รายงานการสอนห้อง ม.105 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจงานและทบทวนบทเรียน เลขที่ 5,36,19,7,10,14,17,18 ลาป่วย เลขที่ 32 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 7 ว21101 อชิตพน ติดตามนักเรียนซ่อมกลางภาค
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ทำใบงาน 5,36,19,7,10,14,17,18,32
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 1 อ21213 Samara i instructed the students to complete all the missing work in GC. Absent: 5,36,19, 7,10,14, 17, 18, 32
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัด ค้นหาอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 1 อ21101 Colin Google Classroom: Completion of CW and HW Unit 3&4 Students number 1,5,7,8,10,16,19,23,25,36 are absent due to sickness.
พุธ ที่ 06/09/2566 7 ว21101 อชิตพน การลำเลียงสารในพืช
พุธ ที่ 06/09/2566 6 ว21101 อชิตพน การลำเลียงสารในพืช
จันทร์ ที่ 04/09/2566 9 ท20204 ธิฐิกาญจน์ สอบปลายภาค
จันทร์ ที่ 04/09/2566 8 ท20204 ธิฐิกาญจน์ สอบปลายภาค
จันทร์ ที่ 04/09/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจงาน เลขที่ 1,4,5,12,14,19,21,31,36
จันทร์ ที่ 04/09/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ออสเตรเลีย 1,4,5,12,14,21,31,36,19
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ว21101 อชิตพน การขยายพันธุ์พืช
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 อ21101 Colin Missing work 01, 04, 05, 12, 14, 19, 21, 31, 36
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 8 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจสมุด
ศุกร์ ที่ 01/09/2566 1 ศ 21102 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ศ21103 วีรวัลย์ อิทธิพลของนักแสดง ครบ
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 1 อ21101 Colin Complete missing assignments 0
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ว21101 อชิตพน การปฏิสนธิพืชดอก การงอกเมล็ด
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ว21101 อชิตพน การปฏิสนธิพืชดอก การงอกเมล็ด
พุธ ที่ 30/08/2566 5 อ21101 Colin Missing work None
อังคาร ที่ 29/08/2566 6 ค21221 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน เลขที่ 13 ลาป่วย เลขที่ 35 ลากิจ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 9 ท20204 ธิฐิกาญจน์ ใบงานที่ 7 และใบงานที่ 8
จันทร์ ที่ 28/08/2566 8 ท20204 ธิฐิกาญจน์ ใบงานที่ 7 และใบงานที่ 8
จันทร์ ที่ 28/08/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ โจทย์ปัญหาทศนิยม เลขที่ 13 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ว21101 อชิตพน โครงสร้างพืชดอก
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 8 ค21221 วนัสนันท์ เศษส่วนและทศนิยม เลขที่ 13,28 ลา
ศุกร์ ที่ 25/08/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ทวีปเอเชีย 13,28
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 1 อ21101 Colin Unit 4 Revision 13
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ว21101 อชิตพน การลำเลียงสารเข้าออกของเซลล์
พุธ ที่ 23/08/2566 6 ว21101 อชิตพน การลำเลียงสารเข้าออกของเซลล์
พุธ ที่ 23/08/2566 5 อ21101 Colin Unit 4 Test / Vocabulary 0
อังคาร ที่ 22/08/2566 6 ค21221 วนัสนันท์ ทำงานบูรณาการ เลขที่ 16 ลา
จันทร์ ที่ 21/08/2566 9 ท20204 ธิฐิกาญจน์ ใบงานที่ 6 การเขียนคำผิดจากสื่อออนไลน์
จันทร์ ที่ 21/08/2566 8 ท20204 ธิฐิกาญจน์ ใบงานที่ 6 การเขียนคำผิดจากสื่อออนไลน์
จันทร์ ที่ 21/08/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ภัยพิบัติ 30
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ว21101 อชิตพน การแพร่ ออสโมซิส
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 อ21101 Colin Unit 4 Grammar 1 30
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 8 ค21221 วนัสนันท์ การคูณและการหารเศษส่วน
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ทวีปเอเชีย ครบ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 2 ศ21103 วีรวัลย์ สอบเต้นกำรำเคียว ครบ
พฤหัสบดี ที่ 17/08/2566 1 อ21101 Colin Unit 4 Grammar 2 0
พุธ ที่ 16/08/2566 5 อ21101 Colin Unit 4 Vocabulary 12
อังคาร ที่ 15/08/2566 6 ศ 21102 วิมล ตามงานวิชาต่างๆ -
อังคาร ที่ 15/08/2566 1 ท21101 วรรณา โคลงโลกนิติ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 8 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะที่ 2.1 ข้อ 1-3
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 5 อ21213 Samara Flash Fiction
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ทวีปเอเชีย ครบ
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 1 ศ 21102 วิมล เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ -
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ /แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 2 ศ21103 วีรวัลย์ จับกลุ่มเต้นกำรำเคียว 1,33
พฤหัสบดี ที่ 10/08/2566 1 อ21101 Colin Unit 3 Grammar 2 01
พุธ ที่ 09/08/2566 8 ค21221 วนัสนันท์ ชี้แจงงานบูรณาการ เลขที่ 14 ลาป่วย
พุธ ที่ 09/08/2566 5 อ21101 Colin Unit 3 Grammar 1 14
อังคาร ที่ 08/08/2566 6 ค21221 วนัสนันท์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
จันทร์ ที่ 07/08/2566 9 ท20204 ธิฐิกาญจน์ ใบงานหาคำผิดจากสื่อออนไลน์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 8 ท20204 ธิฐิกาญจน์ ใบงานหาคำผิดจากสื่อออนไลน์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา นำเสนอเครื่องมือภูมิศาสตร์ ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ว21101 อชิตพน ภาพที่เกิดจากกล้องจุลทรรศน์
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 อ21101 Colin Unit 3 Vocabulary / Test 29
ศุกร์ ที่ 04/08/2566 1 ศ 21102 วิมล เข้าค่ายคณิตฯ -
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ นักเรียนเข้าค่ายจุดประกายนักคิด
พฤหัสบดี ที่ 03/08/2566 3 ว21101 อชิตพน ค่ายคณิตศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ นักเรียนไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดเพิ่มทาน
พฤหัสบดี ที่ 27/07/2566 2 ศ21103 วีรวัลย์ ทดสอบรำวงมาตรฐาน 1 ,15 ,32
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ว21101 อชิตพน การใช้กล้องจุลทรรศน์
พุธ ที่ 26/07/2566 6 ว21101 อชิตพน การใช้กล้องจุลทรรศน์
อังคาร ที่ 25/07/2566 6 ศ 21102 วิมล ตามงานค้าง -
จันทร์ ที่ 24/07/2566 9 ท20204 ธิฐิกาญจน์ การใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในสื่อออนไลน์
จันทร์ ที่ 24/07/2566 8 ท20204 ธิฐิกาญจน์ การใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษในสื่อออนไลน์
จันทร์ ที่ 24/07/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจงาน เลขที่ 1 ลากิจ
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 อ21101 Colin Unit 3 Reading 01
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 8 ค21221 วนัสนันท์ ตรวจงาน เลขที่ 14 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ค21101 ประภัสสร สอบปรับคะแนนกลางภาค
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 5 อ21213 Samara .
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 1 ศ 21102 วิมล ตามงานค้าง 14
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 5 อ21213 Samara projects / missing works
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ภูมิศาสตร์ 1,20
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ศ 21102 วิมล ศึกษา ค้นคว้า Google site -
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการเลือกอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 2 ศ21103 วีรวัลย์ สอบรำวงมาตรฐาน 1,20
พฤหัสบดี ที่ 13/07/2566 1 อ21101 Colin Unit 3 Listening 01, 20
พุธ ที่ 12/07/2566 5 อ21101 Colin Unit 3 Vocabulary 20
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ส21103 โรจนัสถ์ ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 6 ศ 21102 วิมล ทำงานค้าง -
อังคาร ที่ 11/07/2566 5 ค21101 ประภัสสร การใช้เลขยกกำลังแก้ปัญหา
จันทร์ ที่ 10/07/2566 9 ท20204 ธิฐิกาญจน์ สอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 10/07/2566 8 ท20204 ธิฐิกาญจน์ สอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 10/07/2566 5 ว21101 อชิตพน โลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 อ21101 Colin Unit 2 Revision 0
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 8 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐกิจพอเพียง ครบ
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ศ 21102 วิมล เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ศ21103 วีรวัลย์ ฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐาน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ศ21103 วีรวัลย์ ฝึกปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ว21101 อชิตพน การจัดเรียงอิเล็กตรอน
พุธ ที่ 05/07/2566 6 ว21101 อชิตพน การจัดเรียงอิเล็กตรอน
พุธ ที่ 05/07/2566 5 อ21101 Colin Unit 2 Vocabulary 2 / Unit 2 Test 0
อังคาร ที่ 04/07/2566 6 ศ 21102 วิมล ตามงานค้าง -
อังคาร ที่ 04/07/2566 5 ค21101 ประภัสสร สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ว21103 อรวิลาสินี นักเรียนร่วมกิจกรรม วัน International
อังคาร ที่ 04/07/2566 2 ว21103 อรวิลาสินี นักเรียนร่วมกิจกรรม วัน International
จันทร์ ที่ 03/07/2566 9 ท20204 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัด
จันทร์ ที่ 03/07/2566 8 ท20204 ธิฐิกาญจน์ แบบฝึกหัด
จันทร์ ที่ 03/07/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างรูปสามเหลี่ยม เลขที่ 31 ลาป่วย เลขที่ 34 ลากิจ
จันทร์ ที่ 03/07/2566 6 ค21101 ประภัสสร เลขยกกำลัง 31,34
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ว21101 อชิตพน สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 1. ด.ญ ฤดี เลขที่ 31(ลาป่วย) 2. ด.ญ สิรัศมิ์ชญา เลขที่ 34 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 อ21101 Colin Unit 2 Grammar 2 33, 34
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 8 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะการสร้างรูปสามเหลี่ยม
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ส21101 รุ่งทิวา สถาบันการเงิน ครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา สถาบันการเงิน ครบ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 1 ศ 21102 วิมล ประเภทวงดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ นักเรียนไปทัศนศึกษา จ.อยุธยา
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ว21101 อชิตพน สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1
พุธ ที่ 28/06/2566 6 ว21101 อชิตพน สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1
พุธ ที่ 28/06/2566 5 อ21101 Colin Unit 2 Grammar 1 0
อังคาร ที่ 27/06/2566 5 ค21101 ประภัสสร โจทย์ประยุกต์
จันทร์ ที่ 26/06/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างรูปสามเหลี่ยม
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ค21101 ประภัสสร การหารเลขยกกำลัง
จันทร์ ที่ 26/06/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา infographic พฤติกรรมการบริโภค ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ว21101 อชิตพน แยกน้ำด้วยไฟฟ้า
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 อ21101 Colin Unit 2.3 Listening 0
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 8 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างเส้นขนาน เลขที่ 15 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพย์สินทางปัญญา 15
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 1 ศ 21102 วิมล ประเภทวงดนตรีไทย 15 ลา
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ศ21103 วีรวัลย์ ประวัติรำวงมาตรฐาน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 1 อ21101 Colin Unit 2.2 Reading 0
พุธ ที่ 21/06/2566 7 ว21101 อชิตพน ทำการทดลองหาความหนาแน่นด้วยยูเรก้า
พุธ ที่ 21/06/2566 6 ว21101 อชิตพน ทำการทดลองหาความหนาแน่นด้วยยูเรก้า
พุธ ที่ 21/06/2566 2 ส21103 โรจนัสถ์ ทำงานวิธีการทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ส21103 โรจนัสถ์ งานวิธีการทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 20/06/2566 6 ศ 21102 วิมล ทำการบ้าน -
อังคาร ที่ 20/06/2566 5 ค21101 ประภัสสร นักเรียนเข้าค่าย Start Up
จันทร์ ที่ 19/06/2566 9 ท20204 ธิฐิกาญจน์ การเขียนคำผิดคำถูก
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ท20204 ธิฐิกาญจน์ การเขียนคำผิดคำถูก
จันทร์ ที่ 19/06/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ แบบฝึกหัดสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ค21101 ประภัสสร นักเรียนเข้าค่าย Start UP
จันทร์ ที่ 19/06/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ว21101 อชิตพน นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ท20204 ธิฐิกาญจน์ การเขียนผิดคำถูก
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ค21101 ประภัสสร การบวกลบเลขยกกำลัง
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 อ21213 Samara Mid-term project All are present
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา กราฟอุปสงค์_อุปทาน ครบ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ศ 21102 วิมล ทฤษฎีดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ว21101 อชิตพน ความแตกต่างระหว่างธาตุและสารประกอบ
พุธ ที่ 14/06/2566 6 ว21101 อชิตพน ความแตกต่างระหว่างธาตุและสารประกอบ
พุธ ที่ 14/06/2566 5 อ21101 Colin Unit 1 Revision 02
พุธ ที่ 14/06/2566 3 ว21103 อรวิลาสินี สรุปเนื้อหาหน่วยที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ทำแบบทดสอบหลังเรียน และทำใบงาน 2 , 14
พุธ ที่ 14/06/2566 2 ว21103 อรวิลาสินี สรุปเนื้อหาหน่วยที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ทำแบบทดสอบหลังเรียน และทำใบงาน 2 , 14
อังคาร ที่ 13/06/2566 6 ศ 21102 วิมล การบ้านวิชาต่างๆ -
อังคาร ที่ 13/06/2566 5 ค21101 ประภัสสร บทที่ 2 เลขยกกำลัง 2, 4
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 ท20204 ธิฐิกาญจน์ คำสแลงในออนไลน์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างเส้นตั้งฉาก เลขที่ 2 ลากิจ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ค21101 ประภัสสร สอบเก็บคะแนนบทที่ 1 2
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ปัจจัยการบริโภค 2 ลา
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ส21103 โรจนัสถ์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 10 ท20204 ธิฐิกาญจน์ คำสแลงในออนไลน์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 อ21101 Colin Unit 1 Writing 0
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ปัจจัยการบริโภค 2,25 ป่วย
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ศ 21102 วิมล งานค้าง 2 25
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ ิ1
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 3 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบต่อมไร้ท่อ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ศ21103 วีรวัลย์ ทดสอบนาฏยศัพท์ ภาษาท่า 25 (โควิด)
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 อ21101 Colin Student Presentations 25
พุธ ที่ 07/06/2566 7 ว21101 อชิตพน จุดหลอมเหลวของสาร
พุธ ที่ 07/06/2566 6 อ21101 Colin Unit 1 Grammar Adverbs of frequency / Present simple questions 10
พุธ ที่ 07/06/2566 5 ค21101 ประภัสสร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์, สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม 2, 25
อังคาร ที่ 06/06/2566 8 ส21103 โรจนัสถ์ สมันก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
อังคาร ที่ 06/06/2566 6 ศ 21102 วิมล ตามงานค้างวิชาต่างๆ -
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ สอบปฏิบัตินาฏยศัพท์ ภาษาท่า ครบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 6 ค21101 ประภัสสร โจทย์ปัญหาการคูณ-หารจำนวนเต็ม
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ศ 21102 วิมล การขับร้อง -
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ประเภทของอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างมุม เลขที่ 14 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 1 อ21101 Colin Project Term 1 14
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ว21101 อชิตพน ทดลองจุดเดือดของสารผสม ฤดี ลาป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ว21101 อชิตพน ทดลองจุดเดือดของสารผสม ฤดี ลาป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 5 อ21101 Colin Unit 1 Vocabulary / Unit 1 Test 33
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ส21103 โรจนัสถ์ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 30/05/2566 8 ส21103 โรจนัสถ์ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ศ 21102 วิมล นัดหมายงานต่อไป -
อังคาร ที่ 30/05/2566 6 ค21221 วนัสนันท์ คาบเสริม นักเรียนทำแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม1
อังคาร ที่ 30/05/2566 5 ค21101 ประภัสสร โจทย์ปัญหาการบวกลบจำนวนเต็ม
จันทร์ ที่ 29/05/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง
จันทร์ ที่ 29/05/2566 6 ค21101 ประภัสสร การหารจำนวนเต็ม
อังคาร ที่ 29/05/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา ทดสอบหลังเรียน ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 3 ว21101 อชิตพน การวาดกราฟจุดเดือดของสารบริสุทธิ์ -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 อ21101 Colin Unit 1 Listening 0
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ นาฏยศัพท์ ภาษาท่า/จับกลุ่มฝึกทักษะ ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ นาฏยศัพท์ ภาษาท่า/จับกลุ่มฝึกทักษะ ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ค21101 ประภัสสร การคูณจำนวนเต็ม
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ ครบ
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ศ 21102 วิมล ความารู้ทั่วไปดนตรี ประเภทเครื่องดนตรีไทย -
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความหมายของอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบประสาท
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ การสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 อ21101 Colin Unit 1 Reading 0
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ว21101 อชิตพน ทักษะทางวิทยาศาสตร์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ว21101 อชิตพน ทักษะทางวิทยาศาสตร์ -
พุธ ที่ 24/05/2566 5 อ21101 Colin Unit 1 Vocabulary 0
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร?
พุธ ที่ 24/05/2566 2 ส21103 โรจนัสถ์ ความสำคัญของเวลากับการเรียนประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ส21103 โรจนัสถ์ แนะนำรายวิชา และความสำคัญของเวลากับการเรียนประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 7 ท21201 อภันตรี อธิบายห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
อังคาร ที่ 23/05/2566 6 ค21221 วนัสนันท์ ทบทวนบทเรียนและทำการบ้าน
อังคาร ที่ 23/05/2566 5 ค21101 ประภัสสร การลบจำนวนเต็ม
อังคาร ที่ 23/05/2566 2 ว21103 อรวิลาสินี แนะนำวิชา /เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ว21103 อรวิลาสินี แนะนำวิชา /เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 7 ค21221 วนัสนันท์ รูปเรขาคณิตพื้นฐาน
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ค21101 ประภัสสร การบวกจำนวนเต็ม
จันทร์ ที่ 22/05/2566 5 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ครบ
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ว21101 อชิตพน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 อ21101 Colin Teacher Introduction 0
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ศ21103 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/นาฏยศัพท์ 1
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ค21101 ประภัสสร แจกหนังสือเรียนและแนะนำรายวิชา กฤศณัฎฐ์
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา แนะนำรายวิชา ครบ
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ศ 21102 วิมล ชี้แจงรายวิชา 1 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชาการงานอาชีพ 2 ครบ ตั้งใจเรียนดี
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว21202 ภาคภูมิ - ปฐมนิเทศรายวิชา - ทบทวนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 5 ว21202 ภาคภูมิ - ปฐมนิเทศรายวิชา - ทบทวนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 2 ค21221 วนัสนันท์ นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 1 อ21101 Colin syllabus & diagnostic test students were at the morning assembly.
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ