รายงานการสอนห้อง ม.301 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ส20212 Akou all missing work completed 7,20,29 are absent due to sickness.
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนองานบูรณาการ เลขที่ 7,20,29 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 3 ท23101 วสุธร ฉันท์ ~
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ค23205 Earl Follow up on assignments/classwork 20, 29
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 ส23101 รวิษฎา สอบเก็บคะแนนทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 06/09/2566 5 ส20212 Akou Exam Review Students 07 (Phu), 29 (Prim), 04 (Arty) are absent.
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ท23101 วสุธร ทบทวนก่อนสอบ ~
อังคาร ที่ 05/09/2566 7 ว23205 Michael Exam Absent: 1,7,29
อังคาร ที่ 05/09/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แผนการเรียนและแฟ้มสะสมงาน เลขที่ 1 , 7 , 29
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ส23103 ลักขณา ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 แจ้งคะแนนเก็บ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ศ23102 นรากร ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ - อิทธิพลดนตรีต่อตนเองและสังคม
จันทร์ ที่ 04/09/2566 2 ศ23102 นรากร ปัจจัยที่ทำให้ดนตรีได้รับการยอมรับ - อิทธิพลดนตรีต่อตนเองและสังคม
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบหลังเรียน -
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 7 อ23101 Robin Unit 6B (Reading Explorer)
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 3 ท23101 วสุธร มารยาทการฟัง ~
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 ส23101 รวิษฎา สอบท่องทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 30/08/2566 5 ส20212 Akou Panama
พุธ ที่ 30/08/2566 3 ท23101 วสุธร การฟัง ~
พุธ ที่ 30/08/2566 2 ว23205 Michael Tides ABSENT: NONE
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ท23101 วสุธร พระบรมราโชวาท 26 28
อังคาร ที่ 29/08/2566 3 23207 Robin 6B: The Truth About Great Whites (Reading Comprehension) students 27 and 28 are excused (absent).
อังคาร ที่ 29/08/2566 2 ส23101 รวิษฎา เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ส20212 Akou Costa Rica student 08 was absent
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ศ23102 นรากร การประพันธ์เพลงเบื้องต้นอย่างง่าย
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ศ23102 นรากร การประพันธ์เพลงเบื้องต้นอย่างง่าย
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 7 ว23101 Michael Phases of the Moon Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 5 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย ร.6 - ร.9
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 3 ท23101 วสุธร พระบรมราโชวาท ~
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 ส23101 รวิษฎา ประชากร สังคมและวัฒนธรรมทวีปอเมริกาใต้
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ค23101 Earl Properties of Parabola
พุธ ที่ 23/08/2566 5 ส20212 Akou Travel Agency Assignment 19 Anda is absent
พุธ ที่ 23/08/2566 3 ท23101 วสุธร พระบรมราโชวาท ~
อังคาร ที่ 22/08/2566 5 ค23101 Earl Properties of quadratic functions
อังคาร ที่ 22/08/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แฟ้มสะสมผลงาน ครบ
อังคาร ที่ 22/08/2566 1 ท23101 วสุธร ~พระบรมราโชวาท ~
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 23207 Robin Reading Explorer (6A) Reading Comprehension
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ส20212 Akou Nicaragua (Travel Agency Assignment)
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ศ23102 นรากร การฝึกทักษะเป่าขลุ่ยเพียงออ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ศ23102 นรากร การฝึกทักษะเป่าขลุ่ยเพียงออ
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ท23101 วสุธร การเขียนโฆษณา ~
อังคาร ที่ 15/08/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แฟ้มสะสมผลงาน ครบ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 7 อ23101 Robin Unit 3: Speaking & Listening (pg 36 & 38)
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ค23205 Earl Classwork on Linear Equation
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ คาบ สธป. นักเรียนเข้าร่่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระลรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 5 ส23103 ลักขณา นักเรียนนำเสนอ บทบาทของพระมหากษัตริย์ใน ร.3 - ร.5
พุธ ที่ 09/08/2566 3 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวีสำเร็จ ครบ
อังคาร ที่ 08/08/2566 8 ง23102 กุลจิรา วงจรไฟฟ้า ใบงานที่ 6 -
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ท23101 วสุธร ~การเขียนอัตชีวประวัติ ~
อังคาร ที่ 08/08/2566 5 ค23101 Earl Linear Relationship
อังคาร ที่ 08/08/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แบบทดสอบการรู้จักตนเอง โดย เว็ปไซต์ https://www.admissionpremium.com ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 อ23101 Robin Unit 5B Stories in the Rocks student 29 Prim is on a school trip
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ส20212 Akou Geography of Belize student 29 Prim is on a school trip
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 ส23103 ลักขณา นำเสนอบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย ( ร.1 - ร.3)
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ว23101 Michael Space Exploration Absent: NONE Excused: 29
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 ว23101 Michael Space Exploration Absent: NONE Excused: 29
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ศ23102 นรากร การปฏิบัติทักษะขลุ่ยเพียงออ 29
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ศ23102 นรากร การปฏิบัติทักษะขลุ่ยเพียงออ 29
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 8 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 2 ค23205 Earl Discussion: Compares Properties of Function Student number 15 is excused for Science Competition practice.
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ว23101 Michael Electromagnetic Waves Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 ว23101 Michael Observing the Universe Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 5 ส23103 ลักขณา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 3 ท23101 วสุธร โคลงสี่สุภาพ ~
พุธ ที่ 26/07/2566 8 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ งานบูรณาการ เด็กหญิงณฐริกา ไม่เศร้า เลขที่ 19 (ลาไปฉีดวัคซีน)
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ค23205 Earl Linear Functions
พุธ ที่ 26/07/2566 2 ว23101 Michael 3.1 Observing the Universe 15 Seya, 24 Tonkhao, 25 Gene, and 28 Oon are excused for a Thai exam
อังคาร ที่ 25/07/2566 5 ค23205 Earl Functions
อังคาร ที่ 25/07/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 อ23101 Robin Reading Activity (page 33) all present
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ส20212 Akou Geography of Guatemala
จันทร์ ที่ 24/07/2566 6 ว23101 Michael Observing the Universe Absent: NONE
จันทร์ ที่ 24/07/2566 5 ว23101 Michael Observing the Universe Absent: NONE
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียน
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ คาบ สธป: การเตรียมงานบูรณาการ แหล่งเรียนรู้เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ -
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 8 ส23101 รวิษฎา ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ว23101 Michael EXAM REVIEW Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 5 ส23103 ลักขณา องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ทำแบบทดสอบหน่วยที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 3 ท23101 วสุธร ~ การอ่านตีความ ~
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ค23101 Earl Math Project Research Paper Group Discussion.
พุธ ที่ 12/07/2566 5 ส20212 Akou Midterm exam review 2
พุธ ที่ 12/07/2566 2 ว23205 Michael Midterm Test - Supplemental Science Absent: NONE
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ง23102 กุลจิรา สอบเก็บคะแนน -
อังคาร ที่ 11/07/2566 3 ท23101 วสุธร การอ่านตีความ ~
อังคาร ที่ 11/07/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนอนาคตด้านการศึกษา ครบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ว23101 Michael Refraction and Lenses Absent: NONE
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 ว23101 Michael Refraction and Lenses Absent: NONE
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ศ23102 นรากร การขับร้องเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 7 อ23101 Robin Writing Exercise (Gateway) Exercise 1-4 on page 27
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ค23101 Earl Thai Day Activity
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ว23101 Michael Project Making Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 อ23101 Robin Gateway pg 29
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ส23103 ลักขณา ทวีปแอฟริกา ทดสอบทวีปแอฟริกา
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 1 ส23101 รวิษฎา สอบข้อกากบาท 30 ข้อ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 05/07/2566 8 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การตรวจระเบียบนักเรียน เด็กชายธนศักดิ์ แสงทอง เลขที่ 3 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 05/07/2566 6 อ23213 Samara Poerty vs Music + Projects
พุธ ที่ 05/07/2566 5 ส20212 Akou Project Presentation (classwork) 04 Arty is sick
พุธ ที่ 05/07/2566 2 ว23205 Michael Project Making: DNA Model Absent: 4
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ง23102 กุลจิรา เครื่องหมายความปลอดภัย -
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ท23101 วสุธร การอ่านตีความ ~
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ค23205 Earl Similarity and transformation review: p.5-8
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ครบ
อังคาร ที่ 04/07/2566 1 ค23205 Earl Similarity and transformation review: p.5-8
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ส23103 ลักขณา ทวีปแอฟริกา แบบทดสอบแอฟริกา
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ว23101 Michael Reflection and Mirro Absent: NONE
จันทร์ ที่ 03/07/2566 5 ว23101 Michael Reflection and Mirro Absent: NONE
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างบทเพลง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 2 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างบทเพลง
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ค23205 Earl Congruence and Similarity Review (Short Quiz 15 items)
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ส23101 รวิษฎา ภัยพิบัติและแนวทางการรับมือ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 พ23101 วิเชียร ใบงานการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านของแต่ละช่วงวัย คำถามท้ายหน่วยที่ 1 ช่วงวัยชีวิต 7
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ค23101 Earl Research Introduction and Literature Review 7 Phu
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ท23101 วสุธร แบบฝึกหัด เรื่อง พระอภัยมณี ~
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 2 ค23205 Earl Short Quiz on Unit 1 7 Phu
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ท23101 วสุธร พระอภัยมณี ~
อังคาร ที่ 27/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 8 ส20212 Akou Project Research: Part 2
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ส23103 ลักขณา ทวีปอเมริกาใต้ -
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ค23205 Earl Discussion on Multistep Inequalities
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 พ23101 วิเชียร คำถามท้ายหน่วยที่ 1 ช่วงวัยชีวิต 22
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 พ23101 วิเชียร คำถามท้ายหน่วย 1 ช่วงวัยชีวิต
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ค23101 Earl Short Quiz: Multi-step Inequalities
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 23207 Robin Unit 2B The call of the wild All students are present. #23 is helping in the preparation for the pride program.
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 5 ส23103 ลักขณา การปฏิวัติอเมริกา สงครามกลางเมืองอเมริกา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ท23101 วสุธร พระอภัยมณี ~
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ท23101 วสุธร พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ ~
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ว23205 Michael Punnett Square Blood Type Absent: NONE
อังคาร ที่ 20/06/2566 7 ว23205 Michael DNA and RNA Absent: NONE
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ค23205 Earl Review for the Chapter Test
อังคาร ที่ 20/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ 6 บุคลิกภาพของมนุษย์ กับการเลือกงานและสายอาชีพ ครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ส20212 Akou Geography of Mexico Student (03) Poon was absent
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ส23103 ลักขณา พัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ว23205 Michael DNA and Genetics Absent: 3
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ว23205 Michael DNA and Genetics Absent: 3
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง/ซ้อม เตรียมนำเสนอ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง/ซ้อม เตรียมนำเสนอ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 8 ส23101 รวิษฎา ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 3 พ23101 วิเชียร ส่งงานที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ค23205 Earl Making Introduction for the research paper about Digital Accessory
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ว23101 Michael Wai Kru NONE
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 5 ส23103 ลักขณา ทำแบบฝึกหัดทบทวน
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ค23205 Earl Lesson 2: Multiplication and Division Property of Inequality
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ท23101 วสุธร บทอาขยาน ~
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว23205 Michael TRANSCRIPTION Absent: NONE
พุธ ที่ 14/06/2566 1 ส20212 Akou Geography of United States no one is absent. 10 students are excused for Wai Kru practice.
อังคาร ที่ 13/06/2566 7 ส20212 Akou Geography of North America
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การทำแบบทดสอบ 16 Personalities ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ว23101 Michael Pedigree Absent: NONE
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ศ23102 นรากร การเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลง
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ว23101 Michael Pedigree Absent: NONE
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ว23101 Michael Pedigree Absent: NONE
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ค23205 Earl Lesson 5.1.5. Area and Perimeter of Similar Figures
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 8 ส23101 รวิษฎา ทำใบงานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ แร่ธาตุ สัตว์ป่า
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 พ23101 วิเชียร นำเสนองานกลุ่ม เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านของแต่ละช่วงวัย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ค23205 Earl Discussion on Project Constraints of Digital Accesory
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ว23101 Michael Punnett Square Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 5 ส23103 ลักขณา ดำเนินกิจกรรมแผ่นภาพเล่าเรื่อง ยุคสมัยของทวีปยุโรป มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ค23205 Earl 5.1.5 Area and Perimeter of similar polygons
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ค23101 Earl The slope from a Graph Quiz no one is absent
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ส20212 Akou Canada Worksheet & Project Research: Part 1 no one is absent
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ท23101 วสุธร ศัพท์บัญญัติ ~
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ง23102 กุลจิรา ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ใบงานที่ 2 หน่วยงานการไฟฟ้าในประเทศ
อังคาร ที่ 06/06/2566 7 ว23205 Michael Punnett Square Absent: NONE
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ท23101 วสุธร แบบฝึกหัด เรื่อง คำทับศัพท์ -
อังคาร ที่ 06/06/2566 5 ค23205 Earl Lesson 5: Slope of a Line
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ การค้นหาตนเอง ครบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ส23101 รวิษฎา เขตภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ค23205 Earl Project Constraints
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ว23205 Michael PUNNETT SQUARE ABSENT: NONE
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค23205 Earl Finalization of Group for the Project Proposal
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 ส23101 รวิษฎา ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศ
พุธ ที่ 31/05/2566 8 ง23102 กุลจิรา ทักษะการจัดการ ใบงาน 1 การบริหารจัดการเวลา -
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ค23205 Earl Lesson 4: Similar Angle and Indirect Measurements 6 Temsafe
พุธ ที่ 31/05/2566 3 ท23101 วสุธร คำทับศัพท์ 6 (ลากิจ)
พุธ ที่ 31/05/2566 2 ว23205 Michael Mendel and His Peas Absent: NONE
อังคาร ที่ 30/05/2566 7 ว23205 Michael Mendel and His Peas Absent: No. 6
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ค23205 Earl Lesson 4: Similar Triangle and Indirect Measurements 6 Pathomporn
อังคาร ที่ 30/05/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ อัตลักษณ์สวนกุหลาบ เด็กชายปฐมพร ทองศรีเนียม เลขที่ 6 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ส20212 Akou 1.1 World of Geography & Maps Activity No one was absent.
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ส23103 ลักขณา สุ่มนักเรียนนำเสนอ และมีนักเรียนอาสานำเสนอหน้าห้องมากถึง 4 กลุ่ม นำเสนอได้ดี ให้คะแนนเพิ่มสำหรับการนำเสนอในภาพรวมทั้งห้อง 2 คะแนน -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ว23101 Michael Mendel and His Peas Absent: none
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ว23101 Michael Mendel and His Peas Absent: none
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ค23205 Earl Lesson 2: Similar Polygons 20 Nitcha
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ส23101 รวิษฎา ที่ราบเกรตเพลนส์ เทือกเขาแอปปาเลเชียน เกาะและหมู่เกาะ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ว23205 Michael Meiosis Absent: NONE
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 5 ส23103 ลักขณา นำใบงานที่ 2 ของนักเรียนมาอธิบายชี้แจงเพิ่มเติม บอกจุดที่ควรปรับแก้ไข เพื่อให้นักเรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปทำในงานที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอได้ ให้นักเรียนปรับแก้ไขใบงานได้และทำใบงานที่ 3 ให้เสร็จและส่งในวันเสาร์ มาครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ท23101 วสุธร คำภาษามอญ-พม่าในภาษาไทย -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ส23101 รวิษฎา ลักษณะภูมิประเทศ เขตกลุ่มเทือกเขาทางทิศตะวันตก เขตหินฐานทวีปคเนเดียนชิล
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 ค23205 Earl Social Students (Make a Survey on how to Prevent Cyberbullying)
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ค23205 Earl Unit 1: Short Quiz: Similarity and Transformations
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ส20212 Akou Unit 1 project topics and activity student 09 was absent.
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ท23101 วสุธร คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย -
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ว23205 Michael Meiosis Absent: NONE
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ง23102 กุลจิรา แนะนำรายวิชา การเก็บคะแนน เรียนเรื่อง การทำงานร่วมกับผู้อื่น -
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ว23205 Michael Meoisis Absent-none
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ท23101 วสุธร -สาเหตุคำยืมคำภาษาต่างประเทศ -
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ค23205 Earl Unit 1: Similarity and Transformations using Tangram activity
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ก23901 สุคนธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชากิจกรรมแนะแนว และทดสอบก่อนเรียน -ครบ-
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 พ23102 ธีระศักดิ์ สร้างความคุ้นเคย -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ส20212 Akou new zealand project & unit 1 project student 03 Poon is absent.
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ส23103 ลักขณา การรวบรวมหลักฐาน นักเรียนจับคู่ทำใบงานที่ 2 0
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ว23101 Michael Sexual Reproduction and Meiosis Absent: 17888
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ว23101 Michael Sexual Reproduction and Meiosis Absent: 17888
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน -ลา 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน -ลา 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ค23205 Earl Similarity and transformation 3 Thanakit
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ค23205 Robin Similarity and transformation 3 Thanakit
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ส23101 รวิษฎา ลักษณะทางกายภาพทวีปอเมริกาเหนือ (ขนาด ตำแหน่งที่ตั้ง อาณาเขต) + ทำใบงาน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ว23101 Robin Orientation Absent: none
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ส23103 ลักขณา หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา ทำใบงานที่ 1 0
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ท23101 วสุธร นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 ส23101 รวิษฎา พิธีเปิดภาคการศึกษา กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง น้องผูกโบว์ให้พี่ แจกบัตรประจำตัวนักเรียน รับอุปกรณ์การเรียนที่อาคาร อบจ. เป็นวันทดสอบระบบ D School ตู้แสกนบัตรบางตู้ใช้ไม่ได้ จึงทำให้มีรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้แสกนบัตรเป็นจำนวนมาก 1,3,4,5,8,10,11,14,17,23,24,27
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ