ข้อมูลบุคลากร

บุคลากร สกร.

ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระ ตำแหน่ง email
พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์ - - -
พ.ท.ตุลวัตร ชุณห์วิจิตรา - - -
นายกฤษฎา สังขมงคล - - -
พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน - - -
ร.อ.พงศ์พัฒน์ แต้พานิชเจริญ - - skrepgep05@skr.ac.th
ศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล - - -
ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์ - - -
ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน - - -
นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี การงานอาชีพ ครู pantip17@skr.ac.th
นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ การงานอาชีพ ครู pongnarin110@skr.ac.th
นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้ การงานอาชีพ ครู kingduan@skr.ac.th
นางวรรณี นาคหาญ การงานอาชีพ ครู wannee_06@skr.ac.th
นายการันต์ จันทา การงานอาชีพ ครู Karant@skr.ac.th
นางสาวรติพร ช่อลำไย การงานอาชีพ ครู ratiporn@skr.ac.th
นายวุฒิศักดิ์ ชมดง การงานอาชีพ พนักงานราชการ taoskr3836@skr.ac.th
นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์ การงานอาชีพ ครู boonruang@skr.ac.th
นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม การงานอาชีพ ครู chaiya@skr.ac.th
นายมนัส จันทรัพย์ การงานอาชีพ ครู
นางสาวสุธิสา ทับทองคำ คณิตศาสตร์ ครู nuysutisa@skr.ac.th
นางสุกัญญา ภัทรสกล คณิตศาสตร์ ครู
นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย คณิตศาสตร์ ครู sitikorn62@skr.ac.th
นางสาวนิรมล เหล่าสัมฤทธิ์ คณิตศาสตร์ ครู niramol@skr.ac.th
นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต คณิตศาสตร์ ครู
นายธวัชชัย รัตนวิชัย คณิตศาสตร์ ครู tawatchai@skr.ac.th
นางสาวประภัสสร เงินยวง คณิตศาสตร์ ครู prapatsorn@skr.ac.th
นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย คณิตศาสตร์ ครู
นางสาวจิตลดา ศิริบูรณ์ คณิตศาสตร์ ครู
นางสาวเบญจวรรณ จีนทั่ง คณิตศาสตร์ ครู
นางสาววนัสนันท์ อโนวัลย์ คณิตศาสตร์ ครู wanassanan@skr.ac.th
นางสาววัลยา อุดมรัตน์ คณิตศาสตร์ ครู cherrywanlaya@skr.ac.th
นายวรากฤช นันท์แก้ว คณิตศาสตร์ ครู Warakrich.n@skr.ac.th
นางสาวสิริกุล มูลเมือง คณิตศาสตร์ ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงแพรวพรรณ กองพิมพ์ คณิตศาสตร์ ครู praewpan@skr.ac.th
นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว คณิตศาสตร์ ครู
นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ คณิตศาสตร์ ครู phanit@skr.ac.th
นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส คณิตศาสตร์ ครู thuntanate@skr.ac.th
นายพรชัย พูนขุนทด คณิตศาสตร์ ครู pornchai@skr.ac.th
นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง คณิตศาสตร์ ครู krumew@skr.ac.th
นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์ คณิตศาสตร์ ครู
นางสุริยา นิ่มปลื้ม คณิตศาสตร์ ครู bssn@skr.ac.th
นายอำนาจ เปรมบางเขน คณิตศาสตร์ ครู
นางสาวรมิตา ยุพจันทร์ คณิตศาสตร์ ครู ramita@skr.ac.th
นางอำไพ ตันติกุล คณิตศาสตร์ ครู amphai@skr.ac.th
นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย คณิตศาสตร์ ครู
นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี คณิตศาสตร์ ครู
นางสาววิลาวัณย์ รักงาม คณิตศาสตร์ ครู
นางมุจลินทร์ ยั่งยืน คณิตศาสตร์ ครู mudjalin@skr.ac.th
นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง งานห้องสมุด ครู
นางประพาฬรัตน์ เจริญศิริรุ่งเรือง งานห้องสมุด ครู prapanrut@skr.ac.th
นางสาวสุภาวดี คำแสง งานแนะแนว ครู dynersdyne@skr.ac.th
นางสาวอาศุ อุทารจิตต์ งานแนะแนว ครู asu.autanjit@skr.ac.th
นางสาวณัฐภัชสร รื่นกมล งานแนะแนว ครู natphatsorn@skr.ac.th
นางจารีรัตน์ บัวแย้ม งานแนะแนว ครู jareerath@skr.ac.th
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ งานแนะแนว ครู yingying.skr@skr.ac.th
นายอภิรักษ์ ทองโชติ งานแนะแนว ครู
นางสาววาสนา บัวจะมะ บริหารกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวชมพูทิพย์ สันติธำรงค์วิทย์ บริหารกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวอัมพรทิพย์ เอี่ยมท้วม บริหารกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวเกศรินทร์ ศรีสุข บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวสุรางค์รัตน์ วรวุธ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวบุญพา ฤทธิ์บัณฑิตย์ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวณฐารินทร์ อัครวราทรัพย์ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวสุวิมล สุดสวาท บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน noomon1987@gmail.com
นางสาวพัทธนันท์ เลิศหิรัญภรณ์ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวศิรินภา อ่อนชาติ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ว่าที่ ร.ต.หญิงณิชารัศม์ ศรารัตนวิรุจน์ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวมยุรี ลี้เซ่งเฮง บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
นางอรวรรณ คงกระมล บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางวราพร ชุติเวชานนท์ บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางอังคณา จิตบุญ บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางอัจฉรา พิทักษ์กุล บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายสาโรจน์ ชื่นนิรันดร์ บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน sarot@skr.ac.th
นางสาวภัทรปภา ประทุมเมศ บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวรจรินทร์ หอมหวล บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวปภัสรา ห้อยกรุด บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน papassara@skr.ac.th
นางญาณินี สุขสนิท บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางวันเพ็ญ วงศ์วัฒนวรรณ บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร รอง ผอ.
นายเกรียงไกร ดำประภา ฝ่ายบริหาร รอง ผอ.
นายชาลี วัฒนเขจร ฝ่ายบริหาร ผอ
นายจักรพงษ์ จันทร์หอม ฝ่ายบริหาร รอง ผอ.
นายภวัต งามคุณธรรม ฝ่ายบริหาร รอง ผอ.
นายTsuruishi Tatsu ภาษาต่างประเทศ ครู -
-English Foreigner ภาษาต่างประเทศ - -
นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล ภาษาต่างประเทศ ครู weerapat@skr.ac.th
นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์ ภาษาต่างประเทศ ครู r_piyapat@skr.ac.th
นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์ ภาษาต่างประเทศ ครู
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมพล ภาษาต่างประเทศ ครู orawan@skr.ac.th
นางสาวชุติมา จันทร์แจ้ง ภาษาต่างประเทศ ครู
นายธิติ ไชยันติร์ ภาษาต่างประเทศ ครู thiti.chaiyanti@skr.ac.th
นางสาวดารารัตน์ รอดเจริญ ภาษาต่างประเทศ ครู
นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์ ภาษาต่างประเทศ ครู
นางสาวโสรยา สะกล ภาษาต่างประเทศ ครู soraya@skr.ac.th
นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์ ภาษาต่างประเทศ ครู Noey@skr.ac.th
นายสิทธิชัย อุตทาสา ภาษาต่างประเทศ ครู sittichai865@skr.ac.th
นางสาวกนกนาค แสงรัสมี ภาษาต่างประเทศ ครู
นางสาวชูจิตร เนื่องโนราช ภาษาต่างประเทศ ครู chuchit@skr.ac.th
นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง ภาษาต่างประเทศ ครู
นางสาวเฉลิมศรี ผ่องใส ภาษาต่างประเทศ ครู
นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทา ภาษาต่างประเทศ ครู supornpan@skr.ac.th
นายนิวัฒน์ เสนาะ ภาษาต่างประเทศ ครู niwat@skr.ac.th
นางสาวธิดารัตน์ คนตรง ภาษาต่างประเทศ ครู
นางดวงใจ ผิวสานต์ ภาษาต่างประเทศ ครู
นางลภัสรดา ศรีรุ่งเรือง ภาษาต่างประเทศ ครู
นายรวิพล เปรมเกร็ด ภาษาต่างประเทศ ครู rawiphon@skr.ac.th
นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์ ภาษาไทย ครู
นายชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติ ภาษาไทย ครู kruchampiiz@skr.ac.th
นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล ภาษาไทย ครู
นายชัยยุทธ อนุวรรณ ภาษาไทย ครู
นายนพพล เพิ่มพูน ภาษาไทย ครู kaowmow@skr.ac.th
นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์แดง ภาษาไทย ครู 12354@skr.ac.th
นางสาวรัชนีวรรณ ขาวเผือก ภาษาไทย ครู
นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ ภาษาไทย ครู jirasuda@skr.ac.th
นางสาวอุมาพร คืดนอก ภาษาไทย ครู
นายวสุธร บุตรจันทร์ ภาษาไทย ครู wasuthon_sun@skr.ac.th
นางวรรณา ปันส่วน ภาษาไทย ครู tooktagolf@skr.ac.th
นายเจริญ ทองอ่อน ภาษาไทย ครู -
นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย ภาษาไทย ครู ืืnattaphong@skr.ac.th
นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โค ภาษาไทย ครู
นางดุษณี กลั่นเกษร ภาษาไทย ครู dusanee@skr.ac.th
นางสมบุญ ซีบังเกิด ภาษาไทย ครู
นางสาวนรินทร์ สอาดรัมย์ ภาษาไทย ครู narin@skr.ac.th
นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง ภาษาไทย ครู
นายกชพงศ์ มากแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู kachapong@gmail.com
นางสาวศิวนาฏ ฉวีจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นายณฐกร สุทธิวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู nathakorn.sut@skr.ac.th
นางสาววรรษมล โชคขจิตสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นางสาวศิราณี โชติงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู siranee.ch@skr.ac.th
นางภคพร จิตตรีขันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู phakhaporn@skr.ac.th
นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู sawinee@skr.ac.th
นางสาวสุกัญญา ธีรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู Sukanyakae@skr.ac.th
นางสาวไปรยา บุญโพธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นางสาวกินรี มุ่งมาตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นายอภิชาติ กิจเจริญพิบูลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู Aphichat@skr.ac.th
นางสาวจุไรรักษ์ บุทธิจักร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู churairak@skr.ac.th
นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู benchawan@skr.ac.th
นางสาววิภารัตน์ พะแป่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู wiparat@skr.ac.th
นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู rungtiwa_kamkoon@skr.ac.th
นางศตพร ชาญชัยสิทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นายธงชัย ควรคนึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู thongchai@skr.ac.th
นางสาวสราวีย์ รัตนจงเกียรติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู sarawee@skr.ac.th
นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นางยรรยง เชตุใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นายฤทธิรงค์ สวากัลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู ritthirong@skr.ac.th
นางสาวอรุณศิริ สัมมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู arunsiri888@skr.ac.th
นางนุชนาถ ไมตรีแพน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู nutchanath@skr.ac.th
นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู Penchan@skr.ac.th
นางนภา เติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู napathemsuk@skr.ac.th
นางปารณีย์ ศุภศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นางจิรัฐิติกาล เข็มขาว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู jiratitikan@skr.ac.th
นางชื่นจิต แสนสุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นายอนันท์ วงษ์แสง ศิลปะ ครู
นางสาวศศิมา แสงสว่าง ศิลปะ ครู sasima@skr.ac.th
นางสาวมินตรา พันธุมาศ ศิลปะ ครูพิเศษ mintra@skr.ac.th
นางนิภาพร ขันเงิน ศิลปะ ครู toeyloey31@skr.ac.th
นางอรรถยา จันทร์พางาม ศิลปะ ครู
นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์ ศิลปะ ครู
นางสาวชนิดา กุลแพทย์ ศิลปะ ครู chanida@skr.ac.th
นายนรากร คำโสภา ศิลปะ ครู narakorn@skr.ac.th
นายทิวากร ว่องเจริญ ศิลปะ ครู tiwagorn.golf28@skr.ac.th
นางกันต์กนิษฐ์ เฮงภู่เจริญ ศิลปะ ครู
นายวิมล พงษ์เตรียง ศิลปะ ครู co_drum@skr.ac.th
นางชัญญา แซ่ลิ้ม ศิลปะ ครู Chanya@skr.ac.th.
นายณัฐพล บัวอุไร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู krunattapon@skr.ac.th
นายพีระพงษ์ ปรีดาชม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู pirapongaru@skr.ac.th
นายอภิเดช กุลบุตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู
นายรุตชเดช คะตะวษ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูผู้ช่วย rutchadech@skr.ac.th
นางสาวจิรภิญญา วงษ์ตรีศรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู
นายสุธีร์ นาทร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พนักงานราชการ
นางสาวพินทิพา เทศวิศาล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู pintipa@skr.ac.th
นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู onwirasinee@skr.ac.th
นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู
นายปิยชาติ จันทรานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู ่jantranon@skr.ac.th
นางสาวเพ็ญพิกา พาโคกทม สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย
นางสาวพลอยไพลิน ก้อนใส สังคมศึกษาฯ ครู
จ.ส.อ.พิพัฒน์ ยงยุทธ สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย
นายชนินทร์ แก้วเจริญ สังคมศึกษาฯ ครู chanin@skr.ac.th
นางสาวนภัทร สีหะวงษ์ สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย napattsee@skr.ac.th
นางสาวฐาปนี ชำนาญกุล สังคมศึกษาฯ ครู
นายปฏิภาณ สุตระ สังคมศึกษาฯ ครู
นายปรัชญา งาสิทธิ์ สังคมศึกษาฯ ครู itsaraphap@skr.ac.th
นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ สังคมศึกษาฯ ครู
นายภิญโญ ขียา สังคมศึกษาฯ ครู
นางสุพัตรา เยาวนิช สังคมศึกษาฯ ครู
นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย jayphangan1995@skr.ac.th
นางสาววิชุดา จินดา สังคมศึกษาฯ ครู wichooda@skr..ac.th
นางสาวสำเริง ศรีพลอย สังคมศึกษาฯ ครู
นางลักขณา นิยม สังคมศึกษาฯ ครู luckana2506@gmail.com
นายอิทธิพันธ์ นาโควงค์ สังคมศึกษาฯ ครู
นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบ สังคมศึกษาฯ ครู panyasueb1@gmail.com
นางสาววิภา วิชัยพรหม สังคมศึกษาฯ ครู vichaiprom_vipa@skr.ac.th
นางสาวนิตยา ไชยพรหม สังคมศึกษาฯ ครู nitaya@skr.ac.th
นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล สังคมศึกษาฯ ครู
นายชวัลวิทย์ สอนมานะ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู csornmana@skr.ac.th
นายฐิติวัสส์ ชำนาญเท สุขศึกษาและพลศึกษา ครูพิเศษ titiwat@skr.ac.th
นายพลสันต์ บุญเจริญ สุขศึกษาและพลศึกษา ครูพิเศษ
นางปานใจ ภัทรสุวรรณกิจ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู panjai@skr.ac.th
นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล สุขศึกษาและพลศึกษา ครู pkaewratnaskul@skr.ac.th
นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู
นายสมพอ ภู่โกสีย์ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู Sompoo0107@skr.ac.th
นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู
นายสิทธิชัย ดุลแสง สุขศึกษาและพลศึกษา ครู
นายวิเชียร จันทแสง สุขศึกษาและพลศึกษา ครู
นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู kruyingyun@skr.ac.th
ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระ ตำแหน่ง email