รายงานการสอนห้อง ม.313 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 ส23101 รวิษฎา สอบเก็บคะแนนภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และองค์กรสิ่งแวดล้อม
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 5 ท23101 วรรณา ทบทวนก่อนสอบ 16,17,18,23,24 2,25,31,34,36,37,38 เข้าช้า 20 นาที 12ลา
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงานอาชีพ
พุธ ที่ 06/09/2566 5 อ23201 Honey Exam review 9, 23, 32, 34, 36, 38
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนและแฟ้มสะสมงาน -
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ศ23102 นรากร ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ - อิทธิพลดนตรีต่อบุคลและสังคม
อังคาร ที่ 05/09/2566 1 ศ23102 นรากร ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ - อิทธิพลดนตรีต่อบุคลและสังคม
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ท23101 วรรณา ทบทวนก่อนสอบ 5,6,13,16,17,18,21,23,24,35
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ส23101 รวิษฎา สอบเก็บคะแนนทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ส23103 ลักขณา ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 แจ้งคะแนนเก็บ ติดตามนักเรียนที่ส่งงานม่ครบ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 อ23201 Honey ISP O 5 7 9 17 21
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ท23101 วรรณา มารยาทการฟังและดูสารอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ 5,17,24,27,35,
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 3 อ23101 ชูจิตร Vocabulary & Reading page 52-53 5,13,16,17 (ลา), 18, 23, 24(ลา), 27 (ลา), 31, 35 (ลา) 34, 40, 41 (นักเรียน 3 คน เข้าห้องช้า 35 นาที
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 6 ส23101 รวิษฎา สอบท่องชื่อประเทศ เมืองหลวง ในทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ง20202 กุลจิรา ออกแบบชิ้นงาน 4 8 26 34 43
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ง20202 กุลจิรา ออกแบบชิ้นงาน 4 8 26 34 43
พุธ ที่ 30/08/2566 5 อ23201 Honey ISP N 13 17 23
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
พุธ ที่ 30/08/2566 1 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน เลขที่ 4 และ 35 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ศ23102 นรากร การประพันธ์เพลงเบื้องต้น ,การจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ,ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยและสากล
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ศ23102 นรากร การประพันธ์เพลงเบื้องต้น ,การจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ,ประวัติศาสตร์ดนตรีไทยและสากล
จันทร์ ที่ 28/08/2566 6 ท23101 วรรณา การฟังและดูอย่างวิเคราะห์ วิจารณ์ 4,16 21,23,27,35ลา
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ส23101 รวิษฎา สอบท่อง และ ติดตามงานกลุ่มเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ส23101 รวิษฎา ภัยพิบัติในทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 อ23201 Honey TCP P 13, 17, 21, 23
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ท23101 วรรณา แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 1,4,5,7,8,9,10,13,15,16,21,22 ลา 17,18,24 ไปแข่ง 32ซ้อมดนตรี
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ง23101 ไชยยา แนวทางการประกอบอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ส23103 ลักขณา นำเสนอบทบาทของพระมหากษัตริย์ ร.9 ร.10
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนที่ใช่ สถาบันการศึกษาที่ชอบ -
พุธ ที่ 23/08/2566 2 ว23103 ปิยชาติ thunkable app test
พุธ ที่ 23/08/2566 1 ว23103 ปิยชาติ thunkable app test
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 ท23101 วรรณา การเขียนจดหมาย 13,17,18,24 ลา 14,16,23 ขาด
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ศ23102 นรากร การประพันธ์เพลงเบื้องต้น
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ศ23102 นรากร การประพันธ์เพลงเบื้องต้น
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ท23101 วรรณา การเขียนจดหมาย 2,25,31,34,36,37,38
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ส23101 รวิษฎา ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ งานกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 อ23201 Honey TCP N 13 17 23
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 อ23201 Honey TCP N 13 17 23
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ท23101 วรรณา วิเคราะห์คุณค่าพระบรมราโชวาท 22,34
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ค23203 พรชัย พาราโบลา -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 5 ค23203 พรชัย พาราโบลา -
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 5 ท23101 วรรณา การย่อความ 14,26ลา 2 โดดเรียน
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงาน
พุธ ที่ 16/08/2566 6 อ23201 Honey LISTENING TEST 34 36 38
พุธ ที่ 16/08/2566 3 ท23101 วรรณา การศึกษาพระบรมราโขวาท 2,13,14,16,17,18,23,24
พุธ ที่ 16/08/2566 2 ว23103 ปิยชาติ Thunkable app
พุธ ที่ 16/08/2566 1 ว23103 ปิยชาติ Thunkable app
อังคาร ที่ 15/08/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แฟ้มสะสมผลงาน เด็กชายเมธาวิน บุปผานิล เลขที่ 15 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 6 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอต่อ ร.3 - ร.4 (เป็นคาบที่ครูขอแลกคาบไว้)
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนองานจากการค้นคว้า บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย ร.1 -ร.2
พุธ ที่ 09/08/2566 5 อ23201 Honey ISP K 13, 17, 23
พุธ ที่ 09/08/2566 1 ส23103 ลักขณา บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติ
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ท23101 วรรณา ประวัติความเป็นมาพระบรมราโชวาท
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com เด็กชายคอลิน นีโอ เบียร์ เลขที่ 2 ไม่เข้าเรียน
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ท23101 วรรณา การเขียนจดหมายกิจธุระ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ส23103 ลักขณา บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทย
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 อ23201 Honey TCP L 13, 17, 23
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ท23101 วรรณา การเขียนโฆษณา 13,16,17,18,23,24
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 พ23101 วิเชียร อนามัยการเจริญพันธุ์ 16 17 18 23 24
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 5 ท23101 วรรณา การเขียนโฆษณา 8,21,22
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ส23103 ลักขณา นักเรียนและครูร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
พุธ ที่ 26/07/2566 5 อ23201 Honey ISP J 11, 13, 17, 23, 32, 34, 36, 38, 42
พุธ ที่ 26/07/2566 3 อ23101 ชูจิตร การใช้ so, such 2,11,13,16,17,18,23,24
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบและเทคโนโลยี
พุธ ที่ 26/07/2566 1 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบและเทคโนโลยี
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ค23203 พรชัย สมบัติเลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ค23203 พรชัย สมบัติเลขยกกำลัง -
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบ
อังคาร ที่ 25/07/2566 1 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ท23101 วรรณา คัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ม.3
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 อ23201 Honey TCP J 13, 17, 23, 16, 18, 24
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 พ23101 วิเชียร ใบงานที่ 2 การวิเคราะห์สื่อโฆษณา
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 ส23103 ลักขณา ติดตามการส่งงานของนักเรียน ม.313 แจ้งตัวชี้วัดที่ออกสอบกลางภาคในหน่วยที่ 1, 2 และ 3 แจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบให้งานเพื่อเพิ่มคะแนนเก็บหน่วยที่ 2 16, 17, 18, 23, 24 มีบันทึกขออนุญาตไปร่วมแข่งขันกีฬาตะกร้อ อบจ.คัพ ครั้งที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ท23101 วรรณา สุนทรียภาพทางวรรณศิลป์
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ง23101 ไชยยา ธุรกิจเพื่อชีวิต
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ส23103 ลักขณา องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ทำแบบฝึกหัดทบทวน ให้ทำแบบทดสอบเรื่องความขัดแย้งใน ศต.ที่ 20 16, 17, 18, 23, 24 (ได้รับแจ้งจากเพื่อนว่าไปแข่งกรีฬาที่ธรรมศาสตร์)
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ส23103 ลักขณา องค์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ทำแบบฝึกหัดทบทวน ให้ทำแบบทดสอบหน่วยที่ 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือใน ศต.ที่ 20 16, 17, 18, 23, 24 (เพื่อนแจ้งว่าไปแข่งกีฬา)
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ง20202 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน ลา 5 16 18 17 23 24 27
พุธ ที่ 12/07/2566 6 ง20202 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน ลา 5 16 18 17 23 24 27
พุธ ที่ 12/07/2566 5 อ23201 Honey Quiz ISP TCP 5, 17, 23
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว23103 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 12/07/2566 1 ว23103 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 11/07/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนอนาคตด้านการศึกษา เด็กชายชนภัทร ทะนงศักดิ์สกุล เลขที่ 5 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ค23203 พรชัย เฉลยแบบทดสอบกลางภาค -
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ค23203 พรชัย เฉลยแบบทดสอบกลางภาค -
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 อ23101 ชูจิตร การใช้ past simple & present perfect 2,11,16,17,18,24
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ท23101 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 อ23201 Honey ISP H 17, 23, 40
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ท23101 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์ 17
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 ค23203 พรชัย เตรียมสอบกลางภาค -
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ค23203 พรชัย เตรียมสอบกลางภาค -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ส23101 รวิษฎา สอบข้อเขียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ท23101 วรรณา การศึกษาคำประพันธ์
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอบรรจุภัณฑ์และทดสอบหลังเรียน 2,13 16 17 18 23 24 34 ไม่เข้าเรียนการงานอาชีพ 5
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ส23103 ลักขณา สอนทวีปแอฟริกา ให้ทำแบบทดสอบทวีปแอฟริกา
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ง20202 กุลจิรา เรขาคณิต ขาด 1 คน
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ง20202 กุลจิรา เรขาคณิต ขาด 1 คน
พุธ ที่ 05/07/2566 5 อ23201 Honey ISP E 17, 26
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ว23103 ปิยชาติ ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่1
พุธ ที่ 05/07/2566 1 ว23103 ปิยชาติ ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่1
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ง20251 บุณย์เรือง การเคลือบชิ้นงาน -
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ง20251 บุณย์เรือง การเคลือบชิ้นงาน -
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 อ23101 ชูจิตร fashion trend in the past 5 (ลา), 10
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ค23101 วรากฤช การแยกตัวประกอบด้วยวิธีเปลี่ยนหมู่และการแจกแจง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ท23101 วรรณา ความเป็นมาเรื่องพระอภัยมณี 4,5
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ส23101 รวิษฎา สอบกากบาท เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ 30 ข้อ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ส23103 ลักขณา ทวีปแอฟริกา ให้นักเรียนทำแบบทดสอบแอฟริกา
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 อ23201 Honey TCP D 5
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ท23101 วรรณา การวิเคราะ์และวิจารณ์เพื่อแสดงความคิดเห็น
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ง20251 บุณย์เรือง การเตรียมพื้นผิวงาน -
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 5 ง20251 บุณย์เรือง การเตรียมพื้นผิวงาน -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 5 ท23101 วรรณา การวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องโดยใช้กลวิธีเปรียบเทียบ
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ง23101 ไชยยา ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ -
พุธ ที่ 28/06/2566 5 อ23201 Honey ISP2 Lesson D and H 16, 18 & 24
พุธ ที่ 28/06/2566 2 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน
พุธ ที่ 28/06/2566 1 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน
อังคาร ที่ 27/06/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ครบ
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ค23203 พรชัย รากที่สาม
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ค23203 พรชัย รากที่สาม
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ท23101 วรรณา การอ่านประเมินความถูกต้อง
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ส23103 ลักขณา ทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 อ23201 Honey TCP-H
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ท23101 วรรณา การอ่านประเมินคุณค่า 4
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ค23203 พรชัย กรณฑ์ที่สอง -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ค23203 พรชัย กรณฑ์ที่สอง -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ว23101 อภิชาติ สอบ การเขียนทางเดินของแสง
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ท23101 วรรณา การอ่านตีความ 24 ลา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 3 ง23101 ไชยยา บรรจุภัณฑ์ 24
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ส23103 ลักขณา พัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือ 24 (ป่วย)
พุธ ที่ 21/06/2566 5 อ23201 Honey Speaking test 17, 26, 2, 16, 18, 24
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบขั้นตอน
พุธ ที่ 21/06/2566 1 ว23103 ปิยชาติ การออกแบบขั้นตอน
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ว23101 อภิชาติ คำนวณ กระจก และเลนส์ และทบทวนการเขียนทางเดินแสง
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ว23101 อภิชาติ คำนวณ กระจก และเลนส์ และทบทวนการเขียนทางเดินแสง
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ท23101 วรรณา การอ่านตีความ 7,17,18,42
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ส23101 รวิษฎา ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ส23103 ลักขณา ทำแบบฝึกหัดทบทวน 17 (ป่วย) 43 (ป่วย)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 อ23201 Honey ISP F 7, 17, 23, 16, 18, 24, 43
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 อ23201 Honey ISP F 7, 17, 23, 16, 18, 24, 43
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 7 ส 20205 ทิพวรรณ การหมั้นเเละการสมรส -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค23203 พรชัย กรณฑ์ที่สอง -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ค23203 พรชัย กรณฑ์ที่สอง -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 อ23101 ชูจิตร ทบทวน
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ว23101 อภิชาติ คำนวณ เรื่องกระจก และเลนส์ (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ท23101 วรรณา การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ง23101 ไชยยา นร ร่วมพิธีไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ส23103 ลักขณา นำแผ่นภาพมานำเสนอ ครูช่วยเพิ่มเติมความรู้เชื่อมโนงจากภาพเข้าสู่แต่ละยุคของยุคสมัยของทวีปยุโรป
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว23101 อภิชาติ การเขียนทางเดินแสงของเลนส์เว้า และเลนส์นูน
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ว23101 อภิชาติ การเขียนทางเดินแสงของเลนส์เว้า และเลนส์นูน
พุธ ที่ 14/06/2566 3 อ23101 ชูจิตร Review Unit 1 1,8(ลา),22 (ลา)
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว23103 ปิยชาติ แนวคิดเชิงนามธรรม
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ว23103 ปิยชาติ แนวคิดเชิงนามธรรม
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ บุคลิกภาพของมนุษย์ เด็กชายปภังกร สุ่มสมิง เลขที่ 9(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การทำแบบทดสอบ 16 Personalities เด็กชายปภังกร สุ่มสมิง เลขที่ 9(ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ท23101 วรรณา คำศัพท์บัญญัติ 43
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ส23101 รวิษฎา ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ส23103 ลักขณา กิจกรรมแผ่นภาพเล่าเรื่อง นักเรียนสามรถแบ่งยุคสมัยของทวีปยุโรปจากแผ่นภาพได้
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 อ23201 Honey ISP A 18, 23, 43
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ท23101 วรรณา คำทับศัพท์ 4,18,42
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ส 20205 ทิพวรรณ สอบเก็บคะเเนนกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 อ23101 ชูจิตร Listening about Marquez 1,3,4,41
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ว23101 อภิชาติ สอบเก็บคะแนน เรื่อง พันธุกรรม 4,42
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาญี่ปุ่น 37,41 ติดโควิด
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอของเก่าเล่าใหม่ 33 40
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ส23103 ลักขณา ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 ติดตามการส่งงานในหน่วยที่ 1 ทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 33 (ป่วย) 41 (ติดโควิด-19)
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ง20202 กุลจิรา การเขียน ความหมายของเส้น ใบงาน 2 เส้น 10 22 28 33 41 42
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ง20202 กุลจิรา การเขียน ความหมายของเส้น ใบงาน 2 เส้น 10 22 28 33 41 42
พุธ ที่ 07/06/2566 5 อ23201 Honey TCP H 22, 28, 42
พุธ ที่ 07/06/2566 2 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ 28 22 42 41 33 16
พุธ ที่ 07/06/2566 1 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ 28 22 42 41 33 16
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การค้นหาตนเอง เด็กชายรุจิภาส ทองยิ่ง เลขที่ 16 (ลาป่วย เนื่องจากกอุบัติเหตุรถชน) เด็กชายศิลาดล ทองชู เลขที่ 17 (ลาป่วย) เด็กหญิงภคภัทร ดวงพุมเมศ เลขที่ 33 (ลาป่วย) เด็กหญิงปรียาภัทร สุขเจริญ เลขที่ 41 (ลาป่วย เนื่องจากติด COVID)
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง 16,17,33,41
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง 16,17,33,41
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาจีน 5ลา14,16
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ง20251 บุณย์เรือง เดคูพาจ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ง20251 บุณย์เรือง เดคูพาจ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว23101 อภิชาติ โรคพันธุกรรม 15
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ว23101 อภิชาติ โรคพันธุกรรม 15
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 อ23101 ชูจิตร จับคู่สนทนาประโยคขอร้องและเชิญชวนการตอบรับและตอบปฏิเสธ 2,3,5,9,14
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ส23103 ลักขณา ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรียนหน่วยที่ 2 เลขที่ 21 (ประสบอุบัติเหตุเท้าแพง)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 พ23101 วิเชียร ใบงานที่ 1.2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านของแต่ละช่วงวัย
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 ส23101 รวิษฎา ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ส23103 ลักขณา ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 5 ค23101 วรากฤช การแก้อสมการ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ง23101 ไชยยา ประดิษฐ์ของเก่าเล่าใหม่ 14 ติดโควิด
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาเขมร 2,9,13,14,16,17,18,23
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ส23103 ลักขณา นำใบงานที่ 2 มาอธิบายเพิ่มเติม พร้อมยกตัวอย่างการนำไปสู่การทำใบงานที่ 3 ติดตามการส่งงานทั้ง 3 ใบงาน สรุปประวัติจังหวัดปทุมธานีด้วยการให้ดูคลิป VDO มาครบ (แจ้งคอลินให้สนใจเรียนเนื่องจากฟุ๊ปที่โต๊ะแล้วเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลา เตือนให้ส่งใบงานทั้ง 3 ใบเป็นงานจับคู่)
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ค23101 วรากฤช การแก้อสมการ
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ง20202 กุลจิรา มาตรฐานตัวอักษร ใบงาน 1 ตัวอักษร 7 ลา
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ง20202 กุลจิรา มาตรฐานตัวอักษร ใบงาน 1 ตัวอักษร 7 ลา
พุธ ที่ 31/05/2566 5 อ23201 Honey TCP F 2, 16, 18, 23
พุธ ที่ 31/05/2566 3 อ23101 ชูจิตร Listening & speaking ( การขอร้องและการเชิญชวน ) 2, เลขที่ 7(ลาป่วย)
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว23103 ปิยชาติ การแยกย่อยปัญหา
พุธ ที่ 31/05/2566 1 ว23103 ปิยชาติ การแยกย่อยปัญหา
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ เด็กชายพัฒสยาม ธนีคุณ เลขที่ 12 (ลาป่วย) เด็กชายวิภูวิทย์ ธนาภิรมย์ศรี เลขที่ 21 (ลากิจ)
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค23203 พรชัย การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ว23101 อภิชาติ พันเนต สแควร์ และความผิดปกติทางพันธุกรรม 12,17,21
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ค23203 พรชัย การประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส -
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ว23101 อภิชาติ พันเนต สแควร์ และความผิดปกติทางพันธุกรรม 12,17,21
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบงานดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น/รายงานหน้าชั้น
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบงานดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น/รายงานหน้าชั้น
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 อ23101 ชูจิตร Tell me about your interests ; work in pair (conversation) 6,10
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาเขมร
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตเกรตเพลนส์ เขตเทือกเขาแอปปาเลเชียน เขตเกาะและหมู่เกาะ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ส23103 ลักขณา สุ่มใบงานที่ 2 ของนักเรียน มาอธิบายถึงข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะได้นำข้อมูลในใบงานที่ 2 ไปทำในใบงานที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอ ให้นักเรียนทำใบงานที่ 3 -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 อ23201 Honey TCP E 27
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ท23101 วรรณา คำยืมภาษาพม่า 5,7 ลา 8,12,13,14
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ส 20205 ทิพวรรณ กฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ เรื่อง นิติบุคคล -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค23203 พรชัย กรณฑ์ที่2 -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ค23203 พรชัย กรณฑ์ที่2 -
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 3 อ23101 ชูจิตร Vocabulary (activity) 5,7
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว23101 อภิชาติ การค้นพบของเมนเดล -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบใหญ่หรือเกรตเพลนส์ เขตเทือกเขาด้านทิศตะวันออกหรือเขตเทือกเขาแอปปาเลเชียน เขตหมู่เกาะเวสต์อินดีส
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ท23101 วรรณา คำยืมภาษามอญ 2,33 โดดเรียน
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ง23101 ไชยยา ทักษะการทำงาน 7, 22
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค23101 วรากฤช สมบัติการไม่เท่ากันของการบวก
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค23101 วรากฤช สมบัติการไม่เท่ากันของการบวก
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส23103 ลักขณา เฉลยใบงานที่ 1 อธิบายการทำใบงานที่ 2 การรวบรวมหลักฐาน ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 โดยนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ เลขที่ 7 (มีหนังสือขอเวลาเรียน) เลขที่ 22 (ป่วย)
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ง20202 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน เรียนเรื่องวิวัฒนาการการเขียนแบบ ขาด 2 คน โดดเรียน 1 คน
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ง20202 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน เรียนเรื่องวิวัฒนาการการเขียนแบบ ขาด 2 คน โดดเรียน 1 คน
พุธ ที่ 24/05/2566 3 อ23101 ชูจิตร ให้นักเรียนพูดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำและบอกเหตุผล 7,25 (ลา) 16,17,18,23 ไม่เข้าเรียน
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนสณ 3 และ แจกหนังสือ 7 25
พุธ ที่ 24/05/2566 1 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนสณ 3 และ แจกหนังสือ 7 25
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ค23101 วรากฤช คำตอบของอสมการ
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และแบบทดสอบก่อนเรียน เด็กชายนิติภูมิ ไชยโยธา เลขที่ 7
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน การเปรียบเทียบงานดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น เลขที่7
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน การเปรียบเทียบงานดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น เลขที่7
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค23101 วรากฤช แนะนำอสมการ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ท23101 วรรณา การยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (ต่อ)
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ที่ตั้งและอาณาเขต
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ส23103 ลักขณา หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ใบงานที่ 1 เลขที่ 7 (มีหนีงสือขออนุญาตขอเวลาเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมฝึกทักษะเทควันโดที่ประเทศจีน 22-26 พฤษภาคม 2566
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ23201 Honey TCP A 7
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ท23101 วรรณา การยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ส 20205 ทิพวรรณ กฏหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค23203 พรชัย แนะนำรายวิชาพร้อมทั้งบอกข้อตกลงในการเรียน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ค23203 พรชัย แนะนำรายวิชาพร้อมทั้งบอกข้อตกลงในการเรียน -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว23101 อภิชาติ ชี้แจงรายละเอียดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์5 แจกหนังสือเรียน เล่ม 1-2 43
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว23101 อภิชาติ คาบ สธป. เลือกหัวหน้าห้อง และกรรมการห้องเรียนสีขาว 43
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ส23101 รวิษฎา แนะนำรายวิชา google classroom -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ท23101 วรรณา แจกหนังสือ และให้นักเรียนเข้า Classroom
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค23101 วรากฤช นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ค23101 วรากฤช นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ