รายงานการสอนห้อง ม.307 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ท23101 วรรณา นำเสนอชิ้นงานบูรณาการ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 ว20204 ศิริรัตน์ เคลียร์คะแนน และเก็บคะแนน เรื่อง ดุลสมการ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 5 ว20204 ศิริรัตน์ เคลียร์คะแนน และเก็บคะแนน เรื่อง ดุลสมการ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนและแฟ้มสะสมงาน เลขที่ 8 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 06/09/2566 8 อ23201 Adoni ISP 2 Review
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ส23101 รวิษฎา งานมุทิตาจิต
อังคาร ที่ 05/09/2566 3 อ23203 รวิพล ติวแนวข้อสอบ Conversation ม.3
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 อ23203 รวิพล ติวแนวข้อสอบ Conversation ม.3
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 อ23201 Daniel Review
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ส23103 ลักขณา แจ้งคะแนนเก็บ ติดตามนักเรียนที่ส่งงานไม่ครบ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ส23101 รวิษฎา สอบเก็บคะแนนทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ว23103 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
จันทร์ ที่ 04/09/2566 5 ว23103 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 ท23101 วรรณา มารยาทในการฟังและดู
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ว20204 ศิริรัตน์ ดุลสมการ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 5 ว20204 ศิริรัตน์ ดุลสมการ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน -
พุธ ที่ 30/08/2566 1 อ23201 Adoni TCP P / ISP2 O 12
อังคาร ที่ 29/08/2566 9 พ23101 วิเชียร ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว 19
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 พ23101 วิเชียร ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว 19
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ท23101 วรรณา การฟังอย่างมีวิจารณญาณ 19 ลากิจ
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 อ23201 Adoni ISP2 0 / TCP P 17
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ส23101 รวิษฎา เศรษฐกิจในทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ท23101 วรรณา การฟังและดูอย่างวิเคราะห์ วิจารณ์ 2,11,28,34ลา
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ นิทรรศการ 2
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แฟ้มสะสมผลงาน -
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกหัดชุดที่ 6
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ส23101 รวิษฎา ประชากร สังคมและวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 23/08/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 N 13, 17
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 พ23101 วิเชียร ใบงานที่ 3.1 การอนามัยเจริญพันธุ์ 2,39
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ท23101 วรรณา พระบรมราโชวาท
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ศ23103 ศศิมา บทที่ 3 และสั่งงาน 2 แข่งกีฬา 41 ป่วย
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 อ23201 Daniel TCP N 2
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ส23101 รวิษฎา งานกลุ่ม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ท23101 วรรณา การเขียนย่อความ
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ท23101 วรรณา แบบฝึกทักษะที่ 4.3 2,34
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 3 ท23101 วรรณา วิเคราะห์คุณค่าพระบรมราโชวาท 2,34
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 ง23102 กุลจิรา ทฤษฎีป้ายไฟ -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 6 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง สารละลาย
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 5 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง สารละลาย
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ การวิเคราะห์วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 2 และ 8
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ค23201 สุกัญญา พาราโบลา
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอจากการค้นคว้าเรื่องบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 3-4
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอจากการค้นคว้าเรื่องบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 1-2 (ครูรวิษฎาขอแลกคาบสอน)
พุธ ที่ 16/08/2566 1 อ23201 Adoni ISP 2 / Listening test 2, 25
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 อ23101 พลอยนภัส Blog Post
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ศ23103 ศศิมา ติดตามการแสดง 2 ลากิจ 41ลาป่วย
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 อ23201 Daniel TCP L, Listening Test 41, 2
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แฟ้มสะสมผลงาน เลขที่ 17 (ลาป่วย) เลขที่ 2,8,25 ไปแข่งขันกีฬา
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ สร้างงานทัศนศิลป์ไทยและสากล
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวีสำเร็จ -
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอจากการค้นว้าบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย (ร.1 - ร.3)
พุธ ที่ 09/08/2566 1 อ23201 Daniel TCP L, Listening Test 2, 8, 37
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ท23101 วรรณา พระบรมราโชวาท ข้อ 1-2 2,38
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 ศ23103 ศศิมา ติดตามงานประดิษฐ์ท่ารำ 1
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 K 13, 17, 38
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การเลือกใช้วัสดุและปลอดภัย
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การเลือกใช้วัสดุและปลอดภัย
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ท23101 วรรณา ประวัติความเป็นมาเรื่องพระบรมราโชวาท
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 6 ท23101 วรรณา การเขียนชีวประวัติ
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 3 ท23101 วรรณา การเขียนโฆษณา
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ง23102 กุลจิรา เครื่องมือวานช่างต่างๆ ใบงานที่ 5 หลอดไฟ 37 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 ว20204 ศิริรัตน์ ความเข้มข้นของสารละลาย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 5 ว20204 ศิริรัตน์ ความเข้มข้นของสารละลาย
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ไทยและสากล
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com ครบ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนศิลป์ไทยและสากล
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ นักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา -
พุธ ที่ 26/07/2566 1 อ23201 Adoni ISP J / TCP J 43
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 พ23101 วิเชียร อนามัยการเจริญพันธุ์
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ท23101 วรรณา คำขวัญ คำคม -
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ศ23103 ศศิมา ติดตามงาน
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 อ23201 Daniel TCP J, ISP2 J 33, 43
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบและเทคโนโลยี
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบและเทคโนโลยี
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ท23101 วรรณา คัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ม.3
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ง23102 กุลจิรา ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า 8 โดดเรียน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ว20204 ศิริรัตน์ การทดลองปฏิกิริยาของธาตุกับน้ำ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ว20204 ศิริรัตน์ การทดลองปฏิกิริยาของธาตุกับน้ำ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ ติดตามงาน 34(ป)
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนอนาคตด้านการศึกษา
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ส23103 ลักขณา องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
พุธ ที่ 12/07/2566 1 อ23201 Adoni Review/Review
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 อ23201 Adoni ISP review / ISP D
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 ท23101 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์ 30,37,39
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 อ23101 พลอยนภัส Outfit
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกชุดที่ 6
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 3 ท23101 วรรณา ร่วมกิจกรรมออนซอนภาษาไทย บุญบั้งไฟตะไลศิลป์
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ง23102 กุลจิรา ร่วมงานวันภาษาไทย -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ว20204 ศิริรัตน์ ธาตุกัมมันตรังสี
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ว20204 ศิริรัตน์ ธาตุกัมมันตรังสี
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 6 อ23101 พลอยนภัส Fashion trends
พุธ ที่ 05/07/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 H, TCP D 31
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 พ23101 วิเชียร ท้ายหน่วย 1
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ศ23103 ศศิมา ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ท23101 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ส23103 ลักขณา ทวีปแอฟริกา ทดสอบทวีปแอฟริกา
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ส23101 รวิษฎา สอบกากบาท เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ 30 ข้อ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แบบทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ว23103 ปิยชาติ แบบทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ท23101 วรรณา ความเป็นมาเรื่องพระอภัยมณี
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ท23101 วรรณา การวิเคราะห์ วิจารณ์เพื่อแสดงความคิดเห็น 18
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ง23102 กุลจิรา นักเรียนไปถ่ายภาพ -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน และสมบัติของธาตุและสารประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน และสมบัติของธาตุและสารประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ งานทัศนศิลป์ 3 มิติ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกชุดที่ 3
พุธ ที่ 28/06/2566 5 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการค้นหาตนเอง เด็กหญิงปวริศา ทองบุญนาค เลขที่ 31 (ขาด)
พุธ ที่ 28/06/2566 1 อ23201 Adoni ISP G /ISP H 31
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 อ23201 Daniel School Trip. No Class
จันทร์ ที่ 26/06/2566 9 ส23103 ลักขณา ทวีปอเมริกาใต้ -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกชุดที่ 2
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ท23101 วรรณา การอ่านโดยใช้การเปรียบเทียบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 7 ว23101 ปารณีย์ สอบ เรื่อง การถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ส23103 ลักขณา การปฏิวัติอเมริกา สงครามกลางเมืองอเมริกา (แลกคาบสอน)
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ค23101 นัฐถพันธ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ท23101 วรรณา การประเมินความถูกต้องจากเรื่องที่อ่าน 13
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว20204 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน นักเรียนมาสายและไม่เข้าเรียน เลขที่ไม่เข้าเรียนได้แก่ เลขที่ 1, 34, 39 และ 43
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ว20204 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน นักเรียนมาสายและไม่เข้าเรียน เลขที่ไม่เข้าเรียนได้แก่ เลขที่ 1, 34, 39 และ 43
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ ผลงาน เทคนิค วิธีการของศิลปิน
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ค23201 สุกัญญา การแยกตัวประกอบด้วยกำลังสองสมบูรณ์
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ค23101 นัฐถพันธ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างกำลังสาม
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 21/06/2566 1 อ23201 Adoni TCP H / TCP D
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 พ23101 วิเชียร นำเสนองาน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านของแต่ละช่วงวัย
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ท23101 วรรณา การอ่านประเมินเรื่อง
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ศ23103 ศศิมา สอบรำวง 36
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ว23101 ปารณีย์ การแบ่งเซลล์
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ว23101 ปารณีย์ การแบ่งเซลล์
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ส23103 ลักขณา นำเสนองานของห้อง พัฒนาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของทวีปยุโรป
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ส23101 รวิษฎา ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบอัลกอลิทึม 37 40
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบอัลกอลิทึม 37 40
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ท23101 วรรณา การอ่านตีความ 37ลาป่วย 40ลากิจ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ว23101 ปารณีย์ เรื่อง การถ่ายทอดของยีนด้อยบน sex chromosome
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 อ23101 พลอยนภัส Tastes in fashion
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค23201 สุกัญญา ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วย 1 เลขที่ 41
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ค23101 นัฐถพันธ์ ทบทวนการแยกตัวประกอบพหุนาม
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 ท23101 วรรณา ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ง23102 กุลจิรา ค่าไฟฟ้าต้องรู้ 41
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การทำแบบทดสอบ 16 Personalities ครบ
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ส23103 ลักขณา กิจกรรมรวมกลุ่มร่วมเล่าเรื่อง นักเรียนรวมกลุ่มเป็นกลุ่มตามยุคสมัยของทวีปยุโรป ร่วมกันเรียงลำดับเหตุการณ์เพื่อสรุปเล่าเรื่องนำไปสู่การทำชิ้นงานของห้อง -
พุธ ที่ 14/06/2566 6 อ23101 พลอยนภัส Review
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ค23201 สุกัญญา ทบทวนบทเรียน -
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ค23101 นัฐถพันธ์ ทดสอบหน่วยที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ส23101 รวิษฎา ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 14/06/2566 1 อ23201 Daniel Speaking Test
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 อ23101 พลอยนภัส Collector robot
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ท23101 วรรณา การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 อ23201 Daniel TCP F, ISP2 G
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ส23103 ลักขณา กิจกรรมแผ่นภาพเล่าเรื่อง แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ส่งตัวแทนมาสุ่มหยิบแผ่นภาพ ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเพื่อเล่าภาพเหตุการณ์ที่ได้ กลุ่มใดนำเสนอได้ก่อนจะได้คะแนนเพิ่ม -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ส23101 รวิษฎา ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกชุดที่ 7 -
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ท23101 วรรณา คำศัพท์บัญญัติ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ว23101 ปารณีย์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ว23101 ปารณีย์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ค23201 สุกัญญา ทำแบบฝึกหัด -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ค23101 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาอสมการ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ง23102 กุลจิรา ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ใบงาน 3 ค่าไฟฟ้าควรรู้ -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ค23101 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาอสมการ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 6 ว20204 ศิริรัตน์ ธาตุและสารประกอบ เลขที่ 36 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ว20204 ศิริรัตน์ ธาตุและสารประกอบ เลขที่ 36 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ สร้างสรรค์ผลงานวงจรสี
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การค้นหาตนเอง เด็กหญิงญาณิศา สังวรสิน เลขที่ 23 (ลากิจ) เด็กหญิงภัทรภร อินทพงศ์ เลขที่ 36 (ติดโควิด)
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ส23103 ลักขณา ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน(คละ เก่ง ปานกลาง อ่อน คละเพศ) เลขที่ 20, 30 ติดโควิด-19
พุธ ที่ 07/06/2566 6 อ23101 พลอยนภัส My profile
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ค23201 สุกัญญา การทำตัวส่วนเป็นจำนวนตรรกยะ เลขที่ 20,36
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ค23101 นัฐถพันธ์ โจทย์ปัญหาอสมการ
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ส23101 รวิษฎา เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
พุธ ที่ 07/06/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 F, TCP E 20, 36
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 พ23101 วิเชียร ใบงาน 1.2 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในเเต่ละด้านของแต่ละวัย 20,36
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 อ23101 พลอยนภัส present simple vs present continuous
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาญี่ปุ่น 20,36 ติดโควิด
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ศ23103 ศศิมา ปฏิบัติรำวง
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 อ23203 รวิพล Reading : Kathleen Folbigg : Mother who served 20 years for killing her babies pardoned -
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 อ23203 รวิพล Reading : Kathleen Folbigg : Mother who served 20 years for killing her babies pardoned -
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 F, TCP E 20, 36
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค23201 สุกัญญา การคูณและการหารกรณฑ์ที่สอง เลขที่ 20,36
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ค23101 นัฐถพันธ์ การแก้อสมการ ภัทรภร เขมจิรา
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาญี่ปุ่น 20,36 ติดโควิด
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ง23102 กุลจิรา ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ใบงาน 2 หน่วยงานไฟฟ้า ลาป่วย 20, 36
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ค23101 นัฐถพันธ์ การแก้อสมการ อาชวิน
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ว20204 ศิริรัตน์ วิธีการแยกสาร เลขที่ 17 ขาด
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ว20204 ศิริรัตน์ วิธีการแยกสาร เลขที่ 17 ขาด
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ วงจรสี 17
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ เด็กชายอาชวิน สุขสงวน เลขที่ 17 (ลา)
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ส23103 ลักขณา นำใบงานที่ 3 มาอธิบาย นักเรียนนำเสนอใบงานที่ 3 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สรุปประวัติจังหวัดปทุมธานีด้วยคลิบ VDO -
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ค23101 นัฐถพันธ์ การแก้อสมการ
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ส23101 รวิษฎา ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศ
พุธ ที่ 31/05/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 B
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 อ23101 พลอยนภัส Listening: lifestyle
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาเขมร
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 อ23201 Daniel TCP C
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 ส23103 ลักขณา สุ่มใบงานที่ 2 ของนักเรียนมาอธิบายชี้จุดี่ควรปรับปรุงแก้ไข พร้อมยกตัวอย่างของเพื่อนที่ทำได้ครบต่ามขั้นตอนและได้ข้อมูลตอบประเด็นที่ตั้งไว้ พร้อมที่จะนำไปทำใบงานที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอ ให้นักเรียนทำใบงานที่ 3 -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตเกรตเพลนส์ เขตเทือกเขาแอปปาเลเชียน เขตเกาะและหมู่เกาะ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 อ23203 รวิพล เตรียมบทสนทนา สายการบิน
อังคาร ที่ 29/05/2566 3 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาพม่า
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค23201 สุกัญญา กรณฑ์ที่สอง การทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย ทำแบบฝึกชุดที่ 2 เลขที่ 22(ลาป่วย) 37(ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ค23101 นัฐถพันธ์ การแก้อสมการ 22, 37
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 ท23101 วรรณา คำยืมภาษามอญ 22,37
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ง23102 กุลจิรา การทำงานร่วมผู้อื่น ใบงานที่ 1 การจัดการเวลา 22 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ค23101 นัฐถพันธ์ กราฟแสดงคำตอบของอสมการ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ว20204 ศิริรัตน์ การจำแนกสาร เลขที่ 19 กับ 22 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ว20204 ศิริรัตน์ การจำแนกสาร เลขที่ 19 กับ 22 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนธาตุ 19,22
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน เด็กหญิงขวัญข้าว ปูทอง เลขที่ 19 (ลาป่วย) เด็กหญิงชญานิษฐ์ จิตบุญ เลขที่ 22 (ติดโควิด)
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 A
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ส23103 ลักขณา เฉลยใบงานที่ 1 อธิบายการทำใบงานที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 22 (ป่วย)
พุธ ที่ 24/05/2566 6 อ23101 พลอยนภัส Reading : interests 22 (ลา)
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ค23201 สุกัญญา กรณฑ์ที่สอง ทำแบบฝึกชุดที่ 1 เลขที่ 22
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ค23101 นัฐถพันธ์ คำตอบของอสมการ 22
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตกลุ่มเทือกเขาทางทิศตะวันตก เขตหินฐานทวีปคเนเดียนชีล
พุธ ที่ 24/05/2566 1 อ23201 Daniel ISP2 A 22
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ท23101 วรรณา การยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (ต่อ)
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ศ23103 ศศิมา ชี้แจงรายละเอียดวิชา/ ใบงานที่1
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ญ20203 อรวรรณ นักเรีวนเลือกวิชาเลือก และแนะนำเนื้อหาวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ญ20203 อรวรรณ เลือกวิชาเลือก และแนะนำเนื้อหาวิชา
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 อ23201 Daniel TCPA
จันทร์ ที่ 22/05/2566 9 ส23103 ลักขณา หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา จับคู่ทำใบงานที่ 1 0
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ที่ตั้งและอาณาเขต
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค23201 สุกัญญา ทบทวนรากที่สอง -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ 3 แจกหนังสือ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ 3 แจกหนังสือ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ท23101 วรรณา การยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ว23101 ปารณีย์ แนะนำรายวิชา
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 อ23101 พลอยนภัส แนะนำรายวิชาที่สอน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค23201 สุกัญญา แนะนำรายวิชา และการเก็บคะแนน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ค23101 นัฐถพันธ์ แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ท23101 วรรณา แนะนำรายวิชา แจกหนังสือ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ง23102 กุลจิรา แนะนำรายละเอียดวิชาและการเก็บคะแนน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ค23101 นัฐถพันธ์ แนะนำรายวิชา ทดสอบความรู้พื้นฐาน เลขที่ 40
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว20204 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา/ชี้แจงคะแนน/ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ว20204 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา/ชี้แจงคะแนน/ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ รับหนังสือเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน เลขที่ 40 เด็กหญิงลักษณ์เก้า นิลเพ็ช
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ