รายงานการสอนห้อง ม.310 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ท23101 จิรสุดา ทบทวนบทเรียน
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 6 อ23101 รวิพล ทบทวนก่อนสอบ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ว23103 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ว23103 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
พุธ ที่ 06/09/2566 8 ว23101 ปารณีย์ การขึ้นตกของดวงดวงอาทิตย์/ฤดูกาล
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ว23101 ปารณีย์ การขึ้นตกของดวงดวงอาทิตย์/ฤดูกาล
พุธ ที่ 06/09/2566 5 ส23101 รวิษฎา สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 06/09/2566 3 อ23201 Adoni ISP2 N / Review 35
พุธ ที่ 06/09/2566 2 ว23101 ปารณีย์ แรงดึงดูดระหว่างมวล
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ศ23102 นรากร ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ-อิทธิพลดนตรีต่อบุคคลและสังคม
อังคาร ที่ 05/09/2566 6 ศ23102 นรากร ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ-อิทธิพลดนตรีต่อบุคคลและสังคม
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ท23101 จิรสุดา ทบทวนบทเรียน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนและแฟ้มสะสมงาน -
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 อ23201 Adoni TCP P / Review 30
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ท23101 จิรสุดา ทบทวนพระบรมราโชวาท
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ว23103 ปิยชาติ เหตุผลวิบัติ
พุธ ที่ 30/08/2566 3 อ23201 Adoni ISP2 O 8
อังคาร ที่ 29/08/2566 7 ศ23102 นรากร การจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ,ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย-สากล
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ศ23102 นรากร การจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ,ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย-สากล
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 ส23101 รวิษฎา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ ปฏิกิริยาเคมี
อังคาร ที่ 29/08/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ ปฏิกิริยาเคมี
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 อ23101 รวิพล ทบทวนการใช้ Adjective -ed -ing
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน เลขที่ 34 และ 44 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 อ23201 Adoni TCP N / ISP2 N 34, 44
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ว23103 ปิยชาติ thunkable test
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ว23103 ปิยชาติ thunkable test
พุธ ที่ 23/08/2566 7 อ23101 รวิพล Future Simple be Future Continuous
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 23/08/2566 3 อ23201 Daniel TCP N, ISP2 N 16, 22
อังคาร ที่ 22/08/2566 7 ศ23102 นรากร การประพันธ์เพลงอย่างง่าย
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ศ23102 นรากร การประพันธ์เพลงอย่างง่าย
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ส23101 รวิษฎา ประชากร สังคมและวัฒนธรรมอเมริกาใต้
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะอนน
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะอนน
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 อ23201 Adoni TCP L / ISP2 M 16, 22
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 5 ท23101 จิรสุดา คำขวัญ คำคม
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ว23103 ปิยชาติ Thunkable app
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 ว23103 ปิยชาติ Thunkable app
พุธ ที่ 16/08/2566 3 อ23201 Adoni ISP M / Listening test
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
อังคาร ที่ 15/08/2566 5 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
อังคาร ที่ 15/08/2566 3 ส23101 รวิษฎา กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต้
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 3 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ช่วงปฏิรูปประเทศ
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 ว23103 ปิยชาติ เครื่องมือช่าง
พุธ ที่ 09/08/2566 7 ท23101 จิรสุดา พระบรมราโชวาท
พุธ ที่ 09/08/2566 3 อ23201 Daniel Listening Test, TCP L 39
อังคาร ที่ 08/08/2566 7 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ศ23102 นรากร การปฎิบัติขลุ่ยเพียงออ
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ การทดลองกรด-เบส
อังคาร ที่ 08/08/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ การทดลองกรด-เบส
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com -
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ง20202 กุลจิรา ภาพไอโซเมตริก ใบงานที่ 8 34 ลา (6, 27 ไป สก)
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 ง20202 กุลจิรา ภาพไอโซเมตริก ใบงานที่ 8 34 ลา (6, 27 ไป สก)
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 อ23201 Adoni ISP K
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ท23101 จิรสุดา โคลงสี่สุภาพ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ง23101 ไชยยา โครงงานอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 6 อ23101 รวิพล How to use too enough so such
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 2 ว23103 ปิยชาติ การเลือกใช้วัสดุ
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 1 ว23103 ปิยชาติ การเลือกใช้วัสดุ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 6 อ23101 รวิพล The genres of music
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบวัสดุ
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 1 ว23103 ปิยชาติ ออกแบบวัสดุ
พุธ ที่ 26/07/2566 3 อ23201 Adoni ISP J / TCP J 27,35
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 อ23101 รวิพล Genres of music : Vocabulary
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ง20202 กุลจิรา ภาพออบลิก ใบงานที่ 7
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 ง20202 กุลจิรา ภาพออบลิก ใบงานที่ 7
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 อ23201 Adoni TCP J / ISP J
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ท23101 จิรสุดา สอบซ่อม
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ท23101 จิรสุดา ภาพพจน์และรสวรรณคดี
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ง23101 ไชยยา ธุรกิจเพื่อชีวิต
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 6 อ23101 รวิพล Review Conversation test
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ค23201 วัลยา เศษเหลือ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ว23103 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 ว23103 ปิยชาติ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ท23101 จิรสุดา สุนทรียภาพทางด้านวรรณศิลป์
พุธ ที่ 12/07/2566 3 อ23201 Adoni Review/ Review 35
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 อ23101 รวิพล Clothes vocabulary review
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ศ23102 นรากร การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ศ23102 นรากร การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ส23101 รวิษฎา ติวก่อนสอบ
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 อ23101 รวิพล รีวแนวข้อสอบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ง20202 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 ง20202 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน -
จันทร์ ที่ 10/07/2566 3 อ23201 Daniel ISP2 H, TCP G
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ท23101 จิรสุดา พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ส23101 รวิษฎา สอบข้อเขียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ว23103 ปิยชาติ ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ว23103 ปิยชาติ ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1
พุธ ที่ 05/07/2566 3 อ23201 Daniel ISP2 G, ISP2 D 23, 24
อังคาร ที่ 04/07/2566 7 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ง23101 ไชยยา นำเสนอบรรจุภัณฑ์ 24 44 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) เด็กหญิงชนาภัทร อุสสาพันธ์ เลขที่ 24 (ลา)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ง20202 กุลจิรา เรขาคณิต การกำหนดขนาด 24
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ง20202 กุลจิรา เรขาคณิต การกำหนดขนาด 24
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 อ23201 Daniel ISP2 H, TCP H 24
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ค23101 วรากฤช การแยกตัวประกอบด้วยวิธีเปลี่ยนหมู่และการแจกแจง
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ง23101 ไชยยา ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ 37 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 6 อ23101 รวิพล Listening : Work 12
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน 37
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 1 ว23103 ปิยชาติ ความปลอดภัยในการทำงาน 37
อังคาร ที่ 27/06/2566 3 ส23101 รวิษฎา ทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ สมุทรปราการ
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน และสอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 27/06/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน และสอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 พ23101 สมพอ นำเสนองานหน้าชั้นเรียน
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ท23101 จิรสุดา การวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ง20202 กุลจิรา ภาพฉาย ใบงานที่ 4 40 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ง20202 กุลจิรา ภาพฉาย ใบงานที่ 4 40 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 อ23201 Daniel TCP F 40
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ท23101 จิรสุดา การวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่า
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ท23101 จิรสุดา คัดลายมือ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ว23101 ปารณีย์ ไมโอซิส
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ว23101 ปารณีย์ Cell divition
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ว23101 ปารณีย์ Cell divition
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ท23101 จิรสุดา การอ่านประเมินคุณค่า
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ค23101 วรากฤช การแยกตัวประกอบด้วยสูตรกำลังสาม
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ส23101 รวิษฎา ภัยพิบัติและแนวทางการจัดการของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 21/06/2566 3 อ23201 Adoni TCP H / TCP D
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 อ23101 รวิพล Present perfect vs Past Simple ทำชีท เป็นการบ้าน
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ค23201 วัลยา แจ้งคะแนนสอบ สอบซ่อม
อังคาร ที่ 20/06/2566 3 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ 6 บุคลิกภาพของมนุษย์ กับการเลือกงานและสายอาชีพ เด็กหญิงอิรวดี เถื่อนนาดี เลขที่ 45 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ง20202 กุลจิรา เครื่องหมายสัญลักษณ์ และมาตราส่วน ใบงาน 3 30, 45
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ง20202 กุลจิรา เครื่องหมายสัญลักษณ์ และมาตราส่วน ใบงาน 3 30, 45
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 อ23201 Adoni TCP F/ TCP G 45
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ท23101 จิรสุดา การอ่านตีความ 45
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ท23101 จิรสุดา การอ่านตีความ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 อ23101 รวิพล เขียนประโยคโดยใน also so but and
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ง23101 ไชยยา นำเสนอของเก่าเล่าใหม่/ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 29 ติดโควิด
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 2 ว23103 ปิยชาติ ไหว้ครู
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 1 ว23103 ปิยชาติ ไหว้ครู
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ค23101 วรากฤช การแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ส23101 รวิษฎา ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ ธนภรณ์ ศรีอัดชา
พุธ ที่ 14/06/2566 3 อ23201 Daniel Speaking Test 27, 29
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว23101 ปารณีย์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของการถ่ายทอดลักษณะของยีน บน Autosome/Sex chromosome
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ว23101 ปารณีย์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของการถ่ายทอดลักษณะของยีน บน Autosome/Sex chromosome
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ส23101 รวิษฎา ลักษณะประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 อ23101 รวิพล Fashion vocabulary
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การทำแบบทดสอบ 16 Personalities เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีอัดชา เลขที่ 29 (ลา)
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 อ23201 Daniel TCP E, ISP2 F 29
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ท23101 จิรสุดา ศัพท์บัญญัติ 29
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ท23101 จิรสุดา คำทับศัพท์ 6, 28,
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 7 ค23201 วัลยา การหาค่ากรณฑ์ที่สองในรูปอื่นๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ค23201 วัลยา การทำตัวส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป -
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ง20202 กุลจิรา ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ใบงาน 2 หน่วยงานไฟฟ้าในประเทศไทย 14 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 ว23103 ปิยชาติ การหารูปแบบ
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาอังกฤษ 6
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ
พุธ ที่ 07/06/2566 3 อ23201 Daniel TCP E, ISP2 F 6
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 อ23101 รวิพล Present Simple vs Present Continuous
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ค23201 วัลยา การทำตัวส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์
อังคาร ที่ 06/06/2566 3 ส23101 รวิษฎา เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ค23201 วัลยา การเขียนกรณฑ์ที่สองให้อยู่ในรูปตัวส่วนเป็นจำนวนตรรกยะ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ว23101 ปารณีย์ สอบคำศัพท์พันธุศาสตร์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 5 ส 23103 ทิพวรรณ ประวัติศาสตร์ยุโรป
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ค23101 วรากฤช การแก้อสมการ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 6 อ23101 รวิพล ค้องเพลง Gerund
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ว23103 ปิยชาติ การแยกย่อยปัญหา
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ว23103 ปิยชาติ การแยกย่อยปัญหา
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาจีน -ญี่ปุ่น 44
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ง23101 ไชยยา ประดิษฐ์ของเก่าเล่าใหม่ 44
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ค23201 วัลยา การบวกลบกรณฑ์ที่สอง แบบฝึกชุดที่ 4
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ส23101 รวิษฎา ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศ
พุธ ที่ 31/05/2566 3 อ23201 Daniel ISP2 B 7, 8, 44,
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ ครบ
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบเกรตเพลนส์ เขตเทือกเขาแอปปาเลเชียน เขตเกาะและหมู่เกาะ
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ การจำแนกสาร การทดลอง เรื่อง การตกผลึกของสาร นักเรียนมาครบทุกคน
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ การจำแนกสาร การทดลอง เรื่อง การตกผลึกของสาร นักเรียนมาครบทุกคน
จันทร์ ที่ 29/05/2566 9 อ23101 รวิพล Gerund and Infinitive
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 อ23101 รวิพล Listening test
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ง20202 กุลจิรา วิวัฒนาการการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรตามมาตรฐาน ใบงานที่ 1 การเขียนตัวอักษร -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ง20202 กุลจิรา วิวัฒนาการการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรตามมาตรฐาน ใบงานที่ 1 การเขียนตัวอักษร -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 อ23201 Daniel TCP C
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาเขมร ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 อ23201 Daniel ISP2 A, ISP2 B 12, 16, 30
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษามอญ -พม่า
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ค23201 วัลยา สมบัติของรากที่สอง ทำแบบฝึกชุดที่ 3
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 5 ส 23103 ทิพวรรณ วิธีการทางประวัติศาสตร์ -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ง23101 ไชยยา ประเภทของงานในชีวิต
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ3 แจกหนังสือ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ว23103 ปิยชาติ แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ3 แจกหนังสือ
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ท23101 จิรสุดา สาเหตุของการยืมคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 36 ปาณิสรา ปิติแสง ติดโควิด
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ค23101 วรากฤช คำตอบของอสมการ
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตกลุ่มเทือกเขาทางทิศตะวันตก เขตหินฐานทวีปคเนเดียนชีล
พุธ ที่ 24/05/2566 3 อ23201 Daniel ISP2 A 6, 23, 36
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 อ23101 รวิพล Classroom language
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน 3,6
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศ 3,6
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ค23201 วัลยา กรณฑ์ที่สอง แบบฝึกชุดที่ 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ที่ตั้ง ตำแหน่งและอาณาเขต
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว20204 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา ทำกิจกรรมตารางธาตุ เลขที่ 6 และ 36 ขาดเรียน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว20204 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา ทำกิจกรรมตารางธาตุ เลขที่ 6 และ 36 ขาดเรียน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน เด็กหญิงปาณิสรา ปิติแสง เลขที่ 36
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ง20202 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน การสอบ เรียนเรื่อง พื้นฐานงานช่าง 27, 36
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ง20202 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน การสอบ เรียนเรื่อง พื้นฐานงานช่าง 27, 36
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 อ23201 Daniel TCP A 36
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ค23101 วรากฤช แนะนำอสมการ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ท23101 จิรสุดา คำยืมจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 36 (ติดโควิด)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ท23101 จิรสุดา ชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชา และภาระงาน 36 (ติดโควิด)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ค23201 วัลยา ทบทวนความหมายของรากที่สอง การหาค่ารากที่สอง 36 (covid)
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ว23101 ปารณีย์ แนะนำรายวิชา 36
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 5 ส 23103 ทิพวรรณ วิธีการทางประวัติศาสตร์ -
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ค23101 วรากฤช แนะนำรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ง23101 ไชยยา ทักษะการทำงาน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ค23201 วัลยา แนะนำรายวิชา เกม kahoot แบบทดสอบก่อนเรียน 36 (covid)
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ว23103 ปิยชาติ แนะนำวิชาวิทยาการคำนวณ 3
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ว23103 ปิยชาติ แนะนำวิชาวิทยาการคำนวณ 3
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ