พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ

ระดับชั้น*สำหรับตรวจสอบข้อมูลห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ