รายงานการสอนห้อง ม.101 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 8 อ21207 Daniel review for final exam using booklet no. 19
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ สอบละครไทย 19
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 3 ว21101 Daniel I instruct the students to complete the missing work of post 3 and post 4 and complete the post test and complete the review core quiz in GC. Absent student: Emi NAtcha
ศุกร์ ที่ 08/09/2566 2 ว21101 Daniel I instruct the students to complete the missing work of post 3 and post 4 and complete the post test and complete the review core quiz in GC. Absent student: Emi NAtcha
พฤหัสบดี ที่ 07/09/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ทำใบงาน ครบ
พุธ ที่ 06/09/2566 3 ว21101 Daniel Project Presentations
อังคาร ที่ 05/09/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
จันทร์ ที่ 04/09/2566 6 ส21101 รุ่งทิวา ออสเตรเลีย ครบ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัด ค้นหาอาชีพ
จันทร์ ที่ 04/09/2566 1 ศ21102 วิมล ตามงานค้างวิชาต่างๆ -
พฤหัสบดี ที่ 31/08/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ภูมิภาคทวีปเอเชีย ครบ
พุธ ที่ 30/08/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ โคลงโลกนิติ
พุธ ที่ 30/08/2566 6 ส20208 Roderick Review for finals no
อังคาร ที่ 29/08/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ การผันวรรณยุกต์
จันทร์ ที่ 28/08/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
จันทร์ ที่ 28/08/2566 2 ท21101 ศิรินันท์ มาตราตัวสะกด
จันทร์ ที่ 28/08/2566 1 ศ21102 วิมล ปฏิบัติดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 24/08/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ภูมิภาคทวีปเอเชีย ครบ
พุธ ที่ 23/08/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ คำเป็นคำตาย
อังคาร ที่ 22/08/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ เสียงในภาษาไทย เสียงพยัญชนะ
อังคาร ที่ 22/08/2566 3 ค21205 Steven Classwork on adding and subtracting rational numbers
จันทร์ ที่ 21/08/2566 6 ส21101 รุ่งทิวา สรุปเอเชีย ครบ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
จันทร์ ที่ 21/08/2566 2 ท21101 ศิรินันท์ เสียงในภาษาไทย เสียงสระ
จันทร์ ที่ 21/08/2566 1 ศ21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
ศุกร์ ที่ 18/08/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ สอบเต้นกำรำเคียว ครบ
พุธ ที่ 16/08/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ แบบทดสอบราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
อังคาร ที่ 15/08/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ บทวิเคราะห์ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
ศุกร์ ที่ 11/08/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ จับกลุ่มการแสดงเต้นกำรำเคียว ครบ
จันทร์ ที่ 07/08/2566 7 อ21213 Samara Flash Fiction
จันทร์ ที่ 07/08/2566 6 ส21101 รุ่งทิวา นำเสนอเครื่องมือภูมิศาสตร์ 23
จันทร์ ที่ 07/08/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
จันทร์ ที่ 07/08/2566 2 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
จันทร์ ที่ 07/08/2566 1 ศ21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล 23
พุธ ที่ 26/07/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ ราชาธิราช
อังคาร ที่ 25/07/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ สอบคัดกรองอ่านเขียน
จันทร์ ที่ 24/07/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ , แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3
จันทร์ ที่ 24/07/2566 2 ท21101 ศิรินันท์ สอบแก้กลางภาค
จันทร์ ที่ 24/07/2566 1 ศ21102 วิมล ตามงานค้าง -
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 6 ส21103 โรจนัสถ์ แจ้งคะแนนสอบ แนวทางการแก้คะแนน ทบทวนเนื้อหาสาระ สอนแทน
ศุกร์ ที่ 21/07/2566 3 ส21103 โรจนัสถ์ แจ้งคะแนนสอบ แนวทางการแก้คะแนน ทบทวนเนื้อหาสาระ
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ สอบรำวงมาตรฐาน 18 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 2 ว21101 Daniel Word Search
ศุกร์ ที่ 14/07/2566 1 ว21101 Daniel Word Search
พุธ ที่ 12/07/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบบทเรียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 11/07/2566 1 ส21103 โรจนัสถ์ ทบทวนบทเรียน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 6 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐกิจพอเพียง ครบ
จันทร์ ที่ 10/07/2566 2 ท21101 ศิรินันท์ ภาษาพูดภาษาเขียน
จันทร์ ที่ 10/07/2566 1 ศ21102 วิมล วงดนตรีพื้นเมือง 2
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ ฝึกทักษะการปฏิบัติรำวงมาตรฐาน 2 (ลาป่วย) 16 (ลากิจ)
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 5 ค21101 Steven Review Triangles and Angles
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 2 ว21101 Daniel Review + Work Catch up
ศุกร์ ที่ 07/07/2566 1 ว21101 Daniel Review + Work Catch up
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 7 ว21101 Daniel Review Mid Term + Work Catch up
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 6 ว21101 Daniel Review Mid Term + Work Catch up
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 5 ศ21102 วิมล แบบทดสอบ -
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 3 ค21205 Steven Reviewed Triangles and Cross Sections
พฤหัสบดี ที่ 06/07/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐกิจประเทศไทย ครบ
พุธ ที่ 05/07/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ คำพ้อง
อังคาร ที่ 04/07/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ คำซ้อน
อังคาร ที่ 04/07/2566 3 ค21101 Steven international day
จันทร์ ที่ 03/07/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติค่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
จันทร์ ที่ 03/07/2566 1 ศ21102 วิมล แบบทดสอบ เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรี 10 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ ฝึกปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน 8
ศุกร์ ที่ 30/06/2566 3 ส21103 โรจนัสถ์ อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
พฤหัสบดี ที่ 29/06/2566 3 ค21101 Steven field trip
พุธ ที่ 28/06/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ กิจกรรมสวนสนาม
พุธ ที่ 28/06/2566 3 ว21101 Daniel Mid Term Review Quiz
อังคาร ที่ 27/06/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ คำประสม
จันทร์ ที่ 26/06/2566 6 ส21101 รุ่งทิวา infographic พฤติกรรมการบริโภค ครบ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
จันทร์ ที่ 26/06/2566 2 ท21101 ศิรินันท์ คำมูล
จันทร์ ที่ 26/06/2566 1 ศ21102 วิมล ประเภทวงดนตรีสากล -
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ ปฏิบัติรำวง ครบ
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 5 ค21101 Steven Three Dimensional Figure
ศุกร์ ที่ 23/06/2566 3 ส21103 โรจนัสถ์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 7 ว21101 Daniel Unit 2 Test Periodic Table
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 6 ว21101 Daniel Unit 2 Test Periodic Table
พฤหัสบดี ที่ 22/06/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ทรัพย์สินทางปัญญา ครบ
พุธ ที่ 21/06/2566 5 ค21101 Steven Name and Identify Angles
พุธ ที่ 21/06/2566 3 ว21101 Daniel Metals
อังคาร ที่ 20/06/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
อังคาร ที่ 20/06/2566 1 ส21103 โรจนัสถ์ งานวิธีการทางประวัติศาสตร์
จันทร์ ที่ 19/06/2566 8 ค21101 Steven start up camp
จันทร์ ที่ 19/06/2566 6 ส21101 รุ่งทิวา เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ครบ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ นักเรียนเข้าค่าย Start Up Camp
จันทร์ ที่ 19/06/2566 2 ท21101 ศิรินันท์ นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 19/06/2566 1 ศ21102 วิมล ค่ายภาษาอังกฤษ -
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ ประวัติรำวงมาตรฐาน ครบ
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 5 ค21101 Steven Unit 1 Test
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 2 ว21101 Daniel Atomic Model Project All students are present
ศุกร์ ที่ 16/06/2566 1 ว21101 Daniel Atomic Model project All students are present
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 7 ว21101 Daniel Periodic table
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 6 ว21101 Daniel Periodic table
พฤหัสบดี ที่ 15/06/2566 3 ค21205 Steven Unit 1 Test Review No one was absent
พุธ ที่ 14/06/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ สอบอาขยาน
พุธ ที่ 14/06/2566 5 ค21101 Steven Multiplying Integers (textbook activity) student 14 was absent.
พุธ ที่ 14/06/2566 3 อ21101 Daniel Unit 1 Core Quiz All are present
พุธ ที่ 14/06/2566 2 อ21101 Daniel Unit 1 Core Quiz Number 14 absent
อังคาร ที่ 13/06/2566 3 ค21205 Steven Multiply Integers No one was absent
อังคาร ที่ 13/06/2566 2 อ21207 Daniel Unit 1 The world of speed eating All are present
อังคาร ที่ 13/06/2566 1 ส21103 โรจนัสถ์ วิธีการทางประวัติศาสตร์
จันทร์ ที่ 12/06/2566 9 อ21101 Daniel Unit 1 Test All are present
จันทร์ ที่ 12/06/2566 8 ค21101 Steven Unit 1 Review
จันทร์ ที่ 12/06/2566 6 ส21101 รุ่งทิวา ปัจจัยการบริโภค ครบ
จันทร์ ที่ 12/06/2566 5 ส20208 Roderick Longitude, review no
จันทร์ ที่ 12/06/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ ประเภทของอาชีพ,แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 12/06/2566 2 ท21101 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
จันทร์ ที่ 12/06/2566 1 ศ21102 วิมล การขับร้อง -
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ ทดสอบนาฏยศัพท์ และภาษาท่า ครบ
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 5 ค21101 Steven Taught how to subtract integers 0
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 3 ส21103 โรจนัสถ์ ยุคโลหะในดินแดนไทย สรุปและงาน
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 2 ว21101 Daniel Project time
ศุกร์ ที่ 09/06/2566 1 ว21101 Daniel Project time
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา ปัจจัยการบริโภค ครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/06/2566 1 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบต่อมไร้ท่อ
พุธ ที่ 07/06/2566 6 ส20208 Roderick Understanding Longitude and Latitude no
พุธ ที่ 07/06/2566 3 ว21101 Daniel Periodic table
อังคาร ที่ 06/06/2566 2 ค21205 Steven Played review game for the upcoming test and midterm 0
อังคาร ที่ 06/06/2566 1 ส21103 โรจนัสถ์ สมันก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 7 ศ21103 วีรวัลย์ จับกลุ่มฝึกทักษะ เตรียมสอบ ครบ
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 3 ส21103 โรจนัสถ์ สมัยก่อนปรประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 2 ว21101 Daniel Test
ศุกร์ ที่ 02/06/2566 1 ว21101 Daniel Test
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 8 ว21101 Daniel Atoms values
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 7 ว21101 Daniel Atoms values
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 3 ค21205 Steven Classwork on how to graph 1, Chayada(Focus)
พฤหัสบดี ที่ 01/06/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา พฤติกรรมการบริโภค 18 ป่วย
พุธ ที่ 31/05/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ ถอดบทประพันธ์นิราศภูเขาทอง
พุธ ที่ 31/05/2566 6 ส20208 Roderick Mapping the World Worksheet No absent
พุธ ที่ 31/05/2566 5 ค21101 Steven Discussed graphing integers. 0
อังคาร ที่ 30/05/2566 3 ค21205 Steven Went over the quiz and did classwork for order of operations. 1, Emi
อังคาร ที่ 30/05/2566 1 ส21103 โรจนัสถ์ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 19
จันทร์ ที่ 29/05/2566 8 ค21101 Steven Gave quiz for week one 0
อังคาร ที่ 29/05/2566 6 ส21101 รุ่งทิวา ทดสอบหลังเรียน ครบ
จันทร์ ที่ 29/05/2566 5 ส20208 Roderick Mapping the World, Fast Facts activity none
จันทร์ ที่ 29/05/2566 2 ท21101 ศิรินันท์ รอบรู้นิราศภูเขาทอง
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 ศ21102 วิมล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี ประเภทเครื่องดนตรีไทย -
จันทร์ ที่ 29/05/2566 1 อ21213 Samara intro to fiction 0
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 8 ค21205 Steven Taught about PEMDAS and order of operations 1
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 7 ศ21103 วีรวัลย์ นาฏยศัพท์ ภาษาท่า /จับกลุ่มฝึกทักษะ 18
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 6 ก21901 สุภาวดี พหุปัญญา (Multiple Intelligence) 18
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 2 ว21101 Daniel Understanding the atom worksheets
ศุกร์ ที่ 26/05/2566 1 ว21101 Daniel Understanding the atom worksheets
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 7 ว21101 Daniel Understanding the Atom Vocabulary
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 6 ว21101 Daniel Understanding the Atom Vocabulary
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 3 ว21101 Daniel Understanding the atom
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ส21101 รุ่งทิวา เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 2 ว21101 Daniel Understanding the atom
พฤหัสบดี ที่ 25/05/2566 1 พ21101 ชวัลวิทย์ ระบบประสาท
พุธ ที่ 24/05/2566 7 ท21101 ศิรินันท์ หลักวรรณคดี
พุธ ที่ 24/05/2566 6 ส20208 Roderick Mapping the World No students absent
พุธ ที่ 24/05/2566 5 ค21101 Steven Taught how to turn powers into products 0
พุธ ที่ 24/05/2566 3 ว21101 Daniel Science Understanding the Atom
อังคาร ที่ 23/05/2566 8 ท21101 ศิรินันท์ บทอาขยาน วรรคทอง
อังคาร ที่ 23/05/2566 3 ค21205 Steven Went over classwork and games for products as powers 1
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ส21103 โรจนัสถ์ ความสำคัญของเวลากับการเรียนประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 23/05/2566 1 ส21103 โรจนัสถ์ ความสำคัญของเวลากับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
จันทร์ ที่ 22/05/2566 8 ค21101 Steven Taught how to turn products into powers. 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 6 ส21101 รุ่งทิวา แนะนำรายวิชา 9
จันทร์ ที่ 22/05/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา/หน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 22/05/2566 2 ท21101 ศิรินันท์ แนะนำรายวิชา เลขที่ 9 ลา
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ศ21102 วิมล ชี้แจงรายนวิชา -
จันทร์ ที่ 22/05/2566 1 ส20208 Roderick Course Syllabus, Ice breaker 1 student
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 8 ค21101 Steven Did the Pre-test 0
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 7 ศ21103 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/นาฏยศัทพ์ 3 คน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 6 ก21901 สุภาวดี ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา แนะนำครูผู้สอน / กิจกรรมที่ 1 ฉันคือใคร? 22/25/26
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 3 ส21103 โรจนัสถ์ แนะนำรายวิชา ทำความรู้จักนักเรียน
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 2 ว21101 Daniel DOJO
ศุกร์ ที่ 19/05/2566 1 ว21101 Daniel DOJO
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 7 ว21101 Daniel Introductions 22 Nelada absent
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 6 ว21101 Daniel Introductions 22 Nelada absent
พฤหัสบดี ที่ 18/05/2566 3 ค21205 Steven Got started on confirming the classroom invites and went downstairs to get English books. 0
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ