Debugging Mode: Generated in secs.
ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์; ความตกลงในข้อกำหนดการใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ ("ข้อกำหนดการใช้") ใช้กับเว็บไซต์ของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่ www.skr.ac.th และไซต์ที่เชื่อมโยงทั้งหมดซึ่งลิงก์กับ www.skr.ac.th โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ รวมถึงไซต์ของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ทั่วโลก (รวมกันเรียกว่า "ไซต์") ไซต์เป็นทรัพย์สินของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ โดยการใช้ไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ อย่าใช้ไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบส่วนต่างๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะๆ การใช้งานไซต์ต่อไปหลังจากมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะถือว่าคุณยินยอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบสิทธิ์ส่วนบุคคลที่จำกัด ไม่มีเอกสิทธิ์ และไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการใช้งานและเข้าสู่ไซต์ ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เนื้อหา ข้อความ กราฟิก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ อินเทอร์เฟซภาพ รูปภาพ เครื่องหมายการค้า โลโก้ เสียง ดนตรี อาร์ตเวิร์ก โค้ดคอมพิวเตอร์ (รวมทั้งหมดเรียกว่า "เนื้อหา") รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ โครงสร้าง การเลือก การประสานงาน การแสดงออก "รูปลักษณ์และสัมผัส" และการจัดระเบียบเนื้อหาดังกล่าว ที่อยู่ในไซต์นี้ถือเป็นของ อยู่ภายใต้การควบคุม หรือให้สิทธิ์โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต หรือให้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเครื่องหมายรูปลักษณ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ อีกมากมาย เว้นแต่จะระบุอย่างชัดเจนในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ห้ามไม่ให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่งผ่าน หรือแจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์และเนื้อหา ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม (รวมถึง "สะท้อนภาพ") ไปยังคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ หรือสื่ออื่น เพื่อการเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเพื่อบริษัททางการค้าใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คุณสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (เช่น แผ่นข้อมูล บทความในฐานความรู้ และเอกสารในลักษณะเดียวกัน) ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตั้งใจให้ไว้เพื่อการดาวน์โหลดจากไซต์ในกรณีที่คุณ (1) ไม่นำข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์ออกจากสำเนาทั้งหมดของเอกสารดังกล่าว (2) ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้าและไม่คัดลอกหรือโพสต์ข้อมูลดังกล่าวในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ในสื่อใดก็ตาม (3) ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงต่อข้อมูลดังกล่าว และ (4) ไม่ทำรูปแบบอื่นหรือการรับประกันเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าว
0.2995