวีปอเมริกาใต้ เข้าแทนครูศิริรัตน์
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
อังคาร ที่ 29/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 ส23101 ชนินทร์ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้และสัตว์ป่าในทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงานอาชีพ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 อ23201 Adoni TCP N / ISP2 N 44, 45
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 อ23201 Adoni ISP N / ISP M
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนที่ใช่ สถาบันการศึกษาที่ชอบ -
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศเขตอบอุ่น หนาวและขั้วโลกในทวีปอเมริกาใต้
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ thunkable app
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ thunkable app
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 อ23201 Adoni Listening test / TCP N 19
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 7 ท23101 จิรสุดา การเขียนโฆษณา
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 อ23201 Adoni ISP M / TCP P 21
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ ความเข้มข้นของสารละลาย
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ ความเข้มข้นของสารละลาย
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ Thunkable app
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ Thunkable app
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 ศ23103 ศศิมา ติดตามงาน
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ส23101 ชนินทร์ ปัจจัยควบคุมลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ละติจูด ความสูงของพื้นที่
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 ศ23101 ชนากานต์ สร้างงานทัศนศิลป์ไทยและสากล
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ช่วงปฏิรูปประเทศ
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 อ23201 Adoni TCP L
พุธ ที่ 09/08/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวีสำเร็จ เด็กหญิงกัญฐภา โพธิ์พันธ์ เลขที่ 20 (ลาป่วย) เด็กหญิงปุณยานุช หงษ์ศิริ เลขที่ 34 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ การทดลองกรด-เบส
พุธ ที่ 09/08/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ การทดลองกรด-เบส
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ เลือกใช้วัสดุ
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ เลือกใช้วัสดุ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ส23101 ชนินทร์ ทบทวนภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ง23101 ไชยยา โครงงานอาชีพ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 อ23201 Adoni Listening Test / ISP K 9
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ท23101 จิรสุดา พระบรมราโชวาท
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 5 ศ23103 ศศิมา องค์ประกอบนาฏศิลป์ และโขน 37 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาใต้ ที่ราบ&หมู่เกาะ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 อ23201 Adoni ISP K / TCP L https://skr.ac.th/info/profile.php
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 ท23101 จิรสุดา โคลงสี่สุภาพ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 อ23201 Daniel ISP2 J, TCP J
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา -
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบและเทคโนโลยี
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบและเทคโนโลยี
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 ส23101 ชนินทร์ ภูมิประเทศทวีปอเมริกาใต้เขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ศ23101 ชนากานต์ งานทัศนศิลป์ไทยและสากล
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 อ23201 Adoni TCP J / ISP J
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ท23101 จิรสุดา สอบซ่อม
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 ศ23103 ศศิมา การแสดงนาฏศิลป์ 2
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ท23101 จิรสุดา ภาพพจน์และรสวรรณคดี
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 ศ23103 ศศิมา การแสดงหมู้ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ท23101 จิรสุดา สุนทรียภาพทางด้านวรรณศิลป์
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนอนาคตด้านการศึกษา ครบ
พุธ ที่ 12/07/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ การคำนวณครึ่งชีวิต
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ การคำนวณครึ่งชีวิต
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ค23201 วัลยา ทดสอบหลังเรียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ว23103 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ส23101 ชนินทร์ กิจกรรมเศรษฐีไทยในอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 7 ง23101 ไชยยา นำเสนอธุรกิจ 19
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ศ23101 ชนากานต์ การสร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ 19
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 อ23201 Daniel TCP Review, TCP G
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 อ23101 พลอยนภัส Outfit
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ท23101 จิรสุดา พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ส23101 ชนินทร์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่&วันภาษาไทยแห่งชาติ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 อ23201 Daniel TCP D, ISP2 D
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 5 อ23101 พลอยนภัส Fashion trends
พุธ ที่ 05/07/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 1 ออนไลน์
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ว23103 ปิยชาติ แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 1 ออนไลน์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ (ถึงสินค้าส่งออก)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ง23101 ไชยยา นำเสนอบรรจุภัณฑ์ 37 ลากิจ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ศ23101 ชนากานต์ แบบทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 อ23201 Daniel ISP2 G, ISP2 H 37
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ค23101 วรากฤช การแยกตัวประกอบด้วยวิธีเปลี่ยนหมู่และการแจกแจง
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 ศ23103 ศศิมา ทฤษฎีประดิษฐ์ท่ารำ 17 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ท23101 จิรสุดา การอ่านแบบบันได 6 ขั้น
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 อ23201 Daniel TCP H, ISP2 H tT
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ท23101 จิรสุดา การวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเนือ (ถึงเชื้อชาติ)
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ท23101 จิรสุดา การคัดลายมือ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ง23101 ไชยยา ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ศ23101 ชนากานต์ อธิบายการทำชิ้นงานเพื่อส่งเป็นคะแนนสอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 อ23201 Daniel TCP H, ISP2 G
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ท23101 จิรสุดา การวิเคราะห์วิจารณ์โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ การตั้งถิ่นฐานและการกระจายของประชากร
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การทำแบบทดสอบ 16 Personalities ครบ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 อ23201 Daniel Speaking Test, TCP F 9, 15, 21, 29, 37
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ค23101 วรากฤช การแยกตัวประกอบด้วยสูตรกำลังสาม
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ท23101 จิรสุดา การอ่านตีความและการอ่านประเมินคุณค่า
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบขั้นตอนวิธี
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบขั้นตอนวิธี
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ค23201 วัลยา สอบซ่อมกรณฑ์ที่สอง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ส23101 ชนินทร์ ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ง23101 ไชยยา บรรจุภัณฑ์ -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ง23101 ไชยยา นำเสนอของเก่าเล่าใหม่ -
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ศ23101 ชนากานต์ เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ค23201 วัลยา แจ้งคะแนนสอบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 อ23201 Daniel Speaking Test
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 อ23101 พลอยนภัส Test unit 1
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ท23101 จิรสุดา การอ่านตีความ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศเขตอบอุ่น เขตหนาวและเขตขั้วโลกของทวีปอเมริกาเหนือ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 อ23201 Daniel No Class / Wai Kru Day
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ค23101 วรากฤช การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ นักเรียนตรวจสุขภาพประจำปี เด็กหญิงปัณฑรีย์ อาภาสพิพัฒน์ เลขที่ 33 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 14/06/2566 5 อ23101 พลอยนภัส Review
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ แบบจำลองอะตอม และการทดลองของโบร์ นักเรียนไปซ้อมกิจกรรมไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ แบบจำลองอะตอม และการทดลองของโบร์ นักเรียนไปซ้อมกิจกรรมไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ค23201 วัลยา ทดสอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แนวคิดเชิงคำนวณ
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ แนวคิดเชิงคำนวณ
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 อ23203 รวิพล Colombia plane crash
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 อ23203 รวิพล Colombia plane crash
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ส23101 ชนินทร์ ภูมิอากาศเขตร้อน เขตแห้งแล้งและเขตอบอุ่นของทวีปอเมริกาเหนือ (ถึง CWB) 33 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ท23101 จิรสุดา การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ท23101 จิรสุดา ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 อ23101 พลอยนภัส Robot
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 อ23201 Daniel TCP E 33
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ท23101 จิรสุดา ศัพท์บัญญัติ 21, 35, 36, 42
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ศ23103 ศศิมา ปฏิบัติท่ารำเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 21 35 36 42
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ส 23103 ทิพวรรณ เศรษฐกิจยุโรป -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ส23101 ชนินทร์ ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 21,35,36,42
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ท23101 จิรสุดา คำทับศัพท์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ส 23103 ทิพวรรณ เศรษฐกิจยุโรป -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 อ23201 Daniel ISP2 F
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การค้นหาตนเอง ครบ
พุธ ที่ 07/06/2566 5 อ23101 พลอยนภัส Present simple
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ วิธีการจำแนกสาร นักเรียนมาครบทุกคน
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ วิธีการจำแนกสาร นักเรียนมาครบทุกคน
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ค23201 วัลยา การทำตัวส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ค23201 วัลยา การทำตัวส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาอังกฤษ 20 (ลากิจ) 30 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ศ23103 ศศิมา ประวัติรำวงมาตรฐาน/ร้องเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ยุโรป -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ส23101 ชนินทร์ ใบงานที่ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาเหนือ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ เด็กหญิงกัญฐภา โพธิ์พันธุ์ เลขที่ 20 (ลากิจ) เด็กหญิงปนัสศิยา โกยแก้วพริ้ง เลขที่ 30 (ลาป่วย) เด็กหญิงภัทรณัฐ พินิจ เลขที่ 40 ( ติดโควิด)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค23101 วรากฤช การแก้อสมการ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 อ23201 Daniel ISP2 B 20, 38
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ศ23101 ชนากานต์ วงจรสี 40,41
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ว20204 ศิริรัตน์ การจำแนกสาร และการทดลอง เรื่อง การระเหย เลขที่ 32 และ 41
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ การจำแนกสาร และการทดลอง เรื่อง การระเหย เลขที่ 32 และ 41
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ค23201 วัลยา การบวกลบกรณฑ์ที่สอง แบบฝึกชุดที่ 4
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ค23201 วัลยา การคูณและการหารกรณฑ์ที่สอง แบบฝึกชุดที่4
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แยกย่อยปัญหา 2 , 40
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ว23103 ปิยชาติ แยกย่อยปัญหา 2 , 40
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ คะเนเดียนชีลด์ - ที่ราบชายฝั่ง 2,40
อังคาร ที่ 29/05/2566 8 ท23101 จิรสุดา ทำแบบฝึกหัด 2, 40
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ง23101 ไชยยา ประดิษฐ์ของเก่าเล่าใหม่ 2 40
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาจีน-ญี่ปุ่น 2,40
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 อ23101 พลอยนภัส Listening: pastime 2, 40 (ลา)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 อ23201 Daniel TCP C 2, 40
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาเขมร
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ศ23103 ศศิมา ภาษาท่าทาง/ใบงานที่1
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ส23101 ชนินทร์ ภูลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาด้านทิศตะวันตก ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ส23101 ชนินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขาด้านทิศตะวันตก ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ค23101 วรากฤช สมบัติการไม่เท่ากันของการบวก
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ค23101 วรากฤช สมบัติการไม่เท่ากันของการบวก
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 อ23201 Daniel ISP2A 20
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค23101 วรากฤช คำตอบของอสมการ
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนธาตุ 30
พุธ ที่ 24/05/2566 5 อ23101 พลอยนภัส Reading : interests 30 (ลา)
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา เลขที่ 30 ขาดเรียน
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ค23201 วัลยา สมบัติของกรณฑ์ที่สอง ทำแบบฝึกชุดที่ 3
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา เลขที่ 30 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว23101 ปารณีย์ คำศัพท์พื้นฐาน วิชาพันธุศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ3 แจกหนังสือเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ3 แจกหนังสือเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ค23201 วัลยา การหาค่ารากที่สองโดยการหารสั้น แบบฝึกชุดที่ 2
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว23101 ปารณีย์ คำศัพท์พื้นฐาน วิชาพันธุศาสตร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ส23101 ชนินทร์ ที่ตั้ง อาณาเขตและลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ ใบงานที่ 1.1 ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน -ครบ-
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ง23101 ไชยยา ทักษะการทำงาน ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ท23101 จิรสุดา คำต่างประเทศในภาษาไทย
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 อ23101 พลอยนภัส Vocab : interests
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ค23201 วัลยา กรณฑ์ที่สอง
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 อ23201 Daniel TCP A
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ค23101 วรากฤช แนะนำอสมการ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ท23101 จิรสุดา คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ศ23103 ศศิมา ชี้แจ้งวิชาเรียนและเช็คชื่อนักเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ส 23103 ทิพวรรณ วิธีการทางประวัติศาสตร์ -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ส23101 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ทบทวนเส้นละติจูดที่สำคัญทั้ง 5 และลองจิจูด -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ท23101 จิรสุดา ชี้แจงหน่วยการเรียนรู้ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ว23101 ปารณีย์ แจกสมุดและหนังสือแบบเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ค23101 วรากฤช แนะนำรายวิชา
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ